• +30 2310 498112
 • Mon - Fri 8:00 - 16:00 (GMT +2)

Δημοσιεύσεις

 1. Karakoulia S.A., Heracleous E., Lappas A.A.(2020), “Mild hydroisomerization of heavy naphtha on mono- and bi-metallic Pt and Ni catalysts supported on Beta zeolite”, Catalysis Today 355, pp.746–756
 2. Ipsakis D., Heracleous E., Silvester L., Bukur D.B., Lemonidou A.A. (2020), “Reaction-based kinetic model for the reduction of supported NiO oxygen transfer materials by CH4, Catalysis Today 343, pp.72-79
 3. A. Theofanidis S.A.,Loizidis C., Heracleous E, Lemonidou A.A. (2020), “CO2-oxidative ethane dehydrogenation over highly efficient carbon-resistant Fe-catalysts”, Journal of Catalysis 388, pp. 52-65
 4. Antzaras A.,Heracleous E.,Lemonidou A.A. (2020), “Hybrid catalytic materials with CO2 capture and oxygen transfer functionalities for high-purity H2 production”, Catalysis Today, https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.06.018
 5. Antzaras A., Heracleous E., Lemonidou A.A. (2020), “Sorption enhanced–chemical looping steam methane reforming: Optimizing the thermal coupling of regeneration in a fixed bed reactor”, Fuel Processing Technology 208, pp. 106513 – 106521
 6. Heracleous E., Pachatouridou E., Louie L., Dugar D., Lappas A.A (2020), “Efficient Route for the Production of Isoprene via Decarboxylation of Bioderived Mevalonolactone”, ACS Catalysis 10, pp. 9649 – 9661
 7. Heracleous E., Iliopoulou E.F., Drakaki K., Papapetrou M.C., Iatridis D.K., Lappas A.A. (2020), “Upgrading of Biomass-Derived Liquids in a Biorefinery Context: Hydroisomerization and Fluid Catalytic Cracking of Heavy Naphtha on Bench and Pilot Scale”, Catalysis Today, Accepted for publication
 8. Gusev A.A., Psarras A.C., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A., Diddams P.A., Vasalos I.A. (2020) “ZSM-5 Additive Deactivation with Nickel and Vanadium Metals in the Fluid Catalytic Cracking (FCC) Process”, Ind. Eng. Chem. Res., 59, 6, pp. 2631–2641
 9. Zhao D, Rodriguez-Padron D., Triantafyllidis K.S., Wang Y., Luque R., Len C. (2020) “Microwave-Assisted Oxidation of Hydroxymethyl Furfural to Added Value Compounds over a Ruthenium-Based Catalyst” ACS Sustainable Chem. Eng. 8, pp. 3091−3102.
 10. Wang Y., Zhao D., Triantafyllidis K.S. Ouyang W., Luque R., Len C. (2020) “Microwave-assisted catalytic upgrading of bio-based furfuryl alcohol to alkyl levulinate over commercial non-metal activated carbon” Molecular Catalysis 480, 110630.
 11. Zerva C., Karakoulia S.A, Kalogiannis K.G., Margellou A., Iliopoulou E.F., Lappas A.A., Papayannakos N., Triantafyllidis K.S. (2020) “Hydrodeoxygenation of phenol and biomass fast pyrolysis oil (bio-oil) over Ni/WO3-ZrO2 catalyst”, Catalysis Today, In Press, 6 September 2020, https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.08.029.
 12. Kalogiannis K.G., Karnaouri A., Michailof C.M., Tzika A. M., Asimakopoulou G., Topakas E., Lappas A.A. (2020) “OxiOrganosolv: A novel acid free oxidative organosolv fractionation for lignocellulose fine sugar streams”, Bioresource Technology, 313, pp. 123599-123608
 13. Karnaouri A., Asimakopoulou G., Kalogiannis K.G., Lappas A.A., Topakas E. (2020), “Efficient d-lactic acid production by Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus through conversion of organosolv pretreated lignocellulosic biomass”, Biomass Bioenergy. 140, pp. 105672. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105672
 14. Karnaouri A., Chalima A, Kalogiannis K.G., Varamogianni-Mamatsi D., Lappas A.A., Topakas E.(2020), “Utilization of lignocellulosic biomass towards the production of omega-3 fatty acids by the heterotrophic marine microalga Crypthecodinium cohnii”, Bioresource Technol. 303, pp. 122899. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.122899
 15. Charitopoulou M.A., Kalogiannis K.G., Lappas A.A., Achilias D.S.(2020), “Novel trends in the thermo-chemical recycling of plastics from WEEE containing brominated flame retardants”, Environ Sci Pollut R.,pp. 1–24. https://doi.org/10.1007/s11356-020-09932-5
 16. Dimitriadis A. et al. (2020) "Improving PM-NO x trade-off with paraffinic fuels: A study towards diesel engine optimization with HVO", Fuel 265, doi:10.1016/j.fuel.2019.116921
 17. Elbashir N.O., Chatla A., Lemonidou A., Spivey J.J. (2020) "Reaction Engineering; Catalysis Issue in Honor of Professor Dragomir Bukur: Introduction and Review", Catalysis Today 343, pp. 1-7 doi:10.1016/j.cattod.2019.09.047
 18. Heidari M., Tahmasebpoor M., Antzaras A., Lemonidou A.A. (2020) "CO2 capture and fluidity performance of CaO-based sorbents: Effect of Zr, Al and Ce additives in tri-, bi- and mono-metallic configurations", Process Safety and Environmental Protection 144, pp. 349-365 doi:10.1016/j.psep.2020.07.041
 19. Papalas T., Antzaras A.N., Lemonidou A.A. (2020) "Evaluation of Calcium-Based Sorbents Derived from Natural Ores and Industrial Wastes for High-Temperature CO2 Capture", Industrial and Engineering Chemistry Research 59, pp. 9926-9938 doi:10.1021/acs.iecr.9b06834
 20. Scaltsoyiannes A., Lemonidou A. (2020) "CaCO<inf>3</inf> decomposition for calcium-looping applications: Kinetic modeling in a fixed-bed reactor", Chemical Engineering Science: X 8, doi:10.1016/j.cesx.2020.100071
 21. Varvoutis G., Lykaki M., Papista E., Carabineiro S.A.C., Psarras A.C., Marnellos G.E., Konsolakis M. (2020) "Erratum to "Effect of alkali (Cs) doping on the surface chemistry and CO2 hydrogenation performance of CuO/CeO2 catalysts" [J. CO2 Util. 44 (2021) 101408]", Journal of CO2 Utilization, doi:10.1016/j.jcou.2021.101445
 22. Yfanti V.L., Lemonidou A.A. (2020) "Effect of hydrogen donor on glycerol hydrodeoxygenation to 1,2-propanediol", Catalysis Today 355, pp. 727-736 doi:10.1016/j.cattod.2019.04.080
 23. Zhurka M.D., Lemonidou A.A., Kechagiopoulos P.N. (2020) "Elucidation of metal and support effects during ethanol steam reforming over Ni and Rh based catalysts supported on (CeO2<)-ZrO2 -La2O3", Catalysis Today, doi:10.1016/j.cattod.2020.03.020
 24. Dimitriadis A., Seljak, T., Vihar, R., Baškovič, U. Ž., Dimaratos A., Bezergianni S., Samaras Z.,Katrašnik (2020) ”T. Improving PM-NOx trade-off with paraffinic fuels: A study towards diesel engine optimization with HVO”, Fuel 265(1), pp.116921, DOI: 10.1016/j.fuel.2019.116921
 25. A. I. Papadopoulos, F. A. Perdomo, F. Tzirakis, G. Shavalieva, I. Tsivintzelis, P. Kazepidis, E. Nessi, S. Papadokonstantakis, P. Seferlis, A. Galindo, G. Jackson, C. S. Adjiman (2020) "Molecular engineering of sustainable phase-change solvents: From digital design to scaling-up for CO2 capture", Chemical Engineering Journal, 10.1016/j.cej.2020.127624
 26. A. I. Papadopoulos, D. Gkouletsos, V. Champilomatis, A. Giannakakis, V. Kousidis, I. Hassan, P. Seferlis (2020) "Systematic Assessment of Working Fluid Mixtures For Absorption Refrigeration based on Techno-economic, Environmental, Health and Safety Performance", Energy Conversion and Management, 223, 113262
 27. A-S. Kyriakides, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, I. Hassan (2020) "Dynamic modelling and control of single, double and triple effect absorption refrigeration cycles", Energy, 210, 118529
 28. T. Zarogiannis, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis (2020), "Off-design operation of conventional and phase-change CO2 capture solvents and mixtures: A systematic assessment approach", Applied Sciences, 10(15), 5316
 29. A. I. Papadopoulos, G. Shavalieva S. Papadokonstantakis, P. Seferlis, F. A. Perdomo, A. Galindo, G. Jackson, C. S. Adjiman (2020) "An approach for simultaneous computer-aided molecular design with holistic sustainability assessment: Application to phase-change CO2 capture solvents", Computers and Chemical Engineering, 135, 106769
 30. T. Zarogiannis, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis (2020) "Efficient Selection of Conventional and Phase-Change CO2 Capture Solvents and Mixtures Based on Process Economic and Operating Criteria", Journal of Cleaner Production, 272, 122764
 31. S.T. Kadam, I. Hassan, A. Rahman, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis (2020) "Review on modeling of vapor-compression-chillers: District cooling perspective", International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration, 27 (2), 2030003
 32. S.T. Kadam, D. Gkouletsos, I. Hassan, A. Rahman, A. Kyriakides, A.I. Papadopoulos, P. Seferlis (2020) "Investigation of binary, ternary and quaternary mixtures across solution heat exchanger used in absorption refrigeration and evaluation of cycle performance", Energy, 198, 117254
 33. B.E. Nyong-Bassey, D. Giaouris, H. Patios, S. Gadoue, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, S. Voutetakis, S. Papadopoulou (2020) "Reinforcement learning based adaptive power pinch analysis for energy management of stand-alone hybrid energy storage systems considering uncertainty", Energy 193, 116622
 34. Huang F., W. Shen, X. Zhang, and P. Seferlis, “Impacts of dissolved oxygen control on different greenhouse gas emission sources in wastewater treatment process”, Journal of Cleaner Production, 274, 123233, 2020.
