• +30 2310 498112
 • Mon - Fri 8:00 - 16:00 (GMT +2)

Παρουσίαση

Η Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών (ΜΑΥ) δημιουργήθηκε αρχικά σαν Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Στερεών (ΕΑΧΣ) το 1995 και από 1/4/2007 απέκτησε την σημερινή της μορφή. Καταλαμβάνει έκταση 280 m2.
Βασικός στόχος της μονάδας είναι η συγκέντρωση όλων των αναλυτικών οργάνων του ΙΔΕΠ και η παροχή υψηλής ποιότητας, αξιόπιστου και ολοκληρωμένου χαρακτηρισμού υλικών, τόσο σε αναλύσεις ρουτίνας όσο και σε προηγμένο θεμελειώδες επίπεδο, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν με επιτυχία προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας.
ASU isoΟι γενικοί-μακροπρόθεσμοι στόχοι της μονάδας εστιάζονται στη δημιουργία ενός άρτια εξοπλισμένου και οργανωμένου φορέα, ο οποίος θα είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας αναλυτικές υπηρεσίες τόσο στον παραγωγικό τομέα, όσο και σε ερευνητικούς φορείς. Η μονάδα είναι διαπιστευμένη κατά ISO 9002 για τις αναλυτικές υπηρεσίες που παρέχει. Παράλληλα, διατηρεί τις συνεργασίες τόσο με άλλα εργαστήρια του Ινστιτούτου όσο και με ιδιωτικούς φορείς, εξασφαλίζοντας έτσι σημαντικούς πόρους διαβίωσης και συντήρησης του εξοπλισμού της. Αποστολή της Μονάδας Αναλυτικών Υπηρεσιών (ΜΑΥ) Η Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών (ΜΑΥ) θα παρέχει υψηλής ποιότητας, χαμηλού κόστους φυσικοχημικές αναλύσεις και τεχνική υποστήριξη για την λύση τεχνολογικών προβλημάτων των πελατών μας (Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Πανεπιστήμια και άλλοι) και θα διεξάγει τεχνολογική έρευνα εφαρμόζοντας τις αναλυτικές τεχνικές που διαθέτει.

Ερευνητικές Περιοχές

Η Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών είναι ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών, με κύρια αποστολή την παροχή ευρέως φάσματος αναλυτικές υπηρεσίες υποστήριξης στα ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα που εκτελούνται στο ΙΔΕΠ. Επιπλέον η ΜΑΥ αναπτύσσει νέες και βελτιστοποιεί τις υπάρχουσες αναλυτικές μεθόδους και παρέχει υπηρεσίες σε κρατικούς, εκπαιδευτικούς και βιομηχανικούς φορείς. Η ΜΑΥ χειρίζεται ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων που σχετίζονται με αναλύσεις, από την εκτέλεση πρότυπων αναλύσεων ρουτίνας, μέχρι την επίλυση προβλημάτων που απαιτούν σημαντική ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών.

Η Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών ανήκει στην οριζόντια δομή του Ινστιτούτου και έχει ρόλο υποστηρικτικό, παρέχοντας υπηρεσίες προς όλες τις ερευνητικές ομάδες του ΙΔΕΠ. Στόχος της δημιουργίας της ήταν η συγκέντρωση εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από όλες τις ερευνητικές ομάδες, ούτως ώστε να παρέχονται υπηρεσίες χαρακτηρισμού και αναλύσεις σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα και να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτόν ο ιδιωτικός τομέας, όπως π.χ. βιομηχανίες της περιοχής, οι εταιρείες που εγκαθίστανται στην Θερμοκοιτίδα του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης κ.λ.π. Οι στόχοι επομένως της Μονάδας είναι εστιασμένοι προς την καλύτερη εκπλήρωση του παραπάνω ρόλου.

