• +30 2310 498112
 • Mon - Fri 8:00 - 16:00 (GMT +2)

Παρουσίαση Εργαστηρίου

Τα υγρά καύσιμα χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα μέσα μεταφοράς, στις κεντρικές θερμάνσεις και στη βιομηχανία για την παραγωγή ενέργειας και συνεπώς παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας μας. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν και έναν απο τους πιο σημαντικούς παράγοντες ρύπανσης. Σε πολλές Ευρωπαικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, οι παραπάνω ενεργειακές απαιτήσεις καλύπτονται κυρίως απο μικρά διυλιστήρια η ανταγωνιστικότητα των οποίων εξαρτάται απο την τεχνική υποστήριξη που έχουν. Σήμερα η ανάγκη για τεχνική υποστήριξη αυτών των διυλιστηρίων είναι ακόμα πιο επιτακτική καθόσον η αγορά των πετρελαιοειδών στην ΕΕ έχει απελευθερωθεί πλήρως.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων (ΕΠΚΥ) είναι ένα απο τα 6 εργαστήρια του ΙΔΕΠ και προσφέρει ερευνητικές και τεχνολογικές υπηρεσίες στην βιομηχανία και σε άλλους φορείς. Οι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου σχετίζονται με τις διεργασίες των υδρογονανθράκων/καυσίμων και ιδιαίτερα την καταλυτική πυρόλυση (FCC) την υδρογονοαποθείωση (HDS), την αλκυλίωση, την μετατροπή του φυσικού αερίου σε άλλα προιόντα καθώς και με την αναβάθμιση των βιοκαυσίμων. Επιπλέον το εργαστήριο ασχολείται με τη ρύπανση του περιβάλλοντος απο τις διεργασίες αυτές καθώς και με την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων.

Το ΕΠΚΥ έχει συμμετάσχει απο την ιδρυσή του (1985) μέχρι σήμερα, σε πολλά ανταγωνιστικά Ευρωπαικά και Ελληνικά προγράμματα και έχει αναπτύξει τεχνολογία στον ποιοτικό έλεγχο καταλυτών δύο πολύ σημαντικών διεργασιών των διυλιστηρίων: της καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) και της υδρογονοαποθείωσης (HDS). Ταυτόχρονα το εργαστήριο προσφέρει υπηρεσίες στον ποιοτικό ελέγχο των καυσίμων. O εξοπλισμός του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων της ΓΓΕΤ: ΜΟΠ Βόρειας Ελλάδας, STRIDE, PRISMA, EKBAN και του Προγράμματος Ενίσχυσης Εργαστηρίων.

Ερευνητικές Περιοχές

On the production of clean conventional fuels

 • Production of reformulated fuels from conventional refinery processes (fluid catalytic cracking-FCC, Hydrocracking-HDC, Hydrodesulfurization-HDS, Isomerization, Alkylation, Reforming)
 • Future of Catalytic Cracking
 • Olefins production and maximization
 • Refining catalyst poisoning and deactivation
 • In-situ reduction of S in FCC gasoline
 • Slurry technologies for heavy fuels upgrading
 • Modeling of refining processes
 • Mechanistic studies on fluid catalytic cracking using ZSM-5 catalysts
 • Fuel aging studies

Major accomplishments:

 • Construction and operation of unique infrastructure (from micro- to pilot scale) for all refining processes.
 • Technology development for deactivation and evaluation of FCC catalysts and FCC catalytic additives.
 • Development of new catalysts for hydroisomerization of high molecular weight hydrocarbons (C6-C16).
 • Development of a breakthrough technology (GASOLFINTM) for propylene production from naphtha streams in partnership with InovaCat company.
 • Development of a FCC process model for optimization of commercial FCC units.
 • Development of a new continuous slurry reactor technology for resid hydrocracking.
 • Technology for co-processing fuels and biofuels in conventional refinery units.
 • Development of advanced characterization techniques of heavy petroleum fractions (2DGC-TOFMS)

R&D on renewable fuels and chemicals

 • Technology development for biomass flash thermal and catalytic pyrolysis in Fluid bed and Circulating Fluid Bed reactors (for both insitu and exsitu nodes)
 • Valorization of lignin, plastics and other waste streams via catalytic pyrolysis
 • Catalytic upgrading of low quality bio-based liquids (biooils, HtL oils, F-T waxes, vegetable oils) using refinery processes (Hydrotreating, Hydrocracking, FCC, Isomerization)
 • Hydrodeoxygenation of vegetable oils and used cooking oild for green diesel production
 • Production of high added value biochemicals (5-HMF, Diols, Isoprene, Glucaric acid, Phenols, aromatics etc.) from platform chemicals via chemocatalytic reactions
 • Slow pyrolysis/torrefaction for production of activated carbon
 • Development of analytical methods based on 2DGC-TOFMS for the advanced characterization of bio-based liquids
 • New biomass pretreatment technologies (organosolv, steam explosion, combination of organosolv/explosion)
 • CO2/CO catalytic hydrogenation to renewable fuels and chemicals via novel process concepts
 • Chemical looping combustion for clean energy applications
 • Biofuel aging studies

Major accomplishments:

 • Development of a circulated fluid bed pilot plant reactor for catalytic fast pyrolysis (CFP) of biomass to liquids of improved quality
 • Production of bio-oil with less than 18wt% O2 at 23wt% organics yield using a new two stage pilot scale cascade process for biomass catalytic pyrolysis
 • Co-processing of vegetable oils with gas oil on a pilot scale hydrotreating unit
 • Successful co-processing of bio-oils in the FCC process on pilot scale
 • Development of high performance Cu-based catalysts for CO hydrogenation to higher alcohols
 • Continuous catalytic process of isomerization of glucose to fructose with novel catalyst

R&D on renewable fuels and chemicals

 • NOx Removal from O2-Rich Streams in stationary and mobile applications – SCR with hydrocarbons (HC-SCR)
 • Advanced DeSOx and DeNOx technologies for marine engines
 • N2O abatement from stationary flue gases (O2-Rich Streams): N2O decomposition or SCR with hydrocarbons
 • Catalytic abatement of CO and CH4 from incomplete combustion processes
 • Simultaneous NOx reduction & CO oxidation in the flue gases of the FCC regenerator
 • DeSOx catalytic systems for full and partial burn FCC regenerators

Major accomplishments:

 • Synthesis, production and commercial application of a new additive which significantly reduces the NOx from FCCU regenerator
 • New noble metal (Rh or Pt) catalyst which exhibits significant NO reduction in the presence of SO2 for the HC-SCR NOx reduction from effluent gases of industrial plants
 • Noble metal (Pt, Pd, Ir)/g-Al2O3 catalysts for the H2-assisted HC-SCR of NOx
 • Fundamental understanding of the nature of active sites and mechanism of HC-SCR of N2O/NOx

R&D on New Catalytic Materials

 • Novel synthesis routes for the preparation of advanced nanostructured catalytic materials- Controlled templated sol-gel methods to tailor porosity and morphology- Controlled deposition of active metals/oxides by applying advanced liquid chemistry and thermal processing for better dispersion and stability- Advanced Flame Spray Pyrolysis (FSP) technology (in collaboration with University of Ioannina)
 • Synthesis of mesoporous zeolites with varying pore shape and size with acid and base posttreatment.
 • Synthesis of mesoporous aluminosilicates from zeolite seeds
 • Utilization of natural Greek minerals for the production of nanosized catalysts via chemical and physical transformations
 • Development of advanced FT-IR methods for quantification of Bronstend and Lewis acidity

Major accomplishments:

 • Highly selective Pt- and Ni-based isomerization catalysts supported on hybrid zeolitic and silicalite structures with fine-tuned metal/acid sites ratio
 • Carbide and phosphide-based Mo and Ni catalysts for HDO and CO2 valorization routes
 • A new reusable MgO catalyst derived from minerals for the isomerization of glucose to fructose
 • FTIR/pyridine adsorption technique for in depth characterization of catalyst acidic properties

Διακρίσεις

Προσωπικό

Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Ηλιοπούλου Ελένη
Κύρια Ερευνήτρια, Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498312
Ιατρίδης Δημήτριος
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων A', Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498306
Λάππας Άγγελος
Διευθυντής Ερευνών, Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498305
Μπεζεργιάννη Στυλιανή
Διευθυντής Ερευνών, Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498315

Ομότιμοι Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Βασάλος Ιάκωβος
Ομότιμος Ερευνητής, Καθηγητής Πανεπιστημίου
(+30) 2310 498301

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Ηρακλέους Ελένη
Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΔΙΠΑΕ
(+30) 2310 498345
Λεμονίδου Αγγελική
Καθηγήτρια, Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
(+30) 2310 996273
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Καθηγητής, Τμ. Χημείας, ΑΠΘ
(+30) 2310 498310

Επιστημονικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Αλιτζανίδης Αθανάσιος
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310498373
Βάσσου Μιχαήλ
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310498296
Γεμετζής Βαγγέλης
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310 498338
Γκίνης Κλόντιαν
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498356
Δημητριάδης Αθανάσιος
Μηχανολόγος Μηχανικός
(+30) 2310 498348
Ευαγγέλου Ευγενία
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310 498325
Κάκας Αθανάσιος
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310498373
Καλατζίδου Σωτηρία
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310498326
Καλογιάννη Αγγελική
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498156
Καρακούλας Κοσμάς
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498398
Καφτεράνης Ανδρέας
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310 498339
Κελασίδης Σπάρτακος
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310 498338
Κλαρνέτση Ξανθή
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310 498324
Κοπαλίδου Ευρίκλεια
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498311
Μελετίδης Γεώργιος
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310 498348
Μήσια Μαρία
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310 498325
Μίλτση Μαρία
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310 498327
Ναρχατονίδης Θεόδωρος
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310 498338
Νικολής Δημήτριος
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310 498355
Παπαπέτρου Μαρία
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498308
Παραδείσου Αλέξανδρος
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310498338
Πασχαλίδου Μάγδα
Χημικός, MSc
(+30) 2310498327
Πατιάκα Δέσποινα
Χημικός, MSc
(+30) 2310 498322
Ρέντη Ελένη
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310 498321
Σιάγκος Συμεών
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310498338
Σφέτσας Θεμιστοκλής
Χημικός, MSc
(+30) 2310 498368
Ταχούλα Φανή
Τεχνολόγος Πετρελαίου, MSc
(+30) 2310 498251
Τερζής Γεώργιος
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310498348
Τζήκα Άννα Μαρία
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310498119
Τσιώνη Γεωργία
Χημικός, MSc
(+30) 2310 498320
Χαριστίδου Σουλτάνα
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310 498322
Χατζηαναστασίου Δημήτριος
Τεχνολόγος Πετρελαίου

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Γκούσεβ Ανδρέας
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498368
Δάρδα Σοφία
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310498296
Κοίδη Βασιλική
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310498296
Νταγκονίκου Βασιλική
Χημικός Μηχναικός, MSc
(+30) 2310 498348

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές / Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Καρακούλια Σταματία
Δρ Μηχανικός Υλικών
(+30) 2310 498398
Μαριανού Ασημίνα
Δρ Χημικός
(+30) 2310 498367
Παχατουρίδου Ελένη
Δρ Χημικός
(+30) 2310 498352
Στεφανίδης Στέλιος
Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός
(+30) 2310 498369
Χρυσικού Λουκία
Δρ Χημικός
(+30) 2310 498374
Ψαρράς Αντώνιος
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498351

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Ανθόπουλος Στυλιανός
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498221
Βακλά Σταυρούλα
Γραμματεία Εργαστηρίου
(+30) 2310 498302
Βαλασιάδου Τάνια
Γραμματεία Εργαστηρίου
(+30) 2310 498300
Λιάκου Γεωργία
Νομική Σύμβουλος
(+30) 2310 498238
Φαρδής Δημήτριος
Μηχανικός Αυτοκινήτων
(+30) 2310 498331

Εξοπλισμός

Pilot Plants Units

1. Riser based continuous circulating fluid bed pilot plant unit for catalytic cracking of liquid feeds (FCC)

fccA schematic diagram of the fully automated fluid catalytic cracking (FCC) pilot plant is shown in figure 1. Preheated gas oil feed flows in the bottom of a riser, where it is mixed with hot regenerated catalyst. In the riser (9 meters long) the reactions take place and at the riser exit the mixture flows into the stripper vessel where the separation of gases from the solid catalysts occurs. The solids flow through the spent catalyst lift line and they return to the reactor bottom following regeneration.

fcc diagramThe reaction products, from the stripper exit, flow through a heat exchanger and then after their temperature is reduced to 20°C in order to condense the heavier products. Then the mixture is led to a stabilizer column for better separation of liquid and gaseous products. The specifications of CPERI pilot plant are: max feed rate=40 g/min, C/O range=3-30, riser temperature=till 650°C, regenerator temperature=till 730°C, catalyst inventory=4 kg.

Bench Scale Units

1. Short contact time microactivity unit (SCT-MAT)

The SCT-MAT reactor is made by Pyrex glass and it is heated by a three-zone furnace. The unit operates typically at 560°C with a run time of 12s. Preheated feed at 60°C is injected into the reactor through an oil capillary heated only by the oven. For this injection a special motor pump is used. The reactor consists of an annular bed where the catalyst is diluted with inert glass beads. The vapor products of the cracking are cooled to 0°C at the reactor exit where part of them are condensed and collected in a specially designed high volume liquid receiver. The remaining not condensed gaseous products are led to gas collection system and are collected by water displacement. Following the oil injection, N2 flows into the reactor in order to drive the products along the reactor. The conversion of the liquid products is determined by a Simulated Distillation Analyzer. The gaseous products are analyzed at a Refinery Gas Analyzer.sctmat diagramThe gasoline produced is analyzed by a DHA analyzer. The weight of coke, deposited on the catalyst, is measured by an Elemental Analyzer.

Analytical Facilities for Fuels - Biofuels Characterization

Fully equipped laboratory for characterization of fuels - biofuels

 

ANALYTICAL EQUIPMENT AND METHODS

analyticAccurate and precise analyses provide the cornerstone for successful research studies. LEFH possess a modern fully equipped laboratory (run under a Laboratory Information Management System, LIMS), which employs ASTM methodologies and is capable of performing a total of 55 different analyses.

LEFH’s analytical services have been certified and approved by Lloyd’s Register Quality Assurance to conform to the BC EN ISO 9001 quality management system standard and ISO 17025 quality policy, with respect to the provision of laboratory inspection services related to fuel content and solid characterization. The laboratory is regularly audited as per ISO requirements.