 35. Karasavvas E., Scaltsoyiannes A., Antzaras A., Fotiadis K., Panopoulos K., Lemonidou A., Voutetakis S., Papadopoulou S., "One-Dimensional Heterogeneous Reaction Model of a Drop-Tube Carbonator Reactor for Thermochemical Energy Storage Applications", Energies, 2020, 13(22), 5905, doi.org/10.3390/en13225905
 36. Ipsakis D., Damartzis T., Papadopoulou S. Voutetakis S., "Dynamic Modeling and Control of a Coupled Reforming/Combustor System for the Production of H2 via Hydrocarbon-Based Fuels", Processes 2020, 8, 1243; doi:10.3390/pr8101243.
 37. Yfoulis C., Papadopoulou S., Voutetakis S., "Robust Linear Control of Boost and Buck-Boost DC-DC Converters in Micro-Grids with Constant Power Loads", Energies 2020, 13(18), 4829; https://doi.org/10.3390/en13184829
 38. Kafetzis A, Ziogou C, Panopoulos KD, Papadopoulou S, Seferlis P, Voutetakis S, "Energy management strategies based on hybrid automata for islanded microgrids with renewable sources, batteries and hydrogen", 2020, Renewable and Sustainable Energy Reviews 134, 110118
 39. Galatsopoulos C., Papadopoulou S., Ziogou  C.,1,  Trigkas  D., Voutetakis S., "Optimal Operation of a Residential Battery Energy Storage System in a Time-of-Use Pricing Environment", 2020, Appl. Sci. 2020, 10, 5997; doi:10.3390/app10175997
 40. Karasavvas Ε., Panopoulos Κ., Papadopoulou S., Voutetakis S., "Energy and exergy analysis of the integration of concentrated solar power with calcium looping for power production and thermochemical energy storage", 2020,Renewable Energy, 154, pp. 743-753.
 41. Etim N.B.B., Giaouris D., Patsios C., Papadopoulou S., Papadopoulos A.I., ..., "Reinforcement learning based adaptive power pinch analysis for energy management of stand-alone hybrid energy storage systems considering uncertainty", 2020, Energy, 193, pp. 116622
 42. Chen D., Mewafy B., Paloukis F., Zhong L., Papaefthimiou V., Dintzer T., Papazisi K.M., Balomenou S.P., Tsiplakides D., Teschner D., Perez-Dieste V., Escudero C., Zafeiratos S. (2020) “Revising the role of chromium on the surface of perovskite electrodes: Poison or promoter for the solid oxide electrolysis cell performance?”, Journal of Catalysis, 381, pp 520-529
 43. Subburaj T., Brevet W., Farmakis F., Tsiplakides D., Balomenou S., Strataki N., Elmasides C., Samaniego B., Nestoridi M. (2020) “Silicon/LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 lithium-ion pouch cells charging and discharging at -40oC”, Electrochimica Acta, 354, Article 136652
 44. Georgios P. Georgiadis, Borja Mariño Pampín, Daniel Adrián Cabo and Michael C. Georgiadis (2020). "Optimal production scheduling of food process industries". Computers & Chemical Engineering, 134, Article number 106682, https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2019.106682
 45. Georgios Varvoutis, Maria Lykaki, Sofia Stefa, Eleni Papista, Sόnia A.C. Carabineiro, Georgios E. Marnellos, Michalis Konsolakis, “Remarkable efficiency of Ni supported on hydrothermally synthesized CeO2 nanorods for low-temperature CO2 hydrogenation to methane”, Catalysis Communications, 142, 106036 (2020).
 46. George E. Marnellos and Thomas Klassen, “Welcome to Hydrogen - A new international and interdisciplinary open access journal of growing interest in our society”, (Editorial for the 1st Issue). Hydrogen, 1(1), 90-92 (2020).
 47. Athanasios Lampropoulos, Nikolaos Kaklidis, Costas Athanasiou, Miguel A. Montes-Morán, Ana Arenillas, J. Angel Menendez, Vassilios D. Binas, Michalis Konsolakis, George E. Marnellos, “Effect of Olive Kernel thermal treatment (torrefaction vs. slow pyrolysis) on the physicochemical characteristics and the CO2 or H2O gasification performance of as-prepared biochars”,  International Journal of Hydrogen Energy, in press (2020).
 48. Kiparissides C., Vasileiadou A., Karageorgos F., Serpetsi S., “A Computational Systems Approach to Rational Design of Nose-to-Brain Delivery of Biopharmaceutics“, Industrial & Engineering Chemistry Research, 59(6), 2548-2565, 2020
 49. Kammona O., Kiparissides C., “Recent Advances in Antigen-Specific Immunotherapies for the Treatment of Multiple Sclerosis“, Brain Science, 10(6), 333, 2020
 50. Tsanaktsidou E., Kammona O., Labude N., Neuss S., Krüger M., Kock L., Kiparissides C. “Biomimetic Cell-Laden MeHA Hydrogels for the Regeneration of Cartilage Tissue“, Polymers, 12 (7), 1598, 2020
 51. Kikkinides E.S., Monson P.A., Valiullin R., "Sorption Isotherm Reconstruction and Extraction of Pore Size Distributions for Serially Connected Pore Model (SCPM) Structures Employing Algorithmic and Statistical Models", Journal of Physical Chemistry C, 124(39), 21591-607, 2020
 52. C. Beatrice, S. Dobak, V. Tsakaloudi, F. Fiorillo, A. Manioudaki, V. Zaspalis, J. Magn. "Magnetic Ageing in TiO2-doped Mn-Zn ferrites", Magn. Mater. 502, 166576, 2020
 53. Tsakaloudi, V., Beatrice, C., Dobak, S., Fiorillo, F., Zaspalis, V., "Measuring and modeling broadband magnetic losses versus temperature and aging effects in CoO-doped Mn-Zn ferrites", ΙΕΕΕ Trans. on Magn., 978, 1454-58, 2020
 54. A. Asimakopoulou, I. Gkekas, G. Kastrinaki, A. Prigione, V.T. Zaspalis, S. Petrakis, J., "Biocompatibility of α-Al2O3 Ceramic Substrates with Human Neural Precursor Cells", Biofunctional Materials, 11(65), 1-13, 2020
 55. Konstandopoulos A.G., Metallinou R. (2020) "Parametric Representation of Pressure Drop during Particulate Filter Loading", SAE Int. J. Adv. & Curr. Prac. in Mobility, 2 (5), pp. 3017-3023.
 56. Melas A.D., Koidi V., Deloglou D., Daskalos E., Zarvalis D., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G. (2020) "Development and Evaluation of a Catalytic Stripper for the Measurement of Solid Ultrafine Particles Emissions from Internal Combustion Engines", Aerosol Science and Technology, 54 (6), pp. 704-717
 57. B.S. Tawabini, K.V. Plakas, M. Fraim, E. Safi, T. Oyehan, A.J. Karabelas, "Assessing the efficiency of a pilot-scale GDE/BDD electrochemical system in removing phenol from high saline waters". Chemosphere 239 (2020) 124714.
 58. B.S. Tawabini, K.V. Plakas, A.J. Karabelas, "A pilot study of BTEX removal from highly saline water by an advanced electrochemical process", Journal of Water Process Engineering 37 (2020) 101427.
 59. Karabelas A.J., Mitrouli S.T., Kostoglou M., "Scaling in reverse osmosis desalination plants: A perspective focusing on development of comprehensive simulation tools", Desalination 474 (2020) 114193
 60. Koutsou C.P., Kritikos E., Karabelas A.J., Kostoglou M., "Analysis of temperature effects on the specific energy consumption in reverse osmosis desalination processes", Desalination 476 (2020) 11421
 61. Karabelas, A. J., Kostoglou, M., Moschona, A.,  Sioutopoulos, D. C. "Method development for experimental determination οf key fluid-mechanical parameters of haemo-catharsis modules", Journal of Membrane Science 611 (2020) 118353
 62. Patsios, S.I., Dedousi, A., Sossidou, E.N., Zdragas, A., "Sustainable animal feed protein through the cultivation of YARROWIA lipolytica on agro-industrial wastes and by-products", Sustainability 12/4 (2020) 1398, DOI: 10.3390/su12041398.
 63. Banias, G., Batsioula, M., Achillas, C., Patsios, S.I., Kontogiannopoulos, K.N., Bochtis, D., Moussiopoulos, N., "A life cycle analysis approach for the evaluation of municipal solid waste management practices: The case study of the region of Central Macedonia, Greece", Sustainability 12/19 (2020) 8221, DOI: 10.3390/su12198221.
 64. Papaioannou, E.H., Mitrouli, S.T., Patsios, S.I., Kazakli, M., Karabelas, A.J., "Valorization of pomegranate husk - Integration of extraction with nanofiltration for concentrated polyphenols recovery", Journal of Environmental Chemical Engineering 8/4 (2020)  103951, DOI: 10.1016/j.jece.2020.103951.
 65. Chen, W., Oldfield, T.L., Patsios, S.I., Holden, N.M., "Hybrid life cycle assessment of agro-industrial wastewater valorization", Water Research 170 (2020) 115275
 66. A. Voutetaki, D. Gkouletsos, A.I. Papadopoulos, P. Seferlis, K. Plakas, D. Bollas, S. Parcharidis, "Efficient modeling of electrodialysis process for waste water treatment through systematic parameter estimation", Chemical Engineering Transactions 81 (2020) 841-846.
 67. Patsios, S.I., Kontogiannopoulos, K.N., Pouliou, N., Karabelas, A.J., "Performance of a membrane bioreactor and a moving bed biofilm reactor–membrane bioreactor treating table olive processing wastewater: a comparative study", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, in press (2020)   https://doi.org/10.1002/jctb.6614
 68. Kienzl, N., et al. (2020). "Applicability of Torrefied Sunflower Husk Pellets in Small and Medium Scale Furnaces." Waste and Biomass Valorization.
 69. Margaritis, N., et al. (2020). "Impact of Torrefaction on Vine Pruning's Fuel Characteristics." Journal of Energy Engineering 146(3).
