ΕΠΚΥ

ΕΠΚΥ
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων

ΕΠΚΥ
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων

Αποστολή

To Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων/Βιοκαυσίμων και Υδρογονανθράκων (ΕΠΚΥ) είναι ένα εργαστήριο Μηχανικής Καταλυτικών Αντιδράσεων το οποίο και διεξάγει τόσο βασική όσο και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα των καταλυτικών τεχνολογιών συμβατικών διυλιστηρίων και βιοδιυλιστηρίων. Ιδιάιτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη καταλυτικών διεργασιών για την παραγωγή καυσίμων και χημικών προιόντων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας (συμβατικά καύσιμα χαμηλού άνθρακα, εναλλακτικά καύσιμα  και βιο-καύσιμα, ανανεώσιμα χημικά προιόντα από βιομάζα ή/και απορριμματικές τροφοδοσίες, κτλ)

Ερευνητικοί στόχοι

Η έρευνα στο ΕΠΚΥ στοχεύει:

 • στην Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση βιομηχανικών καταλυτικών διεργασιών σε μικρή, μεσαία και πιλοτική κλίμακα;
 • στην Σύνθεση καινοτόμων και βελτίωση υπαρχόντων εμπορικών καταλυτών;
 • στον προηγμένο Χαρακτηρισμό καταλυτικών υλικών και την διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ καταλυτικών ιδιοτήτων και καταλυτικής απόδοσης;
 • στην μελέτη των φαινομένων απενεργοποίησης καταλυτών και την ανάπτυξη διεργασιών αναγέννησης τους και
 • στην Μοντελλοποίηση και προσομοίωση καταλυτικών αντιδραστήρων και διεργασιών.

Επίσης, το ΕΠΚΥ προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στην πετρελαϊκή και πετροχημική βιομηχανία, σε βιο-διυλιστήρια, καθώς και σε βιομηχανίες ανάπτυξης και παρασκευής καταλυτών.

Κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις

Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του ΕΠΚΥ είναι:

 • Βελτιστοποίηση εμπορικών καταλυτικών διεργασιών για την παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών συμβατικών καυσίμων σε ολοκληρωμενα διυλιστήρια (καταλυτική πυρόλυση, υδρογονοκατεργασία, υδρογονοδιάσπαση, ισομερείωση, αναμόρφωση);
 • Ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών για την παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης και 3ης γενιάς και την αναβάθμιση χαμηλής ποιότητας βιο-καυσίμων (in-situ και ex-situ καταλυτική πυρόλυση βιομάζας, αναβάθμιση βαριών καυσίμων βιο-προέλευσης, συνκατεργασία χαμηλής ποιότητας βιοκαυσίμων με συμβατικές τροφοδοσίες σε υπάρχουσες διυλιστηριακές διεργασίες);
 • Αξιοποίηση απορριματικών τροφοδοσιών/ρευμάτων (CO2, πλαστικά, οργανικά απόβλητα, ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους κτλ.) για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων και χημικών προιόντων μέσω καταλυτκών τεχνολογιών στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας
 • Ανάπτυξη καταλυτικών διεργασιών για την παραγωγή βιοχημικών από διάφορα υδρολύματα (ζωμούς ζύμωσης, υδρολύματα από τεχνολογίες προκατεργασίας βιομάζας, κτλ)
 • Ανάπτυξη πρωτοποριακών μεθόδων organosolve για προκατεργασία βιομάζας
 • Εντατικοποιημένες διεργασίες μετατροπής του CO2 σε προιόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας

Καταλυτικές διεργασίες για τη μείωση των εκπομπών SΟx, ΝΟx και CO από τα απαέρια του αναγεννητή μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης (FCC).

