• +30 2310 498112
 • Mon - Fri 8:00 - 16:00 (GMT +2)

Παρουσίαση Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) είναι μία από τις ιδρυτικές μονάδες του ΙΔΕΠ και λειτουργεί από το 1985 υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Αναστάσιου Ι. Καράμπελα. Το ΕΦΕΜ συνεργάζεται στενά από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο ΕΦΕΜ διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με αντικείμενο την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση φυσικο-χημικών διεργασιών, τεχνολογιών επεξεργασίας νερού και αντιμετώπισης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, μεθόδων αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην υποστήριξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης, τη σύναψη συνεργασιών με κορυφαίους επιστημονικούς/τεχνολογικούς οργανισμούς, την εκπαίδευση προσωπικού και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στη βιομηχανία σε διεθνές επίπεδο. 

Τεχνολογικοί Στόχοι

 • Διεργασίες για αφαλάτωσηκαθαρισμό πόσιμου νερού & λυμάτων για ανακύκλωση
 • Καινοτόμες μέθοδοι για ευρύ φάσμα βιομηχανικών διαχωρισμών
 • Προηγμένες Οξειδωτικές Μέθοδοι (Φωτο-καταλυτικές, Fenton) για καθαρισμό νερού
 • Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αγροτικών βιομηχανικών παραπροϊόντων
 • Μέθοδοι για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμική και ηλιακή)
 • Μέθοδοι παραγγής εναλλακτικών καυσίμων (βιοαέριο, βιοαιθανόλη)
 • Πολύ-φασικά συστήματα (στήλες με πληρωτικά υλικά, εναλλάκτες θερμότητας)

Ερευνητικές Περιοχές

Διεργασίες βασισμένες σε μεμβράνες
Διεργασίες βασισμένες σε μεμβράνες (Αντίστροφη Ώσμωση – RO, Νανοδιήθηση – NF, Υπερδιήθηση – UF, Μικροδιήθηση – MF) τείνουν να καθιερωθούν ως η κύρια τεχνολογία για την αφαλάτωση υφάλμυρου και θαλασσινού νερού, για την επεξεργασία του πόσιμου νερού καθώς και ποικίλων αποβλήτων για ανάκτηση καθαρού νερού. Επιπλέον οι διεργασίες μεμβρανών τείνουν να αντικαταστήσουν διάφορες συμβατικές μεθόδους διαχωρισμού στη βιομηχανία. Το ΕΦΕΜ έχει αναπτύξει εμπειρογνωμοσύνη στην τεχνολογία μεμβρανών εκτελώντας ερευνητικά έργα σε μια ευρεία περιοχή αντικειμένων που καλύπτουν κύρια προβλήματα σχεδιασμού και λειτουργίας. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει εις βάθος μελέτες σχεδιασμού στοιχείων περιελιγμένων μεμβρανών (Spiral Wound Membrane – SWM – modules), των λειτουργικών προβλημάτων ρύπανσης των μεμβρανών και επικαθήσεων αλάτων, καθώς και προσομοίωση συστημάτων μεμβρανών για βελτιστοποίησή τους. Έχουν επίσης αναπτυχθεί καινοτόμες μέθοδοι για συνεχή (online) παρακολούθηση λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης με βάση τα χαρακτηριστικά του διηθήματος.    Συστηματική ερευνητική δραστηριότητα εξελίσσεται στη σημαντική περιοχή των Βιο-αντιδραστήρων Μεμβρανών (MBR), χρησιμοποιώντας καινοτόμα διαγνωστικά εργαλεία, με σκοπό τη βελτίωση λειτουργίας των MBR, καθώς και την αξιοποίησή τους για επεξεργασία ιδιαίτερα βεβαρημένων λυμάτων, όπου οι συμβατικές μέθοδοι αποτυγχάνουν. Έρευνα επίσης διεξάγεται πάνω σε καινοτόμες διεργασίες με μεμβράνες όπως απόσταξη και εκχύλιση οργανικών ενώσεων μέσω μεμβρανών, και εκμετάλλευση της ωσμωτικής πίεσης για παραγωγή ενέργειας και διαχωρισμούς (Pressure Retarded Osmosis, Forward Osmosis). 
1

Στοιχεία και διεργασίες μεμβρανών – Βελτιστοποίηση σχεδιασμού και λειτουργία

2

Καινοτόμες μέθοδοι συνεχούς παρακολούθησης μονάδων μεμβρανών

3

Βιο-Αντιδραστήρες Μεμβρανών (MBR)

4

Καινοτόμες διεργασίες βασισμένες σε μεμβράνες

Διακρίσεις

Προσωπικό

Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Τηλέφωνο
Email
Πλάκας Κωνσταντίνος
Εντεταλμένος Ερευνητής, Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498476

Ομότιμοι Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Τηλέφωνο
Email
Καράμπελας Αναστάσιος
Ομότιμος Ερευνητής, Καθηγητής Πανεπιστημίου
(+30) 2310 498181

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Τηλέφωνο
Email
Κώστογλου Μαργαρίτης
Καθηγητής, Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
(+30) 2310 997767

Επιστημονικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Τηλέφωνο
Email
Ατζιάρας Μάριος
Χημικός Μηχανικός
Καρανάσιου Ανθούλα
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498184
Μπαλτζόπουλος Οδυσσέας
Χημικός Μηχανικός
Σαρασίδης Βασίλειος
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498185
Τσαρίδου Χαρίκλεια
Χημικός, MSc
(+30) 2310 498184
Χατζής Βασίλης
Χημικός Μηχανικός, MSc

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Τηλέφωνο
Email
Ναστούλη Αλεξάνδρα
Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
(+30) 2310 498184
Πέτση Παναγιώτα
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498184
Τσαρίδου Χαρίκλεια
Χημικός, MSc
(+30) 2310 498184

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές / Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Τηλέφωνο
Email
Μοσχονά Αλεξάνδρα
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498177
Πάτσιος Σωτήριος
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498183
Σαλιακέλης Παναγιώτης
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498187
Σιουτόπουλος Δημήτριος
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498188

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Τηλέφωνο
Email
Καραστογιαννίδου Αυγή
Διοικητικό Προσωπικό
(+30) 2310 498182
Λέκκας Αστέριος
Τεχνική Υποστήριξη
(+30) 2310 498186
Λέκκας Μιχάλης
Τεχνική Υποστήριξη
(+30) 2310 498186

Εξοπλισμός

Αναλυτικές Διατάξεις

Εξοπλισμός για πρότυπες αναλύσεις νερού και λυμάτων

 • Μανομετρική συσκευή προσδιορισμού βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (Biochemical Oxygen Demand-BOD5) με ηλεκτρονικούς αισθητήρες πίεσης
 • Διατάξεις μέτρησης χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (Chemical Oxygen Demand-COD)
 • Φασματοφωτόμετρα διπλής και μονής δέσμης (Shimadzu UV-1700 PharmaSpec, Helios)
 • Διατάξεις μέτρησης δεικτών ποιότητας νερού (SDI, Turbidity)
 • Στοιχειακή ανάλυση υδατικών δειγμάτων με ατομική φασματοσκοπία εκπομπής ICP-AES (Perkin Elmer) (σε συνεργασία με τη Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ)

Συστήματα χρωματογραφίας για ανάλυση οργανικών ρυπαντών

 • Full system of gas chromatography / mass spectrometry (GC/MS) for organic pollutants determination (AGILENT GC 7890A / 5975C INNERT MSD SYSTEM)
 • System of gas chromatography (GC) with Electron Capture Detector (ECD) and Nitrogen-Phosphorous Cetector (NPD) for organic pollutants determination (AGILENT GC 6890N / NPD / ECD)
 • Unit of Gel Permeation Chromatography / High Performance Liquid Chromatography (GPC/HPLC) for molecular weight distribution analyses and organic pollutants determination (Shimadzu LC-10ADvp with UV-Vis and Refractive Index-RI Detectors)

Μέτρηση ζ-δυναμικού και μεγέθους σωματιδίων

Διάταξη μέτρησης ζ-δυναμικού και μεγέθους σωματιδίων (Zetasizer, Malvern)

Ανάλυση ολικού άνθρακα σε υδατικά δείγματα

Ανάλυση ολικού άνθρακα (ανόργανος, οργανικός, ολικός) σε υδατικά δείγματα με τη βοήθεια αναλυτή TOC τύπου Shimadzu 5000A.