 70. Nazos, A., et al. (2020). "Acid-catalyzed wet torrefaction for enhancing the heating value of barley straw." Energies 13(7).
 71. Suardi, A., et al. (2020). "Machine performance and HOG fuel quality evaluation in olive tree pruning harvesting conducted using a towed shredder on flat and hilly fields." Energies 13(7).
 72. Koytsoumpa, E. I., et al. (2020). "Modelling of methanol production via combined gasification and power to fuel"  Renewable Energy 158: 598-611
 73. Avagianos, I., Vounatsos, P., Papandreou, Maier, J., Grammelis P., and Kakaras, E. (2020) "Nanoparticle emission and characterization from pre-dried lignite and hard coal-combustion"  Energies , 13
 74. Drosatos, P., Nikolopoulos, N., Kakaras, E. (2020) "An in-house built code incorporated into CFD model for the simulation of boiler's convection section" Fuel Processing Technology, Volume 202, 1 June 2020, 106333
 75. Zeneli, M., Bellucci, A., Sabbatella, G., Trucchi, D.M., Nikolopoulos, A., Nikolopoulos N., Karellas, S., Kakaras, E. (2020) "Performance evaluation and optimization of the cooling system of a hybrid thermionic-photovoltaic converter" Energy Conversion and Management, Volume 210, 15 April 2020, 112717
 76. Drosatos, P., Nikolopoulos, N., Karampinis, E., Strotos, G., Grammelis, P., Kakaras, E. (January 2020) "Numerical comparative investigation of a flexible lignite-fired boiler using pre-dried lignite or biomass as supporting fuel" 2020 Renewable Energy, Volume 145, Pages 1831-1848
 77. Mikroutsikos, A., Theocharis, A.I., Koukouzas, N.C., Zevgolis, I.E. (2020). "Slope stability of surface coal mines in the presence of a weak zone: a numerical and probabilistic approach", Canadian Geotechnical Journal (under review).
 78. Deliveris, A.V., Zevgolis, I.E., Koukouzas, N.C. (2020). "Progressive failure of slopes: stochastic simulation based on transition probabilities and Markov chains", Geotechnical and Geological Engineering (under review).
 79. Theocharis, A., Zevgolis, I.E., Koukouzas, N.C. (2020). "Α comprehensive geotechnical characterization of overburden material from lignite mine excavations", Geomechanics and Geophysics for Geo-energy and Geo-resources (under review).
 80. P. Koutsovitis, A. Magganas, T. Ntaflos, N. Koukouzas, A. Rassios, K. Soukis (2020). "Petrogenetic constraints on the origin and formation of the Hellenic Triassic rift-related lavas". Lithos. V. 368-369. 105604.
 81. M. Al Heib, I. Zevgolis, N. Koukouzas, S. Coccia (2020). "Assessment of residential building damages due to the combined effect of surface mining and the activation of tectonic faults", Structures. Submitted for publication. (under review).
 82. I. Zevgolis, A. Theocharis, A. Deliveris, N. Koukouzas, C. Roumpos, A. Marshall (2020). "Geotechnical characterization of fine-grained spoil material from surface coal mines", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. (under review)
 83. F. Pavloudakis, C. Roumpos, E. Karlopoulos, N. Koukouzas (2020). "Sustainable rehabilitation of surface coal mining areas: The case of Greek lignite mines". Energies 13 (15), 3995.
 84. T. Tzevelekou, P. Lampropoulou, P. Giannakopoulou, A. Rogkala, P. Koutsovitis, N. Koukouzas, P. Petrounias (2020). "Valorization of slags produced by smelting of metallurgical dusts and lateritic ore fines in manufacturing of slag cements". Applied Sciences 10 (13), 4670.
 85. Arvanitis A, Koutsovitis P, Koukouzas N, Tyrologou P, Karapanos D, Karkalis C, Pomonis P. "Potential Sites for Underground Energy and CO2 Storage in Greece: A Geological and Petrological Approach". Energies 2020, 13, 2707; doi:10.3390/en13112707
 86. Badouna I, Koutsovitis P, Karkalis C, Laskaridis K, Koukouzas N, Tyrologou P, et al. "Petrological and Geochemical Properties of Greek Carbonate Stones", Associated with Their Physico-Mechanical and Aesthetic Characteristics minerals 2020;10(507); doi:10.3390/min10060507
 87. P. Lampropoulou, P. Petrounias, P. Giannakopoulou, A. Rogkala, N. Koukouzas, B. Tsikouras, K. Hatzipanagiotou (2020). "The effect of chemical composition of ultramafic and mafic aggregates on their physicomechanical properties as well as on the produced concrete strength". Minerals, 10 (5), 406.
 88. P. Petrounias, A. Rogkala, P. Giannakopoulou, P. Lambropoulou, P. Koutsovitis, N. Koukouzas, N. Laskaris, P. Pomonis, K. Hatzipanagiotou (2020). "Removal of Cu (II) from industrial wastewater using mechanically activated serpentinite". Energies, 13 (9), 2228.
 89. P. Petrounias, P. Giannakopoulou, A. Rogkala, M. Kalpogiannaki, P. Koutsovitis, M. Damoulianou, N. Koukouzas (2020). "Petrographic characteristics of sandstones as a basis to evaluate their suitability in construction and energy storage applications". A case study from Klepa Nafpaktias (Central Western Greece). Energies, 13, 5, 1119
 90. A. Deliveris, I. Zevgolis,, N. Koukouzas (2020) "Probabilistic Evaluation of Local Overstress on Slope Stability Problems". Geotechnical and Geological Engineering, 1-16.
 91. D. Mitrogiannis, M. Psychoyou, M. Kornaros, K. Tsigkou, M. Brule, N. Koukouzas, D. Alexopoulos, D. Palles, E. Kamitsos, G. Oikonomou, A. Papoutsa, S. Xydous, I. Baziotis (2020). "Calcium-modified clinoptilolite as a recovery medium of phosphate and potassium from anaerobically digested olive oil mill wastewater". Environmental Science and Pollution Research 27 (3), 2977-2991.
 92. Kafetzis, A., et al. (2020). "Energy management strategies based on hybrid automata for islanded microgrids with renewable sources, batteries and hydrogen." Renewable and Sustainable Energy Reviews 134.
 93. Karasavvas, E., et al. (2020). "Energy and exergy analysis of the integration of concentrated solar power with calcium looping for power production and thermochemical energy storage." Renewable Energy 154: 743-753.
 94. Zaccara, A., et al. (2020). "Renewable hydrogen production processes for the off-gas valorization in integrated steelworks through hydrogen intensified methane and methanol syntheses." Metals 10(11): 1-24.
 95. I. Violidakis, K. Atsonios, P. Iliadis, N. Nikolopoulos(2020). "Dynamic modeling and energy analysis of renewable heating and electricity systems at residential buildings using phase change material based heat storage technologies". Journal of Energy Storage 32  101942
 96. S. Ntomalis, , P. Iliadis, K. Atsonios, A. Nesiadis, N. Nikolopoulos, P. Grammelis (2020) "Dynamic Modeling and Simulation of Non-Interconnected Systems under High-RES Penetration: The Madeira Island Case". Energies , 13, 5786
 97. S. Fostiropoulos, G. Strotos, N. Nikolopoulos, M. Gavaises. "Numerical investigation of heavy fuel oil droplet breakup enhancement with water emulsions". Fuel, vol. 278, (2020), 118381.
 98. D. Stefanitsis, A. Nesiadis, K. Koutita, A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, J. Peters, J. Ströhle and B. Epple. "Simulation of a CFB Boiler Integrated With a Thermal Energy Storage System During Transient Operation". Frontiers in Energy Research, 8 (2020), 169
 99. I. Violidakis, M. Zeneli, K. Atsonios, G. Strotos, N. Nikolopoulos, S. Karellas. "Dynamic modelling of an ultra high temperature PCM with combined heat and electricity production for application at residential buildings". Energy and Buildings, 222, (2020), Article number 110067
 100. V. Tzelepi, M. Zeneli, D.-S. Kourkoumpas, E. Karampinis, A. Gypakis, N. Nikolopoulos and P. Grammelis. "Biomass Availability in Europe as an Alternative Fuel for Full Conversion of Lignite Power Plants: A Critical Review". Energies 2020, 13, 3390
 101. P. Iliadis, S. Ntomalis, K. Atsonios, A. Nesiadis, N. Nikolopoulos, P. Grammelis. "Energy management and techno-economic assessment of a predictive battery storage system applying a load levelling operational strategy in island systems". International Journal og Energy Research, (2020), 45, (2), pp. 2709-2727
 102. K. Atsonios, A. Nesiadis, N. Detsios, K. Koutita, N. Nikolopoulos, P. Grammelis. ''Review on dynamic process modeling of gasification based biorefineries and bio-based heat & power plants''. Fuel Processing Technology, 197 (2020) 106188
 103. V. Sougkakis, K. Lymperopoulos, N. Nikolopoulos, N. Margaritis, P. Giourka, K. Angelakoglou. "An Investigation on the Feasibility of Near-Zero and Positive Energy Communities in the Greek Context". Smart Cities, (2020), 3, 362–384, doi:10.3390/smartcities3020019
 104. K. Angelakoglou, K. Kourtzanidis, P. Giourka, V. Apostolopoulos, N. Nikolopoulos and J. Kantorovitch. ''From a Comprehensive Pool to a Project-Specific List of Key Performance Indicators for Monitoring the Positive Energy Transition of Smart Cities— An Experience-Based Approach". Smart Cities 2020, 3, (3), 705–735; doi:10.3390/smartcities3030036
 105. P. Giourka, V. Apostolopoulos, K. Angelakoglou, K. Kourtzanidis, N. Nikolopoulos, V. Sougkakis, F. Fuligni, S. Barberis, K. Verbeek, J. M. Costa and J. Formiga. "The Nexus between Market Needs and Value Attributes of Smart City Solutions towards Energy Transition". An Empirical Evidence of Two European Union (EU) Smart Cities, Evora and Alkmaar. Smart Cities, (2020), 3, pp. 604-641, doi:10.3390/smartcities3030032
 106. K. Atsonios, A. Nesiadis, N. Detsios, K. Koutita, N. Nikolopoulos, P. Grammelis. "Review on dynamic process modeling of gasification based biorefineries and bio-based heat & power plants". Fuel Processing Technology, 197, (2020), 106188
 107. I. Avagianos, D. Rakopoulos, S. Karellas and E. Kakaras, “Review of Process Modeling of Solid-Fuel Thermal Power Plants for Flexible and Off-Design Operation”. Energies, MDPI, Vol. 13, No. 24, Article Number 6587, December 2020. Special Issue on “Storages and Power Plant Flexibility for Improving Renewable Energy Penetration”.