Έργα & Δράσεις

ΕΠΚΥ

Lipid4Fuel

Από: 01/05/2022
Έως: 13/06/2024
30 μήνες
ΕΠΚΥ

Absalt

/MIS 5161153 

Από: 13/06/2024
Έως: 13/06/2024
19 μήνες
ΕΠΚΥ

ActOil

/MIS 5136567 

Από: 10/08/2021
Έως: 10/07/2023
25 μήνες
ΕΠΚΥ

XPS-Cause

/3253 

Από: 13/06/2024
Έως: 13/06/2024
37 μήνες
ΕΠΚΥ

Amalthea

/MIS 5074532 

Από: 13/06/2024
Έως: 13/06/2024
37 μήνες
ΕΠΚΥ

Ηλιοδιατροφή

/Τ2ΕΔΚ-02279/MIS 05072519 

Από: 13/06/2024
Έως: 13/06/2024
36 μήνες

Προσωπικό

ΕΠΚΥ

Αγαπάκη Ελένη

Υποψήφιος Διδάκτορας
, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΚΥ

Αλιτζανίδης Αθανάσιος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Τεχνολόγος Πετρελαίου
ΕΠΚΥ

Ανθόπουλος Στέλιος

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, MSc, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΚΥ

Βακλά Σταυρούλα

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Γραμματεία Εργαστηρίου
ΕΠΚΥ

Βαλασιάδου Τάνια

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Γραμματεία Εργαστηρίου
ΕΠΚΥ

Βασάλος Ιάκωβος

Επίτιμος Ερευνητής
, Επίτιμος Ερευνητής, Καθηγητής
ΕΠΚΥ

Βασδέκης Βασίλειος

Ερευνητής
, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΚΥ

Βάσσου Μιχάλης

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΚΥ

Βογιατζής Λάζαρος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Μηχανικός Αυτοματισμών
ΕΠΚΥ

Γεμετζής Ευάγγελος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Τεχνολόγος Πετρελαίου
ΕΠΚΥ

Γκίνης Κλώντιαν

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΚΥ

Δημητριάδης Αθανάσιος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Μηχανολόγος Μηχανικός
ΕΠΚΥ

Ευαγγέλου Ευγενία

Επιστημονικό Προσωπικό
, Τεχνολόγος Πετρελαίου
ΕΠΚΥ

Ηλιοπούλου Ελένη

Ερευνητής, Μέλος ΕΣΙ
, Εντεταλμένος Ερευνητής
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΚΥ

Ηρακλέους Ελένη

Μέλος ΕΣΙ, Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ
, Επίκουρος Καθηγητής
, ΔΙΠΑΕ, Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας
ΕΠΚΥ

Ιατρίδης Δημήτριος

Ερευνητής
, Λειτουργικός Επιστήμονας Α'
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΚΥ

Κάκας Αθανάσιος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Τεχνολόγος Πετρελαίου
ΕΠΚΥ

Καλαϊτζίδου Σωτηρία

Επιστημονικό Προσωπικό
, Τεχνολόγος Πετρελαίου
ΕΠΚΥ

Καλογιάννη Αγγελική

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΚΥ

Καρακούλας Κοσμάς

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Χημικός Μηχανικός

Δημοσιεύσεις

Varvoutis G., Karakoulia S., Lykaki M., Stefa S., Binas V., Marnellos G., Konsolakis M. 

Support-induced modifications on the CO2 hydrogenation performance of Ni/CeO2: The effect of ZnO doping on CeO2 nanorods

2022

J. of CO₂ Utilization 61, pp. 102057

Heracleous E., Koidi V., Lappas A., Hauser A., Haag S. 

Valorization of steel-work off-gases: Influence of impurities on the performance of Cu-based methanol synthesis catalyst

2022

Chemical Engineering Journal 444, pp.136571

Heracleous E., Vassou M., Lappas A., Rodriguez J., Chiaberge S., Bianchi D. 

Understanding the Upgrading of Sewage Sludge-Derived Hydrothermal Liquefaction Biocrude via Advanced Characterization

2022

Energy & Fuels 36(19), pp. 12010-12020

Dimitriadis A., Chrysikou L., Kokkalis A., Doufas L., Bezergianni S. 

Animal fats valorization to green transportation fuels: From concept to industrially relevant scale validation

2022

Waste Management 143, pp. 242-252

Dimitriadis A., Meletidis G., Pfisterer U., Auersvald M., Kubicka D., Bezergianni S. 

Integration of stabilized bio-oil in light cycle oil hydrotreatment unit targeting hybrid fuels

2022

Fuel Processing Technology 230, pp. 107220

Chrysikou L., Litinas A., Bezergianni S. 