Προσδιορισμός ανόργανων ιόντων σε υδατικά δείγματα

 • Διάταξη ιοντικής χρωματογραφίας (Ion Chromatograph Metrohm 690)
 • Εργαστηριακό πολύμετρο (pH-μετρο, αγωγιμόμετρο, ιοντόμετρο) (WTW inoLab® pH / ΙΟΝ / Cond 750 SET) 

Διατάξεις χαρακτηρισμού μεμβρανών

 • Διάταξη για μέτρηση υδροφοβικότητας/υδροφιλικότητας μεμβρανών (μέθοδος γωνίας επαφής) (Kruss-G10)
 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης – SEM (JEOL 6300) (σε συνεργασία με τη Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ)
 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας – HRTEM (JEOL) (σε συνεργασία με τη Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ)
 • Ταυτοποίηση κρυσταλλικών ενώσεων με περίθλαση ακτίνων Χ (XRD) (Siemens – D500) (σε συνεργασία με τη Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ)

Πειραματικές Διατάξεις

Διατάξεις για εργαστηριακές δοκιμές μεμβρανών

 • Εργαστηριακές διατάξεις για εφαρμογή σε μεμβράνες κατά μέτωπο διήθησης σε υψηλές πιέσεις, για προκαταρκτικές δοκιμές χαρακτηρισμού και απόδοσης των μεμβρανών
 • Ειδική διάταξη για μελέτη διεργασιών μικροδιήθησης και υπερδιήθησης – άμεση παρατήρηση με μικροσκόπιο, καταγραφή και επεξεργασία εικόνων για τον προσδιορισμό φαινομένων ρύπανσης
 • Δύο ειδικές διατάξεις εφαρμογής εφαπτομενικής διήθησης για τη μελέτη των χαρακτηριστικών της ρύπανσης σε μεμβράνες μικροδιήθησης, υπερδιήθησης, νανοδιήθησης και αντίστροφης ώσμωσης χαμηλής πίεσης 
 • Πλήρως εξοπλισμένη και αυτοματοποιημένη διάταξη εργαστηριακής κλίμακας βιοαντιδραστήρα με εμβαπτισμένες μεμβράνες (immersed membrane bioreactor-MBR)
 • Πρωτότυπη διάταξη φωτοκατάλυσης με εμβαπτισμένες μεμβράνες (SBR-photocatalysis)

Διατάξεις για πιλοτικές δοκιμές μεμβρανών

Δύο πιλοτικές μονάδες, πλήρως εξοπλισμένες και αυτοματοποιημένες, για δοκιμές διήθησης με εμπορικά στοιχεία μεμβρανών μέσης και υψηλής πίεσης (νανοδιήθησης, αντίστροφης ώσμωσης). Μία πρότυπη, πλήρως αυτοματοποιημένη πιλοτική μονάδα φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα μεμβρανών (UV-C/TiO2/UF) συνεχούς λειτουργίας.

Σύστημα υπολογιστών και λογισμικό για αριθμητικές προσομοιώσεις

 • Σύστημα υπολογιστών για αριθμητικές προσομοιώσεις (υπολογιστική ρευστοδυναμική-CFD, κ.α.) αποτελούμενο από δίκτυο 4 διακομιστών με διπλούς επεξεργαστές ο καθένας για παράλληλη επεξεργασία
 • Λογισμικό FLUENT για προσομοιώσεις ροής και φαινομένων μεταφοράς

Εκτελούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

ΤίτλοςΠροϋπολογισμός (€)Διάρκεια

 

MEDWAYCAP: The Mediterranean pathway for Innovation Capitalisation toward an urban-rural integrated development of Non-Conventional Water Resources 1.110.975,65 2021-2023
AQUACYCLE: “Towards Sustainable Treatment And Reuse Of Wastewater In The Mediterranean Region”   2019-2022
SPOTVIEW: “A New Industrial Partnership To Improve Water Efficiency”   2016-2020
AGROCYCLE: “A Blueprint And EU Policy-Forming Protocol For The Recycling And Valorisation Of Agri-Food Waste”   2016-2019
BIOMA: "Decentralized management of bio-waste and utilization thereof using alternative and innovative treatment"   2018-2019
PHOTOX: “The Electro-Solution in water and wastewater treatment”   2018-2021
ANATHREPSI: “The Transition From A Linear To A Circular Economy”   2018-2021
Study To Optimize Processing Of Table Olives (FILIDROS) / Industrial Funding FILYDROS S.A., Greece   2016-2017
Characterization of water and waste samples for membrane treatment (TEMAK) / Industrial funding, TEMAK AETE, Greece    
Study to improve the operation of the ultrafiltration unit for milk condensation (MEVGAL) / Industrial funding, MEVGAL S.A., Greece    
Performance assessment of specific retentate – side spacers of SWM membrane modules / Industrial funding Delstar S.A., USA    
Performance assessment of specific retentate – side spacers of SWM membrane modules / Industrial funding Delstar S.A., USA    
Software for simulating desalination processes (SMTC) / Funded by Singapore Membrane Technology Centre (SMTC), Nanyang Technological University    
Innovative water treatment plant from non biodegradable toxic pollutants / Funded by SYDESYS, Greece    
Novel Hybrid Activated Carbon – Fenton Oxidation Processes for Water Treatment (AQUAFERAC) / NSRF 2007-2013, Bilateral R&D Action Greece-Israel   2013-2015
Critical Assessment of Fouling Indices in RO Membrane Desalination/ Funded by MEDRC, Oman    
Winery wastes exploitation for production of high added value products by environmentally friendly technologies (WinWaPro) / NSRF 2007-2013, 11ΣΥΝ-2-1992   2007-2013
Ιntegrated External and Internal Exposure Modelling Platform (INTEGRA) / Funded by the European Chemical Industry Council (CEFIC)    
Development of an Integrated Method For Waste Water From Olive Processin Industry Treatment, For High Added Value Compounds Production, Water Recycling and Environmental Protection /Funded by NSRF 2007-2013, 7SMEs2010   2007-2013
Urban Reduction of GHG Emissions in China and Europe (URGENCHE) / Funded by European Commission, FP7-ENV-2010, G.A. 265114   2010
Process development for recovery of high added-value compounds from the solid wastes of the pomegranate-juice industry / Funded by NSRF 2007-2013, 9NEW_B_2012   2007-2013
WARDE: Master on Water Reuse and Desalination Engineering / Funded by European Commission, Lifelong Learning Programme, G.A. 2010-3426/001-001   2010-2019
Integrated Exposure for Risk Assessment in Indoor Environments (INTERA) / Funded by the European Chemical Industry Council (CEFIC)    
Provision of satellite and experimental data to assess human exposure to environmental pollutants in water and soil / Funded by Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)    
Development of a monitoring system for continuous assessment of scaling potential in reverse osmosis membrane plants /Industrial funding ARAMCO, Saudi Arabia    
Tiered Aggregate exposure to chemical substances (TAGS) / Funded by the European Chemical Industry Council (CEFIC)    
Development of an integrated system for monitoring membrane desalination plants / Industrial funding ARAMCO, Saudi Arabia.    
Enhanced Geothermal Innovative Network for Europe (ENGINE) / Funded by European Commission    
Integrated Assessment of Health Risks from Environmental Stressors in Europe (INTARESE) / Funded by European Commission, FP6 Priority 6.3, C.N.018385    
Satellite-assisted Management of Air Quality (SMAQ) / Funded by European Commission, LIFE05/ENV/GR/000214   2014-2019
Theoretical and experimental studies of flow through narrow channels with inserts, towards membrane module performance optimization / Industrial funding MEDRC, Oman    
Ground coupled Heat Pumps of High Technology (GROUNDHIT ) / Funded by European Commission, ENERGY GLOBE AWARD, Best Environmental Project 2008   2008-2019
Improvement of construction materials used in the food industry to lengthening processing time (MODSTEEL) / Funded by European Commission, GROWTH (G5RD-CT-1999-0066)   1999-2002
Cyclic operation of Trickle Bed Reactors (CYCLOP) / Funded by European Commission, G1RD-CT-2000-00225   2000-2003
Integrated Concepts for reuse of Upgraded Wastewater (AQUAREC) / Funded by European Commission, EVU1-2001-00213   2001-2004
Improvement of Techniques for Assessing RO Membrane Colloidal Fouling / Industrial Funding MEDRC, Oman    