 108. Atsonios et al. (2020) “Technical assessment of LNG based polygeneration systems for non-interconnected island cases using SOFC” International Journal of Hydrogen Energy 46(6) 4827-4843
 109. Tsimpanogiannis, I.N., “Study of the Critical Gas Saturation during Methane Hydrate Dissociation at the Single-Pore Scale: Analytical Solution for Large Pores”, Natural Gas Sci. Eng., 2020, 83, 103577. (doi: 10.1016/j.jngse.2020.103577).
 110. Tsimpanogiannis, I.N., Michalis, V.K., and I.G. Economou, “Novel Methodology for the Calculation of the Enthalpy of Enclathration of Methane Hydrates using Molecular Dynamics Simulations”Phys., 2020, 118, e1711976. (doi: 10.1080/00268976.2020. 1711976).
 111. Tsimpanogiannis, I.N., and P.C. Lichtner, “Methane Dissolution Inside Bulk or Porous-Medium-Confined Water Near Hydrate Equilibrium Conditions”Phys., 2020, 118, e1699186. (doi: 10.1080/00268976.2019.1699186).
 112. Tsimpanogiannis, I.N., Jamali, S.H., Economou, I.G, Vlugt, T.J.H., and O.A. Moultos, “On the Validity of the Stokes-Einstein Relation for Various Water Force Fields”Phys., 2020, 118, e1702729. (doi: 10.1080/00268976.2019.1702729).
 113. Tsimpanogiannis, I.N., Economou, I.G, and A.K. Stubos “A Practical Methodology to Estimate the H2 Storage Capacity of Pure and Binary Hydrates based on Monte Carlo Simulations”, Chem. Eng. Data, 2020, 65, 1289–1299. (doi: 10.10121/acs.jced.9b00707).
 1. Marianou A.A. , Michailof C.M., Ipsakis D., Triantafyllidis K., Lappas A.A.(2019), “Cellulose conversion into lactic acid over supported HPA catalysts”, Green Chemistry 21, pp 6161-6178
 2. Ipsakis D., Heracleous E., Lishil S., Bukur D.B., Lemonidou A.A. (2019), “Reaction-based kinetic model for the reduction of supported NiO oxygen transfer materials by CH4”,  Catalysis Today (Accepted In Press)
 3. Psarras A.C., Michailof C.M., Iliopoulou E.F., Kalogiannis K.G., Lappas A.A., Heracleous E., Triantafyllidis K.S.  (2019) “Acetic acid conversion reactions on basic and acidic catalysts under biomass fast pyrolysis conditions”(2019), Molecular Catalysis 465 pp. 33-42 
 4. Hernando H., Hernandez-Gimenez A.M., Gutierrez-Rubio S., Fakin T., Horvat A., Danisi R.M., Pizarro P., Fermoso J., Heracleous E., Bruijnincx P.C.A., Lappas A.A., Weckhuysen B.M., Serrano D.P. (2019) “Scaling-up of Bio-oil Upgrading during Biomass Pyrolysis over the ZrO2/ZSM-5-Attapulgite Catalyst”(2019), ChemSusChem 12(11), pp.2428-2438
 5. Karakoulia S.A., Heracleous E., Lappas A.A. (2019) “Mild hydroisomerization of heavy naphtha on mono- and bi-metallic Pt and Ni catalysts supported on Beta zeolite” (2019), Catalysis Today, In Press, https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.04.072
 6. Heracleous  E., Pachatouridou E., Hernández-Giménez A.M., Hernando H., Fakin T., Paioni A.L., Baldus M., Serrano D.P., Bruijnincx P.C.A., Weckhuysen B.M., Lappas, “Characterization of deactivated and regenerated zeolite ZSM-5-based catalyst extrudates used in catalytic pyrolysis of biomass”, Journal of Catalysis 380 (2019) pp. 108-122
 7. Kalogiannis K.G., Stefanidis S.D., Lappas A.A. (2019) "Catalyst deactivation, ash accumulation and bio-oil deoxygenation during ex situ catalytic fast pyrolysis of biomass in a cascade thermal-catalytic reactor system", Fuel Processing Technology, pp. 99-109
 8. Dimos K., Paschos T., Louloudi A., Kalogiannis K.G., Lappas A.A., Papayannakos N., Kekos D., Mamma D. (2019) ”Effect of various pretreatment methods on bioethanol production from cotton stalks”, Fermentation, Vol. 5 (1)
 9. Kalogiannis K.G., Matsakas L., Lappas A.A., Rova U., Christakopoulos P. (2019) “Aromatics from beechwood organosolv lignin through thermal and catalytic pyrolysis”, Energies, Vol. 12 (9)
 10. Chrysikou L.P., Dagonikou V., Dimitriadis A., Bezergianni S., (2019) “Waste cooking oils exploitation targeting EU 2020 diesel fuel production: environmental and economic benefits” Journal of Cleaner Production, 219, pp. 566-575
 11. Harabi M., Bouguerra S.N., Marrakchi F., Chrysikou L.P., Bezergianni S., Bouaziz M., (2019) “Biodiesel and crude glycerol fromwaste frying oil: Production, characterization and evaluation of biodiesel oxidative stability with diesel blends”, Sustainability, 11 (7), Article number 1937 (open access)
 12. Yfanti V.-L., Lemonidou A.A. (2019) “Effect of hydrogen donor on glycerol hydrodeoxygenation to 1,2-propanediol”, Catalysis Today, Article in Press
 13. Bukur D.B., Silvester L., Fischer N., Claeys M., Lemonidou A.A. (2019) “On the use of an in situ magnetometer to study redox and sintering properties of NiO based oxygen carrier materials for chemical looping steam methane reforming, International Journal of Hydrogen Energy”, 44(33), pp. 18093-18102
 14. Ipsakis D., Heracleous E., Silvester L., Bukur D.B., Lemonido, A.A. (2019) “Reaction-based kinetic model for the reduction of supported NiO oxygen transfer materials by CH4”,Catalysis Today, Article in Press
 15. Kantarelis E., Javed R., Stefanidis S., Psarras A., Iliopoulou E., Lappa, A. (2019) “Engineering the Catalytic Properties of HZSM5 by Cobalt Modification and Post-synthetic Hierarchical Porosity Development”, Topics in Catalysis 62(7-11), pp. 773-785
 16. Darda S., Pachatouridou E., Lappas A., Iliopoulou E. (2019) “Effect of preparation method of Co-Ce catalysts on CH4 combustion”, Catalysts, 9(3), pp219
 17. Iliopoulou E.F., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A. (2019), “Overview of catalytic upgrading of biomass pyrolysis vapors toward the production of fuels and high-value chemicals”, Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment 8(1),e322
 18. Nitsos C.K., Lazaridis P.A., Astrid Mach-Aigner, Kostas A. Matis, Triantafyllidis K.S. (2019), “Enhancing Lignocellulosic Biomass Hydrolysis by Hydrothermal Pretreatment, Extraction of Surface Lignin, Wet Milling and Production of Cellulolytic Enzymes”, ChemSusChem 12, pp. 1179 –1195.
 19. Margellou A., Triantafyllidis K.S. (2019), “Catalytic Transfer Hydrogenolysis Reactions for Lignin Valorization to Fuels and Chemicals”, Catalysts 9(1), p. 43.
 20. Charisteidis I., Lazaridis P., Fotopoulos A., Pachatouridou E., Matsakas L. Rova U., Christakopoulos P., Triantafyllidis K. (2019), “Catalytic Fast Pyrolysis of Lignin Isolated by Hybrid Organosolv—Steam Explosion Pretreatment of Hardwood and Softwood Biomass for the Production of Phenolics and Aromatics”, Catalysts 9(11), p. 935
 21. Gusev A.A., Psarras A.C., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A., Diddams P.A., Vasalos I.A. (2019) “ZSM-5 Additive Deactivation with Nickel and Vanadium Metals in the Fluid Catalytic Cracking (FCC) Process”, Ind. Eng. Chem. Res. 59(6), pp. 2631–2641
 22. Marianou A.A., MichailofC.M., Ipsakis D., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A. (2019), “Cellulose conversion into lactic acid over supported HPA catalysts”, Green Chem. 21, pp. 6161–6178
 23. Dimitriadis Α., Dimaratos A., Doulgeris S., Bezergianni S., Samaras Z., (2019). “Emissions Optimization Potential of a Diesel Engine Running on HVO: A Combined Experimental and Simulation Investigation” Technical paper on 14th International Conference on Engines & Vehicles, SAE MOBILUS International, 2019-24-0039
 24. Dagonikou, V., Bezergianni, S., Karonis, D., (2019) “LCO Upgrading via Distillation and Hydroprocessing Technology”, Energy and Fuels 33(2), pp. 1023-1028
 25. Jingjing Wang, Tengpeng Wang, Libo Yu, Tao Wei, Xun Hu, Zhengmao Ye, Zhi Wang, C.E. Buckley, Jianfeng Yao, George E. Marnellos, Dehua Dong “Catalytic CeO2 washcoat over microchanneled supporting cathodes of solid oxide electrolysis cells for efficient and stable CO2 reduction”,  Journal of Power Sources, 412, 344-349 (2019)
 26. Tz. Kraia, N. Kaklidis, M. Konsolakis, G.E. Marnellos. “Hydrogen production by H2S decomposition over ceria supported transition metal (Co, Ni, Fe and Cu) catalysts”, International Journal of Hydrogen Energy, 44(20), 9753-9762 (2019)
 27. N. Kaklidis, R. Strandbakke, A. Arenillas, J.A. Menendez, M. Konsolakis, G.E. Marnellos. “The synergistic catalyst-carbonates effect on the direct bituminous coal fuel cell performance”,  International Journal of Hydrogen Energy, 44(20), 10033-10042 (2019)
 28. C. Athanasiou, I. Garagounis, V. Kyriakou, A. Vourros, G.E. Marnellos, M. Stoukides. “Demonstration of hydrogen production in a hybrid lignite-assisted solid oxide electrolysis cell”, International Journal of Hydrogen Energy, 44, 22770-22779 (2019)
 29. Michalis Konsolakis, Maria Lykaki, Sofia Stefa, Sόnia A.C. Carabineiro, Georgios Varvoutis, Eleni Papista, Georgios E. Marnellos. “CO2 hydrogenation over nanoceria-supported transition metal catalysts: Role of ceria morphology (nanorods vs. nanocubes) and active phase nature (Co vs. Cu)”, Nanomaterials, 9, 1739 (2019)
 30. A. P. Elekidis, F. Corominas, M. C. Georgiadis (2019). "Production Scheduling of Consumer Goods Industries". Industrial & Engineering Chemistry Research, 58(51), pp.23261-23275
 31. Georgios P. Georgiadis, Apostolos P. Elekidis and Michael C. Georgiadis. "Optimization-Based Scheduling for the Process Industries: From Theory to Real-Life Industrial Applications". Processes, 2019, 7(7), 438, DOI:10.3390/pr7070438
 32. G.P. Georgiadis, G.M. Kopanos, A. Karkaris, H.Ksafopoulos, M.C. Georgiadis (2019). "Optimal Production Scheduling in the Dairy Industries". Industrial and Engineering Chemistry Research, 58, 6527-6550.