ADVANCED EQUIPMENT

 • 2DGC-TOFMS (Pegasus 4D by Leco instruments)
 • GC-MS
 • GC-FID (for polar compounds)
 • FTIR
 • Sugar analysis with Ion Chromatography (qualitative and quantitative analysis with ICS-5000 by Dionex)
 • HPLC
 • XRF

STANDART EQUIPMENT ANALYTICAL METHODS

Description of analysis
  Method analysis
Type of Instrument
Qualitative analysis of organic compounds by GC/MS
  —
Hewlett-Packard GC 5890 series II MS ENGINE 5989
Quantitative analysis of hydrocarbons (parafins, aromatics, etc.) by GC/MS.
  —
Hewlett-Packard GC 5890 series II MS ENGINE 5989
Determination of Benzene content of Gasoline by GC/MS
  ASTM D 5769/98
Hewlett-Packard GC 5890 series II MS ENGINE 5989
Determination of oxygenates in Gasoline by GC/MS
  —
Hewlett-Packard GC 5890 series II MS ENGINE 5989
Qualitative analysis of biomass compounds by GC/MS   Hewlett-Packard GC 5890 series II MS ENGINE 5989
Determination of phenols compounds by GC/MS   Hewlett-Packard GC 5890 series II MS ENGINE 5989
Determination of terpens in Essential Oils by GC/MS   Hewlett-Packard GC 5890 series II MS ENGINE 5989
Hydrocarbon Type Analysis in Naphtha (PIONA analysis) and Calculation of RON by GC
  ASTM D 5134
Hewlett-Packard GC 5880A
Determination of Hydrocarbons in Naphtha by GC
  ASTM D 5134
Hewlett-Packard GC 5880A
Hydrocarbon Type Analysis in Gasoline fractions of Petroleum (PIONA analysis) and Calculation of RON by GC
  ASTM D 5134
Hewlett-Packard GC 5880A
Determination of Hydrocarbons in Gasoline fractions of Petroleum by GC
  ASTM D 5134
Hewlett-Packard GC 5880A
Quantitative analysis of flue gases (CO2, CO, O2 ) by GC.   Hewlett-Packard GC 5890 series II
Quantitative analysis of gases (H2, N2, O2) by GC   Hewlett-Packard GC 5890 series II
Quantitative analysis of light hydrocarbons (CH4 – C6 ) by GC
  —
Hewlett-Packard GC 5890 series II
Boiling Range Distribution of Gasoline by GC
  ASTM D 3710
Varian 3400, Hewlett-Packard GC 5890 series II
Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by GC
  ASTM D 2887
Varian 3400, Hewlett-Packard GC 5890 series II
Determination of Ethanol in Aqueous Solutions by Headspace/GCMS   Hewlett-Packard Headspace Inj7694 GC 5890 series IIMS ENGINE 5989
Sulphur Compounds in Light Petroleum Liquids by GC/SCD
  ASTM D 5623
Hewlett-Packard GC 6890 plusSievers 355
Sulphur Compounds in Gasoline Range of Petroleum Liquids by GC/SCD
  ASTM D 5623
Hewlett-Packard GC 6890 plusSievers 355
Paraffin, Naphthene and Aromatic Hydrocarbon Type Analysis (PNA, PIONA, PIANO, PONA) in Petroleum Distillates through 200oC by multi-GC
  ASTM D 5443
Analytical Controls PIONA/PREF
Simulate Distillation of Petroleum Fractions by GC
  ASTM D 2887
AC SimDis
Distillation of Petroleum products at atmospheric pressure
  ASTM D 86
D86-ISL
Distillation of petroleum products at reduced pressure
  ASTM D 1160
D1160-ISL
Evaluation of crude oil by distillation
  ASTM D 2892
D2892-Petrotest
Determination of vapour pressure of petroleum products
  ASTM D 5191
CCA-VP-Grabner
Determination of density and specific gravity
  ASTM D 4052
DMA 48-PAAR
Determination of heat of combustion
  ASTM D 4809
1261PAAR
Determination of sulphur ( % w/w) in petroleum fractions
  ASTM D 4294
SLFA800 Horriba
Determination of sulphur ( % w/w) in petroleum fractions
  ASTM D 5453
ANTEK7000/9000
Determination of total nitrogen (%w/w)
  ASTM D 5762
ANTEK7000/9000
Determination of viscosity in petroleum products
  ASTM D 445
TV 2000 Petrotest
Determination of micro carbon residue in liquids and solids products
  ASTM D 4530
MCRT130-Petrotest
Determination of refractive index
  ASTM D 1218
ABBEBellingham & StanleyLTD
Determination of mercaptans
  ASTM D 3227
751 GPD TitrinoMetrohm
Determination of Bromine Index
  ASTM D1491
751 GPD TitrinoMetrohm
Determination of Bromine Number
  ASTM D1159
751 GPD TitrinoMetrohm
Quantitative determination of aromatics in Diesel
  IP 391/95
Hewlett-Packard 1100
Determination of flash point
  ASTM D 93
93 5G ISL
Determination of pour point
  ASTM D 97
CPP97-2 ISL
Determination of cloud point
  ASTM D 2500
CPP97-2 ISL
Determination of cold filter plugging point
  IP 309/83
CPP97-2 ISL
Determination of quinizarin in gasoline and diesel by UV
  State Ch. Lab.
Helios Unicam
Determination of furfural by UV
  pr EN 214
Helios Unicam
Elementary analysis by CHNS
  –
LECO 800/932
Colour Determination
  ASTM D 1500
Lovibond Seta Stanhope
Total Sediment
  ASTM D4870
Seta Stanhope
Oxidation Stability Of Gasoline
  ASTM D525
Seta Stanhope
Copper Corrosion
  ASTM D130
Seta Stanhope
Oxidation Stability of Diesel
  ASTM D2274
Seta Stanhope
Aniline Point
  ASTM D611
Seta Stanhope
Existent Gum
  ASTM D381
Seta Stanhope
Water & Sediment
  ASTM D1796
6K-15-Sigma
Cetane Number Calculated
  ASTM D976
Determination of aromatics and non-Aromatics fractions of High boiling point Oil fractions with Column Chromatography
  ASTM D 2549
 

Catalyst Characterization Facilities

Fully equipped laboratory for catalyst characterization
 • N2 physisorption methods (BET, t-plot, PVD)
 • XRD
 • TPR/TPD/TPO
 • ICP
 • SEM microanalysis
 • TEM
 • TGA-MS
 • FTIR for catalyst acidities
 • Particle size analysis
 • ABD
 • Grinding/Sieving
 • Attrition resistance
 • ISO 9002/17025 and LIMS procedures

Εκτελούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

ΤίτλοςΠροϋπολογισμός  (€)Διάρκεια

Ευρωπαϊκά

i3upgrade - Integrated and intelligent upgrade of carbousources through hydrogen addition for the steel industry 154,000 2018-2020
BIOCATPOLYMERS - Sustainable and efficient bio-chemical catalytic cascade conversion of residual biomass to high quality biopolymers 1,316,250 2018-2020
BIOMATES - Reliable Biobased Refinery Intermediates 1,032,024 2016-2020
DIRPRIMCOAL - Direct Primary Coal Liquefaction via an Innovative Co-processing Approach with Waste and Petroleum Feedstocks 447,925 2016-2019
CASCATBEL - CAScade deoxygenation process using tailored nanoCATalysts for the production of BiofuELs from lignocellullosic biomass 1,331,125 2013-2017
ECOLASTANE - A novel technology for producing bio-based synthetic textile fibres from biomass-derived furanic monomers 530,480 2013-2016
BRISK - The European Research Infrastructure for Thermochemical Biomass Conversion 428,852 2011-2015
BIOBOOST - Biomass based energy intermediates boosting biofuel production 758,950 2012-2015
CAPITA: Catalytic Processes for Innovative Technology Applications 168,846 2012-2015
EUROBIOREF EUROpean multilevel integrated BIOREFinery design for sustainable biomass processing 475,092 2010-2014
BIOFUELS-2G Demonstration of a sustainable & effective 2nd generation biofuels application in an urban environment 337,482 2010-2012
Forest biorefineries: Added - value from chemicals and polymers by new integrated separation, fractionation and upgrading technologies AFORE 514,804 2009-2013
DIBANET The Production of Sustainable Diesel-Miscible-Biofuels from the Residues and Wastes of Europe and Latin America 418,000 2009-2013
GAS2ALCO Novel effiecient catalysts for bio-syngas conversion to C2-C4 alcohols 45,000 2009-2012
OPTFUEL Optimized Fuels for Sustainable Transport in Europe 927,270 2009-2012
IMMACULATE - LIFE02: Improvement of Urban Environment Quality of Air and Noise Levels by an Integrated, Cost Effective and Multi-Level Application of Clean Vehicle Technologies 636,500 2002-2004
EFECOP 74,012 2007-2009
AC/DC 32,000 1996-2010
Shell/Marie Curie-CO2 reduction through automotive bio component enabling and sustainable step changes in fuel and lubricant performance 159,728 2004-2009
IN-SItu study and DEvelopment of processes involving nano-PORE Solids (INSIDE PORES) - NoE 90,129 2004-2006
Coordination of Nanostructured Catalytic Oxides Research and Development in Europe (CONCORDE) 23,400 2004-2006
Renewable fuels for advanced powertrains (RENEW) 834,480 2004-2007
Development of Environmentally Friendly Tracer Technology for Improved Reservoir Description - ENVITRACER 151,250 2002-2006
Modelling and Optimisation of Industrial Absorption Processes (OPT-ABSO) 497,000 2002-2004
Development of Ceramic Membranes for Olefin Recovery form Liquefied Petroleum Gases (CERAMA-LPG) 450,000 2001-2005
Catalysts Development for Catalytic Biomass Flash Pyrolysis Producing Promissing Liquid Biofuels (BIOCAT) 527,157 2002-2004
Virtual Plant-Wide Management and Optimisation of Responsive Manufacturing Networks (VIP-NET) (GROWTH) 299,018 2001-2003
European Research Network for Sustainable Technologies (ERNST): Clean Technologies for the Process Industries 4,800 1998-2001
Catalytic Abatement of N2O and NOx from Combustion Power Plants (CADENOX) 222,700 2000-2003
DeNOx Process for the refinery of the future (DENOX PRO) 460,600 2000-2003
Recovery and Utilization of Carbon Dioxide (RUCADI) 18,000 1998-2000
Optimization of Industrial Kilns by Means of Using Low O2 Content Exhaust Gases from Gas-turbine Cogeneration Systems (CRAFT) 150,000 1998-2000
A synthesis method for Hybrid Separations 270,060 1997-2000
MSA of Netherlands, Italy, Greece, Sweden, Norway, Israel investigating the RTD needs of SMEs and promoting their participation in the Fifth Framework Programme 97,600 1999-2000
Application of the concepts of Electrochemical promotion (NEMCA) and Carrier Doping (DIMSI) in Designing Novel De-NOx catalysts for Lean-Burn engines 340,000 1997-2000
Novel Bifunctional Nanocomposite catalysts for the removal of Nitrogen Oxides from Oxygen-Rich streams using Hydrocarbons or Oxygenates as Reductants 272,000 1998-2001
BMW NG Components and Fuels 195,000 1997-2000
An integrated approach to the design of energy efficient process systems 148,000 1995-1998
Catalytic Pyrolysis of Biomass for improved liquid fuel quality 302,210 1996-1998
Methane to Syn-Gas 200,000 1996-1998
Development of a zeolite based catalyst for paraffin alkylation in a slurry reactor 370,000 1996-1998
Integrated aftertreatment system of DI diesels for cars 360,000 1996-1997
Conversion of Natural Gas to Synthesis Gas, C2+ Hydrocarbons and alternative fuels 360,000 1993-1996

Σύνολο

 

16,431,744

 

ΤίτλοςΠροϋπολογισμός  (€)Διάρκεια

Εθνικά

PROOFF - Innovative catalytic processes for the exploitation of low value oil fractions towards the production of upgrading fuels and petrochemical raw materials 435,650 2018-2021
PropErDiesel - Exploitation of liquid wastes from oil refining with simultaneous recycling of glycerin from biodiesel production units towards production of glycerides and high added value products (propylene) 299,067 2018-2021
CO22MeOH - Innovative intensified processes for binding and converting CO2 to methanol 244,730 2018-2021
WASTE2FUEL - Olive mill wastewater: From a pollutant to green fuels, agricultural water source and bio-fertilizer 100,000 2017-2020
CASANNO-THALIS - Development of innovative catalytic systems via the collaboration of structural and surface promoters for the simultaneous restriction of nitrogen oxides (NOx) and hypoxides (N2O) emissions 147,689 2013-2015
ΤΟΠΣΑ ΕΠΚΥ 10,606 2013-2015
JONAH-FUEL - CASTOR bean (JONAH seed) cultivation in Central Macedonia, Greece and industrial exploitation of its derivatives towards biofuels production 75,775 2014-2015
WAVES - Waste bio-feedstocks hydro-valorization processes 150,000 2013-2015
Mineral SCOUT - Minerals for sustainable cost and energy efficient chemical looping combustion technology 50,000 2013-2015
SIMPLE - The Sustainable Integrated Method for the Production of Lignocellulosic Ethanol 340,000 2013-2015
CO2free.com - Exploring novel routes for CO2 free fossil fuel combustion 130,020 2013-2015
CAT-BIOFUEL New Catalytic Processes for the Production of Second Generation Biofuels 540,000 2012-2015
ENEPBIO - Energy utilization of solid and liquid biofuels in the electricity generating sector 246,195 2011-2013
SUSTAIN DIESEL - LEFH: Improvement of Sustainable Diesel Production Technology 182,669 2011-2014
NanoMgO Development of advanced nanostructured catalytic materials for energy and environmental applications utilizing Greek natural rocks as raw materials 176,000 2011-2014
GLYCO - BIODIESEL: Integrated environmental methodologies for the reduction of biodiesel production cost utilizing the produced glycerine 45,000 2011-2015
HECABIO: Heterogeneous catalysis for the conversion of solid Biomass into renewable fuels and chemicals 130,000 2009-2012
HY-CO: Co-ordination action to establish a hydrogen and fuel cell ERA-Net, Hydrogen Co-ordination 42,100 2004-2008
ACENET Applied Catalysis ERA-NET 521,265 2004-2010
Human Networks B' Cycle - 06 ADB 46 Bioenergy and Biofuels 33,120 2007-2008
Investigation of Microscale Mechanisms 7,000 2007-2008
Human Networks Catalysis: Vital Tool for the upgrading of the environment and energy production 39,592 2007-2008
Greece-Cyprus Cooperation: Combined Cooperation for Biomass Pyrolysis and Fuel Cells of SOFC type for the simultaneous production of gas liquid biofuels and "green energy" 5,770 2007-2008
Application of Electrochemical Reinforcement in pioneer monolithic reactors 41,000 2007-2008
Development and application of Evaluation Technology of Catalytic Materials for the Cracking of Heavy Fuels, Biofuels and Lignocellulosic Materials in long Fluidized Bed reactors 468,000 2006-2009
Study of integrated automated electrical energy system with renewable energy sources via hydrogen production and storage and its use in fuel cells 199,600 2006-2008
Biofuels Technology Platform (RTP) Thessaly 125,000 2006-2008
MOCHLOS: Development of innovation supporting infrastructure for the production of clean fuels by hydrocracking 1,000,000 2006-2008
Catalytic and Electrocatalytic Destruction of Nitrogen Oxides with Simultaneous Oxidation of Unburned Hydrocarbons in the Flue Gases of Power Generation Units 2,500 2005-2008
Treatment of Liquid Industrial Wastes for the Removal of Pollutants using Innovative Micro-Mesoporous Adsorptive Materials and Ceramic Membranes 6,700 2005-2008
Self-organized Interphases and Interstructures for Catalytic Technologies and Hand-Operated Processes 45,000 2005-2008
Development of innovative nanosynthetic polymers with optimized mechanical properties and low permeability 2,600 2005-2008
Study of catalysts deactivation of the catalytic cracking process due to heavy metals deposition 45,000 2005-2009
Hydrogen production for use in fuel cells via steam reforming of biomass pyrolysis liquids: catalyst development and reactor design 37,000 2005-2008
Development on new chemical processes for the production of Greek biodiesel from biomass feedstocks and its uses in the Greek market 57,555 2004-2007
Environment-friendly refining/ DeNOx Processes utilizing Innovative Nanostructured Micro/mesoporous Catalytic Materials 54,000 2004-2006
Human Networks: Energy Technologies for Sustainable Development 29,368 2003-2005
Human Networks: Utilisation of LFG for the protection of the environment 10,026 2003-2005
PEM Fuel Cell Electricity Generator Operating on Methanol 91,712 2003-2006
Implementation of catalysts' evaluation technology to the oil industry (AKMON) 2,083,640 2002-2006
Refinery optimisation with the use of catalysts 217,420 1998-2001
Improving the infrastructure of scientific equipment to produce component analysis of gaseous and liquid fuels 297,021 1997-2000
Development and Economic Evaluation for Producing Environmental Fuels 491,000 1995-1998
Upgrading of the CPERI's /TTP's infrastructure and equipment 1,188,086 1999-2001

Σύνολο

 

10,444,476

 

Βιομηχανικά Συμβόλαια 2000-2017

Πετρελαϊκές Εταιρείες και εταιρείες καταλυτών

10,444,476

Υπηρεσίες

The Laboratory of Environmental Fuels and Hydrocarbons (LEFH) can carry out collaborative or contract research on applied catalysis and can offer integrated services to the petroleum and petrochemical industry in the following areas:

 • Refining Process studies
 • FCC catalyst and additives evaluation
 • Fuel quality control
 • Solids and catalysts characterization

LEFH has been certified with ISO 9001:2015 regarding the quality management system which is applied at the laboratory. You can see the quality policy here.