Υπηρεσίες

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή

Εργαστηριακή υποδομή για πλήρεις και εξειδικευμένες αναλύσεις νερού, περιλαμβανόμενων διατάξεων GC/MS, HPLC,  GPC,  GC, TOC/ DOC.

Εφαρμογές / Καινοτομίες

 • Αναλύσεις για εντοπισμό μικρο-ρυπαντών σε πόσιμο νερό όπως φυτοφαρμάκων, άλλων τοξικών οργανικών ενώσεων (αντιβιοτικών, DBP, THM, κλπ) 
 • Περιεκτικότητα νερού σε ολικά οργανικά συστατικά 
 • Πλήρεις αναλύσεις (σε συνεργασία με Αναλυτικό Εργαστήριο)
 • Χαρακτηρισμός γεωθερμικών ρευστών

Ενδεχόμενοι χρήστες

 • ΔΕΥΑ και σχετικές υπηρεσίες ελέγχου
 • Βιομηχανίες παραγωγής συστημάτων καθαρισμού πόσιμου νερού
 • Βιομηχανίες παραγωγής υλικών διήθησης
 • Μονάδες γεωθερμικών εφαρμογών

Παραδείγματα

 • Χαρακτηρισμός / αναλύσεις πόσιμου και γεωθερμικού νερού από διάφορες περιοχές υδατικών πόρων 

NOVEL EQUIPMENT-PILOT UNITS

Special bench-scale membrane units
 • Bench-scale, high pressure cells for dead-end filtration, for various well-controlled tests
 • A special bench-scale set–up for MF and UF filtration studies; direct observations under the microscope, video-recording and image processing to clarify fouling mechanisms
 • Two special systems with flat cross-flow test sections, fully instrumented, for studying membrane (MF, UF, NF, ULP-RO) fouling and scaling characteristics
 • MBR, laboratory-scale system, fully instrumented; immersed-type membranes
 • Photocatalytic submerged membrane reactor system for organic species degradation
Special pilot membrane units

Two pilot plants, fully instrumented and computer-controlled, for intermediate and high pressure membrane (NF and RO) studies with commercial membrane elements. A pilot photocatalytic membrane reactor (UV-C/TiO2/UF), fully instrumented and PLC controlled.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Περιγραφή

Διαθέσιμη τεχνογνωσία, εργαστηριακή υποδομή και πιλοτικές μονάδες μικροδιήθησης (Micro-Filtration, MF), υπερδιήθησης (Ultra-Filtration, UF), νανοδιήθησης (Nano-Filtration, NF) και αντίστροφης ώσμωσης (Reverse Osmosis, RO) για επεξεργασία πόσιμου νερού και πάσης φύσεως υγρών αποβλήτων. 

Εφαρμογές / Καινοτόμα χαρακτηριστικά

 • Αποκατάσταση ποιότητας πόσιμου νερού. Απομάκρυνση πάσης φύσεως τοξικών συστατικών (βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, νιτρικά κλπ)
 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων για ανάκτηση χρήσιμων υλικών και ανακύκλωση νερού.
 • Καινοτόμες διεργασίες (MBR – Membrane Bio-Reactors) για επεξεργασία αστικών λυμάτων και ανακύκλωση νερού. 

Ενδεχόμενοι χρήστες

 • Βιομηχανία: αντιμετώπιση πάσης φύσεως λυμάτων (χημική βιομηχανία, βιομηχανίες τροφίμων, βαφεία, κλπ)
 • ΔΕΥΑ και λοιπές επιχειρήσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού 

Παραδείγματα

 • Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων : Επεξεργασία λυμάτων για ανάκτηση υλικών και ανακύκλωση νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Περιγραφή

Tεχνογνωσία, εργαστηριακή υποδομή, πιλοτικές μονάδες περιλαμβανομένων διατάξεων UF, NF, RO για σχεδιασμό, εντοπισμό προβλημάτων και βελτίωση λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης με μεμβράνες.

Εφαρμογές / Καινοτόμα Χαρακτηριστικά

 • Μελέτη/εφαρμογή εξειδικευμένων συστημάτων για αποκατάσταση υφάλμυρων υδατικών πόρων
 • Διάγνωση/αντιμετώπιση προβλημάτων ρύπανσης μεμβρανών από οργανικά συστατικά, άλατα, κλπ
 • Ειδικές αυτοψίες σε στοιχεία μεμβρανών για εντοπισμό προβλημάτων
 • Μελέτη προ-κατεργασίας (pre-treatment) νερού τροφοδοσίας

Ενδεχόμενοι χρήστες

 • Βιομηχανικές μονάδες αφαλάτωσης νερού, ΔΕΥΑ για αξιοποίηση υφάλμυρων υπογείων και επιφανειακών υδατικών πόρων, Βιομηχανίες προμήθειας υλικών / μέσων διήθησης, μεμβρανών, κλπ. 

Παραδείγματα

 • Maxit S.A., Norway: Μελέτη και αξιολόγηση ειδικών μέσων διήθησης για προκατεργασία θαλασσινού νερού
 • Aramco, S. Arabia: Reverse Osmosis Membrane Treatment for Improved Performance
 • Caramondani Desalination Plants, Κύπρος: Ειδικές αυτοψίες μεμβρανών RO

APPLICATION AND IMPROVEMENT OF MEMBRANE PROCESSES FOR BRACKISH AND SEA-WATER DESALINATION

Description

Available know-how and special laboratory equipment and pilot units including UF, NF, RO systems for the design of new, and problem identification and improvement of operating, membrane desalination plants.