 33. Mewafy, B., Paloukis, F., Papazisi, K.M., Balomenou, S.P., Luo, W., Teschner, D., Joubert, O., Le Gal La Salle, A., Niakolas, D.K., Zafeiratos, S. (2019) “Influence of Surface State on the Electrochemical Performance of Nickel-Based Cermet Electrodes during Steam Electrolysis”, ACS Applied Energy Materials, 2(10), pp. 7045-7055.
 34. D. Gkouletsos, A.I. Papadopoulos*, P. Seferlis, I. Hassan (2019) "Systematic modeling under uncertainty of single, double and triple effect absorption refrigeration processes", Energy, 183, 262-278
 35. A. I. Papadopoulos*, A. Kyriakides, P. Seferlis, I. Hassan (2019) "Absorption refrigeration processes with organic working fluid mixtures- a review", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 109, 239-270
 36. F. Tzirakis, I. Tsivintzelis, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis (2019) "Experimental measurement and assessment of equilibrium behavior for phase change solvents used in CO2 capture", Chemical Engineering Science, 199, 20-27
 37. A. I. Papadopoulos*, F. Tzirakis, I. Tsivintzelis, P. Seferlis (2019) "Phase-change solvents and processes for post-combustion CO2 capture- A detailed review", Industrial and Engineering Chemistry Research, 58 (13), 5088-5111
 38. D. Gkouletsos, A.I. Papadopoulos*, P. Seferlis, I. Hassan (2019) "Systematic assessment of model robustness in simulation of absorption refrigeration processes", Chemical Engineering Transactions, 76, 721-726
 39. G. Shavalieva, S. Papadokonstantakis, P. Kazepidis, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis (2019) "Sustainability analysis of phase-change solvent processes", Chemical Engineering Transactions, 76, 1045-1050
 40. D. Giaouris, A. I. Papadopoulos, C. Patsios, S. Walker, C. Ziogou, P. Taylor, S. Voutetakis, S. Papadopoulou, P. Seferlis (2018) "A systems approach for management of microgrids considering multiple energy carriers, stochastic loads, forecasting and demand side response", Applied Energy, 226, 546-559
 41. Elbashir, N.O., Chatla, A., Lemonidou, A., Spivey, J.J., “Reaction Engineering & Catalysis Issue in Honor of Professor Dragomir Bukur: Introduction and Review”, Catalysis Today, Article in Press, 2019
 42. A Kafetzis, C Ziogou, KD Panopoulos, S Papadopoulou, P Seferlis, "Flexible and Scalable Energy Management of Islanded Renewable Energy Sources Storage Systems", (2019) Chemical Engineering Transactions 76, 613-618
 43. D Trigkas, C Ziogou, S Parcharidis, S Voutetakis, S Papadopoulou, "Energy Management in an Islanded Multi-Node Microgrid Based on Nonlinear Model Predictive Control (NMPC)", 2019 Chemical Engineering Transactions 76, 901-906
 44. NBB Etim, D Giaouris, H Patsios, S Gadoue, AI Papadopoulos, P Seferlis, "Probabilistic adaptive model predictive power pinch analysis (PoPA) energy management approach to uncertainty", The Journal of Engineering 2019 (17), 4288-4292
 45. E Karasavvas, KD Panopoulos, S Papadopoulou, S Voutetakis, "Study of a Drop− Tube Carbonator Reactor for CSP− Calcium Looping Based on a Heterogeneous Reaction Model", 2019 CHEMICAL ENGINEERING 76
 46. C Galatsopoulos, S Papadopoulou, C Ziogou, D Trigkas, "Optimal Planning for Introducing Hydrogen Systems in a Multi-node Smart Grid", 2019 CHEMICAL ENGINEERING 76
 47. MA Murmura, S Cerbelli, AS Kyriakides, S Voutetakis, P Seferlis, "Preliminary Analysis of Mass Dispersion in Solid Foams: Separation of Nitrogen/Hydrogen Mixtures in a Packed Membrane Module as a Case Study", 2019 CHEMICAL ENGINEERING 74
 48. AS Kyriakides, S Voutetakis, S Papadopoulou, P Seferlis, "Integrated Design and Control of Various Hydrogen Production Flowsheet Configurations via Membrane Based Methane Steam Reforming", 2019 Membranes 9 (1), 14
 49. C Ziogou, S Papadopoulou, S Voutetakis, "Incentive-based Energy Management Strategies for Smart-grids based on an Internet of Things (IoT) Connectivity Framework", 2019 Chemical Engineering Transactions 76, 913-918
 50. N. Koukovinos, R. Malvezzi, I. Metaxa, M. Padula, F. Picenni, F. Stergiopoulos, S. Voutetakis, C. Ziogou: “The Evolution of Ports into Innovation Hubs: A Proposal for the Adriatic Ionian Area”, “Chemical Engineering Transactions 76, pp. 1165-1170”. 
 51. Agallou M., Athanasiou E., Kammona O., Tastsoglou S., Hatzigeorgiou A.G., Kiparissides C., Karagouni E., "Transcriptome analysis identifies immune markers related to visceral leishmaniasis establishment in the experimental model of BALB/c mice", Frontiers in Immunology, 10, article 2749</li
 52. Tsanaktsidou E., Kammona O., Kiparissides C., "On the synthesis and characterization of biofunctional hyaluronic acid based injectable hydrogels for the repair of cartilage lesions", European Polymer Journal 114, 47-56
 53. Pladis P., Kiparissides C., "110th Anniversary: Nonideal Mixing Phenomena in High-Pressure Low-Density Polyethylene Autoclaves: Prediction of Variable Initiator Efficiency and Ethylene Decomposition", Industrial & Engineering Chemistry Research 58 (29), 13093-13111
 54. Z. Vryzas, L. Nalbandian, V. Zaspalis, V. Kelessidis, "How different nanoparticles affect the rheological properties of aqueous Wyoming sodium bentonite suspensions", J. of Petroleum Sci. and Eng. 173, 941-954, 2019
 55. V. Tsakaloudi, G. Kogias, V.T. Zaspalis, "Α new power MnZn-ferrite for broad range temperature applications", AIP Advances 9 035212, 2019
 56. K.V. Plakas, A. Mantza, S.D. Sklari, V.T. Zaspalis, A.J. Karabelas, "Heterogeneous Fenton-like oxidation of pharmaceutical diclofenac by a catalytic iron-oxide ceramic microfiltration membrane", Chemical Engineering Journal 373, 700-708, 2019 
 57. C. Beatrice, S. Dobak, V. Tsakaloudi, F. Fiorillo, A. Manioudaki, V. Zaspalis, "Magnetic Ageing in TiO2-doped Mn-Zn ferrites", J. Magn. & Magn. Mater. 502, 166576, 2019
 58. Agrafiotis C., Thomey D., de Oliveira L., Happich C., Roeb M., Sattler C., Tsongidis N.I., Sakellariou K., Pagkoura C., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G., Pomykalska D., Zagaja M., Janus D. (2019) "Oxide Particles as Combined Heat Storage and Sulphur Trioxide Decomposition Catalysts for Solar Hydrogen Production through Sulphur Cycles", International Journal of Hydrogen Energy44, pp. 9830-9840; Also presented in 9th International Conference on Hydrogen Production(ICH2P-2018), Zagreb, Croatia, July 16-19, No. HE-D-18-04495R1.
 59. Tsongidis N.I., Asimakopoulou A.G., Pantoleontos G., Konstandopoulos A.G. (2019) "Transportation and Solar-Aided Utilization of CO2: Technoeconomic Analysis of Spanning Routes of CO2 Conversion to Solar Fuels", Journal of CO2 Utilization30, pp. 142-157.
 60. Zygogianni A., Syrigou M., Konstandopoulos A.G., Kostoglou M. (2019) "Oxidative Reactivity of Particulate Samples from Different Diesel Combustion Systems and Its Relation to Structural and Spectral Characteristics of Soot", Emission Control Science and Technology5 (2), pp. 99-123.
 61. Baltzopoulou P., Melas A., Vlachos N., Deloglou D., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G. (2019) "Solid Nucleation Mode Engine Exhaust Particles Detection at High Temperatures with an Advanced Half Mini DMA", SAE Technical Paper 2019-24-0052, SAE Int. J. of Advances and Current Practices in Mobility. DOI: 10.4271/2019-24-0052; Also in 14th Int. Conf. on Engines & VehiclesICE 2019, Capri, Italy, September 15-18. DOI: 10.4271/2019-24-0052. * Selected as one of the very best papers from SAE events.