LEFH has developed unique technology used by many major petroleum companies (BP, EXXONMOBIL, REPSOL, TOTAL, UOP, HELLENIC PETROLEUM etc) for outsourcing key research and technology services in the following main areas:

Fluid Catalytic Cracking (FCC) process and catalyst evaluation studies

In a number of bench scale and pilot scale units the following services can be offered:

 1. High temperature steam deactivation of catalysts (catalyst inventories up to 5 Kg)
 2. Cyclic deactivation of catalysts with simultaneous metal (Ni, V, Fe) deposition (catalyst inventories up to 5 Kg)
 3. Cyclic Propylene Steam (CPS) deactivation of metal (Ni, V) impregnated catalyst (catalyst inventory up to 5 Kg)
 4. Activity and selectivity measurement of FCC catalysts in a short contact time microactivity unit (SCT-MAT), in a short contact time-resid test unit (SCT-RT) and in Advanced Catalyst Evaluation unit (ACE)
 5. Activity and selectivity measurement of FCC catalysts in a fully circulating FCC pilot plant unit with continuous catalyst regeneration and 9 meters riser.
 6. Process studies in the FCC in a fully circulating FCC pilot plant unit with continuous catalyst regeneration and 9 meters riser.

FCC additives evaluation studies

Apart from the above described technology, the Laboratory has also developed technology for the evaluation of all FCC additives: ZSM-5, DeSOx, DeNOx and BCA (Bottom Cracking additives).
Evaluation of ZSM-5 additives
Protocols have been developed in the laboratory for deactivation and testing of ZSM-5 additives in ACE, SCT-MAT and in the FCC pilot plant.
Evaluation of DeSOx additives
A laboratory procedure has been developed in LEFH for testing the relative SOx-removal activity of various DeSOx additives. The procedure involves full cycles between SOx adsorption and regeneration of the materials, carried out usually at the conditions of a typical FCC unit.
DeSOx additives can also be tested on pilot scale using the fully circulating FCC pilot plant.
Evaluation of DeNOx additives or CO combustion promoters
A laboratory procedure has been developed in LEFH for testing the NOx-removal activity of various DeNOx additives (or CO promoters). The procedure is based on a fluid bed reactor. The bed consists of spent FCC catalyst and is fed by a mixture of 2% O2 in N2. NOx reduction additives can also be tested on pilot scale using the FCC pilot plant unit.
Evaluation of BCA additives
BCA are very important additives because of the higher amounts of resid added in the FCC feedstock. The technology developed in CPERI for BCA evaluation is based on the units described above for FCC catalysts. The CDU is the key unit for this evaluation (metallation procedure) while the final evaluation is carried out in MAT, ACE or FCC pilot unit according to a specific protocol.

Hydroprocessing Research Studies

A large pilot plant with two reactors can be used for various hydroprocesing research studies (hydroisomerization, reforming, hydrocracking, hydrodesulfurization). The unit can operate till max 200 bar pressure and up to T=550°C in the reactors.

Συνεργασίες

For the competitive research projects LEFH is in close co-operation with many research institutes and industries

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

 • Hellenic-Petroleum
 • Motor Oil
 • BP/UK-USA
 • OMV/Austria
 • NESTE/Finland
 • SRC/Singapore
 • Pertamina/Indonesia
 • Repsol/Spain
 • Total/France
 • PKN-ORLEN/Poland
 • PKN-LIETUVA/Lietuva
 • INA/Croatia
 • Petrotel-Lukoil/Romania
 • PAZ/Israel
 • Petrobras/Brazil
 • Orpic-Sohar/Oman
 • TNK-Ryazan/Russia
 • TNK-Linik/Ukraine
 • SINOPEC/China
 • Rezel/China
 • ANCAP/Uruguay
 • Saudi Aramco/SA
 • VOP/USA
 • EXXONMOBIL/USA
 • PETROM/Romania
 • PETROPLUS/France
 • IRVING/Canada
 • RPS/USA
 • ISAP-ERG/Italy
 • BAYERNOIL/Germany
 • CALTEX/Australia
 • KNPC/Kuwait
 • Ceska/Czech Republic
 • PCK/Germany
 • Albemarle/Netherl-USA
 • BASF/Germany-USA
 • Grace/Germany-USA
 • JM/UK-USA
 • RIVE/USA
 • Petrovietnam (Vietnam)
 • Axens/France
 • Conoco-Philips/USA
 • BASHNEFT/Russia
 • Bayernoil/Germany
 • ENAP/Chile
 • BP/UK-USA
 • NESTE/Finland
 • REPSOL/Spain
 • KIOR
 • Petrobras/Brazil
 • Grace/Germany-USA
 • BASF/USA
 • ALBEMARLE/USA-Nether
 • UOP/USA
 • ENSYN/CANADA
 • ENVERGENT/USA
 • METSO/USA
 • UPM/Finland
 • FORTUM/Finland
 • SAPHIRE/USA
 • BIOECON/Netherlands
 • TOYOTA/Japan
 • SABIC/India
 • Johnson Matthey/UK
 • Albemarle/USA
 • BASF/Germany-USA
 • Haldor Topsøe
Image

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 • VTT/Finland
 • Fraunhofer/Germany
 • SINTEF/Norway
 • IMDEA Energy/Spain
 • University of Milano-Bicocca/Italy
 • University of Utrecht/Netherlands
 • TNO/Netherlands
 • ECN/Netherlands
 • Aston University/UK
 • ETH/Switzerland
 • Max Planck Institute/Germany
 • University of Alicante/Spain
 • Ghent University/Belgium
 • University of Messina/Italy
 • Technical University of Hamburg-Harburg/Germany
 • Institute for Chemical Processing of Coal/Poland
 • J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry/Czech Republic
 • Technical University of Vienna/Austria
 • Paul Scherrer Institute/Switzerland
 • IFP/France
 • University of Lille/France
 • Cambridge University/UK
 • CNRS/France
 • Imperial College/UK
 • University of Nottingham/UK
 • CIEMAT/Spain
 • LNEG/Portugal
 • University of Limerick/Ireland
 • Federal University of Rio de Janeiro/Brazil
 • University of Buenos Aires/Argentina
 • Flemish Institute for Technological Research (VITO)/Belgium
 • University of Chemistry and Technology Prague/Czech Republic
 • Institute for Energy and Environmental Research
 • Albemarle/Netherl-USA
 • BASF/Germany-USA
 • Grace/Germany-USA
 • JM/UK-USA
 • RIVE/USA
 • Petrovietnam (Vietnam)
 • Axens/France
 • Conoco-Philips/USA
 • BASHNEFT/Russia
 • Bayernoil/Germany
 • ENAP/Chile
 • BP/UK-USA
 • NESTE/Finland
 • REPSOL/Spain
 • KIOR
 • Petrobras/Brazil
 • Grace/Germany-USA
 • BASF/USA
 • ALBEMARLE/USA-Nether
 • UOP/USA
 • ENSYN/CANADA
 • ENVERGENT/USA
 • METSO/USA
 • UPM/Finland
 • FORTUM/Finland
 • SAPHIRE/USA
 • BIOECON/Netherlands
 • TOYOTA/Japan
 • SABIC/India
 • Johnson Matthey/UK
 • Albemarle/USA
 • BASF/Germany-USA
 • Haldor Topsøe