Applications / Novel Characteristics
 • Study and application of specialized systems for treating degraded (brackish, polluted) water sources. 
 • Identification and mitigation of membrane fouling, due to organic substances, colloids, salts etc. 
 • Special autopsies of used membrane elements to diagnose operating problems. 
 • Study of feed-water pretreatment for membrane processes.
Possible users / Customers
 • Industrial desalination plants, with various feed waters.
 • Municipal water and sewerage companies, for utilization of brackish and/or polluted water sources.
 • Industry and SME’s dealing with filter media, membranes, desalination units, etc.
Examples
 • Maxit SA, Norway: Pilot studies and assessment of special filter media for pre-treatment of sea-water.
 • Aramco, S. Arabia: Reverse Osmosis membrane treatment for improved performance
 • Caramondani Desalination Plants, Cyprus: Special autopsies of RO membranes

COMPUTING AND SOFTWARE FOR NUMERICAL SIMULATIONS

Commercial and proprietary software for numerical simulations.

 • High-end performance computers for Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations
 • MPI and CUDA implementation for CPU and GPU parallel computing
 • Ansys® Fluent software package, for modeling and executing flow and transport phenomena simulations

Συνεργασίες

Το Εργαστήριο έχει συνεργασία με πολλά ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, καθώς και με πολλές ελληνικές/ξένες βιομηχανίες και οργανισμούς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα

 • ΑUTH (GR)
 • ICE/HTCRES (GR)
 • NCSR DEMOKRITOS (GR)
 • Imperial College London (GB)
 • RWTH Aachen (D)
 • Delft Univ. of Technology (NL)
 • Exeter University (GB)
 • Univ.of Wollongong (AU)
 • Univ. of Barcelona (ES)
 • World Health Organisation (IT)
 • Univ. Birmingham (GB)
 • Univ. Pisa (IT)
 • Univ. Newcastle (GB)
 • AEA Harwell (GB)
 • BRGM (FR)
 • NEL (GB)
 • GRETh (FR)
 • CEA/CENG (FR)
 • CPR/TEA (IT)
 • CEBELCOR (ΒE)
 • INRA (FR)
 • Technion (IL)
 • CIEMAT (ES)
 • Ecole Centrale de Paris (FR) etc.

Βιομηχανίες και Οργανισμοί

 • C.I.N.G. SA (GR)
 • EKO (GR)
 • PPC (GR)
 • IGME-Geothermal Section (GR)
 • GEMEE (GR)
 • ETVA-EYRYTANIA (GR)
 • SHELL/KSLA (HO)
 • AMOCO (USA)
 • ENEL-VDAG (IT)
 • VICARB S.A. (FR)
 • BP-Solar (GB)
 • ACTINI (FR)
 • DEGUT (FR)
 • BASF (DE)
 • ALFA-LAV (SE)
 • MEKOROT (IL)
 • Lyonnaise des Eaux (FR)
 • AGBAR (ES)
 • HOECHST (DE) 
 • ARAMCO (SA) etc.