 62. Chasapidis L., Melas A., Tsakis A., Zarvalis D., Konstandopoulos A.G. (2019) "A Sampling and Conditioning Particle System for Solid Particle Measurements Down to 10 nm", SAE Technical Paper 2019-24-0154, SAE Int. J. of Advances and Current Practices in Mobility. DOI: 10.4271/2019-24-0154; Also in 14th Int. Conf. on Engines & VehiclesICE 2019, Capri, Italy, September 15-18. DOI: 10.4271/2019-24-0052. * Selected as one of the very best papers from SAE events.
 63. Zinola S., Leblanc M., Rouleau L., Dunand X., Baltzopoulou P., Chasapidis L., Deloglou D., Melas A.D., Konstandopoulos A.G., Ruggeberg T., Fierz M., Burtscher H., Tejero A., Amo M., Zamora D. (2019) "Measurement of Sub-23 nm Particles Emitted by Gasoline Direct Injection Engine with New Advanced Instrumentation", SAE Technical Paper 2019-01-2195; Also in JSAE/SAE Powertrains, Fuels and Lubricants International Meeting, Kyoto, Japan, August 26-29.
 64. A. J. Karabelas, Mitrouli S.T., Koutsou C.P., Kostoglou M., "Prediction of spatial-temporal evolution of membrane scaling in spiral wound desalination modules by an advanced simulator", Desalination 458 (2019) 34-44
 65. K. V. Plakas, A.K. Taxintari, A.J. Karabelas, "Enhanced photo-catalytic performance of activated carbon fibers for water treatment", Water 11 (2019) 1794
 66. K.V. Plakas, A. Mantza, S.D. Sklari, V.T. Zaspalis, A.J. Karabelas, Heterogeneous Fenton-like oxidation of pharmaceutical diclofenac by a catalytic iron-oxide ceramic microfiltration membrane",  Chemical Engineering Journal 373 (2019) 700-708.
 67. I. Salmerón, Plakas, K.V., Oller, I., Sirés, I., Maldonado, M.I., Karabelas, A.J., Malato, S., "Optimization of electrocatalytic H2O2 production at pilot plant scale for solar-assisted water treatment", Applied Catalysis B: Environmental 242 (2019) 327-336.
 68. D. C. Sioutopoulos, A.J. Karabelas, V. Mappas, "Membrane fouling due to protein - Polysaccharide mixtures in dead-end ultrafiltration; the effect of permeation flux on fouling resistance", Membranes, 9(2)  (2019)  21.
 69. A. J. Karabelas, M. Kostoglou, C.P. Koutsou,  "Advanced Dynamic Simulation of Membrane Desalination Modules Accounting for Organic Fouling", Journal of Membrane Science and Research 5 (2019) 178-186
 70. S. I. Patsios, Michailidou, S., Pasentsis, K., Makris, A.M., Argiriou, A., Karabelas, A.J., "Analysis of microbial community dynamics during the acclimatization period of a membrane bioreactor treating table olive processing wastewater", Applied Sciences 9 (18) (2019) 3647 
 71. M. Kostoglou, A.J. Karabelas, Toward incorporation of  membrane  properties non-uniformity in spiral wound module performance simulators - Effect of non-uniform permeability on fouling layer evolution", Fluids 2019, 4, 127
 72. Pawlak–Kruczek, Czerep, M. Niedzwiecki, L. ,Karampinis, E., Violidakis, I., Avagianos, I., Grammelis, P., "Drying of Lignite of Various Origins in a Pilot Scale Toroidal Fluidized Bed Dryer using Low Quality Heat", Energies Volume 12, Issue 7, 27 March 2019, Article number 1191
 73. Stefanitsis, D., Strotos, G., Nikolopoulos, N., Kakaras, E., Gavaises, M. (2019), "Improved droplet breakup models for spray applications", International Journal of Heat and Fluid Flow, Volume 76, April 2019, Pages 274-286
 74. Stefanitsis, D., Malgarinos, I., Strotos, G., Nikolopoulos, N., Kakaras, E., Gavaises, M. (2019), "Numerical investigation of the aerodynamic breakup of droplets in tandem", International Journal of Multiphase Flow, Volume 121, December 2019, 103123
 75. Pramangioulis, D., Atsonios, K., Nikolopoulos, N., Rakopoulos, D.,  Grammelis, P., Kakaras, E., "A Methodology for Determination and Definition of Key Performance Indicators for Smart Grids Development in Island Energy Systems", Energies Volume: 12 Issue: 2 Published: 2019, DOI: 10.3390/en1202024
 76. Chapaloglou, S., Nesiadis, A., Iliadis, P.,   Atsonios, K.,   Nikolopoulos, N.,   Grammelis, P.,  Yiakopoulos, C.,   Antoniadis, I., Kakaras, E., "Smart energy management algorithm for load smoothing and peak shaving based on load forecasting of an island's power system", Applied Energy Volume: 238 Pages: 627-642 Published: 2019, DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.01.10
 77. Zeneli, M., Malgarinos, I. Nikolopoulos, Α., Nikolopoulos, Ν., Grammelis, P., Karellas, S., Kakaras, E., "Numerical simulation of a silicon-based latent heat thermal energy storage system operating at ultra-high temperatures", Applied Energy 242 (2019) 837-853.    
 78. Avagianos I., Violidakis Ι., Karampinis Ε., Rakopoulos D., Nanos E., Polonidis N., Papapavlou C., Grammelis P., Kakaras E., "Thermal Simulation and Economic Study of Predried Lignite Production Retrofit of a Greek Power Plant for Enhanced Flexibility", Journal of Energy Engineering, Vol. 145, Issue 2 (April 2019).
 79. Angelakoglou, K., Nikolopoulos, N., Giourka, P., Svensson I.L., Tsarchopoulos P., Tryferidis A., Tzovaras D., “A methodological framework for the selection of key performance indicators to assess smart city solutions”, Smart Cities, Volume 2, Pages 269-306
 80. Giourka P., Sanders M. W. J. L., Angelakoglou K., Pramangioulis D., Nikolopoulos N., Rakopoulos D., Tryferidis A., Tzovaras D., “The smart city business model canvas—A smart city business modeling framework and practical tool”, Energies, Volume 12, Issue 24, 16 December 2019, Article number 4798
 81. Stefanitsis D., Strotos G., Nikolopoulos N., Gavaises M., “Numerical investigation of the aerodynamic breakup of a parallel moving droplet cluster”, International Journal of Multiphase Flow, Volume 121, December 2019, Article number 103123
 82. Stamatopoulos P., Drosatos P., Nikolopoulos N., Rakopoulos D., “Determination of a methodology to derive correlations between window opening mass flow rate and wind conditions based on cfd results”Energies, Volume 12, Issue 9, 2019, Article number 1600
 83. Rakopoulos C.D., Rakopoulos D.C., Kosmadakis, G.M. and Papagiannakis R.G., “Experimental Comparative Assessment of Butanol or Ethanol Diesel-Fuel Extenders Impact on Combustion Features, Cyclic Irregularity, and Regulated Emissions Balance in Heavy-Duty Diesel Engine”Energy – The International Journal, Elsevier Science, Vol. 147, pp. 1145-1157, 1 May 2019
 84. Rakopoulos C.D., Kyritsis D.C. and Rakopoulos D.C., “Engine and Power Plant Combustion Technologies for Sustainability” (EDITORIAL), Journal of Energy Engineering, Transactions of the American Society of Civil Engineers (ASCE), Vol. 145, No. 5, Article ID: 02019001, October 2019.
 85. Kosmadakis G.M., Rakopoulos D.C. and Rakopoulos C.D., “Performance and emissions of a methane-fueled spark-ignition engine under consideration of its cyclic variability by using a computational fluid dynamics code”FUEL, Elsevier Science, Vol. 258, Article Number 116154, 15 December 2019.
 86. Koukouzas, N., Koutsovitis, P., Tyrologou, P., Karkalis, C., Arvanitis, A., "Potential for mineral carbonation of CO2 in Pleistocene basaltic rocks in Volos region (Central Greece)",Minerals, 9 (10), 627, 1-17 Published: 2019
 87. Deliveris, A., Marshall, A., Heron, C., Koukouzas, N., Masoudian, M., Zevgolis, I.,"Stability and characterization of spoil heaps in European surface lignite mines: a state-of-the-art review in light of new data", Environmental Earth Sciences 78 (16), 505 Published: 2019
 88. Zevgolis, I., Deliveris, A.,  Koukouzas, N., "Slope failure incidents and other stability concerns in surface lignite mines in Greece", Journal of Sustainable Mining. 18 (4), 182-197 Published: 2019
 89. Koukouzas, N.,  Krassakis, P., Koutsovitis, P., Karkalis, C., "An integrated approach to the coal deposits in the Mesohellenic Trough, Greece", Bulletin of the Geological Society of Greece, 54 (1), 34-59 Published: 2019
 90. Krassakis, P., Kazana, S., Chen, F., Koukouzas, N., Parcharidis, I., Lekkas, E., "Detecting subsidence spatial risk distribution of ground deformation induced by urban hidden streams", Geocarto International, 1-18 Published: 2019
 91. Gombert, P., Sracek, O., Koukouzas, N., Gzyl, G., Tuρon Valladares, S., Frączek, R., Klinger, C., Bauerek, A., Αlvarez Areces, J. E., Chamberlain, S., Paw, K., Pierzchała, L., “An Overview of Priority Pollutants in Selected Coal Mine Discharges in Europe”, Mine Water and the Environment, 38 (2), 16–23 Published: 2019
 92. Amann RI, Baichoo S, Blencowe BJ, Bork P, Borodovsky M, Brooksbank C, Chain PSG, Colwell RR, Daffonchio DG, Danchin A, de Lorenzo V, Dorrestein PC, Finn RD, Fraser CM, Gilbert JA, Hallam SJ, Hugenholtz P, Ioannidis JPA, Jansson JK, Kim JF, Klenk H-P, Klotz MG, Knight R, Konstantinidis KT, Kyrpides NC, Mason CE, McHardy AC, Meyer F, Ouzounis CA, Patrinos AAN, Podar M, Pollard KS, Ravel J, Muñoz AR, Roberts RJ, Rosselló-Móra R, Sansone S-A, Schloss PD, Schriml LM, Setubal JC, Sorek R, Stevens RL, Tiedje JM, Turjanski A, Tyson GW, Ussery DW, Weinstock GM, White O, Whitman WB, Xenarios I (2019) "Towards unrestricted usage of public genomic data". Science 363, 350-352.