Assessment of biodiesel stability under long-term storage and dynamic accelerated oxidation: a comparison approach

2022

Clean Technologies and Environmental Policy 24(8), pp. 2583-2593

Iliopoulou E., Matsouka C., Pachatouridou, E., Papadopoulou F., Psarras A., Evdou A., Zaspalis V., Nalbandian L. 

Novel La1−xCaxMnO3 perovskite materials for chemical looping combustion applications

2022

International Journal of Energy Research, 46 (14), pp.20386-20400

Evdou A., Georgitsis T., Matsouka C., Pachatouridou E., Iliopoulou E., Zaspalis V. 

Defect Chemistry and Chemical Looping Performance of La1−xMxMnO3 (M = Sr, Ca, (x = 0–0.5)) Perovskites

2022

Nanomaterials Open Access, 12 (9) Article number 3461

Varvoutis G., Karakoulia S., Lykaki M., Stefa S., Binas V., Marnellos G., Konsolakis M. 

Support-induced modifications on the CO2 hydrogenation performance of Ni/CeO2: The effect of ZnO doping on CeO2 nanorods

2022

J. of CO₂ Utilization 61, pp. 102057

Heracleous E., Koidi V., Lappas A., Hauser A., Haag S. 

Valorization of steel-work off-gases: Influence of impurities on the performance of Cu-based methanol synthesis catalyst

2022

Chemical Engineering Journal 444, pp.136571

Heracleous E., Vassou M., Lappas A., Rodriguez J., Chiaberge S., Bianchi D. 

Understanding the Upgrading of Sewage Sludge-Derived Hydrothermal Liquefaction Biocrude via Advanced Characterization

2022

Energy & Fuels 36(19), pp. 12010-12020

Dimitriadis A., Chrysikou L., Kokkalis A., Doufas L., Bezergianni S. 

Animal fats valorization to green transportation fuels: From concept to industrially relevant scale validation

2022

Waste Management 143, pp. 242-252

Dimitriadis A., Meletidis G., Pfisterer U., Auersvald M., Kubicka D., Bezergianni S. 

Integration of stabilized bio-oil in light cycle oil hydrotreatment unit targeting hybrid fuels

2022

Fuel Processing Technology 230, pp. 107220

Chrysikou L., Litinas A., Bezergianni S. 

Assessment of biodiesel stability under long-term storage and dynamic accelerated oxidation: a comparison approach

2022

Clean Technologies and Environmental Policy 24(8), pp. 2583-2593

Iliopoulou E., Matsouka C., Pachatouridou, E., Papadopoulou F., Psarras A., Evdou A., Zaspalis V., Nalbandian L. 

Novel La1−xCaxMnO3 perovskite materials for chemical looping combustion applications

2022

International Journal of Energy Research, 46 (14), pp.20386-20400

Evdou A., Georgitsis T., Matsouka C., Pachatouridou E., Iliopoulou E., Zaspalis V. 

Defect Chemistry and Chemical Looping Performance of La1−xMxMnO3 (M = Sr, Ca, (x = 0–0.5)) Perovskites

2022

Nanomaterials Open Access, 12 (9) Article number 3461

Iliopoulou E., Darda S., Pachatouridou E., Lappas A.

Exploring Synthesis Approaches of Co-based Catalysts for the Efficient Oxidation of CH4 and CO

2022

Topics in Catalysis, Open Access 2022

Drexler M., Haltenort P., Arnold U., Sauer J., Karakoulia S., Triantafyllidis K.

Progress in the anhydrous production of oxymethylene ethers (OME) as a renewable diesel fuel in a liquid phase process

2022

Catalysis Today, Available online 22 July 2022, In Press, Corrected Proof

MINOAN – Smart Sustainable
Energy Conversion and Management

GREEN – Geo-Resources, Energy
& Environmental Management

GrEnEA – Green Energy
& Environmental Applications

ΕΑΥ – Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΑΡΤΕΜΙΣ – Εργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΕΦΕΜ – Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΑΝΟΣΥΣ – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών

ΕΜΑΠ – Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

NICE – Novel materIals
for Clean Energy Applications

ΕΠΚΥ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων
(Ομάδες: HydPro & NICE)

HydPro – Hydroprocessing

ΕΥΒΙΔ – Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας και Διεργασιών

ΕΠΕΤΕΜ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ΤΕχνολογιών Μετάβασης
(Ομάδες: GrEnEA, Green & Minoan)