ΕΑΥ

ΕΑΥΕργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΕΑΥΕργαστήριο Ανόργανων Υλικών

Αποστολή

Σκοπός του Εργαστηρίου Ανόργανων Υλικών είναι η εκπόνηση υψηλής ποιότητας εστιασμένης και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας, η παροχή  εκπαιδευτικής υποστήριξης σε νέους επιστήμονες και η ανάδειξή του σε έναν πολύτιμο συνεργάτη για την εθνική και διεθνή βιομηχανία.

Ερευνητικοί Στόχοι

Από το ευρύ πεδίο των Ανόργανων Υλικών, το Εργαστήριο επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στον τομέα των πολυκρυσταλλικών (μικτών) οξειδίων των μετάλλων (κεραμικά υλικά). Οι ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και περιλαμβάνουν διαδικασίες σύνθεσης υλικών, χαρακτηρισμό δομής και μικροδομής και τελικά την αξιολόγηση των υλικών σε συνθήκες εφαρμογής. Στόχος είναι η κατανόηση των κανόνων που διέπουν τη σχέση μεταξύ διεργασιών σύνθεσης, δομής, μικροδομής και συμπεριφοράς στην εφαρμογή. Τελικός στόχος είναι ο σχεδιασμός νέων ή βελτιωμένων υλικών με άριστες λειτουργικές, δομικές και καταλυτικές ιδιότητες.

Κύριες επιστημονικές κατευθύνσεις

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις ακόλουθες τρεις επιστημονικές κατευθύνσεις:

  1. Ανάπτυξη κεραμικών υλικών για τη βιομηχανία μικροηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών. Έμφαση δίνεται σε υλικά οι ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των οποίων είναι συμβατές με τους εξελισσόμενους ημιαγωγούς ευρείας ζώνης νέας γενιάς που λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες και θερμοκρασίες. Ειδικότερα, μελετάται η κατανόηση των μηχανισμών απώλειας ενέργειας και της εξάρτησής τους από τις συνθήκες λειτουργίας καθώς και στην ανάπτυξη υλικών που παρουσιάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση (δηλαδή χαμηλές απώλειες ενέργειας) σε υψηλές συχνότητες και υψηλές θερμοκρασίες. Μια άλλη κατεύθυνση αυτής της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη υλικών για ασύρματη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (μετασχηματιστές ισχύος, στοιχεία μαγνητικής στεγανοποίησης).
  2. Ανάπτυξη καταλυτών και αντιδραστήρων για χημικές διεργασίες με περιβαλλοντικού ή ενεργειακού ενδιαφέροντος . Έμφαση δίνεται στις διεργασίες χημικής ανάδρασης (Chemical Looping) καθώς και σε διεργασίες αντιδραστήρα μεμβράνης που έχουν ως στόχο είτε τη φιλική προς το περιβάλλον καύση ανθρακούχων καυσίμων που περιέχουν άνθρακα είτε την παραγωγή υδρογόνου ή αερίου σύνθεσης. Ειδικότερα, δίνεται προσοχή στην κατανόηση του ρόλου της χημείας ατελειών των μικτών οξειδίων, στον προσδιορισμό της απόδοσής τους σε μια συγκεκριμένη διεργασία οξειδοαναγωγής και στις επιδράσεις που έχουν σε αυτήν στοιχεία των προσμίξεων. Τελικός στόχος είναι ο σχεδιασμός νέων και καλύτερων υλικών με υψηλές ικανότητες μεταφοράς οξυγόνου και εκλεκτικότητα είτε προς προϊόντα ολικής είτε μερικής οξείδωσης.
  3. Ανάπτυξη διαδικασιών σύνθεσης για ελεγχόμενη παραγωγή νανοσωματιδίων καθώς και τεχνικών για τη χημική τροποποίηση της επιφάνειάς τους για εφαρμογές θεραπευτικής ή διαγνωστικής ιατρικής (π.χ. ενίσχυσης σήματος, θερμοθεραπεία). Δίνεται έμφαση στη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό μαγνητικών νανοσωματιδίων με μεθόδους υγρής χημείας καθώς και χρήση της διαθέσιμης γνώσης στις δραστηριότητες ανάπτυξης μαγνητικών υλικών. Πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου προσανατολίζονται επίσης στην διερεύνηση της βιοσυμβατότητας των μεταλλικών οξειδίων και της λειτουργίας τους ως ικριώματα, που επιτρέπουν την τρισδιάστατη οργάνωση των ανθρώπινων βλαστοκυττάρων.