 93. Amann RI, Baichoo S, Blencowe BJ, Bork P, Borodovsky M, Brooksbank C, Chain PSG, Colwell RR, Daffonchio DG, Danchin A, de Lorenzo V, Dorrestein PC, Finn RD, Fraser CM, Gilbert JA, Hallam SJ, Hugenholtz P, Ioannidis JPA, Jansson JK, Kim JF, Klenk H-P, Klotz MG, Knight R, Konstantinidis KT, Kyrpides NC, Mason CE, McHardy AC, Meyer F, Ouzounis CA, Patrinos AAN, Podar M, Pollard KS, Ravel J, Muñoz AR, Roberts RJ, Rosselló-Móra R, Sansone S-A, Schloss PD, Schriml LM, Setubal JC, Sorek R, Stevens RL, Tiedje JM, Turjanski A, Tyson GW, Ussery DW, Weinstock GM, White O, Whitman WB, Xenarios I (2019). "Towards unrestricted usage of public genomic data". Science 364, 446.
 94. Chasapi A, Aivaliotis M, Angelis L, Chanalaris A, Iliopoulos I, Kappas I, Karapiperis C, Kyrpides NC, Pafilis E, Panteris E, Topalis P, Tsiamis G, Vizirianakis IS, Vlassi M, Promponas VJ, Ouzounis CA (2019) "Establishment of computational biology in Greece and Cyprus: Past, present, and future". PLOS Comp. Biol. 15(12), e1007532.
 95. NE Davey, MM Babu, M Blackledge, A Bridge, S Capella-Gutierrez, Z Dosztanyi, R Drysdale, RJ Edwards, A Elofsson, IC Felli, TJ Gibson, A Gutmanas, JM Hancock, J Harrow, D Higgins, CM Jeffries, P Le Mercier, B Mészáros, M Necci, C Notredame, S Orchard, CA Ouzounis, R Pancsa, E Papaleo, R Pierattelli, D Piovesan, VJ Promponas, P Ruch, G Rustici, P Romero, S Sarntivijai, G Saunders, B Schuler, M Sharan, DC Shields, JL Sussman, DA Tedds, P Tompa, M Turewicz, J Vondrasek, WF Vranken, BA Wallace, K Wichapong, SCE Tosatto (2019) "An intrinsically disordered proteins community for ELIXIR". F1000Research 8, 1753.
 96. Iliopoulos I, Ananiadou S, Danchin A, Ioannidis JPA, Katsikis PD, Ouzounis CA, Promponas VJ (2019) "Hypothesis, analysis and synthesis, it's all Greek to me". eLife 8, e43514.
 97. Kyritsis KA, Angelis L, C Ouzounis C, Vizirianakis I (2019) "Understanding Specialized Ribosomal Protein Functions and Associated Ribosomopathies by Navigating Across Sequence, Literature, and Phenotype Information Resources. "Leveraging Biomedical and Healthcare Data, 35-51-- Academic Press.
 98. Mier P, Paladin L, Tamana S, Petrosian S, Hajdu-Soltész B, Urbanek A, Gruca A, Plewczynski D, Grynberg M, Bernadó P, Gáspári Z, Ouzounis CA, Promponas VJ, Kajava AV, Hancock JM, Tosatto SCE, Dosztanyi Z, Andrade-Navarro MAC (2019) "Disentangling the complexity of low complexity proteins". Brief Bioinform., doi: 10.1093/bib/bbz007.
 1. Chrysikou L.P., Bezergianni S., Kiparissides C. (2018) “Environmental analysis of a lignocellulosic-based biorefinery producing bioethanol and high added-value chemicals” (2018), Sustainable Energy Technologies and Assessments 28, pp. 103-109
 2. Karonis D., Zahos-Siagos, I., Bezergianni, S. (2018) “Characterization of Hydroprocessed Used Cooking Oils as High Cetane Number Blending Component for Automotive Diesel”, SAE Technical Paper 2018-01-1745, [doi:10.4271/2018-01-1745]
 3. Dimitriadis A., Natsios I., Dimaratos A., Katsaounis D., Samaras Z., Bezergianni S., Lehtο K. (2018) “Evaluation of a hydrotreated vegetable oil (HVO) and effects on emissions of a passenger car diesel engine” Front. Mech. Eng. [doi: 10.3389/fmech.2018.00007]
 4. Bezergianni S., Dimitriadis, A., Kikhtyanin O., Kubička D. (2018) “Refinery co-processing of renewable feeds, Progress in Energy and Combustion Science” 68, pp. 29-64
 5. Manara P., Bezergianni S., Pfisterer U. (2018) “Study on phase behavior and properties of binary blends of biooil/fossil-based refinery intermediates: A step toward bio-oil refinery integration”, Energy Conversion and Management 165, pp. 304-315
 6. Bampaou M., Panopoulos K.D, Papadopoulos A.I., Bezergianni S., Seferlis,  P., Voutetakis, S, (2018) “Evaluation of a novel bio-oil hydrotreating process integrating electrochemical H2 compression”, Chemical Engineering Transactions 70, pp. 2184-2190
 7. Marianou A. A., Michailof  C. M., Ipsakis D., Karakoulia S., Kalogiannis K., Yiannoulakis H., Triantafyllidis K. S., Lappas A. A., (2018) “Isomerization of glucose into fructose over natural and synthetic MgO catalysts”, Sustainable Chemistry & Engineering, ACS Publications, 6 pp. 16459−16470
 8. Yfanti V.L.,Ipsakis D., Lemonidou A. A., (2018) “Kinetic study of liquid phase glycerol hydrodeoxygenation under inert conditions over a Cu-based catalyst, Reaction Chemistry & Engineering”, Royal Society of Chemistry 3 pp. 559-571
 9. DIpsakis D., Kraia T., Konsolakis M., Marnellos G.E., (2018)  “Remediation of Black Sea ecosystem and H2 generation via H2S/H2O co-electrolysis in a proton-conducting reactor: A techno-economic feasibility assessment”, Renewable Energy, Volume 125, pp. 806-818
 10. Ipsakis D., Heracleous E., Klontian G., Stefanidis S.D., Kalogiannis K.G., Lappas A.A., (2018) “Kinetic modeling of ex-situ biomass catalytic pyrolysis”, Materials Today: Proceedings 5, pp. 27362–27368
 11. Yfanti V.L., Ipsakis D., Lemonidou A.A., (2018) “Kinetic model of glycerol hydrodeoxygenation under inert conditions over a Cu-based catalyst”, Materials Today: Proceedings 5, pp. 27482–27490
 12. Ipsakis D., Heracleous E., Silvester L., Bukur D.B., Lemonidou A.A., (2018) “Kinetic modeling of NiO-based oxygen carriers for the sorption enhanced chemical looping steam CH4 reforming, Materials Today”: Proceedings 5, pp. 27353–27361
 13. Skoufa Z., Giannakakis G., Heracleous E., Lemonidou A.A., (2018) “Simulation-aided effective design of a catalytic reactor for ethane oxidative dehydrogenation over NiNbOx”, Catalysis Today 299, pp. 102-111
 14. Antzara, A.N., Arregi, A., Heracleous, E., Lemonidou, A.A., (2018) “In-depth evaluation of a ZrO2 promoted CaO-based CO2 sorbent in fluidized bed reactor tests”, Chemical Engineering Journal, Vol. 333, pp. 697-711
 15. Yfanti, V.-L., Lemonidou, A.A., “Mechanistic study of liquid phase glycerol hydrodeoxygenation with in-situ generated hydrogen”, Journal of Catalysis, Vol. 368, 2018, pp. 98-111
 16. Zhurka, M.D., Lemonidou, A.A., Anderson, J.A.,Kechagiopoulos, P.N., (2018) “Kinetic analysis of the steam reforming of ethanol over Ni/SiO2 for the elucidation of metal-dominated reaction pathways”, Reaction Chemistry and Engineering, Vol. 3, Issue 6, pp. 883-897
 17. Yfanti, V.L., Ipsakis, D., Lemonidou, A.A., (2018) “Kinetic study of liquid phase glycerol hydrodeoxygenation under inert conditions over a Cu-based catalyst”, Reaction Chemistry and Engineering, Vol. 3, Issue 4, pp. 559-571
 18. Zacharopoulou, V., Vasiliadou, E.S., Lemonidou, A.A., (2018) “Exploring the Reaction Pathways of Bioglycerol Hydrodeoxygenation to Propene over Molybdena-Based Catalysts”, ChemSusChem, Vol. 11, Issue 1, pp. 264-275
 19. Zacharopoulou, V., Lemonidou, A.A., (2018) “Olefins from biomass intermediates: A review”, Catalysts Vol, 8, Issue 1, Article number 2
 20. Skoufa, Z., Giannakakis, G., Heracleous, E. Lemonidou, A.A., (2018) “Simulation-aided effective design of a catalytic reactor for ethane oxidative dehydrogenation over NiNbO”x", Catalysis Today, Vol. 299, pp. 102-111
 21. Lykaki, M., Pachatouridou, E., Carabineiro, S.A.C., Iliopoulou, E., Andriopoulou, C., Kallithrakas-Kontos, N., Boghosian, S., Konsolakis, M. (2018) "Ceria nanoparticles shape effects on the structural defects and surface chemistry: Implications in CO oxidation by Cu/CeO2 catalysts", Applied Catalysis B: Environmental 230, pp. 18-28
 22. Yaman, E., Yargic, A.S., Ozbay, N., Uzun, B.B., Kalogiannis, K.G., Stefanidis, S.D., Pachatouridou, E.P., Iliopoulou, E.F., Lappas, A.A. (2018) “Catalytic upgrading of pyrolysis vapours: Effect of catalyst support and metal type on phenolic content of bio-oil”, Journal of Cleaner Production 185, pp. 52-61
 23. Marianou, A.A., Michailof, C.M., Pineda, A., Iliopoulou, E.F., Triantafyllidis, K.S., Lappas, A.A. (2018) “Effect of Lewis and BrØnsted acidity on glucose conversion to 5-HMF and lactic acid in aqueous and organic media”, Applied Catalysis A: General 555, pp. 75-87
 24. Christoforou, E.A., Fokaides, P.A., Banks, S.W., Nowakowski, D., Bridgwater, A.V., Stefanidis, S., Kalogiannis, K.G., Iliopoulou, E.F., Lappas, A.A (2018) “Comparative Study on Catalytic and Non-Catalytic Pyrolysis of Olive Mill Solid Wastes”, Waste and Biomass Valorization 9(2), pp. 301-313
 25. D. Giaouris, A. I. Papadopoulos, C. Patsios, S. Walker, C. Ziogou, P. Taylor, S. Voutetakis, S. Papadopoulou, P. Seferlis, "A systems approach for management of microgrids considering multiple energy carriers, stochastic loads, forecasting and demand side response", Applied Energy (2018), 226, 546-559.