Η ΜΑΥ έχει ήδη αναπτύξει άριστες πειραματικές εγκαταστάσεις και έχει συγκεντρώσει υψηλής ποιότητας σύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό, για τον λεπτομερειακό φυσικό, χημικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό ανόργανων υλικών, καταλυτών, πολυμερών, μεμβρανών, μοριακών κοσκίνων κ.α. Ο πιο σημαντικός στόχος της είναι η συνεχής επέκταση, ολοκλήρωση και αναβάθμιση των αναλυτικών υπηρεσιών που προσφέρει. Αυτό επιτυγχάνεται με την παραπέρα βελτίωση της υποδομής μέσω της απόκτησης νέων σύγχρονων οργάνων. Ο χαρακτηρισμός υλικών έως και το χαμηλότερο επίπεδο παρατήρησης και η διερεύνηση τοπικά εμφανιζόμενων φαινομένων, θεωρούνται σαν οι σημαντικότερες ανάγκες. Η προμήθεια ισχυρών αναλυτικών συσκευών, αποφασιστικής σημασίας για κάθε μελλοντική ανάπτυξη στον χαρακτηρισμό υλικών, βρίσκονται συνεχώς στον στρατηγικό σχεδιασμό της.

Η Μονάδα είναι οργανωμένη με τρόπο που καθιστά εύκολη την πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα, στις υπηρεσίες που παρέχει. Για την καλύτερη οργάνωση αλλά και για την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων αναλυτικών υπηρεσιών, η ΜΑΥ διαπιστεύθηκε με το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002. Το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας έχει θεσμοθετηθεί χάριν των πελατών του εργαστηρίου, για να εξασφαλισθεί ότι τα αποτελέσματα που δίδονται είναι σωστά και ακριβή. Η ΜΑΥ έχει ένα σύστημα παραλαβής δειγμάτων το οποίο επιτρέπει τον αποτελεσματικό χειρισμό των δειγμάτων και περιλαμβάνει διαδικασίες παρακολούθησης των εισερχομένων δειγμάτων. Η ΜΑΥ διαθέτει επίσης συστήματα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας για την έκδοση των εκθέσεων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές.

Προσωπικό

Επιστημονικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Τηλέφωνο
Email
Μαυρίδου Άννα
Φυσικός
(+30) 2310 498148, (+30) 2310 498194
Ορφανού Όλγα
Χημικός, MSc
(+30) 2310 498153
Παπάζογλου Εύη
Χημικός
(+30) 2310 498118
Ρίζου Θεανώ
Χημικός, MSc
(+30) 2310 498148
Τράσκας Γεώργιος
Χημικός, MSc
(+30) 2310 498144

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές/ Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Τηλέφωνο
Email
Μπουρλίβα Άννα
Δρ. Γεωλόγος
(+30) 2310 498259

Εξοπλισμός

XRD

Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, η ΜΑΥ έχει αναπτύξει σύγχρονη εργαστηριακή υποδομή (συνολικής αξίας περίπου 780.000 Euro), για τον λεπτομερή φυσικό, χημικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό υλικών, που περιλαμβάνει :

 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας (HRΤΕΜ) με δυνατότητα μεγέθυνσης εως και 1.200.000 φορές σε συνδυασμό με Μικροανάλυση (τοπική στοιχειακή ανάλυση) (X – ray EDS)
 • Παρατήρηση μορφολογίας επιφανειών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης , με δυνατότητα μεγέθυνσης του αντικειμένου από 10 εως και 300.000 φορές (SEM) σε συνδυασμό με Μικροανάλυση (τοπική στοιχειακή ανάλυση) (X – ray EDS)
 • Χαρτογράφηση στοιχείων σε επιφάνειες ή κατα μήκος επιλεγμένων γραμμών με SEM – EDS
 • Μέτρηση ειδικής επιφάνειας (ΒΕΤ) με ρόφηση αζώτου
 • Επιφάνεια και όγκος μικροπόρων (μέθοδος t – plot) με ρόφηση αζώτου
 • Όγκος και κατανομή μεγέθους πόρων ρόφηση αζώτου
 • Ταυτοποίηση κρυσταλλικών ενώσεων σε στερεά υλικά με περίθλαση ακτίνων Χ (XRD)
 • Προσδιορισμός μεγέθους μοναδιαίας κυψελλίδας ζεολίθων με περίθλαση ακτίνων Χ (XRD)
 • Στοιχειακή ανάλυση υδατικών διαλυμάτων καθώς και κάθε είδους στερεών υλικών, ανόργανων και οργανικών, με ατομική φασματοσκοπία εκπομπής ICP – AES
 • Κατανομή μεγέθους σωματιδίων με περίθλαση laser (μέθοδοι υγρής και ξηρής διασποράς)
 • Μελέτη προσρόφησης-εκρόφησης αερίων σε καταλυτικές επιφάνειες με μεθόδους θερμοκρασιακού προγραμματισμού, για τον προσδιορισμό διασποράς μετάλλων (TPD – H 2), συγκέντρωσης όξινων θέσεων (TPD – NH 3), οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων (TPR – TPO) κλπ.
 • TGA – DSC για την μελέτη της μεταβολής των χαρακτηριστικών υλικών σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας.

Εκτελούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

ΤίτλοςΔιάρκεια
European Union 
Advanced solar volumetric air receiver for commercial 2009-2010
Catalytic monolith reactor for hydrogen generation from solar water splitting (HYDROSOL) 2009-2010
IN SItu study and DEvelopment of processes involving nanoPORE Solids (INSIDE-PORES) 2009-2010
Offered services by the Laboratory of analysis & characterization of solids 2009-2010
ΤίτλοςΔιάρκεια
Εθνικά 
   

Υπηρεσίες

Περιγραφή Ανάλυσης Όργανο
Παρατήρηση Μορφολογίας, ημιποσοτική στοιχειακή ανάλυση και χαρτογράφηση στοιχείων σε επιφάνειες στερεών δειγμάτων (με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης και X – ray EDS) JEOL 6300 & Oxford ISIS 2000
Μορφολογία, διαστάσεις νανοσωματιδίων, δομικές ιδιότητες και κρυσταλλική κατάσταση υλικών, διαφοροποιήσεις στην κρυσταλλικότητα και στη στοιχειομετρία και προσδιορισμός χημικά διαφορετικών φάσεων JEOL JEM 2010 & Oxford INCA
Ταυτοποίηση Κρυσταλλικών Φάσεων σε στερεά (XRD) Siemens D-500
Μέγεθος Μοναδιαίας Κυψελλίδας Ζεολίθων (XRD) Siemens D-500
Ειδική Επιφάνεια (με φυσική ρόφηση N2) Autosorb-1, Quantachrome
Ειδική Επιφάνεια και Όγκος Μικροπόρων (με φυσική ρόφηση N2, μέθοδος t-plot) Autosorb-1, Quantachrome
Κατανομή Μεγέθους Πόρων (με φυσική ρόφηση N2) Autosorb-1, Quantachrome
Κατανομή Μεγέθους Σωματιδίων με Περίθλαση laser (μέθοδος υγρής διασποράς, χωρίς διασπαρτικό) Mastersizer-S, Malvern
Κατανομή Μεγέθους Σωματιδίων με Περίθλαση laser (μέθοδος υγρής διασποράς, με διασπαρτικό) Mastersizer-S, Malvern
Κατανομή Μεγέθους Σωματιδίων με Περίθλαση laser (μέθοδος ξηρής διασποράς) Mastersizer-S, Malvern
Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Στοιχείων (με Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy, ICP-AES) Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Μέτρηση V και Ni σε καταλύτες FCC με ICP Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Μέτρηση σπανίων γαιών (La, Ce, Nd, Pr, Sm), σε καταλύτες FCC, με ICP Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Μέτρηση Cu και Fe σε δείγματα οίνου Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Προσδιορισμός τοξικών μετάλλων σε νερό και λύματα, με ICP (Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb, As) Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Προσδιορισμός μεταλλικών στοιχείων σε τέφρες, με ICP (Ca, Mg, Fe, Ti, Na, K, P) Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Προσδιορισμός Fe, Mn και Zn σε δείγματα φερριτών Optima 4300 DV, Perkin Elmer
Μελέτη στερεών με μεθόδους θερμοκρασιακού προγραμματισμού και ανιχνευτή MS (TPD-H2, TPD-NH3, TPR, TPO) AMI-1, Altamira & Omnistar Balzers
Θερμική ανάλυση με TGA, DSC και DTA SDT 2960, TA intruments