Δημοσιεύσεις

 1. A. J. Karabelas, Mitrouli S.T., Koutsou C.P., Kostoglou M., "Prediction of spatial-temporal evolution of membrane scaling in spiral wound desalination modules by an advanced simulator", Desalination 458 (2019) 34-44
 2. K. V. Plakas, A.K. Taxintari, A.J. Karabelas, "Enhanced photo-catalytic performance of activated carbon fibers for water treatment", Water 11 (2019) 1794
 3. K.V. Plakas, A. Mantza, S.D. Sklari, V.T. Zaspalis, A.J. Karabelas, Heterogeneous Fenton-like oxidation of pharmaceutical diclofenac by a catalytic iron-oxide ceramic microfiltration membrane",  Chemical Engineering Journal 373 (2019) 700-708.
 4. I. Salmerón, Plakas, K.V., Oller, I., Sirés, I., Maldonado, M.I., Karabelas, A.J., Malato, S., "Optimization of electrocatalytic H2O2 production at pilot plant scale for solar-assisted water treatment", Applied Catalysis B: Environmental 242 (2019) 327-336.
 5. D. C. Sioutopoulos, A.J. Karabelas, V. Mappas, "Membrane fouling due to protein - Polysaccharide mixtures in dead-end ultrafiltration; the effect of permeation flux on fouling resistance", Membranes, 9(2)  (2019)  21.
 6. A. J. Karabelas, M. Kostoglou, C.P. Koutsou,  "Advanced Dynamic Simulation of Membrane Desalination Modules Accounting for Organic Fouling", Journal of Membrane Science and Research 5 (2019) 178-186
 7. S. I. Patsios, Michailidou, S., Pasentsis, K., Makris, A.M., Argiriou, A., Karabelas, A.J., "Analysis of microbial community dynamics during the acclimatization period of a membrane bioreactor treating table olive processing wastewater", Applied Sciences 9 (18) (2019) 3647 
 8. M. Kostoglou, A.J. Karabelas, Toward incorporation of  membrane  properties non-uniformity in spiral wound module performance simulators - Effect of non-uniform permeability on fouling layer evolution", Fluids 2019, 4, 127
 1. A. Karanasiou, M. Kostoglou, A. Karabelas, "An Experimental and Theoretical Study on Separations by Vacuum Membrane Distillation Employing Hollow-Fiber Modules", Water, 10 (2018) 947, http://www.mdpi.com/2073-4441/10/7/947
 2. A.J. Karabelas, C.P. Koutsou, M. Kostoglou, D.C. Sioutopoulos, "Analysis of specific energy consumption in reverse osmosis desalination processes", Desalination, 431 (2018) 15-21
 3. A.J. Karabelas, C.P. Koutsou, D.C. Sioutopoulos, "Comprehensive performance assessment of spacers in spiral-wound membrane modules accounting for compressibility effects", Journal of Membrane Science, 549 (2018) 602-615
 4. C.P. Koutsou, A.J. Karabelas, M. Kostoglou, "Fluid dynamics and mass transfer in spacer-filled membrane channels – Effect of uniform channel-gap reduction due to fouling", Fluids 2018, 3, 12; doi:10.3390/fluids3010012
 5. A.J. Karabelas, T. Matsuura, S. Hong, "Editorial Note", Desalination 434 (2018) 1 https://doi.org/10.1016/j.desal.2018.02.017
 1. N. Kontogiannopoulos, S.I. Patsios, S.T. Mitrouli, A..J. Karabelas, “Tartaric acid and polyphenols recovery from winery waste lees using membrane separation processes”, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 92 (12), 2017, 2934–2943.
 2. Kostoglou, S. T. Mitrouli and A. J. Karabelas, “Model Development and Experimental Data Analysis for Calcium Carbonate Membrane Scaling during Dead-End Filtration with Agitation”, Ind. Eng. Chem. Res. 2017, 56, 603−613.
 3. C. Sarasidis, K.V. Plakas, A.J. Karabelas, “Novel water-purification hybrid processes involving in-situ regenerated activated carbon, membrane separation and advanced oxidation”, Chemical Engineering Journal 328 (2017) 1153-1163.
 4. J. Karabelas, A. Karanasiou, D.C. Sioutopoulos, “Experimental study on the effect of polysaccharides on incipient membrane scaling during desalination”, Desalination 416 (2017) pp 106-121.
 5. A J Karabelas, Guest Editor of published Desalination (volume 403, February 2017) special issue entitled "Desalination Using Membrane Technology"
 6. J. Karabelas, C.P. Koutsou, M. Kostoglou, D.C. Sioutopoulos, “Analysis of specific energy consumption in reverse osmosis desalination processes”, Feature Article, Advances in Engineering, Chemical Engineering, November 18, 2017.
 1. S.T. Mitrouli, M. Kostoglou, A.J. Karabelas, A. Karanasiou, “Incipient crystallization of calcium carbonate on desalination membranes: dead-end filtration with agitation” (2016), Desalination and Water Treatment, 57, pp. 2855–2869.
 2. S.T. Mitrouli, M. Kostoglou, A.J. Karabelas, “Calcium carbonate scaling of desalination membranes: Assessment of scaling parameters from dead-end filtration experiments”, Journal of Membrane Science, Volume 510, 15 July 2016, Pages 293–305.
 3. K.V. Plakas, V.C. Sarasidis, S.I. Patsios, D.A Lambropoulou, A.J. Karabelas, “Novel pilot scale continuous photocatalytic membrane reactor for removal of organic micropollutants from water”, Chemical Engineering Journal 304 (2016) 335–343.
 4. K.V. Plakas, A.J. Karabelas, “A study on heterogeneous Fenton regeneration of powdered activated carbon impregnated with iron oxide nanoparticles”, Global NEST Journal 18(2) (2016) 259-268.
 5. K.V. Plakas, S.D. Sklari, D.A. Yiankakis, G.Th. Sideropoulos, V.T. Zaspalis, A.J. Karabelas, “Removal of organic micropollutants from drinking water by a novel electro-Fenton filter: Pilot-scale studies”, Water Research 91 (2016) 183-194.
 6. K.V. Plakas, A.A. Georgiadis, A.J. Karabelas, “Sustainability assessment of tertiary wastewater treatment technologies: A multi-criteria analysis”, Water Science and Technology, 73(7) (2016), 1532-1540.
 7. Patsios, S.I., Papaioannou, E.H., Karabelas, A.J., “Long-term performance of a membrane bioreactor treating table olive processing wastewater”, (2016) Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 91 (8), pp. 2253-2262.
 8. Kontogiannopoulos, K.N., Patsios, S.I., Karabelas, A.J., “Tartaric acid recovery from winery lees using cation exchange resin: Optimization by Response Surface Methodology” (2016), Separation and Purification Technology, 165, pp. 32-41.
 9. D.C. Sioutopoulos, A.J. Karabelas, “Evolution of organic gel fouling resistance in constant pressure and constant flux dead-end ultrafiltration: Differences and similarities”, Journal of Membrane Science, 511 (2016) pp 265–277.
 10. M. Kostoglou, A.J. Karabelas, “Dynamic operation of flat sheet desalination-membrane elements: Acomprehensive model accounting for organic fouling”, Computers and Chemical Engineering 93 (2016) 1–12.
 11. Emmanouil H. Papaioannou, Maria Liakopoulou-Kyriakides, Anastasios J. Karabelas, “Natural Origin Lycopene and Its “Green” Downstream Processing”, Critical Reviews In Food Science And Nutrition Vol. 56 , Iss. 4,2016.
 12. M. Kostoglou, S.T. Mitrouli, A.J. Karabelas, "Model Development and Experimental Data Analysis for Calcium Carbonate Membrane Scaling during Dead-End Filtration with Agitation", Ind. Eng. Chem. Res., Article ASAP, DOI: 10.1021/acs.iecr.6b04063.
 1. V. Plakas, A.A. Georgiadis, A.J. Karabelas, “Sustainability assessment of tertiary wastewater treatment technologies: A multi-criteria analysis”, Water Science and Technology, DOI: 10.2166/wst.2015.630 (in press).
 2. D. Sklari, K.V. Plakas, P.N. Petsi, V.T. Zaspalis, A.J. Karabelas, “Toward the Development of a Novel Electro-Fenton System for Eliminating Toxic Organic Substances from Water. Part 2. Preparation, Characterization, and Evaluation of Iron-Impregnated Carbon Felts as Cathodic Electrodes”, Industrial and Engineering Chemistry Research 54 (2015) 2059-2073.
 3. Kontogiannopoulos, K.N., Patsios, S.I., Karabelas, A.J., 2015. “Tartaric acid recovery from winery lees using cation exchange resin: Optimization by factorial design”. Submitted for publication to Separation and Purification Technology journal (submitted October 2015).
 4. J. Karabelas, D.C. Sioutopoulos, “New insights into organic gel fouling of reverse osmosis desalination membranes”, Desalination, 368 (2015) pp 114-126.
 5. C. Sioutopoulos, A.J. Karabelas, “The effect of permeation flux on the specific resistance of polysaccharide fouling layers developing during dead-end ultrafiltration”, Journal of Membrane Science, 473 (2015) pp 292-301.
 6. I. Patsios, T.B. Goudoulas, E.G. Kastrinakis, S.G. Nychas, A.J. Karabelas, “A novel method for rheological characterization of biofouling layers developing in Membrane Bioreactors (MBR)”, Journal of Membrane Science 482 (2015) 13-24.
 7. I. Patsios, E.H. Papaioannou, A.J. Karabelas, “Long-term performance of a membrane bioreactor treating table olive processing wastewater”, Journal of Chemical Technology and Biotechnology (2015) Article In Press, DOI: 10.1002/jctb.4811.
 8. P. Koutsou and A.J. Karabelas, “A novel retentate spacer geometry for improved spiral wound membrane (SWM) module performance”, Journal of Membrane Science, 488, 2015, 129-142
 9. P. Koutsou, M. Kostoglou and A.J. Karabelas, “Membrane desalination under constant water recovery - The effect of module design parameters on system performance”, Separation and Purification Technology, 147, 2015, 90-113
 10. J. Karabelas, M. Kostoglou and C.P. Koutsou, “Modeling of spiral wound membrane desalination modules and plants - review and research priorities”, Desalination, 356, 2015, 165-186