Δημοσιεύσεις

 1. Avramidou K.V., Zaccheria F., Karakoulia S.A., Triantafyllidis K.S., Ravasio N. (2017) "Esterification of free fatty acids using acidic metal oxides and supported polyoxometalate (POM) catalysts", Molecular Catalysis 439, pp. 60-71
 2. Bezergianni S., Dimitriadis A., Chrysikou L.P. (2017) "Residual lipids incorporation in a petroleum refinery", International Journal of Global Warming 13, pp. 473-487
 3. Bezergianni S., Dimitriadis A., Faussone G.C., Karonis D. (2017) "Alternative diesel from waste plastics", Energies 10, pp.
 4. Cao Z., Engelhardt J., Dierks M., Clough M.T., Wang G., Heracleous E., Lappas A., Rinaldi R., Schüth F., (2017), "Catalysis Meets Nonthermal Separation for the Production of (Alkyl)phenols and Hydrocarbons from Pyrolysis Oil", Angewandte Chemie - International Edition 56, pp. 2334-2339
 5. Charistoudi E., Kallitsakis M.G., Charisteidis I., Triantafyllidis K.S., Lykakis I.N. (2017) "Selective Reduction of Azines to Benzyl Hydrazones with Sodium Borohydride Catalyzed by Mesoporous Silica-Supported Silver Nanoparticles: A Catalytic Route towards Pyrazole Synthesis", Advanced Synthesis and Catalysis 359, pp. 2949-2960
 6. Dimitriadis A., Bezergianni S. (2017) "Hydrothermal liquefaction of various biomass and waste feedstocks for biocrude production: A state of the art review", Renewable and Sustainable Energy Reviews 68, pp. 113-125
 7. Fermoso J., Hernando H., Jiménez-Sánchez S., Lappas A.A., Heracleous E., Pizarro P., Coronado J.M., Serrano D.P., (2017) "Bio-oil production by lignocellulose fast-pyrolysis: Isolating and comparing the effects of indigenous versus external catalysts", Fuel Processing Technology 167, pp. 563-574
 8. Goudouri O.M. et al. (2017) "An experimental bioactive dental ceramic for metal-ceramic restorations: Textural characteristics and investigation of the mechanical properties", Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 66, pp. 95-103
 9. Gusev A.A., Psarras A.C., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A., Diddams P.A. (2017) "Effect of steam deactivation severity of ZSM-5 additives on LPG olefins production in the FCC process", Molecules 22, pp.
 10. Heil V. et al. Reliable bio-based refinery intermediates - Biomates. In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings, 2017. pp 1890-1895
 11. Heracleous E.*, Gu D., Schüth F., Bennett J.A., Isaacs M.A., Lee A.F., Wilson K., Lappas A.A (2017) "Bio-oil upgrading via vapor-phase ketonization over nanostructured FeO and MnO: catalytic performance and mechanistic insight", Biomass Conversion and Biorefinery 7, pp. 319- 329
 12. Heracleous E., Lappas A., Serrano D. (2017) "Special thematic issue in “Biomass Conversion and Biorefinery” “Advances in catalytic biomass fast pyrolysis and bio-oil upgrading”", Biomass Conversion and Biorefinery 7, pp. 275-276
 13. Hilioti Z., Michailof C.M., Valasiadis D., Iliopoulou E.F., Koidou V., Lappas A.A. (2017) "Characterization of castor plant-derived biochars and their effects as soil amendments on seedlings", Biomass and Bioenergy 105, pp. 96-106
 14. Ipsakis D., Heracleous E., Silvester L., Bukur D.B., Lemonidou A.A. (2017) "Reduction and oxidation kinetic modeling of NiO-based oxygen transfer materials", Chemical Engineering Journal 308, pp. 840-852
 15. Katsimpouras C., Kalogiannis K.G., Kalogianni A., Lappas A.A., Topakas E. (2017) "Production of high concentrated cellulosic ethanol by acetone/water oxidized pretreated beech wood", Biotechnology for Biofuels 10, pp.
 16. Lanzafame P., Perathoner S., Centi G., Heracleous E., Iliopoulou E.F., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A. (2017) "Effect of the Structure and Mesoporosity in Ni/Zeolite Catalysts for n-Hexadecane Hydroisomerisation and Hydrocracking", ChemCatChem 9, pp. 1632-1640
 17. Lappas A.A., Iatridis D.K., Kopalidou E.P., Vasalos I.A. (2017) "Influence of Riser Length of a Fluid Catalytic Cracking Pilot Plant on Catalyst Residence Time and Product Selectivity", Industrial and Engineering Chemistry Research 56, pp. 12927-12939
 18. Lazaridis P.A. et al. (2017) "High hexitols selectivity in cellulose hydrolytic hydrogenation over platinum (Pt) vs. ruthenium (Ru) catalysts supported on micro/mesoporous carbon", Applied Catalysis B: Environmental 214, pp. 1-14
 19. Liakakou E.T., Isaacs M.A., Wilson K., Lee A.F., Heracleous E. (2017) "On the Mn promoted synthesis of higher alcohols over Cu derived ternary catalysts", Catalysis Science and Technology 7, pp. 988-999
 20. Lykaki M., Pachatouridou E., Iliopoulou E., Carabineiro S.A.C., Konsolakis M. (2017) "Impact of the synthesis parameters on the solid state properties and the CO oxidation performance of ceria nanoparticles", RSC Advances 7, pp. 6160-6169
 21. Manayil J.C., Osatiashtiani A., Mendoza Α., Parlett C.M.A., Isaacs M.A., Durndell L.J., Michailof C., Heracleous E., Lappas A.A., Lee A.F., Wilson K. (2017) "Impact of Macroporosity on Catalytic Upgrading of Fast Pyrolysis Bio-Oil by Esterification over Silica Sulfonic Acids", ChemSusChem 10, pp. 3506-3511
 22. Nitsos C., Matsakas L., Triantafyllidis K., Rova U., Christakopoulos P. (2017) "Investigation of different pretreatment methods of Mediterranean-type ecosystem agricultural residues: characterisation of pretreatment products, high-solids enzymatic hydrolysis and bioethanol production", Biofuels, pp. 1-14
 23. Osatiashtiani A., Puértolas Lacambra B.; Oliveira C.C.S., Manayil J.C., Barbero B., Isaacs M.A., Michailof C., Heracleous E., Perez-Ramirez J., Lee A.F., Wilson K., (2017) "On the influence of Si:Al ratio and hierarchical porosity of FAU zeolites in solid acid catalysed esterification pretreatment of bio-oil", Biomass Conversion and Biorefinery 7, pp. 331-342
 24. Paasikallio V., Kalogiannis K., Lappas A., Lehto J., Lehtonen J. (2017) "Catalytic Fast Pyrolysis: Influencing Bio-Oil Quality with the Catalyst-to-Biomass Ratio", Energy Technology 5, pp. 94-103
 25. Zachopoulos A., Heracleous E. (2017) "Overcoming the equilibrium barriers of CO2 hydrogenation to methanol via water sorption: A thermodynamic analysis", Journal of CO2 Utilization 21, pp. 360-367
 26. Christoforou, E.A., Fokaides, P.A. , Banks, S.W., Nowakowski, D., Bridgwater, A.V., Stefanidis, S., Kalogiannis, K.G., Iliopoulou, E.F., Lappas, A.A., (2017) “Comparative Study on Catalytic and Non-Catalytic Pyrolysis of Olive Mill Solid Wastes”, Waste and Biomass Valorization. pp. 1-13
 27. Yfanti V.-L., Vasiliadou E.S., Sklari S., Lemonidou A.A., (2017) “Hydrodeoxygenation of glycerol with in-situ H2 formation over Pt catalysts supported on Fe modified Al2O3: Effect of Fe loading”, J Chem Technol Biotechnol 2017; 92: 2236–2245
 1. Dimitriadis A., Bezergianni S., (2016), "Co-hydroprocessing Gas-Oil with Residual Lipids: Effect of Residence Time and H2/Oil Ratio", Journal of Cleaner Production 131, pp. 321-326
 2. Bezergianni S., Dagonikou V., Sklari S., (2016) "The Suspending Role of H2O and CO on Catalytic Hydrotreatment of Gas-oil; Myth or Reality?", Fuel Processing Technology 144, pp. 20-26
 3. Goula M.A., Charisiou N.D., Papageridis K.N., Delimitis A., Papista E., Pachatouridou E., Iliopoulou E.F., Marnellos G., Konsolakis M., Yentekakis I.V. (2016) “A comparative study of the H2-assisted selective catalytic reduction of nitric oxide by propene over noble metal (Pt, Pd, Ir)/ã-Al2O3 catalysts”, Journal of Environmental Chemical Engineering 4, pp.1629-1641
 4. Kalogiannis K.G., Stefanidis S.D., Michailof C.M., Lappas A.A. (2016) “Castor bean cake residues upgrading towards high added value products via fast catalytic pyrolysis”, Biomass and Bioenergy 95, pp. 405-415
 5. Lappas A., Heracleous E. (2016) “Production of biofuels via Fischer-Tropsch synthesis: Biomass-to-liquids”, Biomass-to-liquids In "Handbook of Biofuels Production: Processes and Technologies: Second Edition", pp. 549-593
 6. Marianou A.A., Michailof C.M., Pineda A., Iliopoulou E. F., Triantafyllidis K. S., Lappas, A.A. (2016), “Glucose to Fructose Isomerization in Aqueous Media over Homogeneous and Heterogeneous Catalysts”, ChemCatChem 8, pp.1100-1110
 7. Michailof C.M., Kalogiannis K.G., Sfetsas T., Patiaka D.T., Lappas A.A. (2016), “Advanced analytical techniques for bio-oil characterization”, Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment 5, pp. 614-639
 8. Pachatouridou E., Papista E., Delimitis A., Vasiliades M.A., Efstathiou A.M., Amiridis M.D., Alexeev O.S., Bloom D., Marnellos G.E., Konsolakis M., Iliopoulou E. (2016), “N2O decomposition over ceria-promoted Ir/Al2O3 catalysts: The role of ceria", Applied Catalysis B: Environmental 187, 259-268.
 9. Papadopoulou E., Kountouras S., Nikolaidou Z., Chrissafis K., Michailof C., Kalogiannis K., Lappas A.A. (2016) “Urea-formaldehyde (UF) resins prepared by means of the aqueous phase of the catalytic pyrolysis of European beech wood”, COST Action FP1105. Holzforschung 70, pp.1139-1145
 10. Papista E., Pachatouridou E., Goula M.A., Marnellos G.Å., Iliopoulou E., Konsolakis M., Yentekakis I.V. (2016) “Effect of Alkali Promoters (K) on Nitrous Oxide Abatement Over Ir/Al2O3” Catalysts”, Topics in Catalysis 59, pp.1020-1027
 11. Stefanidis S.D., Kalogiannis K.G., Pilavachi P.A., Fougret C.M., Jordan E., Lappas A.A. (2016) "Catalyst hydrothermal deactivation and metal contamination during the in situ catalytic pyrolysis of biomass", Catalysis Science and Technology 6, pp. 2807-2819
 12. Stefanidis S.D., Karakoulia S.A., Kalogiannis K.G., Iliopoulou E.F., Delimitis A., Yiannoulakis H., Zampetakis T., Lappas A.A., Triantafyllidis K.S. (2016) "Natural magnesium oxide (MgO) catalysts: A cost-effective sustainable alternative to acid zeolites for the in situ upgrading of biomass fast pyrolysis oil", Applied Catalysis B: Environmental 196, pp. 155-173
 13. Vasalos I.A., Lappas A.A., Kopalidou E.P., Kalogiannis K.G. (2016) "Biomass catalytic pyrolysis: Process design and economic analysis", Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment 5, pp.370-383
 14. Liakakou E.T., Heracleous E., (2016), “Transition metal promoted K/Mo2C as efficient catalysts for CO hydrogenation to higher alcohols”, Catalysis Science & Technology 6, pp. 1106 – 1119
 15. Antzara A., Heracleous E., Silvester L., Bukur D.B., Lemonidou A.A. (2016) “Activity study of NiO-based oxygen carriers in chemical looping steam methane reforming”, Catalysis Today 272, pp. 32-41
 16. Antzara A., Heracleous E., Lemonidou A.A., (2016), “Energy efficient sorption enhanced-chemical looping methane reforming process for high-purity H2 production: Experimental proof-of-concept”, Applied Energy 180, pp. 457–471
 17. Silvester L., Ipsakis D., Antzara A., Heracleous E., Lemonidou A.A., Bukur D.B., (2016), “Development of NiO-based oxygen carrier materials: Effect of support on redox behavior and carbon deposition in methane”, Energy & Fuels 30(10), pp. 8597-8612
 18. Skoufa Z., Antzara A., Milios I., Heracleous E., Lemonidou A.A., (2016) “CaO-based sorbents for post-combustion CO2 capture via carbonate looping”, In P. Grammelis (Ed), ‘Energy, Transportation and Global Warming’, Springer International Publishing, Switzerland
 19. Vasiliadou E., Yfanti V.-L., Lemonidou A.A, (2016), “Glycerol hydro-deoxygenation aided by in-situ H2 generation via methanol aqueous phase reforming over Cu-ZnO-Al2O3 catalyst”, Catalysis Science & Technology, 6, pp. 5415
 20. Goula M. A., Charisiou N.D., Papageridis K.N., Delimitis A., Papista E., Pachatouridou E., Iliopoulou E.F., Marnellos G., Konsolakis M., Yentekakis I.V., (2016), "A comparative study of the H2-assisted SCR of NO by C3H6 over noble metal (Pt, Pd, Ir)/ã-Al2O3 catalysts", J. Env. Chem. Eng. 4(2) (2016) pp.1629-1641.
 21. Nitsos C.K., Choli-Papadopoulou T., Matis K.A. and Triantafyllidis K.S. (2016), “Optimization of Hydrothermal Pretreatment of Hardwood and Softwood Lignocellulosic Residues for Selective Hemicellulose Recovery and Improved Cellulose Enzymatic Hydrolysis”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 4, 4529-4544
 22. Custodis V.B.F., Karakoulia S., Triantafyllidis K.S. and van Bokhoven J.A. (2016), “Catalytic Fast Pyrolysis of Lignin over High-Surface-Area Mesoporous Aluminosilicates: Effect of Porosity and Acidity”, ChemSusChem, 9, 1134-1145
 1. Goula M. A., Charisiou N. D., Papageridis K. N., Delimitis A., Pachatouridou E., and Iliopoulou E. F. (2015), "Nickel on alumina catalysts for the production of hydrogen rich mixtures via the biogas dry reforming reaction: Influence of the synthesis method", International Journal of Hydrogen Energy 40, pp.9183-9200
 2. Kalogiannis K. G., Stefanidis S., Marianou A., Michailof C., Kalogianni A., Lappas A. (2015), "Lignocellulosic Biomass Fractionation as a Pretreatment Step for Production of Fuels and Green Chemicals", Waste and Biomass Valorization 6, pp.781-790
 3. Kalogiannis K. G., S. Stefanidis D., Michailof C. M., Lappas A. A., Sjoholm E. (2015), "Pyrolysis of lignin with 2DGC quantification of lignin oil: Effect of lignin type, process temperature and ZSM-5 in situ upgrading", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 115, pp. 410-418
 4. Lappas A. A., Iatridis D. K., Papapetrou M. C., Kopalidou E. P., Vasalos I. A. (2015), "Feedstock and catalyst effects in fluid catalytic cracking - Comparative yields in bench scale and pilot plant reactors", Chemical Engineering Journal 278, pp. 140-149
 5. Pachatouridou E., Papista E., Iliopoulou E. F., Delimitis A., Goula G., Yentekakis I. V., Marnellos G. E., Konsolakis M. (2015), "Nitrous oxide decomposition over Al2O3 supported noble metals (Pt, Pd, Ir): Effect of metal loading and feed composition", Journal of Environmental Chemical Engineering 3, pp.815-821
 6. Stefanidis S. D., Heracleous E., Patiaka D. T., Kalogiannis K. G., Michailof C. M., Lappas A. A. (2015), "Optimization of bio-oil yields by demineralization of low quality biomass", Biomass and Bioenergy 83, pp. 105-115
 7. Liakakou E.T., Heracleous E. (2016), “Transition metal promoted K/Mo2C as efficient catalysts for CO hydrogenation to higher alcohols”, Catalysis Science & Technology, 6, pp. 1106 - 1119
 8. Vasiliadou E., Yfanti V-.L, Lemonidou, A.A. * (2015), “One-pot tandem processing of crude glycerol stream to propylene glycol”, Applied Catalysis B, Environ 163, pp. 258–266
 9. Liakakou E.T., Heracleous E., Triantafyllidis K.S., Lemonidou A.A. (2015), “K-promoted NiMo catalysts supported on activated carbon for the hydrogenation reaction of CO to higher alcohols: Effect of support and active metal”, Applied Catalysis B: Environmental 165, pp. 296–305
 10. Zacharopoulou V., Vasiliadou E., Lemonidou A.A. (2015), “One-step propylene formation from bio-glycerol over Molybdena-based catalysts”, Green Chem. 17 (2), pp. 903 - 912
 11. Vasiliadou E., Lemonidou A.A. (2015), “Glycerol transformation to value added C3 diols: Reaction mechanism, kinetic and engineering aspects”, WIREs Energy Environ, 4:486–520. doi: 10.1002/wene.159
 12. Antzara A., Heracleous E., Bukur D., Lemonidou A. (2015), “Thermodynamic analysis of hydrogen production via chemical looping steam methane reforming coupled with in situ CO2 capture”, International Journal of Greenhouse Gas Control, pp. 115-128
 13. Skoufa Z., Heracleous E., Lemonidou A.A. (2015), “On ethane ODH mechanism and nature of active sites over NiO-based catalysts via isotopic labelling and methanol sorption studies”, J. Catal.322, pp. 118–129
 14. Silvester L., Antzara A., Boskovic G., , Heracleous E., Lemonidou A.. A., . Bukur D. B. (2015), “NiO supported on Al2O3 and ZrO2 oxygen carriers for chemical looping steam methane reforming”, International Journal of Hydrogen Energy 40, pp. 7490-7501
 15. Popescu I., Skoufa Z., Heracleous E., Lemonidou A., Marcu I.C. (2015), “Study by electrical conductivity measurements of semiconductive and redox properties of Nb-doped NiO catalysts in correlation with the oxidative dehydrogenation of ethane”, Physical Chemistry Chemical Physics 17, pp. 8138-8147
 16. Antzara A., Heracleous E., Lemonidou A.A. (2015), “Improving the stability of synthetic CaO-based CO2 sorbents by dopants”, Applied Energy 156, pp. 331–343
 17. Antzara A., Heracleous E., Silvester L., Bukur D. B., Lemonidou A. A. (2015), “Activity study of NiO-based oxygen carriers in chemical looping steam methane reforming”, Catal. Today, doi:10.1016/j.cattod.2015.10.027
 18. Bezergianni S., Dagonikou V., (2015), "Effect of CO2 on Catalytic Hydrotreatment of Gas-oil", Canadian Journal of Chemical Engineering 93, pp.1017–1023,
 19. Gomes J.R., Bezergianni S., Zotin J.L., Sousa-Aguiar E.F., (2015), "Biofuels generation via hydroconversion of vegetable oils and animal fats", RSC Energy and Environment Series January (13), pp. 204-222
 20. Lazaridis P.A., Karakoulia S., Delimitis A., Coman S.M., Parvulescu V.I., Triantafyllidis, KS Triantafyllidis K. S. (2015), “D-Glucose hydrogenation/hydrogenolysis reactions on noble metal (Ru, Pt)/activated carbon supported catalysts”, Catalysis Today, Vol257, pp. 281-290, DOI: 10.1016/j.cattod.2014.12.006