1

Η Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών, για να εξασφαλίσει τα καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες της, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ευρύ πρόγραμμα Ελέγχου/Διασφάλισης Ποιότητας. Το πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας περιλαμβάνει μια σειρά από αρχές λειτουργίας οι οποίες, αν τηρηθούν αυστηρά κατά την διάρκεια της παραλαβής και της ανάλυσης των δειγμάτων θα παράγουν ακριβή αποτελέσματα με σταθερή ποιότητα. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να είναι σύμφωνο με τις αρχές του ISO 9002 και εφαρμόζεται για όλα τα δείγματα που παραδίδονται για ανάλυση.

Το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Οργάνωση του προσωπικού, υπευθυνότητες και προγράμματα εκπαίδευσης
 • Διαδικασίες για παρακολούθηση των δειγμάτων και για την έκδοση εγγράφων
 • Διαδικασίες Ποιότητας και εξετάσεις για επαλήθευση μεθόδων
 • Εσωτερικές Διεργασίες ελέγχου ποιότητας και διαδικασίες για διορθωτικές ενέργειες
 • Διακρίβωση εξοπλισμού και διαδικασίες προληπτικής συντήρησης
 • Αποτίμηση ποιότητας αποτελεσμάτων και διαδικασίες για έκδοση εκθέσεων αποτελεσμάτων

Για την διατήρηση της υψηλής ποιότητας των αποτελεσμάτων διεξάγονται επιπλέον έλεγχοι όπως διεργαστηριακές μελέτες, εσωτερικά πρότυπα, δείγματα ελέγχου και επαναληπτικά δείγματα. Το σύστημα ποιότητας εφαρμόζεται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες του λαμβάνουν σωστά και ακριβή αποτελέσματα. Όλα τα όργανα διακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με πρότυπες διαδικασίες. Η απόκριση των οργάνων θεωρείται ικανοποιητική όταν βρίσκεται μέσα σε προκαθορισμένα όρια. Επίσης, για να εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία τους, τα όργανα συντηρούνται σύμφωνα με προκαθορισμένες διαδικασίες. Εξαιρετικής σημασίας είναι η ανιχνευσιμότητα των δειγμάτων, από την παραλαβή μέχρι και την τελική έκδοση της έκθεσης αποτελεσμάτων. Η ανιχνευσιμότητα των δειγμάτων στη ΜΑΥ εξασφαλίζεται ως εξής:

 • Τα δείγματα παραδίδονται στο εργαστήριο από τον πελάτη ερμητικά κλειστά και με το όνομα τους.
 • Καθώς το δείγμα παραλαμβάνεται συμπληρώνεται ένα έντυπο παραλαβής δείγματος, το οποίο υπογράφεται τόσο από τον πελάτη όσο και από τον υπεύθυνο παραλαβής δειγμάτων της Μονάδας. Στο έγγραφο σημειώνονται μεταξύ άλλων, η ημερομηνία, το όνομα του δείγματος και οποιεσδήποτε πιθανές οδηγίες προφύλαξης.
 • Ο υπεύθυνος παραλαβής δειγμάτων επιθεωρεί την κατάσταση του δείγματος, του δίδει ένα εσωτερικό αριθμό και καταγράφει το δείγμα στο πρωτόκολλο εισερχομένων δειγμάτων του εργαστηρίου.
 • Ο υπεύθυνος παραλαβής δειγμάτων καταγράφει επίσης τις αιτούμενες αναλύσεις και προγραμματίζει σε ειδικό έντυπο την διεξαγωγή των αναλύσεων.