Έργα & Δράσεις

ΕΑΥ

MemAds2Carb

/2090 

Από: 13/06/2024
Έως: 13/06/2024
37 μήνες
ΕΑΥ

Waste-Magnet

/MIS5048469/Τ6ΥΒΠ-00010 

Από: 13/06/2024
Έως: 04/10/2023
43 μήνες
ΕΑΥ, ΕΠΚΥ

CO22MeOH

/MIS 5030175/Τ1ΕΔΚ-01532 

Από: 06/04/2018
Έως: 02/03/2022
45 μήνες

Προσωπικό

ΕΑΥ

Γκρέκου Τριανταφυλλιά

Υποψήφιος Διδάκτορας
, Χημικός Μηχανικός
ΕΑΥ

Εύδου Αντιγόνη

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΑΥ

Ζασπάλης Βασίλειος

Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ
, Καθηγητής
, ΑΠΘ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
ΕΑΥ

Ζασπάλης Στέφανος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Μηχανικός Μεταλλειολόγος
ΕΑΥ

Καλδής Σωτήριος

Ερευνητής
, Εντεταλμένος Επιστήμονας
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΑΥ

Κικκινίδης Ευστάθιος

Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ
, Καθηγητής
, ΑΠΘ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
ΕΑΥ

Κόγιας Γεώργιος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΑΥ

Παπαϊωάννου Σαββίνα-Μαρία

Επιστημονικό Προσωπικό
, Χημικός Μηχανικός
ΕΑΥ

Τσακαλούδη Βασιλική

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός
ΕΑΥ

Χάιδου Κωνσταντίνα

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, PhD, Χημικός Μηχανικός

Δημοσιεύσεις

Asimakopoulou A., Koutsonikolas D., Kastrinaki G., Skevis G.

Innovative Gas-Liquid Membrane Contactor Systems for Carbon Capture and Mineralization in Energy Intensive Industries

2021

Membranes, 11:271

Kaloyianni M., Bobori D., Xanthopoulou D., Malioufa G., Sampsonidis I., Kalogiannis S., Feidantsis K., Kastrinaki G., Dimitriadi A., Koumoundouros G., Lambropoulou D., Kyzas G., Bikiaris D.

Toxicity and functional tissue responses of two freshwater fish after exposure to polystyrene microplastics

2021

Toxics, 289, 9, 11

Kogias G., Tsakaloudi V., Zaspalis V.

Thermal instabilities of Cobalt containing MnZn ferrite cores for medium (500kHz) frequency applications

2021

J. Magn. Magn. Mater. 529, 167848

Pappa A., Papadimitriou-Tsantarliotou A., Kaloyianni M., Kastrinaki G., Dailianis S., Lambropoulou D., Christodoulou E., Kyzas G., Bikiaris D.

Insights into the toxicity of biomaterials microparticles with a combination of cellular and oxidative biomarkers

2021

Journal of Hazardous Materials, 413, 12533

Dimitriadi A., Papaefthimiou C., Genizegkini E., Sampsonidis I., Kalogiannis S., Feidantsis K., Bobori D., Kastrinaki G., Koumoundouros G., Lambropoulou D., Kyzas G., Bikiaris D.

Adverse effects polystyrene microplastics exert on zebrafish heart – Molecular to individual level

2021

Journal of Hazardous Materials, 416, 125969

Nalbandian L., Evdou A., Matsouka C., Zaspalis V.

Assessment of (La1-xSrx)MnO3±δ perovskites as oxygen-carrier materials in chemical-looping processes

2021

Fuel Processing Technology 226, 107086

Beatrice C., Dobak S., Tsakaloudi V., Fiorillo F., Manioudaki A., Zaspalis V.