 21. Nitsos C., Matsakas L., Triantafyllidis K., Rova U., Christakopoulos P., (2015), “Evaluation of Mediterranean Agricultural Residues as a Potential Feedstock for the Production of Biogas via Anaerobic Fermentation”, Biomed Research International, Volume 2015, Article ID 171635, DOI: 10.1155/2015/171635
 22. Carabineiro S.A.C., Chen X., Konsolakis M., Psarras A.C., Tavares P.B., Orfao J.J.M., Pereira, J.L. Figueredo M.F.R., (2015), “Catalytic oxidation of toluene on Ce-Co and La-Co mixed oxides synthesized by exotemplating and evaporation methods”, Catalysis Today 244, pp.161-171
 1. Gomes J.R., Bezergianni S, Luiz Zotin J. and Falabella Sousa-Aguiar F.(2014), “Biofuels Generation via Hydroconversion of Vegetable Oils and Animal Fats”, Chapter – 9 in “Catalytic Hydrogenation for Biomass Valorization”, ISBN 978-1-84973-801-9
 2. Bezergianni S., Dimitriadis A., Karonis D. (2014), “Diesel decarbonization via effective catalytic Co-hydroprocessing of residual lipids with gas-oil”, Fuel 136, pp. 366-373
 3. Bezergianni S., Dimitriadis A., Meletidis G. (2014), “Effectiveness of CoMo and NiMo Catalysts on Co-Hydroprocessing of Heavy Atmospheric Gas Oil - Waste Cooking Oil Mixtures”, Fuel 125, pp. 129-136,
 4. Bezergianni S., Dimitriadis A, Chrysikou L. (2014), “Quality and Sustainability Comparison of One- vs. Two-step Catalytic Hydroprocessing of Waste Cooking Oil”, Fuel 118, pp. 300-307.
 5. Antonakou E.V. , Kalogiannis K.G., Stefanidis S.D., Karakoulia S.A., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A., Achilias D.S., (2014), "Catalytic and thermal pyrolysis of polycarbonate in a fixed-bed reactor: The effect of catalysts on products yields and composition", Polymer Degradation and Stability 110, pp. 482-491
 6. Antonakou E.V., Kalogiannis K.G., Stephanidis S.D., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A., Achilias D.S., (2014) "Pyrolysis and catalytic pyrolysis as a recycling method of waste CDs originating from polycarbonate and HIPS", Waste Management 34 (12), pp. 2487-2493.
 7. Christodoulou C., Grimekis D., Panopoulos K.D., Pachatouridou E.P., Iliopoulou E.F., Kakaras E., (2014), "Comparing calcined and un-treated olivine as bed materials for tar reduction in fluidized bed gasification", Fuel Processing Technology 124, pp. 275-285.
 8. Iliopoulou E.F., Heracleous E., Delimitis A., Lappas A.A., (2014), "Producing high quality biofuels: Pt-based hydroisomerization catalysts evaluated using BtL-naphtha surrogates", Applied Catalysis B: Environmental 145, pp. 177-186.
 9. Iliopoulou E.F., Stefanidis S., Kalogiannis K., Psarras A.C., Delimitis A., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A., (2014), "Pilot-scale validation of Co-ZSM-5 catalyst performance in the catalytic upgrading of biomass pyrolysis vapours", Green Chemistry 16 (2), pp. 662-674.
 10. Lappas A.A, Iatridis D.K, Papapetrou M.C., Kopalidou E.P., Vasalos I.A., (2014), "Feedstock and catalyst effects in fluid catalytic cracking - Comparative yields in bench scale and pilot plant reactors", Chemical Engineering Journal (In Press).
 11. Michailof C., Sfetsas T., Stefanidis S., Kalogiannis K., Theodoridis G., Lappas A., (2014), "Quantitative and qualitative analysis of hemicellulose, cellulose and lignin bio-oils by comprehensive two-dimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry", Journal of Chromatography A 1369, pp. 147-160.
 12. Vasiliadou C., Lemonidou A.A., (2014), “Catalytic glycerol hydrodeoxygenation under inert atmosphere: Ethanol as hydrogen donor” Catalysts, 4, pp. 397-413
 13. Vasiliadou E., Eggenhuisen T.M., Munnik P., de Jongh P.E., de Jong K.P., Lemonidou A.A., (2014), “Synthesis and performance of highly dispersed Cu/SiO2 catalysts for the hydrogenolysis of glycerol”, Applied Catalysis B, 145, pp. 108-119
 14. Skoufa Z., Xantri G., Heracleous E., Lemonidou A.A., (2014), “A study of Ni-Al-O mixed oxides as catalysts for the oxidative conversion of ethane to ethylene”, Applied Catalysis, 471, pp. 107-117
 15. Popescu J., Heracleous E., Skoufa Z., Lemonidou A., Marcu I., (2014), “Study by electrical conductivity measurements of semiconductive and redox properties of M-doped NiO (M = Li, Mg, Al, Ga, Ti, Nb) catalysts for the oxidative dehydrogenation of ethane”, Phys.Chem.Chem.Phys, 16, pp. 4962
 16. Thegarid N., Fogassy G., Schuurman Y., Mirodatos C., Stefanidis S., Iliopoulou E.F., Kalogiannis K. , Lappas A.A., (2014), "Second-generation biofuels by co-processing catalytic pyrolysis oil in FCC units", Applied Catalysis B: Environmental 145, pp. 161-166.
 17. Stefanidis S.D., Kalogiannis K.G., Iliopoulou E.F., Michailof C.M., Pilavachi A., Lappas A.A., (2014), "A study of lignocellulosic biomass pyrolysis via the pyrolysis of cellulose, hemicellulose and lignin", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 105, pp. 143-150.
 1. Heracleous E., Liakakou E., Lappas A., Lemonidou A.A.,(2013), “Investigation of K-promoted Cu-Zn-Al, Cu-X-Al and Cu-Zn-X (X=Cr, Mn) catalysts for carbon monoxide hydrogenation to higher alcohols”, Applied Catalysis A 455, pp 145-154
 2. Heracleous E., Lemonidou A.,(2013), “Highlights of platinum group metal catalysts development for biomass valorisation”, Platinum Metals Review, 55, pp 101-109
 3. Vasiliadou E., Lemonidou A.A., (2013), “Kinetic study of glycerol hydrogenolysis over Cu/SiO2 catalysts”, Chemical Engineering Journal, 231, pp 103-112
 4. Lemonidou A. A., * Vagia E., Lercher J.,(2013), "Acetic acid reforming over Rh supported on La2O3 modified CeO2-ZrO2 - catalytic performance and reaction pathway analysis", ACS Catalysis, 3(9), pp 1919-1928
 5. Bezergianni S., Chapter entitled (2013), “Catalytic Hydroprocessing of Liquid Biomass for Biofuels Production” as part of the book entitled "Liquid, Gaseous and Solid Biofuels - Conversion Techniques", ISBN 978-953-51-1050-7, Editor: Zhen Fang, In Tech.
 6. Bezergianni, S. (2013), “Conceiving, Exploring & Exploiting Innovative Ideas: From Waste Cooking Oil to Diesel”, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2:9,
 7. Ziogou, C., Ipsakis, D., Seferlis, P., Bezergianni, S., Papadopoulou, S., Voutetakis, S., (2013), “Optimal production of renewable hydrogen based on an efficient energy management strategy”, Energy, 55 , pp. 58-67
 8. Bezergianni, S. and Dimitriadis, A., (2013), “Comparison Between Different Types of Renewable Diesel”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 21, pp. 110-116
 9. Bezergianni, S. and Dimitriadis, A., (2013), “Temperature Effect On Co-Hydroprocessing of Heavy Gas Oil- Waste Cooking Oil Mixtures for Hybrid Diesel Production”, Fuel, 103, pp. 579-584
 10. Heracleous E., Iliopoulou E.F., Lappas A.A. (2013), "Microporous/mesoporous Pt/ZSM-5 catalysts for hydroisomerization of BTL-naphtha”, Industrial and Engineering Chemistry Research, 52 (41), pp. 14567-14573
 11. Stefanidis, S., Kalogiannis, K., Iliopoulou, E.F., Lappas, A.A., Triguero, J.M., Navarro, M.T., Chica, A., Rey, F. (2013), "Mesopore-modified mordenites as catalysts for catalytic pyrolysis of biomass and cracking of vacuum gasoil processes", Green Chemistry, 15 (6), pp. 1647-1658
 12. Rahikainen J.L., Moilanen U., Nurmi-Rantala S., Lappas A.A., Koivula A., Viikari L., Kruus K., (2013), "Effect of temperature on lignin-derived inhibition studied with three structually different cellobiohydrolases", Bioresource Technology, 146, pp.118-125
 1. Komvokis V.G., Karakoulia S., Iliopoulou E.F., Papapetrou M.C., Vasalos I.A., Lappas A.A., Triantafyllidis K.S. (2012), “Upgrading of Fischer-Tropsch synthesis bio-waxes via catalytic cracking: Effect of acidity, porosity and metal modification of zeolitic and mesoporous aluminosilicate catalysts”, Catalysis Today, 196 (1), pp 42-55.
 2. Iliopoulou E.F., Stefanidis S.D., Kalogiannis K.G., Delimitis A., Lappas A.A., Triantafyllidis K.S., (2012), “Catalytic upgrading of biomass pyrolysis vapors using transition metal-modified ZSM-5 zeolite”, Applied Catalysis B-Environmental 127, pp 281-290.
 3. Lappas A.A.,? Kalogiannis K.G., Iliopoulou E.F., Triantafyllidis K.S., Stefanidis S.D., (2012), “Catalytic pyrolysis of biomassfor transportation fuels”, WIREs Energy Environ 1: 285–297 doi: 10.1002/wene.16
 4. Girisuta B., Kalogiannis K.G., Dussan K., Leahy J.J., Hayes M.H.B., Stefanidis S.D., Michailof C.M., Lappas A.A. (2012), “An integrated process for the production of platform chemicals and diesel miscible fuels by acid-catalyzed hydrolysis and downstream upgrading of the acid hydrolysis residues with thermal and catalytic pyrolysis”, Bioresource Technology 126, pp 92-100.
 5. Skoufa Z., Heracleous E., Lemonidou A.A. (2012), “Investigation of engineering aspects in ethane ODH over highly selective Ni0.85Nb0.15Ox catalyst”, Chemical Engineering Science, 84, pp. 48-56.
 6. Skoufa Z., Heracleous E., Lemonidou A.A. (2012), “Unraveling the contribution of structural phases in Ni-Nb-O mixed oxides in ethane oxidative dehydrogenation”, Catalysis Today, 192, pp. 169-176.
 7. Bezergianni S., Chrysikou L., (2012), “Oxidative Stability Of Waste Cooking Oil And White Diesel Upon Storage at Room Temperature”, Bioresource Technology, 126, pp. 341–344
 8. Bezergianni S., Kalogianni A., Dimitriadis A., (2012), “Catalyst Evaluation for Waste Cooking Oil Hydroprocessing”, Fuel, 93, pp. 638-647
 9. Bezergianni S., Ozkan L., (2012), “On the assessment of multivariable controllers using closed loop data. Part I: Identification of system models”, J. Process Control, 22(1) , pp. 125-131
 10. Ziogou C., Ipsakis D., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Bezergianni S., Voutetakis S., (2012), “Infrastructure, automation and model-based operation strategy in a stand-alone hydrolytic solar-hydrogen production unit”, International Journal of Hydrogen Energy, 37(21), pp. 16591-16603
 11. Ziogou C,, Ipsakis D., Tsita K.G., Seferlis P., Bezergianni S., Papadopoulou S., Voutetakis S., (2012), “A novel and flexible energy management strategy with application in a hydrolytic solar hydrogen autonomous system”, Chemical Engineering Transactions, 29, pp. 1189-1194
 12. Tzanetis Ê., Martavaltzi C.S., Lemonidou A.A., (2012), “Exergy analysis in sorption enhanced and conventional steam methane reforming”, Int. J. Hydrogen Energy, 37 , pp. 16308-16320
 13. Vasiliadou E., Eggenhuisen T.M., Munnik P., de Jongh P.E., de Jong K.P., Lemonidou A.A., (2012), “Synthesis and performance of highly dispersed Cu/SiO2 catalysts for the hydrogenolysis of glycerol”, Applied Catalysis B, In Press, doi:10.1016/j.apcatb.
 1. Stefanidis S.D., Kalogiannis K.K., Iliopoulou E.F., Lappas A.A., Pilavachi P.A. (2011), “In-situ upgrading of biomass pyrolysis vapors: catalyst screening on a fixed bed reactor”, Bioresource Technology, 102 (17), pp 8261-8267.
 2. Stephanidis S., Nitsos C., Kalogiannis K., Iliopoulou E.F., Lappas A.A., Triantafyllidis K.S. (2011), “Catalytic upgrading of lignocellulosic biomass pyrolysis vapours: Effect of hydrothermal pre-treatment of biomass” , Catalysis Today, 167 (1), pp 37-45.
 3. Pekridis G., Kaklidis N., Konsolakis M., Iliopoulou E.F., Yentekakis I.V., Marnellos G.E. (2011), “Correlation of Surface Characteristics with Catalytic Performance of Potassium Promoted Pd/Al2O3 Catalysts: The Case of N2O Reduction by Alkanes or Alkenes”, Topics in Catalysis, 54 (16-18), pp 1135-1142.
 4. Rahikainen J., Mikander S., Marjamaa K., Tamminen T., Lappas A.A., Viikari L., Kruus K., (2011), "Inhibition of Enzymatic Hydrolysis by Residual Lignins From Softwood-Study of Enzyme Binding and Inactivation on Lignin-Rich Surface", Biotechnology and Bioeng., 108 (12), pp 2823-2834.
 5. Bezergianni S., Dimitriadis A., Kalogianni A. Knudsen K.G. (2011), "Toward Hydrotreating of Waste Cooking Oil for Biodiesel Production. Effect of Pressure, H2/Oil Ratio, and Liquid Hourly Space Velocity", Industrial Engineering Chemistry Research, 50(7), pp 3874–3879.
 6. Bezergianni S., Kalogeras, K., Pilavachi P.A. (2011), "On Maximizing Biodiesel Mixing Ratio Based On Final Product Specifications", Computers and Chemical Engineering, 35(5), pp 936-942.
 7. Sfetsas T., Michailof C., Lappas A., Li Q., Kneale,B. (2011), "Qualitative and quantitative analysis of pyrolysis oil by gas chromatography with flame ionization detection and comprehensive two-dimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry", Journal of Chromatography A, 1218 (21), pp 3317-3325.
 8. Lappas A.A., Iatridis D.K., Vasalos I.A. (2011), "Production of liquid biofuels in a fluid catalytic cracking pilot-plant unit using waxes produced from a biomass-to-liquid (BTL) process", Industrial and Engineering Chemistry Research, 50 (2), pp 531-538.
 9. Vasiliadou E., Lemonidou A.A.,* (2011), "Investigating the performance and deactivation behavior of of silica-supported copper catalysts in glycerol hydrogenolysis", Applied Catalysis Á, 396, pp 177-185.
 10. Roberts V.M., Stein V., Reiner T., Lemonidou A., Lercher J.A., (2011), "Towards quantitative catalytic lignin depolymerization", Chemistry - A European Journal, 17(21), pp 5939-5948.
 11. Vasiliadou E., Lemonidou A.A., (2011), "Parameters affecting the 1,2–propanediol formation from glycerol over Ru/SiO2 catalyst", Org. Process Res. Dev., 15(4) pp 925–931.
 12. Komvokis V.G., Marti M., Delimitis A., Vasalos I.A., Triantafyllidis K.S., (2011), “Catalytic decomposition of N(2)O over highly active supported Ru nanoparticles (<= 3 nm) prepared by chemical reduction with ethylene glycol”, Applied Catalysis B-Environmental, 103, pp 62-7.
 1. Sfetsas T. , Michailof C. , Lappas A. , Li Q. , Kneale B., “Qualitative and quantitative analysis of pyrolysis oil by gas chromatography with flame ionization detection and comprehensive two-dimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry”, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY, Article in Press, Corrected Proof,13 October 2010
 2. Kalogeras K., Bezergianni S., Kazantzi V., Pilavachi P.A., “On the prediction of properties for diesel/biodiesel mixtures featuring new environmental considerations”, COMPUTER AIDED CHEMICAL ENGINEERING, V;28(C) P: 973-978, 2010
 3. Bezergianni S., Dimitriadis A., Sfetsas T., Kalogianni A., “Hydrotreating of waste cooking oil for biodiesel production. Part II: Effect of temperature on hydrocarbon composition”, BIORESOURCE TECHNOLOGY, V:101(19) P: 7658-7660, 2010
 4. Bezergianni S., Dimitriadis A., Kalogianni A., Pilavachi P.A., “Hydrotreating of waste cooking oil for biodiesel production. Part I: Effect of temperature on product yields and heteroatom removal”, BIORESOURCE TECHNOLOGY V: 101(17) P: 6651-6656, 2010
 5. Iliopoulou E.F., “Review of C-C Coupling Reactions in Biomass Exploitation Processes”, CURRENT ORGANIC SYNTHESIS V:7 (6) P: 587-598, 2010
 6. Soultanidis N., Zhou W., Psarras A.C., Gonzalez A.J., Iliopoulou E.F., Kiely C.J., Wachs I.E., Wong M.S., “Relating n-Pentane Isomerization Activity to the Tungsten Surface Density of WOx/ZgO(2)” JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY V:132(38) P: 13462-13471, 2010
 7. Triantafyllidis K.S., Peleka E.N., Komvokis V.G., Mavros P.P., “Iron-modified hydrotalcite-like materials as highly efficient phosphate sorbents”, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE V:342, P:427-436, 2010
 8. Chen Z., Yuan K., Lemonidou A. A., Xuebing Li., Lercher J.A., “Hydrodeoxygenation of Phenols to Hydrocarbons using Raney Ni and Nafion/SiO2 Catalysts”, CHEMICAL COMMUNICATIONS, V:46, P:412–414, 2010
 9. Roberts V., Fendt S., Lemonidou A.A., X. Li, Lercher J.A., “Influence of alkali carbonates on benzyl phenyl ether cleavage pathways in superheated water”, APPLIED CATALYSIS B, ENVIRONMENTALV: 95 P: 71-77, 2010
 10. Wawrzetz A., Hrabar A., Jentys, Lemonidou A.A., Lercher J.A., “Towards understanding the bifunctional hydrodeoxygenation and aqueous phase reforming of glycerol”, JOURNAL OF CATALYSIS V: 269 411-420 4th in the list of the Top 25 Hottest Articles, January-March 2010
 11. Heracleous E., Lemonidou A.A., “Ni-Me-O mixed metal oxides for the effective oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene - Effect of promoting metal Me”, JOURNAL OF CATALYSIS V: 270 P: 67-75, 2010
 12. Rodriguez M.L, Ardissone D.E., Heracleous E.,. Lemonidou A.A, Lopez E., Pedernera M.N., Borio D.O., “Oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene in a membrane reactor: a theoretical study”, CATALYSIS TODAY V: 157 P: 303-309, 2010
 1. Park DH, Kim SS, Wang H, Pinnavaia, Thomas J, Papapetrou, Maria C, Lappas, Angelos A, Triantafyllidis, Kostas S., “Selective Petroleum Refining Over a Zeolite Catalyst with Small Intracrystal Mesopores”, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION V:48 (41) P: 7645-7648 2009
 2. Achilias DS, Antonakou EV, Koutsokosta E, Lappas, Angelos A., “Chemical Recycling of Polymers from Waste Electric and Electronic Equipment”, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE V: 114 (1) P: 212-221 OCT 5 2009