Συνεργασίες

H MAY συνεργάζεται με τα εργαστήρια του ΙΔΕΠ πραγματοποιώντας τακτικά αναλύσεις για λογαριασμό ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει ακόμα συνεργασθεί με άλλους ερευνητικούς φορείς και έχει συμμετάσχει σε κοινές ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις.Αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί επίσης για λογαριασμό ιδιωτικών φορέων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

 • Chemical Industries of Northern Greece
 • BP-Amoco
 • Ferroxcube

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 • Aristotle University of Thessaloniki
 • University of Ioannina e.t.c.

Δημιοσιεύσεις

 1. F. Santarossa, S.D. Pappas, A. Delimitis, A. Sousanis, and P. Poulopoulos, "Naturally produced Co/CoO nanocrystalline magnetic multilayers: structure and inverted hysteresis", J. Nanosci. Nanotechnol. 16(5), 4960 (2016)
 2. E. Pachatouridou, E. Papista, A. Delimitis, M.A. Vasiliades, A.M. Efstathiou, M.D. Amiridis O.S. Alexeev, D. Bloom, G.E. Marnellos, M. Konsolakis, and E. Iliopoulou, "N2O decomposition over ceria-promoted Ir/Al2O3 catalysts: The role of ceria", Appl. Catal. B: Env. 187, 259 (2016)
 3. M.A. Goula, N.D. Charisiou, K.N. Papageridis, A. Delimitis, E. Papista, E. Pachatouridou, E.F. Iliopoulou, G. Marnellos, M. Konsolakis, and I.V. Yentekakis, "A comparative study of the H2-assisted selective catalytic reduction of nitric oxide by propene over noble metal (Pt, Pd, Ir)/g-Al2O3 catalysts", J. Environ. Chem. Eng. 4(2), 1629 (2016)
 4. S.D. Stefanidis, S.A. Karakoulia, K.G. Kalogiannis, E.F Iliopoulou, A. Delimitis, H. Yiannoulakis, T. Zampetakis, A.A. Lappas, and K.S. Triantafyllidis, "Natural magnesium oxide (MgO) catalysts: A cost-effective sustainable alternative to acid zeolites for the in situ upgrading of biomass fast pyrolysis oil", Appl. Catal. B: Env. 196, 155 (2016)
 5. I. Rigopoulos, K.C. Petallidou, M.A. Vasiliades, A. Delimitis, I. Ioannou, A.M. Efstathiou, and Th. Kyratsi, "On the potential use of quarry waste material for CO2 sequestration", J. CO2 Utiliz. 16, 361 (2016)
 1. G.S. Polymeris, N. Vlachos, A.U. Khan, E. Hatzikraniotis, Ch.B. Lioutas, A. Delimitis, E. Pavlidou, K.M. Paraskevopoulos, and Th. Kyratsi, "Nanostructure and doping stimulated phase separation in high-ZT Mg2Si0.55Sn0.4Ge0.05 compounds",
  Acta Mater. 83, 285-293 (2015)
 2. I. Rigopoulos, M.A. Vasiliades, A. Delimitis, I. Ioannou, A.M. Efstathiou, and Th. Kyratsi, "Carbon dioxide storage in olivine basalts: Effect of ball milling process", Powder Tech. 273, 220-229 (2015)
 3. E. Pachatouridou, E. Papista, E.F. Iliopoulou, A. Delimitis, G. Goula, I.V. Yentekakis, G.E. Marnellos, and M. Konsolakis, "Nitrous oxide decomposition over Al2O3 supported noble metals (Pt, Pd, Ir): Effect of metal loading and feed composition", J. Environ. Chem. Eng. 3(2), 815-821 (2015)
 4. P.A. Lazaridis, S. Karakoulia, A. Delimitis, S.M. Coman, V.I. Parvulescu, and K.S. Triantafyllidis, "D-glucose hydrogenation/hydrogenolysis reactions on noble metal (Ru, Pt)/activated carbon supported catalysts", Catal. Today 257, 281-290 (2015)