 11. Amokrane, D.Sadaoui, C.P.Koutsou, A.J.Karabelas, M.Dudeck , “A study of flow field and concentration polarization evolution in membrane channels with two-dimensional spacers during water desalination”, Journal of Membrane Science, 139–150, 2015.
 12. Amokrane, D. Sadaoui, M. Dudeck and C.P. Koutsou, "New spacer designs for the performance improvement of the zigzag spacer configuration in spiral-wound membrane modules", Desalination and Water Treatment, DOI: 10.1080/19443994.2015.1022003
 13. T. Mitrouli, M. Kostoglou, A.J. Karabelas, "Calcium carbonate scaling of desalination membranes: Assessment of scaling parameters from dead-end filtration experiments, Journal of Membrane Science", accepted for publication.
 1. Sarasidis, V.C., Plakas, K.V., Patsios, S.I., Karabelas, A.J. (2014), "Investigation of diclofenac degradation in a continuous photo-catalytic membrane reactor. Influence of operating parameters", Chemical Engineering Journal 239, 299-311.
 2. Karabelas, A.J. Plakas, K.V. Sarasidis, V.C., Patsios, S.I. (2014), "The effect of humic acids on the removal of atrazine from water in a continuous photocatalytic membrane reactor", Global Nest Journal, 16(3), 516-524.
 3. A.J. Karabelas, C.P. Koutsou, M. Kostoglou (2014), "The effect of spiral wound membrane element design characteristics on its performance in steady state desalination — A parametric study", Desalination, 332, 76-90.
 4. A.J. Karabelas, A. Karanasiou, S.T. Mitrouli (2014),"Incipient membrane scaling by calcium sulfate during desalination in narrow spacer-filled channels", Desalination 345,146-157.
 5. A. J. Karabelas, S. Mitrouli, J. Gragopoulos, A. Karanasiou, N. P. Isaias, A. S. Al Rammah(2014), "Monitoring the membrane scaling propensity of retentate in reverse osmosis desalination plants", IDA Journal of Desalination and Water Reuse, 6(2), 80-92.
 6. A.J. Karabelas, D.C. Sioutopoulos (2014), "Toward improvement of methods for predicting fouling of desalination membranes - The effect of permeate flux on specific fouling resistance", Desalination, 343, 97-105.
 7. Sarigiannis, D. A., Karakitsios, S. P., Kermenidou, M., Nikolaki, S., Zikopoulos, D., Semelidis, S., Papagiannakis, A., Tzimou, R. (2014). "Total exposure to airborne particulate matter in cities: The effect of biomass combustion". Sci. Total Environ. 493: 795-805.
 8. Karabelas A.J. (2014) “Key issues for improving the design and operation of membrane modules for desalination plants” Desalination & Water Treatment , 52, Issue 10-12, 1820-1832
 9. D.E. Moudjeber, H. Mahmoudi, M. Djennad, D.C. Sioutopoulos, S.T. Mitrouli, A.J. Karabelas (2014),"Brackish water desalination in the Algerian Sahara—Plant design considerations for optimal resource exploitation", Desalination and Water Treatment, 52/Issue: 22-24, 4040-4052
 10. S.T. Mitrouli, M. Kostoglou, A.J. Karabelas, A. Karanasiou, "Incipient crystallization of calcium carbonate on desalination membranes: dead-end filtration with agitation", Desalination and Water Treatment, article in press, DOI: 10.1080/19443994.2014.990931.
 11. A.J. Karabelas, D.C. Sioutopoulos., “New insights into organic gel fouling of reverse osmosis desalination membranes”, Desalination, doi:10.1016/j.desal.2015.01.029
 12. M. Amokrane, D. Sadaoui, Michel Dudeck, C. P. Koutsou, "New spacer designs for the performance improvement of the zig-zag spacer configuration in spiral-wound membrane modules", Desalination and Water Treatment, doi:10.1080/19443994.2015.1022003
 13. E.H. Papaioannou, M. Liakopoulou-Kyriakides, A.J. Karabelas, “Natural Origin Lycopene and Its ‘Green’ Downstream Processing”, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2013.817381
 14. Karakitsios, S., Asikainen, A., Garden, C., Semple, S., Brouwere, K. D., Galea, K. S., Sánchez-Jiménez, A., Gotti, A., Jantunen, M., Sarigiannis, D. (2014), "Integrated exposure for risk assessment in indoor environments based on a review of concentration data on airborne chemical pollutants in domestic environments in Europe“, Indoor and Built Environment, DOI: 10.1177/1420326X14534865.
 1. Mitrouli S., Karabelas A.J., Karanasiou A., Kostoglou M. (2013), "Incipient calcium carbonate scaling of desalination membranes in narrow channels with spacers—experimental insights", Journal of Membrane Science, Vol. 425–426, pp. 48–57.
 2. Karabelas A.J (2013), "Key issues for improving the design and operation of spiral wound membrane modules in desalination plants", Desalination & Water Treatment, DOI: 10.1080/19443994.2013.790322.
 3. C.P. Koutsou, A.J. Karabelas, T.B. Goudoulas (2013), "Characteristics of permeate-side spacers of spiral wound membrane modules", Desalination 322, pp. 131–136.
 4. D.A. Sarigiannis, P. Kontoroupis, E.S. Solomou, S. Nikolaki, A.J. Karabelas (2013), "Inventory of pesticide emissions into the air in Europe", Atmospheric Environment Volume 75, pp. 6–14.
 5. Kostoglou M., Karabelas A.J. (2013), "Comprehensive simulation of flat-sheet membrane element performance in steady state desalination", Desalination 316, pp. 91-102.
 6. D.C. Sioutopoulos, T.Β. Goudoulas, E.G. Kastrinakis, S.G. Nychas, A.J. Karabelas (2013), "Rheological and permeability characteristics of alginate fouling layers developing on reverse osmosis membranes during desalination", J. Membr. Sci, Volume 434, pp. 74–84.
 7. Kostoglou M., Karabelas A.J (2013), "Modeling scale formation in flat-sheet membrane modules during water desalination", A.I.Ch.E Journal, Vol. 59, pp. 2917–2927.
 8. S.I. Patsios, V.C. Sarasidis, A.J. Karabelas (2013), "A hybrid photocatalysis - ultrafiltration continuous process for humic acids degradation", Separation and Purification Technology, Vol. 104, pp. 333–341.
 9. K. V. Plakas, A. J. Karabelas, S. D. Sklari, V. T. Zaspalis (2013), "Toward the Development of a Novel Electro-Fenton System for Eliminating Toxic Organic Substances from Water. Part 1. In Situ Generation of Hydrogen Peroxide", Ind. & Eng. Chem. Res., Vol. 52, pp. 13948-13956.
 10. Papaioannou E.H, Patsios S.I, Karabelas A.J, Philippopoulos N.A. (2013), "Characterization of condensates from an indirect olive oil pomace drying process: the effect of drying temperature", Journal of Environmental Chemical Engineering 1, 831–837.
 11. A.J. Karabelas, V.C. Sarasidis, S.I. Patsios (2013), "The effect of UV radiant power on the rate of polysaccharide photocatalytic mineralization", Chemical Engineering Journal, Vol. 229, pp. 484–491.
 12. Spyros P. Karakitsios, Dimosthenis Α. Sarigiannis, Alberto Gotti, Pavlos A. Kassomenos, Georgios A. Pilidis, “A methodological frame for assessing benzene induced leukemia risk mitigation due to policy measures”, Science of the Total Environment 443 (2013) 549–558.
 1. Karabelas A.J., Koutsou C.P., Gragopoulos J., Isaias N.P, Al Rammah A.S. (2012), “A novel system for continuous monitoring of salt rejection characteristics of individual membrane elements in desalination plants", Separation and Purification Technology, vol. 88, pp. 29–38.
 2. Koutsou C.P. and Karabelas A.J. (2012), “Shear stresses and mass transfer at the base of a stirred filtration cell and corresponding conditions in narrow channels with spacers", J. Membrane Science,  vol. 399– 400, pp 60– 72.
 3. Sioutopoulos D.C. and Karabelas A.J. (2012), "Correlation of organic fouling resistances in RO and UF membrane filtration under constant flux and constant pressure", J. Membrane Science, Vol. 407-408, pp. 34-46.
 4. Emmanouil H. Papaioannou and Anastasios J. Karabelas (2012), “Lycopene recovery from tomato peel under mild conditions assisted by enzymatic pre-treatment and non-ionic surfactants”, Acta Biochimica Polonica, Vol. 59, No1, pp. 71-74.
 5. Plakas K.V. and Karabelas A.J. (2012), “Removal of pesticides from water by NF and RO membranes – A review", Desalination, vol. 287, pp 255-265.
 6. Plakas K.V. and Karabelas A.J. (2012), “A systematic study on triazine retention by fouled with humic substances NF/ULPRO membranes”, Separation and Purification Technology, vol. 80, pp 246–261.
 7. T. Mitrouli, A.J. Karabelas, A. Karanasiou, M. Kostoglou (2012), “Incipient CaCO3 Scale Formation on Reverse Osmosis Membranes During Brackish Water Desalination in Spacer–Filled Channels”, Procedia Engineering, Volume 44 , pp. 1891-1893.
 8. Kostoglou M. and  Karabelas A.J. (2012), "A mathematical study of the evolution of fouling and operating parameters throughout membrane sheets comprising spiral wound modules", Chem. Eng. Journal ,  vol. 187, 222– 231.
 9. Dimosthenis A. Sarigiannis, Spyros P. Karakitsios, and Alberto Gotti (2012), “Exposure and risk characterization in European Indoor Environments related to Benzene and Formaldehyde” Fresenius Environmental Bulletin , No 11, pp. 3160-3167.
 10. Stavros-Alex Theofanidis, Apostolos Papagiannakis, Stavros Semelidis and Dimosthenis A. Sarigiannis (2012), “Integrated Recycling of Municipal Solid Waste in Thessaloniki”, Fresenius Environmental Bulletin , No 11a, pp. 3337-3344.