 3. Psarras AC, Iliopolou EF, Kostaras K, Pouwels, C , Lappas, Angelos A., “Investigation of advanced laboratory deactivation techniques of FCC catalysts via FTIR acidity studies”, MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS V:120 (1-2 ) Sp. Iss. SI P:141-146 APR 1 2009
 4. Ioannidou O, Zabaniotou A, Antonakou EV, Papazisi, K. M, Lappas, Angelos A, Athanassiou, C., “Investigating the potential for energy, fuel, materials and chemicals production from corn residues (cobs and stalks) by non-catalytic and catalytic pyrolysis in two reactor configurations”, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS V:13 (4 ) P:750-762 MAY 2009
 5. Vasiliadou ES, Heracleous E, Vasalos IA, et al, “Ru-based catalysts for glycerol hydrogenolysis-Effect of support and metal precursor” APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, V:92 (1)P:90-99 OCT 19 2009
 6. Lappas AA, Bezergianni S, Vasalos IA, “Production of biofuels via co-processing in conventional refining processes”, CATALYSIS TODAY V:145 (1-2 ) Sp. Iss. SI P:55-62 JUL 15 2009
 7. Komvokis VG, Marnellos GE, Vasalos IA, et al., “Effect of pretreatment and regeneration conditions of Ru/gamma-Al2O3 catalysts for N2O decomposition and/or reduction in O-2-rich atmospheres and in the presence of NOx, SO2 and H2O”, APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL V: 89( 3-4 )P:627-634 JUL 15 2009
 8. Bezergianni S, Kalogianni A, Vasalos IA, “Hydrocracking of vacuum gas oil-vegetable oil mixtures for biofuels production”, BIORESOURCE TECHNOLOGY V: 100(12) P: 3036-3042 JUN 2009
 9. Kechagiopouos PN, Voutetakis SS, Lemonidou AA, et al., “Hydrogen Production via Reforming of the Aqueous Phase of Bio-Oil over Ni/Olivine Catalysts in a Spouted Bed Reactor”, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH V: 48( 3) P: 1400-1408 FEB 4 2009
 10. Asouhidou, D. D., Triantafyllidis, K. S., Lazaridis, N. K. & Matis, K. A., “Adsorption of Remazol Red 3BS from aqueous solutions using APTES- and cyclodextrin-modified HMS-type mesoporous silicas”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 346, 83-90 (2009).
 11. Karakoulia, S. A., Triantafyllidis, K. S., Tsilomelekis, G., Boghosian, S. & Lemonidou, A. A., “Propane oxidative dehydrogenation over vanadia catalysts supported on mesoporous silicas with varying pore structure and size”, Catalysis Today 141, 245-253 (2009).
 12. Bezergianni, S., Voutetakis, S., Kalogianni, A., “Catalytic hydrocracking of fresh and used cooking oil”, Industrial Engineering Chemistry Research, 48(18), 8402-8406, 2009
 13. Bezergianni, S., Kalogianni, A., “Hydrocracking of used cooking oil for biofuels production”, Bioresource Technology, 100(17), pp. 3927-3932, 2009
 14. Aggeli, K., Kalavrouziotis. I. K., Bezergianni, S., “A Proposal Of A Treated Wastewater Reuse Design System In Urban Areas”, Fresenius Environmental Bulletin, 18(7b), pp. 1295-1301, 2009
 15. E. Heracleous, A.A. Lemonidou, “Ni-Me-O mixed metal oxides for the effective oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene - Effect of promoting metal Me”, Journal of Catalysis 2009, Article in Press, DOI: 10.1016/j.jcat.2009.12.004
 16. M.L. Rodriguez, D.E. Ardissone, E. Heracleous, A.A. Lemonidou, E. Lopez, M.N. Pedernera, D.O. Borio, “Simulation of a membrane reactor for the catalytic oxydehydrogenation of ethane”, Industrial & Engineering Chemistry Research 48 (2009) 1090
 1. Lappas A.A., Dimitropoulos V., Antonakou E., Voutetakis S.S., Vasalos I.A., (2008), “Design, construction and operation of a transported fluid bed pilot plant unit for biomass fast pyrolysis: The effect of pyrolysis temperature and feedstock”, Ind. Eng. Chem. Res, 47(3), pp 742-747.
 2. Zabaniotou A., Ioannidou O., Antonakou E., Lappas A.A., (2008), “Experimental study of pyrolysis for potential energy, hydrogen and carbon material production from lignocellulosic biomass”, International Journal of Hydrogen Energy, 33 (10), pp 2433-2444.
 3. Achilias D.S., Antonakou E., Roupakias C., Megalokonomos P., Lappas A.A., “Recycling techniques of polyolefins from plastic wastes”, Global Nest Journal, 10 (1), pp114-122.
 4. Ipsakis D., Voutetakis S.S., Seferlis P., Stergiopoulos F., Papadopoulou S.A., Elmasides C., (2008), “The Effect of the Hysteresis Band on Power Management Strategies in a Stand-Alone Power System”, Energy, 33 (10), pp 1537-1550.
 5. Bezergianni S., Kalogianni A., (2008), “An application of principal component analysis for monitoring and disturbance detection of a hydrotreating process”, Industrial & Engineering Chemistry Research Journal, 47(18), pp 6972-6982.
 6. Vagia E., Lemonidou A.A., (2008), “Thermodynamic analysis of hydrogen production by autothermal steam reforming of selected bio-oil components”, Int. J. Hydrogen Energy, 33, pp 2489-2500.
 7. Martavaltzi C., Lemonidou A.A., (2008), “Development of new CaO based sorbent materials for CO2 removal at high temperature”, Microporous and Mesoporous Materials, 110, pp 119-127.
 8. Karakoulia S., Triantafyllidis K., Lemonidou A.A., (2008), “Preparation and characterization of vanadia catalysts supported on non-porous, microporous and mesoporous silicates for oxidative dehydrogenation of propane (ODP)”, Microporous and Mesoporous Materials, 110, pp157-166.
 9. Lopez E., Heracleous E., Lemonidou A.A., Borio D.O., (2008), “Study of a multitubular fixed-bed reactor for ethylene production via ethane oxidative dehydrogenation”, Chem. Eng. Journal, 145, pp 308-315.
 10. Vagia E.C., Lemonidou A.A., (2008), “Hydrogen production via steam reforming of bio-oil components over calcium aluminate supported nickel, noble metal catalyst”, Applied Catalysis A, General, 351, pp 111-121 (6th in the list of the Top 25 Hottest Articles , October-December 2008)
 11. Peringer E., Tejuja C., Salzinger M., Lemonidou A.A., Lercher J.A., (2008), “On the synthesis of LaCl3 catalysts for oxidative chlorination of methane”, Applied Catalysis A, General, 350, pp 178-185.
 12. Martavaltzi C., Lemonidou A.A., (2008), “Parametric study of the synthesis of CaO-Ca12Al14O33 with respect to high CO2 sorption capacity and stability on multi-cycle operation”, Ind. Eng. Chem. Res., 47, pp 9537–9543.
 13. Hammad A., Souentie S., Balomenou S., Tsiplakides D., Figueroa J.C., Cavalca C., Pereira C.J., Vayenas C.G., (2008), “Tailor-structured skeletal Pt catalysts employed in a monolithic electropromoted reactor”, Journal of Applied Electrochemistry, 38, pp 1171-1176.
 14. Tsiplakides D., Balomenou S.,(2008), “Electrochemical promoted catalysis: towards practical utilization”, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 14, pp 97-105.
 15. Triantafyllidis K.S., Karakoulia S.A., Gournis D., Delimitis A., Nalbandian L., Maccallini E., Rudolf P., (2008), “Formation of carbon nanotubes on iron/cobalt oxides supported on zeolite-Y: Effect of zeolite textural properties and particle morphology”, Microporous and Mesoporous Materials, 110, pp 128-140.
 16. Neatu F., Besnea M., Komvokis V.G., Genet J-P., Michelet V., Triantafyllidis K.S., Parvulescu V.I., (2008), “Hydrotalcite docked Rh-TPPTS complexes as efficient catalysts for the arylation of 2-cyclohexen-1-one in neat water”, Catalysis Today 139, pp 161–167.
 1. Bollas G.M., Vasalos I.A., Lappas A.A., Iatridis D.K., Voutetakis S.S, Papadopoulou S.A. (2007), “Integrated FCC Riser - Regenerator Dynamics studied in a Fluid Catalytic Cracking Pilot Plant", Chem. Eng. Science, 62, pp 1887-1904.
 2. Lappas A.A., Papapetrou M., Vasalos I.A., (2007), “Catalytic Cracking to Liquids (BTL) Fuels with Novel Cracking Catalysts, Studies in Surface Science and Catalysis”, Fluid Catalytic Cracking VII, Materials, Methods and Process Innovations, 166, pp 213-225.
 3. Bollas G.M., Vasalos I.A., Lappas A.A., Iatridis D.K., (2007), “Five-Lump Kinetic Model with Selective Catalyst Deactivation for the Prediction of the Product Selectivity in the Fluid Catalytic Cracking Process", Catalysis Today, 127 (1-4), pp 31-43.
 4. Valla J.A., Mouriki Å.E., Lappas A.A., Vasalos I.A., (2007), “Catalytic Cracking of Sulfur Compounds contained in Vaccum Gas Oils”, Catalysis Today, 127 (1-4), pp 92-98.
 5. Kechagiopoulos P.N., Voutetakis S.S., Lemonidou A.A., Vasalos I.A., (2007), “Sustainable hydrogen production via reforming of bio-oil using a novel spouted bed reactor”, Catalysis Today, 127, pp 246-255
 6. Iliopoulou E., Antonakou E., Karakoulia S., Lappas A.A., Vasalos I.A., Triantafyllidis K.S., (2007), “Catalytic pyrolysis of biomass by mesoporous materials: Effect of steam stability and acidity of Al-MCM-41 catalysts”, Chemical Engineering Journal, 134, pp 51-57.
 7. Triantafyllidis K.S., Komvokis V.G., Papapetrou M.C., Vasalos I.A. Lappas A.A., (2007), “Microporous and mesoporous aluminosilicates as catalysts for the cracking of Fischer-Tropsch waxes towards the production of “clean” bio-fuels”, Studies in Surface Science and Catalysis, 170, pp1344-1350.
 8. Komvokis V.G., Iliopoulou E.F., Vasalos I.A., (2007), “Development of optimized Cu-ZSM-5 deNOx catalytic materials both for HC-SCR applications and as FCC catalytic additives”, Applied Catalysis A-General, 325 , pp 345-352.
 9. Valla J.A., Mouriki E., Lappas A.A., (2007), “The effect of heavy aromatic sulfur compounds on sulfur in cracked naphtha”, Catalysis Today, 127 I:1-4, pp 92-98.
 10. Achilias D.S., Roupakias C., Megalokonomos P., Lappas A.A., Antonakou E.V., (2007), “Chemical Recycling Techniques of Plastic Wastes Made from Polyethylene (LDPE and HDPE) and Polypropylene (PP)”, Journal of Hazardous Materials, 149 pp 536-542.
 11. Nilsen M. H., Antonakou E.V., Bouzgaa A., Lappas A.A., Mathisenc K., Stocker M., (2007), “Investigation of the effect of metal sites in Me-Al-MCM-41 (Me=Fe, Cu or Zn) on the catalytic behavior during the pyrolysis of wooden based biomass”, Microporous and Mesoporous Materials, 105 (1-2), pp 189-203.
 12. Psarras A.C., Iliopoulou E.F., Nalbandian L., Lappas A.A., Pouwels C., (2007), “Study of the accessibility effect on the irreversible deactivation of FCC catalysts from contaminant heavy feed metals”, Catalysis Today, 127 (1-4), pp 44-53.
 13. Achilias D.S., Kanelopoulou I., Megalokonomos P., Antonakou E., Lappas A.A., (2007), “Chemical recycling of polystyrene by pyrolysis. Potential use of the liquid product for the reproduction of polymer”, Macromolecular Materials and Engineering, 292 (8), pp 923-934.
 14. Pekridis G., Kalimeri K., Kaklidis N., Vakouftsi E., Iliopoulou E.F., Athanasiou C., Marnellos G.E., (2007), “Electro-kinetic study of the reverse water gas shift (RWGS) reaction and its potential role in the production of power in a solid oxide fuel cell (SOFC)”, Catalysis Today, 127 (1-4), pp 337-346.
 15. Boukis I.P., Grammelis P., Bezergianni S., Bridgwater A.V., (2007), “CFB air-blown flash pyrolysis. Part I: Engineering design and cold model performance”, Fuel, 86(10-11), pp. 1372-1386 .
 16. Boukis I.P., Bezergianni S., Grammelis P., Bridgwater A.V., (2007), “CFB air-blown flash pyrolysis. Part II: Operation and experimental results”, Fuel, 86 (10-11), pp1387-1395.
 17. Vagia E., Lemonidou A.A., (2007), “Thermodynamic analysis of hydrogen production by steam reforming of bio-oil components”, Int. J. Hydrogen Energy, 32, pp 213-223.
 18. Heracleous E., Delimitis A., Nalbantian L., Lemonidou A.A., (2007), “HR-TEM characterization of the nanostructural features formed in highly active Ni-Nb-O catalysts for ethane ODH”, Applied Catalysis A, 325, pp 222-228.
 19. Lemonidou A.A., Machli M., (2007), “Oxidative dehydrogenation of propane over V2O5-MgO/TiO2 catalyst. Effect of reactants contact mode”, Catalysis Today, 127, pp132-138.
 20. Heracleous E., Lemonidou A.A., (2007), “Selective oxidation of C2-C3 alkanes to alkenes-Use of nanostructured oxidic catalysts”, La Chimica e L’ Industria, 10, pp 120-124.
 21. Balomenou S., Tsiplakides D., Vayenas C.G., Poulston S., Houel V., Collier P., Konstandopoulos A.G., Agrafiotis Ch., (2007), “Electrochemical promotion in a monolith electrochemical plate reactor applied to simulated and real automotive pollution control”, Topics in Catalysis, 44, pp 481-486.
 22. Katranas T.K., Triantafyllidis K.S., Vlessidis A.G., Evmiridis N.P., (2007), “Propane reactions over faujasite structure zeolites type-X and USY: Effect of zeolite silica over alumina ratio, strength of acidity and kind of exchanged metal ion”, Catalysis Letters, 118, pp 79-85.
 23. Bikiaris D.N., Chrissafis K., Paraskevopoulos K.M., Triantafyllidis K.S., Antonakou E.V., (2007), “Investigation of thermal degradation mechanism of an aliphatic polyester using pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry and a kinetic study of the effect of the amount of polymerisation catalyst”, Polymer Degradation and Stabilit, 92, pp 525-536.
 1. Valla J.A., Lappas A.A., Vasalos I.A., (2006), “Catalytic cracking of thiophene and benzothiophene: Mechanism and kinetics”, Appl. Catal. A-Gen., 297 (1), pp 90-101.
 2. Triantafyllidis K.S., Lappas A.A., Vasalos I.A., Liu Y., Wang H., Pinnavaia T.J., (2006), “Gas-oil cracking activity of hydrothermally stable aluminosilicate mesostructures (MSU-S) assembled from zeolite seeds: Effect of the type of framework structure and porosity”, Catalysis Today, 112(1-4), pp 33-36.
 3. Iordanidis A.A., Kechagiopoulos P.N., Voutetakis S.S., Lemonidou A.A., Vasalos I.A., (2006), “Autothermal sorption-enhanced steam reforming of bio-oil/biogas mixture and energy generation by fuel cells: concept analysis and process simulation”, Int. J. Hydrogen Energy, 31, pp 1058-1065.
 4. Kechagiopoulos P.N., Voutetakis S.S., Lemonidou A.A., Vasalos I.A., (2006), “Hydrogen production via steam reforming of the aqueous phase of bio-oil in a fixed bed reactor”, Energy and Fuels, 20(5), pp 2155- 2163.
 5. Antonakou E., Lappas A.A., Nilsen M., Bouzga A., Stocker M., (2006), “Evaluation of various types of Al-MCM-41 materials as catalysts in biomass pyrolysis for the production of bio-fuels and chemicals”, Fuel, 85, pp 2202-2212.
 6. Adam J., Antonakou E., Lappas A.A., Stocker M., Nilsen M.H., Bouzga A.,. Hustad J., Oye G., (2006), “In-situ catalytic upgrading of biomass derived fast pyrolysis vapours in a fixed bed reactor using mesoporous materials”, Microporous and Mesoporous Materials, 96(1-3), pp 93-101.
 7. Antonakou E., Dimitropoulos V., Lappas A.A., (2006), “Production and Characterisation of Bio-oil From Catalytic Biomass Pyrolysis”, Thermal Science Journal, 10 (14), pp151-160.
 8. Voutetakis S.S., Seferlis P., Papadopoulou S., Kyriakos Y., (2006), “Model-based control of temperature and energy requirements in a fluidised furnace reactor”, Energy, 31, pp 2418-2427.
 9. Machli M., Boudouris C., Gaab S., Find J., Lemonidou A.A., Lercher J.A., (2006), “Kinetic Modelling of the Gas Phase Ethane and Propane Oxidative Dehydrogenation”, Catal. Today, 112, pp 53-59.
 10. Heracleous E., Lemonidou A.A., (2006), “Reaction Pathways of Ethane Oxidative and non-Oxidative Dehydrogenation on ã-Al2O3 Studied by Temperature-Programmed Reaction (TP-reaction)”, Catal. Today, 112, pp 23-27.
 11. Heracleous E., Lemonidou A.A., (2006), “Ni-Nb-O mixed oxides as highly active and selective catalysts for ethene production via ethane oxidative dehydrogenation. Part I: Characterization and catalytic performance”, J. Catal., 237, pp 162-174.
 12. Heracleous E., Lemonidou A.A., (2006), “Ni-Nb-O mixed oxides as highly active and selective catalysts for ethene production via ethane oxidative dehydrogenation Part II: Mechanistic aspects and kinetic modelling”, J. Catal., 237, pp 175-189.
 13. Christodoulakis A., Heracleous E., Lemonidou A.A., Boghosian S., (2006), “An Operando Raman study of molecular structure and reactivity of MoO3/Al2O3 catalysts for ethane ODH”, J. Catal., 242, pp 16-25.
 1. Lappas A.A., Iatridis D.K., Vasalos I.A., Rhemann H., Schwarz G., Lonka S., Heinonen P., Spyridaki G., Psichogios Y., (2005), “Reducing FCCU NOx emissions”, Petroleum Technology, Quarterly, 10 (1), pp 59-67.
 2. Heracleous E., Machli, M., Lemonidou A.A., Vasalos I.A., (2005), “Oxidative Dehydrogenation of Ethane and Propane over Vanadia and Molybdena Supported Catalysts”, J. Mol. Catal. A, 232/1-2, pp 29-39.
 3. Iliopoulou E.F., Efthimiadis E.A., Lappas A.A., Vasalos I.A., (2005), “Effect of Ru-based catalytic additives on NO and CO formed during regeneration of spent FCC catalyst”, Ind Eng Chem Res, 44 (14), pp 4922-4930.
 4. Iliopoulou E.F., Efthimiadis E.A., Nalbandian L., Vasalos I.A., Barth J.-O., Lercher J.A., (2005), “Ir-based Additives for NO Reduction and CO oxidation in the FCC regenerator: Evaluation Characterization and Mechanistic”, Studies Appl. Catal., B 60, pp 277-288.
 5. Machli M., Lemonidou A.A., (2005), “Optimization of V2O5-MgO/TiO2 Catalyst for the Oxidative Dehydrogenation of Propane - Effect of Magnesia Loading and Preparation Procedure”, Catal. Letters, 99, pp 221-230.
 6. Heracleous E., Lee A.F., Wilson K., Lemonidou A.A., (2005), “Investigation of Ni-based Alumina Supported Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene: Structural Characterization and Reactivity Studies”, J. Catal., 231/1, pp 159-171.