 5. M.A. Goula, N.D. Charisiou, K.N. Papageridis, A. Delimitis, E. Pachatouridou, and E.F. Iliopoulou, "Nickel on alumina catalysts for the production of hydrogen rich mixtures via the biogas reforming reaction: Influence of the synthesis method", Int. J. Hydrog. Energy 40, 9183-9200 (2015)
 6. A. Sousanis, S. Grammatikopoulos, A. Delimitis, V. Dracopoulos, and P. Poulopoulos, "Localized surface plasmon resonances after selective oxidization of AuCu solid solution nanocrystalline films", Apl. Phys. Lett. 107, 011903 (2015)
 7. I.V. Yentekakis, G. Goula, P. Panagiotopoulou, A. Katsoni, E. Diamadopoulos, D. Matzavinos, and A. Delimitis, "Dry reforming of methane: Catalytic performance and stability of Ir catalysts supported on γ-Al2O3, Zr0.92Y0.08O2-δ (YSZ) or Ce0.9Gd0.1O2-δ (GDC) supports", Topics in Catalysis 58(18), 1228-1241 (2015)
 1. S.D. Pappas, A. Delimitis, V. Kapaklis, E.Th. Papaioannou, P. Poulopoulos, D. Trachylis, M.J. Velgakis, and C. Poilitis, "Natural nanomorphous Ni/NiO magnetic multilayers: Structure and magnetism of the high-Ar pressure series", J. Nanosci. Nanotechnol. 14(8), pp.6103-6107
 2. E.F. Iliopoulou, E. Heracleous, A. Delimitis, and A.A. Lappas, "Producing high quality biofuels: Pt-based hydroisomerization catalysts evaluated using BtL-naphtha surrogates", Appl. Catal. B: Env. 145, pp.177-186
 3. E.F. Iliopoulou, S. Stefanidis, K. Kalogiannis, A.C. Psarras, A. Delimitis, K.S. Triantafyllidis, and A.A. Lappas, "Pilot-scale validation of Co-ZSM-5 catalyst performance in the catalytic upgrading of biomass pyrolysis vapours", Green Chem. 16, pp.662-674
 4. P. Poulopoulos, A. Goschew, V. Kapaklis, M. Wolff, A. Delimitis, F. Wilhelm, A. Rogalev, S. D. Pappas, A. Straub, and P. Fumagalli, "Induced spin-polarization of EuS at room temperature in Ni/EuS multilayers", Appl. Phys. Lett. 104, pp.112411_1 - 112411_4
 5. A. Delimitis, Ch. Papageorgiou, and Th. Kyratsi, "Structural modifications induced by sodium doping in PbTe thermoelectric materials prepared by low temperature synthesis", J. Surf. Inter. Mater., 2, pp.238-243
 1. E. Halevas, A. Malakopoulos, A. Delimitis, V. Zaspalis, G. Litsardakis, A. Salifoglou, "Manganese Oxychloride Modified Hydrophobic Silica Targets Removal of Nitrates from Water", Water Air Soil Pollution, 224, 1958-1970, 2013
 1. A. Delimitis, S.D. Pappas, S. Grammatikopoulos, P. Poulopoulos, V. Kapaklis, D. Trachylis, and C. Politis, "Microstructural investigations of SiOx thin films grown by reactive sputtering on (001) Si substrates", J. Nano Res. 17, 147 (2012)
 2. V. Karoutsos, M. Toudas, A. Delimitis, S. Grammatikopoulos, and P. Poulopoulos, "Microstructural evolution in nanostructured gold films", Thin Solid Films 520, 4074 (2012)
 3. P. Kouvaris, A. Delimitis, V. Zaspalis, D. Papadopoulos, S.A. Tsipas, and N. Michailidis, "Green synthesis and characterization of silver nanoparticles produced using Arbutus Unedo leaf extract",Mater. Lett. 76, 18 (2012)
 4. S.D. Pappas, V. Kapaklis, A. Delimitis, P.E. Jönsson, E.Th. Papaioannou, P. Poulopoulos, P. Fumagalli, D. Trachylis, M.J. Velgakis, and C. Politis, "Layering and temperature-dependent magnetization and anisotropy of naturally produced Ni/NiO multilayers", J. Appl. Phys. 112, 053918 (2012)