Magnetic Ageing in TiO2-doped Mn-Zn ferrites

2019, 2020

J. Magn. & Magn. Mater. 502, 166576

Kikkinides E., Monson P.A., Valiullin R.

Sorption Isotherm Reconstruction and Extraction of Pore Size Distributions for Serially Connected Pore Model (SCPM) Structures Employing Algorithmic and Statistical Models

2020

Journal of Physical Chemistry C, 124(39), 21591-607

Asimakopoulou A., Koutsonikolas D., Kastrinaki G., Skevis G.

Innovative Gas-Liquid Membrane Contactor Systems for Carbon Capture and Mineralization in Energy Intensive Industries

2021

Membranes, 11:271

Kaloyianni M., Bobori D., Xanthopoulou D., Malioufa G., Sampsonidis I., Kalogiannis S., Feidantsis K., Kastrinaki G., Dimitriadi A., Koumoundouros G., Lambropoulou D., Kyzas G., Bikiaris D.

Toxicity and functional tissue responses of two freshwater fish after exposure to polystyrene microplastics

2021

Toxics, 289, 9, 11

Kogias G., Tsakaloudi V., Zaspalis V.

Thermal instabilities of Cobalt containing MnZn ferrite cores for medium (500kHz) frequency applications

2021

J. Magn. Magn. Mater. 529, 167848

Pappa A., Papadimitriou-Tsantarliotou A., Kaloyianni M., Kastrinaki G., Dailianis S., Lambropoulou D., Christodoulou E., Kyzas G., Bikiaris D.

Insights into the toxicity of biomaterials microparticles with a combination of cellular and oxidative biomarkers

2021

Journal of Hazardous Materials, 413, 12533

Dimitriadi A., Papaefthimiou C., Genizegkini E., Sampsonidis I., Kalogiannis S., Feidantsis K., Bobori D., Kastrinaki G., Koumoundouros G., Lambropoulou D., Kyzas G., Bikiaris D.

Adverse effects polystyrene microplastics exert on zebrafish heart – Molecular to individual level

2021

Journal of Hazardous Materials, 416, 125969

Nalbandian L., Evdou A., Matsouka C., Zaspalis V.

Assessment of (La1-xSrx)MnO3±δ perovskites as oxygen-carrier materials in chemical-looping processes

2021

Fuel Processing Technology 226, 107086

Beatrice C., Dobak S., Tsakaloudi V., Fiorillo F., Manioudaki A., Zaspalis V.

Magnetic Ageing in TiO2-doped Mn-Zn ferrites

2019, 2020

J. Magn. & Magn. Mater. 502, 166576

Kikkinides E., Monson P.A., Valiullin R.

Sorption Isotherm Reconstruction and Extraction of Pore Size Distributions for Serially Connected Pore Model (SCPM) Structures Employing Algorithmic and Statistical Models

2020

Journal of Physical Chemistry C, 124(39), 21591-607

Tsakaloudi V., Beatrice C., Dobak S., Fiorillo F., Zaspalis V.

Measuring and modeling broadband magnetic losses versus temperature and aging effects in CoO-doped Mn-Zn ferrites

2020

ΙΕΕΕ Trans. on Magn., 978, 1454-58

Asimakopoulou A., Gkekas I., Kastrinaki G., Prigione A., Zaspalis V., Petrakis S.

Biocompatibility of α-Al2O3 Ceramic Substrates with Human Neural Precursor Cells

2020

Biofunctional Materials, 11(65), 1-13

MINOAN – Smart Sustainable
Energy Conversion and Management

GREEN – Geo-Resources, Energy
& Environmental Management

GrEnEA – Green Energy
& Environmental Applications

ΕΑΥ – Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΑΡΤΕΜΙΣ – Εργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΕΦΕΜ – Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΑΝΟΣΥΣ – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών

ΕΜΑΠ – Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

NICE – Novel materIals
for Clean Energy Applications

ΕΠΚΥ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων
(Ομάδες: HydPro & NICE)

HydPro – Hydroprocessing

ΕΥΒΙΔ – Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας και Διεργασιών

ΕΠΕΤΕΜ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ΤΕχνολογιών Μετάβασης
(Ομάδες: GrEnEA, Green & Minoan)