 7. Katranas T.K., Triantafyllidis K.S., Vlessidis A.G., Evmiridis N.P., (2005), “Dehydrogenation of propane over Ga and Cr modified, "fresh" and steamed, MFI-type zeolites”, Studies in Surface Science and Catalysis, 155, pp 347-354.
 8. Karakoulia S., Jankovic L., Dimos K., Gournis D., Triantafyllidis K., (2005), “Formation of carbon nanotubes on iron/cobalt-modified zeolites: Effect of zeolite framework/pore structure and method of modification”, Studies in Surface Science and Catalysis, 158, pp 391-398.
 1. Lappas A.A., J.A. Valla, I.A. Vasalos, C. Kuehler, J. Francis, P.O’ Connor N.J. Gudde, (10 May 2004), "The effect of catalyst properties on the in-situ reduction of Sulfur in FCC gasoline", Applied Catalysis A: General, Volume 262, Issue 1, Pages 31-41
 2. Bollas, G. M.; Vasalos, I. A.; Lappas, A. A.; Iatridis, D. K.; Tsioni, G. K.; (JUN 23 2004), "Bulk Molecular Characterization Approach for the Simulation of FCC Feedstocks", IND ENG CHEM RES 43 (13): 3270-3281
 3. Bollas GM, Papadokonstantakis S, Michalopoulos, Arampatzis G, Lappas AA, Vasalos IA, Lygeros A J, et al. (JUL 2004), "A computer-aided tool for the simulation and optimization of the combined HDS-FCC processes", Chemical Engineering Research & Design, 82 (A7), 881-894
 4. Valla JA, Lappas AA, Vasalos IA, C. Kuehler, N.J. Gudde; (NOV 25 2004), "Feed and process effects on the in situ reduction of sulfur in FCC gasoline", APPL CATAL A-GEN 276 (1-2): 75-87
 5. Iliopoulou EF, Efthimiadis EA, Lappas, Iatridis DK, Vasalos IA et al., (NOV 10 2004), "Development and evaluation of Ir-based catalytic additives for the reduction of NO emissions from the regenerator of a fluid catalytic cracking unit", IND ENG CHEM RES 43 (23): 7476-7483
 6. Triantafyllidis, K. S., Nalbandian, L., Trikalitis, P. N., Ladavos, A. K., Mavromoustakos, T., Nicolaides, C. P., (2004), "Structural, compositional and acidic characteristics of nanosized amorphous or partially crystalline ZSM-5 zeolite-based materials", Micropor. Mesopor. Mater. 75, 89-100.
 7. Triantafyllidis, K.S., Lappas, A.A., Vasalos, I.A., Liu, Y. & Pinnavaia, T.J., (2004),  "Gas-oil cracking activity and product selectivity of the hydrothermally-stable mesoporous aluminosilicates (MSU-S) assembled from zeolites seeds", Studies in Surface Science and Catalysis, 154 (2004), 2853-2860.
 8. Iordanidis A.A., van Sint Annaland M., Kronberg A.E., Kuipers J.A.M (OCT 15 2004), "A numerical method for the solution of the wave model and convection dominated diffusion type models for catalytic packed bed reactors", COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING, 28 (11): 2337-2349 OCT 15 2004.
 9. G.E. Marnellos, E.A. Efthimiadis, and I.A. Vasalos. (2004), “Mechanistic and kinetic analysis of the NOX selective catalytic reduction by hydrocarbons in excess O2 over In/Al2O3 in the presence of SO2 and H2O”, Applied Catalysis B: Environmental, 48 (1), 1-15.
 10. G.E. Marnellos, E.A. Efthimiadis, and I.A. Vasalos (2004), “Simultaneous catalytic reduction of NOX and N2O in a In/Al2O3 – Ru/Al2O3 dual bed reactor in the presence of SO2 and H2O”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 43 (10), 2413-2419.
 11. G.E. Marnellos, M.P. Antoniou, E.A. Efthimiadis, and I.A. Vasalos. (2004), “Kinetic and mechanistic studies of NOX reduction over In/Al2O3 and N2O decomposition over Ru/Al2O3”, Water, Air & Soil Pollution: Focus (WAFO), 4(4-5), 31-43.
 12. A. Christodoulakis, M. Machli, A.A Lemonidou* S. Boghosian. (2004), “Molecular Structure and Reactivity of Vanadia based Catalysts for Propane Oxidative Dehydrogenation studied by in-situ Raman Spectroscopy and Catalytic Activity”, J. Catal. 222, 293-306
 13. E. Heracleous, J. Vakros, A.A. Lemonidou and Ch. Kordulis. (2004), “Role of Preparation Parameters on the Structure-Selectivity Properties of MoO3/Al2O3 Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of Ethane”, Catal. Today, 91-92C, 289-292
 14. E. Heracleous, A.A. Lemonidou*, J. A. Lercher. (2004), “Mechanistic Features of the Ethane ODH by in situ IR Spectroscopy over MoO3/Al2O3 Catalyst”, Appl. Catal. A 264, 73-80
 15. L. Nalbandian, A.A. Lemonidou. (2004), “Thermal Decomposition of Precursors and Physicochemical Characteristics of Titania Supported Vanadia Catalysts”, Thermochimica Acta 419, 149-159
 16. E. Heracleous, A.A. Lemonidou*. (2004), “Homogeneous and Heterogeneous Pathways of Ethane Oxidative and non-Oxidative Dehydrogenation Studied by Temperature Programmed Reaction”, Appl. Catal. A 269, 123-35
 17. A.A. Lemonidou, L. Lopez, L. Manzer, M. A. Barteau. (2004), “Dynamic Microbalance Studies of RbOx/SiO2 Catalyst Deactivation/Regeneration for Methylene Valerolactone Synthesis”, Appl Catal. A 272, 241-248
 18. E.F. Iliopoulou, A. Evdou, A.A. Lemonidou, I. A. Vasalos, (2004), “Ag/alumina Catalysts for the Selective Catalytic Reduction of NOx Using Various Reductants”, Appl. Catal. A 274, 179-189
 19. J.-O. Barth*, A. Jentys, E.F. Iliopoulou, I.A. Vasalos, and J.A. Lercher,(2004), “Novel derivatives of MCM-36 as catalysts for the reduction of nitrogen oxides from FCC Regenerator flue gas streams”, J. Catal. 227, 117.
 20. E.F. Iliopoulou*, E. A. Efthimiadis and I. A. Vasalos, (2004), “Ag-based Catalytic Additives for the Simultaneous Reduction of NO and CO Emissions from the Regenerator of a FCC Unit”, Ind. Eng. Chem. Res. 43, 1388.
 21. E.F. Iliopoulou*, E. A. Efthimiadis and I. A. Vasalos, J.-O. Barth and J.A. Lercher, (2004), “Effect of Rh-based Additives on NO and CO Formed during Regeneration of Spent FCC Catalyst”, Appl. Catal. B 47, 165.
 1. E. Heracleous, J. Vakros, A.A. Lemonidou and Ch. Kordulis, "Role of Preparation Parameters on the Structure-Selectivity Properties of MoO3/Al2O3 Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of Ethane", Catal. Today accepted
 2. Iordanidis AA, Annaland MV, Kronberg AE, Kuipers JAM, "A critical comparison between the wave model and the standard dispersion model", CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 58 (13): 2785-2795 JUL 2003
 3. Heracleous, E., Lee, A.F., Vasalos, I.A., Lemonidou, A.A., “Surface properties and reactivity of Al2O3-supported MoO3 catalysts in ethane oxidative dehydrogenation”, Catalysis Letters, Vol. 88 N 1-2, pp. 47-53, 2003
 4. Marnellos, G.E., Efthimiadis, E.A., Vasalos, I.A., “Effect of SO2 and H2O on the N2O decomposition in the presence of O-2 over Ru/Al2O3”, Applied Catalysis B-Environmental, Vol. 46, N 3, pp. 523-539, 2003
 5. Bollas, G.M., Papadokonstadakis, S., Michalopoulos, J., Arampatzis, G., Lappas, A.A., Vasalos, I.A., Lygeros, A., “Using hybrid neural networks in scaling up an FCC model from a pilot plan to an industrial unit”, Chemical Engineering and Processing, Vol. 42, N 8-9, pp. 697-713, 2003
 6. Avraam, D.G., Vasalos, I.A., “HdPro: a mathematical model of trickle-bed reactors for the catalytic hydroprocessing of oil feedstocks”, Catalysis Today, Vol. 79, N 1-4, pp. 275-283, 2003
 7. A.A. Lemonidou*, J.A. Valla and I.A. Vasalos, "Methanol production from natural gas-Assessment of CO2 utilization in natural gas reforming in “Carbon Dioxide Recovery and Utilisation”, edited by M. Aresta, Kluwer Academic Publishers (2003) p 379-394
 8. F. Concalves, G.E. Marnellos, E.A. Efthimiadis, and J.L. Figueiredo, “Simultaneous N2O and NO reduction over carbon supported catalysts”, Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 80, 153-159 (2003).
 9. Katranas, T. K., Vlessidis, A. G. Tsiatouras, V. A., Triantafyllidis, K. S., & Evmiridis, N. P., "Dehydrogenation of Propane over Natural Clinoptilolite Zeolites", Micropor. Mesopor. Mater. 61, 189-198 (2003).
 1. Tsakiroglou, C.D. and Avraam, D.G., “Fabrication of a New Class of Porous Media Models for Visualization Stuies of Multiphase Flow Process”, J. of Material Sci., 37, 353, (2002).
 2. E.A. Efthimiadis, E.F. Iliopoulou, A.A. Lappas, D.K. Iatridis and I.A. Vasalos, “NO Reduction Studies in the FCC Process. Evaluation of NO Reduction Additives for FCCU in Bench- and Pilot Plant-Scale Reactors” Ind. Eng. Chem. Res., 41, 22, 5401-5409, 2002.
 3. A.A. Lappas, M.C. Samolada, D.K. Iatridis, S.S. Voutetakis, I.A. Vasalos, “Biomass pyrolysis in a circulating fluid bed reactor for the production of fuels and chemicals”, Fuel, 81, 2087-2095, 2002.
 4. G.M. Bollas, I.A. Vasalos, A.A. Lappas and D.K. Iatridis, “Modeling Small-Diameter FCC Riser Reactors. A hydrodynamic and Kinetic Approach”, Ind. Eng. Chem. Res., 41, 5410-5419, 2002.
 5. E. S. Kikkinides, A. A. Lappas, A. Nalbadian and I. A. Vasalos, ‘Correlation of reactor performance with catalyst structural changes during coke formation in FCC processes", Chemical Engineering Science, Volume 57, Issue 6, March 2002, Pages 1011-1025 (Ç äçìïóßåõóç ÷ñåþíåôáé óôá åñãáóôÞñéá (0.5)ÅÐÊÕ, (0.25)ÅÁÕ, (0.25)ÅÁ×Ó)
 6. Lappas, A. A., Triantafillidis, C. S., Tsagrasouli, Z. A., Tsiatouras, V. A., Vasalos, I. A. & Evmiridis, N. P., “Development of New ZSM-5 Catalyst-additives in the Fluid Catalytic Cracking Process for the Maximization of Gaseous Alkenes Yield”, Studies in Surface Science and Catalysis 142, 807-814 (2002)
 7. A.A. Lemonidou. I.A. Vasalos, "Carbon Dioxide Reforming of Methane over 5wt% Ni/CaO-Al2O3", Appl Catal. A 228 (2002) 227
 8. M. Machli, E Heracleous A.A. Lemonidou, "Effect of Mg modification on the catalytic performance of V catalysts in oxidative dehydrogenation of propane", Appl. Catal. A, 236 (2002) 23
 9. S.C.Christoforou, E.A. Efthimiadis and I.A.Vasalos, “Catalytic Reduction of NO and NO2 to N2 in the presence of O2, C3H6, SO2 and H2O”, Ind. Eng. Chem. Res. 2002, 41, No 9, 2090-2095.
 10. Christoforou SC, Efthimiadis EA, Vasalos IA., “Catalytic conversion of N2O to N2 over Metal-Based Catalysts in the Presence of Hydrocarbons and Oxygen”, Catal Lett Vol 79 (1-4), P 137-147, 2002
 1. S. Fuchs, L. Leveles, K. Seshan, L. Lefferts, A.A. Lemonidou, J.A. Lercher, “Oxidative Dehydrogenation of Ethane and Propane over LiDyMg Mixed Oxides”, Topics in Catalysis, 15(2001) 169
 2. A.A. Lemonidou, “n-Butane Oxidative dehydrogenation Kinetics over Vanadia Magnesia Catalyst”, Appl. Catal.A 216 (2001) 277
 3. A.A. Lappas, L. Nalbandian, D. K. Iatridis, S. S. Voutetakis and I. A. Vasalos, ‘Effect of metals poisoning on FCC products yields: studies in an FCC short contact time pilot plant unit’, Catalysis Today, Volume 65, Issues 2-4, 20 February 2001, Pages 233-240 (Ç äçìïóßåõóç ÷ñåþíåôáé óôá åñãáóôÞñéá (0,8)ÅÐÊÕ, (0.2)ÅÁ×Ó)
 4. A.A. Lappas, Z.Tsagrasouli, I.A.Vasalos and A.Humphries, “Effect of Catalyst Properties and Feedstock Composition on the Evaluation of Cracking Catalysts”, Fluid Catalytic Cracking V: Materials and Technological Innovations, Editors Occelli/O’Connor, Elsevier ,2001
 5. Ch. Kordulis, A. A. Lappas, Ch. Fountzoula, K. Drakaki, A. Lycourghiotis and I. A. Vasalos, “NiW/-Al2O3 catalysts prepared by modified equilibrium deposition filtration (MEDF) and non-dry impregnation (NDI); Characterization and catalytic activity evaluation for the production of low sulfur gasoline in a HDS pilot plant”, Applied Catalysis A: General, Volume 209, Issues 1-2, 28 February 2001, Pages 85-95
 6. A. Efthimiadis, A.A. Lappas, D.K. Iatrides and I.A. Vasalos, “Selective Catalytic Reduction of NOx by Hydrocarbons/Oxygenates. Application for the Control of NOx from the Regenerator of an FCC Pilot Plant Unit”. Ind. Eng. Res. Dev, 40, 2001.
 7. Georgiadis, M.C. and Papageorgiou, L.G., (2001), “Optimal Scheduling of Heat-Integrated Multipurpose Plants under Fouling Conditions”, Applied Thermal Engineering, 21, 1675-1697.
 8. Schilling G., and Georgiadis, M.C., (2001), “An Algorithm for the Determination of Optimal Cutting Patterns”, Computers and Operational Research, 29/8, 1041-1058.
 9. Giannelos, N.F., and Georgiadis, M.C., (2001), “Scheduling of Cutting-Stock Processes on Multiple Parallel Machines”, Chem. Eng. Res. Des., 79 (A7), 747-753.
 10. Giannelos N.F, and Georgiadis, M.C., (2001), “A model for scheduling cutting operations in paper-converting processes”, Ind. Eng. Chem. Res., 40, (24), 5752-5757.
 11. Georgiadis, M.C., and Kostoglou, M., (2001), “On the Optimisation of Drug Release from Multi-Laminated Polymer Matrix Devices’’, Journal of Controlled Release, 77/3, 273-285.
 1. E.A. Efthimiadis, A.A. Lappas, D.K. Iatrides and I.A. Vasalos, “Selective Catalytic Reduction of NOx by Hydrocarbons/Oxygenates. Application for the Control of NOx from the Regenerator of an FCC Pilot Plant Unit”, Ind. Eng. Res. Dev, 40, 2001.
 2.  A.A. Lemonidou, L. Nalbandian, I.A. Vasalos, “Oxidative Dehydrogenation of Propane over Vanadium Oxide Based Catalysts. Effect of Support and Alkali Promoter”, Catal. Today, 61 333, (2000).
 3. Tzevelekos K.P., Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E., Stubos A.K., Kanellopoulos N.K. and Kaselouri V., “Adsorption-Desorption Condensable Vapor Permeability through Mesoporous Media. Network Modeling and Percolation Theory”, J. Colloid Interf. Sci., 223, 89 (2000).
 4. Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E., Stefanopoulos K., Mitropoulos A.Ch., Stubos A.K. and Kanellopoulos N.K., “0Combination of Small Angle Scattering and 3-D Stochastic Reconstruction for the Study of Adsorption-Desorption Processes in Vycor Porous Glass”, J. Chem. Phys., 112(22), 9881 (2000).
 5. G.Ch. Charalambopoulou, P. Karamertzanis, E.S. Kikkinides, A.K. Stubos, N.K. Kanellopoulos, A.Th. Papaioannou, “A Study on Structural and Diffusion Properties of Porcine Stratum Corneum based on Very Small Angle Neutron Scattering Data”, Pharmaceutical Research, 17(9) 1085 (2000).
 6. Zouridakis N., Economou I., Tzevelekos K.P. and Kikkinides E.S., ”Investigation of the Physicochemical Characteristics of Ancient Mortars by Static and Dynamic Studies”, Cement and Concrete Research, 30(7), 1151 (2000).
 7. Kikkinides E.S. and Burganos V.N., “Permeation properties of three-dimensional self-affine reconstructions of porous materials”, Physical Review E, 62(5) 6906 (2000).
 8. M.E. Kainourgiakis, E.S. Kikkinides, Th.A. Steriotis, A.K. Stubos, K.P. Tzevelekos, and N.K. Kanellopoulos, “Structural and Transport Properties of Alumina Porous Membranes from Process-Based and Statistical Reconstruction Techniques”, J. Colloid Interf. Sci., 231,157 (2000).
 9. Kikkinides E.S., Steriotis Th., Stubos A.K., Stefanopoulos K., Mitropoulos N. and Kanellopoulos N.K., “Structural Characterization and Applications of Ceramic Membranes for Gas Separations”, STUD SURF SCI CATAL, Vol. 128, 429-438 (2000).
 10. Kallus S., Langlois P., Romanos G.E., Steriotis Th., Kikkinides E.S., Kanellopoulos N.K. and Ramsay J.D.F., “Zeolite Membranes - Characterisation and Application in Gas Separations”, STUD SURF SCI CATAL, Vol. 128, 467-474 (2000).
 11. Charalambopoulou G.Ch., Kikkinides E.S., Stubos A.K., Varelas C.G. and Papaioannou A., “Modeling Sustained Drug Release from Biphasic Polymer Hydrogels” , J. Contr. Rel., 64, 338 (A) (2000).
 12. K.Eleftheriadis, A.Angelaki, A.Kungolos, L. Nalbandian, G.P.Sakellaropoulos, “Assessing the Impact of Atmospheric Wet and Dry Deposition using Chemical and Toxicological Analysis”, in G.Persoone (ed.) “New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring”, Kluver Academic/Plenum Publishers, New York, 2000, pp.469-473.
 13. Samolada M. C., Papafotica A. and I. A. Vasalos, “Catalyst evaluation for catalytic biomass pyrolysis for the production of improved quality bio-oil”, Energy & Fuels, 2000, 14, 1161-1167.
 14. Toubeli A.; Efthimiadis, E.A.; Vasalos I.A., "NO reduction by C3H6 in excess oxygen over fresh and sulfated Pt- and Rh-based catalysts", Catal. Lett., 2000, 69, 157.
 15. Christoforou, S.C.; E.F. Iliopoulou; Efthimiadis, E.A.; A.A. Nikolopoulos; Vasalos, I.A., "Novel bifunctional catalytic systems for the SCR of NOx using hydrocarbons using reductants: Step one, NO oxidation", Global Nest: the Int. J., 2000, 2, 159.
 16. Sanopoulos D., Kunglos A. Keramaris V., Kiparissidi Z., "Developing a database for energy and environment: Ôhe Hephaistos project", Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 2000, Vol. 9, n. 5-6, p. 281-286.
 17. Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E. and Kanellopoulos N.K., “Simulation of Gas Transport in a Network of Micropores. The effect of pore structure on Transport Properties”, in Membrane Science and Technology Series 6, N. Kanellopoulos ed., Elsevier, Chapter 2.3 p.297-322 (2000).
 18. Georgiadis, M.C., and Macchietto S. (2000) “Dynamic Modelling and Simulation of Plate Heat Exchangers under Milk Fouling”, Chemical Engineering Science, 55, 1605-1619.
 19. Georgiadis, M.C., Papageorgiou, L.G., and Macchietto S., (2000), “Optimal Cleaning Policies in Heat Exchanger Networks under rapid fouling”, Ind. Eng. Chem. Res., 39 441-454.
 20. Georgiadis, M.C. and L.G. Papageorgiou (2000), "Optimal Cleaning and Energy Management in Heat Exchanger Networks under Fouling", Chem. Eng. Res. & Des., 78 Part A, 168-179.