 5. E.F. Iliopoulou, S.D. Stefanidis, K.G. Kalogiannis, A. Delimitis, A.A. Lappas, and K.S. Triantafyllidis, "Catalytic upgrading of biomass pyrolysis vapors using transition metal-modified ZSM-5 zeolite", Appl. Catal. B: Env. 127, 281 (2012)
 1. S.D. Pappas, S. Grammatikopoulos, P. Poulopoulos, V. Kapaklis, A. Delimitis, D. Trachylis, and C. Politis, "A cost-effective growth of SiOx thin films by reactive sputtering: photoluminescence tuning", J. Nanosci. Nanotechnol. 11(4), 3684
 2. V.G. Komvokis, M. Marti, A. Delimitis, I.A. Vasalos, and K.S. Triantafyllidis, "Catalytic decomposition of N2O over highly active supported Ru nanoparticles (≤ 3 nm) prepared by chemical reduction with ethylene glycol",  Appl. Catal. B 103(1-2), 62
 3. P. Poulopoulos, S.D. Pappas, V. Kapaklis, P.E. Jönsson, E.Th. Papaioannou, A. Delimitis, D. Trachylis, M.J. Velgakis, E.I. Meletis and C. Politis, "Growth and magnetism of natural multilayers", J. Nano Res. 15, 95
 4. K. Simeonidis, C. Martinez-Boubeta, O. Iglesias, A. Cabot, M. Angelakeris, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, A. Delimitis, C. Dendrinou-Samara, and O. Kalogirou, "Conditions determining the morphology and nanoscale magnetism of Co nanoparticles: Experimental and numerical studies", Phys. Rev. B 84, 144430
 1. Delimitis Andreas, "Ordering of point defects in VPO precursors: effect on doping and catalyst performance", APPLIED CATALYSIS A-GENERAL V:376 (1-2) P: 33-39 2010
 2. Poulopoulos P., Kapaklis V., Jönnson P.E., Papaioannou E.Th., Delimitis A., Pappas S.D., Trachylis D., Politis, "Positive surface and perpendicular magnetic anisotropy in natural nanomorphous Ni/NiO multilayers", Appl. Phys. Lett. 96, 202503 (2010)
 1. E.C. Vermisoglou, G.E. Romanos, V. Tzitzios, G.N. Karanikolos, V. Akylas, A. Delimitis, G. Pilatos, N.K. Kanellopoulos, “Synthesis of nanocrystalline gold-carbon nanotube composites and evaluation of their sorption and catalytic properties”, Micr. Mes. Mater. 120(1-2), 122 (2009)
 2. M. Angelakeris, I. Siskos, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis, A. Delimitis, O. Kalogirou, “Influence of multilayer modulation on structural and magnetic features in the Pt/SmCo system”, J. Magn. Magn. Mater. 321(19), 3155 (2009)

Διδακτορικές & Διπλωματικές Εργασίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Σε Εξέλιξη

 

Ολοκληρωμένες

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε Εξέλιξη ή Ολοκληρωμένες

Επικοινωνία

Κα Όλγα Ορφανού
Κα Όλγα ΟρφανούΥπεύθυνη Μονάδας
Τ.Θ. 60361
57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498153
Fax: (+30) 2310 498131

Επικοινωνία

 

Θεσσαλονίκη

+30 2310 498112

+30 2310 498130

 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
    57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πτολεμαΐδα

+30 24630 55300 / 54679

+30 24630 55301

4ο χλμ Πτολεμαϊδας-Μποδοσακείου
    520 00, Πτολεμαΐδα, Ελλάδα

Athens

+30 211 1069500

+30 211 1069501

 Αιγιαλείας 52
    151 25, Αθήνα, Ελλάδα

Τελευταία Νέα

Επιστημονικά Σεμινάρια

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-7VEZBMXSQC');
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσει καλύτερη εμπειρία στην περιήγησή σας.