 11. A. Sarigiannis, S.P. Karakitsios , M.P. Antonakopoulou , A. Gotti (2012), “Exposure analysis of accidental release of mercury from compact fluorescent lamps (CFLs)”, Science of the Total Environment, 435–436, 306–315.
 1. Plakas K.V. and Karabelas A.J. (2011), “A systematic study on triazine retention by fouled with humic substances NF/ULPRO membranes”, Separation and Purification Technology, 80, pp 246–261.
 2. Patsios S.I. and Karabelas A.J. (2011), "An investigation of the long-term filtration performance of a Membrane Bioreactor (MBR): the role of specific organic fractions", of Membrane Science,  vol. 372,  pp.102–115.
 3. Sarasidis V.C., Patsios S.I, Karabelas A.J. (2011), “A hybrid  photocatalysis - ultrafiltration continuous  process : The case of  polysaccharide degradation", Separation and Purification Technology,  80, pp 73-80,.
 4. Kostoglou M. and Karabelas A.J. (2011), “On modelling incipient crystallization of sparingly soluble salts in frontal membrane filtration”, J. of and Interface Sc.,  vol 362, pp 202-214.
 5. Mitrouli S.T, Karabelas A.J., Isaias N.P, Al Rammah A.S. (2011), "Application of hydrophilic macromolecules on thin film composite polyamide membranes for performance restoration", Desalination, vol. 278, 105–116.
 6. Kostoglou M. and Karabelas A.J. (2011), "Mathematical analysis of the meso-scale flow field in spiral wound membrane modules", & Eng. Chemistry Research, vol. 50, pp. 4653-4666.
 7. Kostoglou M. and Karabelas A.J. (2011), “On population balance modelling of membrane bio-reactor operation with periodic back-washing”, A.I.Ch.E. Journal, 57, pp 2274-2281.
 8. Karabelas A.J, Kostoglou M., Mitrouli S.T (2011), “Incipient crystallization  of sparingly soluble salts on membrane surfaces: The case of dead-end  filtration  with no agitation”, Desalination, vol. 273, pp.105–117.
 9. Sarigiannis, S. P. Karakitsios, A. Gotti, I. L. Liakos, A. Katsoyiannis (2011), “Exposure to major volatile organic compounds and carbonyls in European indoor environments and associated health risk”, Environment International, pp. 743–765.
 10. Karabelas J., Koutsou C.P., Gragopoulos J., Isaias N.P, Al Rammah A.S. (2011), “A novel system for continuous monitoring of salt rejection characteristics of individual membrane elements in desalination plants”, Separation and Purification Techn., DOI :10.1016/j.seppur.2011.12.002  
 11. Plakas, K.V., Karabelas (2011) “Removal of pesticides from water by NF and RO membranes – A review”, Desalination, doi:10.1016/j.desal. 2011.08.003
 12. Papaioannou E. H., Karabelas A. J. (2011) “Tomato peel lycopene recovery under mild conditions assisted by enzymatic pre-treatment and non-ionic surfactants”, Acta Biochimica Polonica (accepted).
 1. Sioutopoulos D., Yiantsios S.G., & Karabelas A.J., “Relation between fouling characteristics of  RO  and  UF  membranes in experiments with colloidal organic and  inorganic species", J. of Membrane Science,  350, pp 62-82, 2010.   
 2. Mitrouli S.T, Karabelas A.J., Isaias N.P., "Polyamide active layers of low pressure RO membranes: Data on spatial performance non-uniformity and degradation by hypochlorite solutions", Desalination, Vol 260, pp 91-100, 2010.
 3. Mitrouli S.T, Karabelas A.J., Isaias N.P, Al Rammah A.S., "Reverse Osmosis Membrane Treatment Improves Salt-Rejection Performance", IDA Journal, Vol 2, No 2, pp 22-33, 2010.
 4. Koutsou C.P. and Karabelas A.J., “Towards optimization of spacer geometrical characteristics for spiral wound membrane modules", Desalination and Water Treatment, 18, pp 139-150, 2010.
 5. Patsios S.I. and Karabelas A.J. "A review of modeling bio-processes in Membrane Bio-Reactors (MBR) with emphasis on membrane fouling predictions", Desalination and Water Treatment, 21, pp 189-202, 2010. 
 6. Sioutopoulos, D.C., A. J. Karabelas, G. Yiantsios, “Organic fouling of RO membranes: Investigating the correlation of RO and UF fouling resistances for predictive purposes", Desalination  (Loeb memorial volume), Vol. 261, pp 272–283, 2010.
 7. Katsoufidou, D.C. Sioutopoulos, S.G. Yiantsios, A.J. Karabelas “UF membrane fouling by mixtures of humic acids and sodium alginate: Fouling mechanisms and reversibility”, Desalination, vol. 264, 220-227, 2010.
 8. Kostoglou M., and Karabelas A.J., “On population balance modelling of membrane bio-reactor operation with periodic back-washing”,I.Ch.E. Journal, DOI 10.1002/aic.12426, 2010.
 9. Karabelas A.J, Kostoglou M., Mitrouli S.T, “Incipient crystallization  of sparingly soluble salts on membrane surfaces: The case of dead-end  filtration  with no agitation”, Desalination, doi:10.1016/j.desal.2010. 057 (Hasson special issue), 
 10. Anastasios Karabelas & Konstantinos Plakas (2010), “Membrane Treatment of Potable Water for Pesticides Removal”, Book chapter (40 pages) in Herbicides, Theory and Applications, ISBN 978-953-7619-X-X, published by INTECH.
 1. Koutsou C.P., Yiantsios S.G., Karabelas A.J., “A numerical and experimental study of mass transfer in spacer-filled channels: Effects of spacer geometrical characteristics and Schmidt number”, Journal of Membrane Science, (2009), 326 (1), 234-251
 2. Plakas V., Karabelas A.J., “Triazine retention by nanofiltration in the presence of organic matter: The role of humic substance characteristics”, Journal of Membrane Science, 336 (2009) 86–100.
 3. Kostoglou M., Karabelas A.J., “On sectional techniques for the solution of the breakage equation” Computers and Chemical Engineering (2009) 33, 112-121.
 4. Mitrouli, A.J. Karabelas, S.G. Yiantsios, P.A. Kjølseth, “New granular materials for dual-media filtration of seawater: Pilot testing”, Separation and Purification Technology, 65 (2), 2009, 147-155
 5. Kostoglou M., Karabelas A.J., “Mathematical Analysis of Fluid Flow and Mass Transfer in a Cross Flow Tubular Membrane” Industrial & Engineering Chemistry Research (2009) 48, 5885-5893
 6. Karabelas A.J., Plakas K.V., Solomou E.S., Drossou V., Sarigiannis D.A., “Impact of European legislation on marketed pesticides — A view from the standpoint of health impact assessment studies”, Environment International, 35 (2009) 1096–1107
 7. Kostoglou M., Karabelas A.J., “On the Fluid Mechanics of Spiral-Wound Membrane Modules” Industrial & Engineering Chemistry Research (2009) 22, 10025-10036.
 1. Plakas K.V., Karabelas A.J.,"Membrane retention of herbicides from single and multi-solute media: The effect of ionic environment", Journal of Membrane Science, Vol. 320, Issues 1–2, pp. 325–334.
 2. Joksimovic D., Savic D.A., Walters G.A., Bixio D., Katsoufidou K., Yiantsios S.G., "Development and validation of system design principles for water reuse systems", Desalination, Vol. 218, Issues 1–3, pp. 142–153.
 3. Katsoufidou K., Yiantsios S.G., Karabelas A.J., "An experimental study of UF membrane fouling by humic acid and sodium alginate solutions: the effect of backwashing on flux recovery", Desalination, vol. 220, pp 214-227.
 4. Mitrouli S.T., Yiantsios S.G., Karabelas A.J., Mitrakas M., Follesdal M., Kjolseth P.A., "Pretreatment for desalination of seawater from an open intake by dual-media filtration: Pilot testing and comparison of two different media", Desalination, Volume 222, Issues 1–3, pp. 24–37
 5. Koutsou C.P., Karabelas A.J., Yiantsios S.G., "Towards Optimization of Spacer Geometrical Characteristics for Spiral Wound Membrane Modules: Recent Advances"
 6. Sioutopoulos D, Yiantsios S.G., Karabelas A.J., "Colloidal Organic Fouling οf RO Membranes:Predictions through Correlation of RO and UF Fouling Resistance Data"
 7. Patsios S.I. and Karabelas A.J., "A new approach in modeling the activated sludge bio-process specifically for MBR systems"
 8. Πλάκας Κ.Β., Καράμπελας Α.Ι., "Απομάκρυνση φυσικών και συνθετικών οργανικών ρυπαντών από πόσιμο νερό με νανοδιήθηση"
 9. de Koning J., Bixio D., Karabelas A., Salgot M., Schaffer A., "Characterization and assessment of water treatment technologies for reuse", Desalination, vol. 218, pp 92-104.
 10. Mourouzidis-Mourouzis S.A. and Karabelas A.J., "Whey protein fouling of large pore-size ceramic microfiltration membranes at small cross-flow velocity", J. of Membrane Science, vol. 323,pp 17–27.
 11. Kostoglou M., and Karabelas A.J., "On the structure of the single phase flow field in hollow fiber membrane modules during filtration", J. of Membrane Science , Vol. 322, pp 128-138.
 12. Solomou E.S., Sarigiannis D.A., Karabelas A.J., Amanatidou E., Moussiou C., Tsikardani E., "Estimation of emissions and local emission factors in the region of Western Macedonia, Greece", Fresenius Environmental Bulletin, vol. 17, No 10b, pp 1725-1735.
 1. Plakas, K.V., Karabelas, A.J., Wintgens, T., Melin, T., "A study of selected herbicides retention by nanofiltration membranes-The role of organic fouling"
 2. Karabelas A.J., "Key issues for improving the design and operation of spiral wound membrane modules in desalination plants", Desalination & Water Treatment , DOI: 10.1080/19443994.2013.790322.
 3. A.J. Karabelas, C.P. Koutsou, M. Kostoglou, "The effect of spiral wound membrane element design characteristics on its performance in steady state desalination — A parametric study", Desalination 332 (2014) 76–90