Διπλωματικές & Διδακτορικές Διατριβές

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Σε Εξέλιξη
 1. Κομβόκης Β., ”Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Αξιολόγηση Νέων Ναονοδομημένων Καταλυτικών Υλικών για Διεργασίες Μείωσης των Οξειδίων του Αζώτου από Απαέρια Βιομηχανικών Μονάδων”, (2004)
Ολοκληρωμένες
 1. Μπόλλας Γ., “Dynamic simulation, optimization and control of flexible catalytic cracking units”, (2004)
 2. Χριστοφόρου Σ., “Selective catalytic reduction of NOx with hydrocarbons from fuel gases of industrial units”, (2000)
 3. Ηρακλέους Ε.., “New selective catalytic process of ethylene production”, (2002)
 4. Ηλιοπούλου Ε., “Reduction of NOx emissions from the flue gases of the regenerator of the Fluid Catalytic Cracking Unit using catalytic additives”, (2004)
 5. Μαχλή Μ., “New catalytic materials structure and activity study during the oxidative dehydrogenation of propane”, (2002)
 6. Βάλλα Ι., “Development of new catalytic systems and processes for the removal of sulfur containing naphtha components for the production of environmental gasoline”, (2004)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε Εξέλιξη ή Ολοκληρωμένες
 1. Μάρτη Μ.(2004), “Μελέτη της σύνθεσης, της υδροθερμικής σταθερότητας και των όξινων ιδιοτήτων (αργιλο)πυριτικών μεσοπορωδών υλικών τύπου MCM-41”
 2. Καρακούλια Στ.(2004), “Παρασκευή και Χαρακτηρισμός ζεόλιθων τροποποιημένων με μέταλλα μετάπτωσης και αξιολόγησή τους ως υποστρώματα για τη σύνθεση νανοσωλήνων άνθρακα”
 3. Πάνου Χρ.(2004), “Μοντελοποίηση Θερμοπρογραμματιζόμενης Αναγωγής Στερεών”
 4. Γκογκάκη Σ.(2004), “Μελέτη των Μηχανισμών Διάσπασης των Πρόδρομων Ενώσεων και των Καταλυτών V2O5/TiO2, V2O5/Al2O3 με Μεθόδους Θερμικής Ανάλυσης”
 5. Πάνου Κ .(2004), “Μοντελοποίηση Θερμοπρογραμματιζόμενης Αναγωγής Στερεών”
 6. Ψαρράς Αντ.(2004), “Μηχανισμοί αντιδράσεων θειούχων ενώσεων κατά τη διεργασία καταλυτικής πυρόλυσης”
 7. Νικολόπουλος Οδ.(2004), “Πυρόλυση βιομάζας”
 8. Μουρίκη Ε.(2004), “Μελέτη διάσπασης βαριών θειούχων ενώσεων κατά τη διεργασία καταλυτικής πυρόλυσης”
 9. Γαλατσιάνου Μ.(2003), “Επισκόπηση τεχνολογιών παραγωγής Υδρογόνου”
 10. Εύδου Αντ.(2003), “Μελέτη καταλυτών Ag/Αl2O3 για χρήση στην εκλεκτική καταλυτική αναγωγή των οξειδίων του αζώτου (NOx) με υδρογονάνθρακες”
 11. Μπουντούρης Χρ.(2003), “Μαθηματική μοντελοποίηση της θερμικής οξειδωτικής αφυδρογόνωσης του αιθανίου και του προπανίου”
 12. Κατσικούλης Μ., Κυριάκος Γ.(2003), “Μοντελοποίηση αντιδραστήρα θερμικής κατεργασίας καταλυτών”
 13. Ψαρράς Αντ.(2003), “Ανάπτυξη κινητικών μοντέλων αντιδράσεων μείωσης θείου στη βενζίνη FCC”
 14. Νικολόπουλος Οδ.(2003), “Παραγωγή και ποιοτικός έλεγχος βιοελαίου που παράγεται από καταλυτική πυρόλυση βιομάζας”
 15. Κανάκη Αικ.(2003), “Ανάπτυξη Καταλυτικών Προσθέτων για τη Μείωση του θείου της Βενζίνης που παράγεται κατά την Πυρόλυση του Αεριέλαιου”
 16. Χατζής Μ.(2002), “Καταγραφή της Λειτουργίας της Βιομηχανικής Μονάδας FCC των ΕΛΔΑ πριν και μετα το revamping σε Μονάδα SCT”
 17. Σταθόπουλος Στ.(2002), “Εναπόθεση Μετάλλων σε Καταλύτες”
 18. Τουρλίτη Β.(2002), “Καταλυτικά συστήματα απομάκρυνσης θείου από τη βενζίνη FCC”
 19. Ρέντη Ελ.(2002), “Καταλυτική πυρόλυση βιομάζας σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης”
 20. Μαρταβαλτζή Χ., Θεοδοσιάδης Κ.(2002), “Προσομοίωση των μονάδων θερμικής ατμοπυρόλυσης και οξειδωτικής αφυδρογόνωσης για την παραγωγή αιθυλενίου με χρήση του προγράμματος ASPEN plus”
 21. Κατσικούλης Μ., Κυριάκος Γ.(2002), “Μοντελοποίηση αντιδραστήρα θερμικής κατεργασίας καταλυτών”
 22. Βλαχομήτρου, Μ.(2001), “Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης Αποδόσεων προϊόντων FCC”
 23. Γκογκάκη Σ.(2001), “Εφαρμογές της θερμικής ανάλυσης σε καταλύτες εκλεκτικής οξειδωσης υδρογονανθράκων»”
 24. Δημητρούλας Μ.(2001), “Παραγωγή ελαφρών ολεφινών μέσω εκλεκτικής οξείδωσης προπανίου και αιθανίου”
 25. Θεοδώρου Ζ., Ραφαηλίδης Λ.(2001), “Μοντελοποίηση της Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης του ΙΤΧΗΔ, με Νευρωνικά Δίκτυα”
 26. Καμπάς Π.(2001), “Παραγωγή ισοβουτυλενίου με καταλυτική αφυδρογονοισομερίωση κ-βουτανίου”
 27. Ντούρου Ι.(2001), “Καταλυτική πυρόλυση βαριών τροφοδοσιών – επίδραση μετάλλων Ni, V “”
 28. Σταθόπουλος Στ.(2001), “Mέθοδοι εναπόθεσης και επιδράσεις μετάλλων Ni, V, Fe στα προϊόντα FCC”
 29. Τουρλίτη Β.(2001), “Τεχνολογίες μείωσης θείου στη βενζίνη FCC”
 30. Χατζής Μ.(2001), “Μαθηματική προσομοίωση βιομηχανικής μονάδας FCC των ΕΛΔΑ”
 31. Λορέντζου Σ.(2001), “Probing study of the spray pyrolysis process for the production of nanoparticles”
 32. Βουλουβούτης Α.(2000), “Οξειδωτική αφυδρογόνωση προπανίου”
 33. Μακρίδης Α.(2000), “Αναμόρφωση του μεθανίου με διοξείδιο του άνθρακα παρουσία καταλυτών νικελίου”
 34. Ορφανίδου Χ.(2000), “Παρασκευή και χαρακτηρισμός καταλυτών βαναδίου”
 35. Καμπάς Π.(2000), “Αφυδρογονωτική ισομερείωση βουτανίου παρουσία ζεολιθικών καταλυτών”
 36. Δημητρούλας Μ.(2000), “Εκλεκτική καταλυτική οξείδωση προπανίου και αιθανίου”
 37. Βλαχομήτρου Μ.(2000), “Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης Αποδόσεων προϊόντων FCC”
 38. Σταθόπουλος Σ.(2000), “Mέθοδοι εναπόθεσης και επιδράσεις μετάλλων Ni, V, Fe στα προϊόντα FCC”
 39. Μουστακέας Κ.(2000), ‘Study of filers for soot particulates’”
 40. Μπόλλας Γ.(2000), “Development of kinetic modells for the prediction of products yields in the Fluid Catalytic Cracking (FCC) unit”
 41. Λαμπρίδης Σ., Μουστάκας Γ.(2000), “Characterization of Diesel droplets produced from batch operating spray nozzles applying the Phase Doppler technique”
 42. Γκάγκας Σ., Νικολιδάκης Α.(2000), “Comparative study for the evaluation of methods measuring particulates and powders”

Επικοινωνία

Δρ. Άγγελος Λάππας
Δρ. Άγγελος ΛάππαςΔιευθυντής Εργαστηρίου
Τ.Θ. 60361
57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498305
Fax: (+30) 2310 498380

Επικοινωνία

 

Θεσσαλονίκη

+30 2310 498112

+30 2310 498130

 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
    57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πτολεμαΐδα

+30 24630 55300 / 54679

+30 24630 55301

4ο χλμ Πτολεμαϊδας-Μποδοσακείου
    520 00, Πτολεμαΐδα, Ελλάδα

Athens

+30 211 1069500

+30 211 1069501

 Αιγιαλείας 52
    151 25, Αθήνα, Ελλάδα

Τελευταία Νέα

Επιστημονικά Σεμινάρια

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-7VEZBMXSQC');
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσει καλύτερη εμπειρία στην περιήγησή σας.