Διδακτορικές & Διπλωματικές Εργασίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Σε Εξέλιξη
 1. Ναστούλη Αλεξάνδρα., “”, (2019)
 2. Πέτση Παναγιώτα, "", (2019)
 3. Τσιρίγκα Αημίνα, "", (2019)
Ολοκληρωμένες
 1. Asimakopoulou Akrivi, “Μελέτη εκχύλισης με μεμβράνες”.
 2. Drossos Evageelos, “Μελέτη διφασικής αντιρροής σε κατακόρυφα κανάλια με μικρά διάκενα”.
 3. Katsoufidou Konstantina, “Επεξεργασία με μεμβράνες υποβαθμισμένων υδατικών πόρων”
 4. Koutsou Chrysafenia, “Μελέτη φαινομένων μεταφοράς σε στοιχεία μεμβρανών για αφαλάτωση”.
 5. Mourouzis-Mourouzidis Stefanos, “Διεργασίες μεμβρανών για διαχωρισμούς και μείωση μικροβιακού φορτίου πρωτεϊνικών διαλυμάτων”.
 6. Patsios Sotiris, “Βιο-αντιδραστήρες μεμβρανών”.
 7. Plakas Konstantinos, “Μελέτη απομάκρυνσης παρασιτοκτόνων από πόσιμο νερό με διεργασίες μεμβρανών”.
 8. Sioutopoulos Dimitrios, “Ρύπανση μεμβρανών αφαλάτωσης από οργανικές ενώσεις”.
 9. Trivizadakis MIchael, “Περιοδική τροφοδοσία υγρού σε στήλη διφασικής ομορροής. Χαρακτηριστικά ροής και μεταφοράς μάζας”.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε Εξέλιξη ή Ολοκληρωμένες

Επικοινωνία

Καθ. Αναστάσιος Ι. Καράμπελας
Καθ. Αναστάσιος Ι. ΚαράμπελαςΚαθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
Τ.Θ. 60361
57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498181
Fax: (+30) 2310 498189

Γραμματεία
Καραστογιαννίδου Αυγή
Τηλ: (+30) 2310 498182

Επικοινωνία

 

Θεσσαλονίκη

+30 2310 498112

+30 2310 498130

 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
    57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πτολεμαΐδα

+30 24630 55300 / 54679

+30 24630 55301

4ο χλμ Πτολεμαϊδας-Μποδοσακείου
    520 00, Πτολεμαΐδα, Ελλάδα

Athens

+30 211 1069500

+30 211 1069501

 Αιγιαλείας 52
    151 25, Αθήνα, Ελλάδα

Τελευταία Νέα

Επιστημονικά Σεμινάρια

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-7VEZBMXSQC');
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσει καλύτερη εμπειρία στην περιήγησή σας.