 26. T. Damartzis, A.I. Papadopoulos, P. Seferlis, "Solvent effects on design with operability considerations in post-combustion CO2 capture plants", Chemical Engineering Research and Design (2018), 131, 414-429
 27. N.B.B. Etim, D. Giaouris, H. Patios, S. Gadoue, A. I. Papadopoulos, P. Seferlis, S. Voutetakis, S. Papadopoulou, "A Probabilistic Adaptive Model Predictive Power Pinch Analysis (PoPA) Energy Management Approach to Uncertainty", The Journal of Engineering (2018), 10.1049/joe.2018.8154
 28. Kitsiou, V., Zachariadis, G.A., Lambropoulou, D.A., Tsiplakides, D., Poulios, I. (2018) “Mineralization of the antineoplastic drug carboplatin by heterogeneous photocatalysis with simultaneous synthesis of platinum-modified TiO2 catalysts”, Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(2), pp. 2409-2416.
 29. Papazisi, K.M., Farmaki, M.E., Tsiplakides, D., Balomenou, S. (2018) “High temperature electrolysis cells with the use of solid oxide fuel cell state-of-the-art electrode materials”, Materials Today: Proceedings, 5(4), pp. 27536-27542.
 30. Papaderakis, A., Pliatsikas, N., Patsalas, P., Tsiplakides, D., Balomenou, S., Touni, A., Sotiropoulos, S. (2018) “Hydrogen evolution at Ir-Ni bimetallic deposits prepared by galvanic replacement”, Journal of Electroanalytical Chemistry, 808, pp. 21-27.
 31. Karasavvas, E., Panopoulos, K.D., Papadopoulou, S., Voutetakis, S. "Design of an integrated CSP-calcium looping for uninterrupted power production through energy storage" (2018) Chemical Engineering Transactions 70, pp. 2131-2136
 32. Gkizas, G., Yfoulis, C., Amanatidis, C., Stergiopoulos, F., Giaouris, D., Ziogou, C., Voutetakis, S., Papadopoulou, S. "Digital state-feedback control of an interleaved DC–DC boost converter with bifurcation analysis" (2018) Control Engineering Practice, 73, pp. 100-111
 33. Ziogou, C., Voutetakis, S., Georgiadis, M.C., Papadopoulou, S. "Model predictive control (MPC) strategies for PEM fuel cell systems – A comparative experimental demonstration" (2018) Chemical Engineering Research and Design, 131, pp. 656-670
 34. M. Konsolakis, N. Kaklidis, V. Kyriakou, I. Garagounis, Tz. Kraia, A. Arenillas, J.A. Menendez, R. Strandbakke, G.E. Marnellos. “The combined impact of carbon type and catalyst-aided gasification process on the performance of a Direct Carbon Solid Oxide Fuel Cell”, Solid State Ionics, 317, 268-275 (2018).
 35. V. Kyriakou, I. Garagounis, A. Vourros, G.E. Marnellos, M. Stoukides. “A protonic ceramic membrane reactor for the production of hydrogen from coal steam gasification”,  Journal of Membrane Science, 553, 163-170 (2018).
 36. D. Ipsakis, Tz. Kraia, M. Konsolakis, G.E. Marnellos. “Remediation of Black Sea ecosystem and pure H2 generation via H2S-H2O co-electrolysis in a proton-conducting membrane cell stack reactor: A feasibility study of the integrated and autonomous approach”, Renewable Energy, 125, 806-818 (2018).
 37. L. Yu, J. Wang, Z. Ye, X. Hu, C. Buckley, G. Marnellos, D. Dong. “Electrochemical conversion of CO2 over microchanneled cathode supports of solid oxide electrolysis cells”,  Journal of CO2 Utilization, 26, 179-183 (2018).
 38. T. Wang, J. Wang, L. Yu, Z. Ye, X. Hu, G.E. Marnellos, D. Dong. “Effect of NiO/YSZ cathode support pore structure on CO2 electrolysis via solid oxide electrolysis cells”, Journal of the European Ceramic Society, 36(15), 5051-5057 (2018).
 39. Bourganis V., Kammona O., Alexopoulos A. and Kiparissides C., “Recent Advances in Carrier Mediated Nose-to-Brain Delivery of Pharmaceutics“, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 128, 337-362, (2018)
 40. Pladis P., Baltsas A, Meimaroglou D. and Kiparissides C., “A Dynamic Simulator for Slurry-phase Catalytic Olefin Copolymerization in a Series of CSTRs: Prediction of Distributed Molecular and Rheological Properties”, Macromolecular Reaction Engineering, (Special Issue "Dedicated to Hamielec, Ray, Cozewith"), 1800017, (2018)
 41. Chrysikou L., Bezergianni S., Kiparissides C., “Environmental Analysis of a Lignocellulosic-based Biorefinery Producing bioethanol and High-added Value Chemicals”, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 28, 103–109, (2018)
 42. Kiparissides C., Alexopoulos AH, Karageorgos P., Vasileiadou A., Bourganis V., “A Process System Approach to Nose-to-Brain Delivery of Biopharmaceutics“, Computer Aided Chemical Engineering 43, 1661-1666, 2018
 43. Penloglou G., Chatzidoukas C., Kiparissides C., “Scale-up and intensification of a microalgae cultivation process for the production of high-added value biochemicals“, Materials Today: Proceedings, 5(14), 27463–27471, 2018
 44. Alexopoulos AH, Kiparissides C.,“A Computational Model for the Analysis of Spreading of Viscoelastic Droplets over Flat Surfaces“, Fluids, 3(4), 78, 2018
 45.  C. Beatrice, S. Dobak, V. Tsakaloudi, C. Ragusa, F. Fiorillo, L. Martino, V. Zaspalis, "Magnetic Loss Permeability and Anisotropy Compensation in CoO Doped MnZn-Ferrites", American Institue of Physics (AIP) Advances, 8, 047803, 2018
 46. I. Teknetzi , P. Nessi, V. Zaspalis, L. Nalbandian, "Ni-Ferrite with Structural Stability for Solar Thermochemical H2O/CO2 Splitting", Advances in Engineering, 1-12, 2018 (selected promotion article)
 47. Ch. Stergiou, V. Zaspalis, "Cobalt Induced Performance Instabilities on Mn-Zn Ferrite Cores", IEEE Transactions on Magnetics, 54(8), 2018
 48. S. Tokatlidis, G. Kogias, V. Zaspalis, "Low loss MnZn Ferrites for Applications in the Frequency Region of 1–3 MHz", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 465, 727-735, 2018
 49. V. Zaspalis, S. Paras, A. Asimopoulou, C. Chatzidoukas, I. Tsivintzelis, "Special Issue of the 11th Panhellenic Scientific Conference in Chemical Engineering", Materials Today Proceedings, 5, 27327-28, 2018
 50. C. Matsouka, V. Zaspalis, L. Nalbandian, "Perovskites as Oxygen Carriers in Chemical Looping Reforming Process – Preparation of Dense Perovskite Membranes and Ionic Conductivity Measurements", Materials Today Proceedings, 5, 27543-52, 2018
 51. Z. Vryzas, V. Zaspalis, L. Nalbandian, A. Terzidou, V. Kelessidis, "Rheological and HP/HT Fluid Loss Behavior of Nano-Based Drilling Fluids Utilizing Fe3O4 Nanoparticles", Materials Today Proceedings, 5, 27387-96, 2018
 52. S. Dobak, C. Beatrice, F. Fiorillo, V. Tsakaloudi, C. Ragusa, "Magnetic Loss Decomposition in Co-doped Mn-Zn ferrites", IEEE Transactions on Magnetics-Letters 10 (2018)
 53. Konstandopoulos A.G., Metallinou R., Dimitrakis D.A. (2018) "Growth and Restructuring Phenomena of Deposits in Particulate Filters", SAE Technical Paper 2018-01-1265.
 54. Pantoleontos G., Koutsonikolas D., Lorentzou S., Karagiannakis G., Lekkos C.P., Konstandopoulos A.G. (2017) "Dynamic Simulation and Optimal Heat Management Policy of a Coupled Solar Reforming-Heat Storage Process", Chemical Engineering Research and Design131, pp. 600-616.
 55. Montenegro Camacho Y.S., Bensaid S., Lorentzou S., Vlachos N., Pantoleontos G., Konstandopoulos A.G., Luneau M., Meunier F.C., Guilhaume N., Schuurman Y., Werzner E., Herrmann A., Rau F., Krause H., Rezaei E., Ortona A., Gianella S., Khinsky A., Antonini M., Marchisio L., Vilardo F., Trimis D., Fino D. (2017) "Development of a Robust and Efficient Biogas Processor for Hydrogen Production. Part 2: Experimental campaign", International Journal of Hydrogen Energy43 (1), pp. 161-177.
 56. Kastrinaki G., Lorentzou S., Karagiannakis G., Rattenbury M., Woodheadb J., Konstandopoulos A.G. (2018) "Parametric Synthesis Study of Iron Based Nanoparticles via Aerosol Spray Pyrolysis route", Journal of Aerosol Science, 115, pp. 96-107.
 57. Sidiropoulou E, Feidantsis K., Kalogiannis S., Gallios G.P., Kastrinaki G., Papaioannou E., Václavíková M., Kaloyianni M. (2018) "Insights Into the Toxicity of Iron Oxides Nanoparticles in Land Snails", Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology206-207, pp. 1-10.
 58. Zarvalis D., Chasapidis l., Dolios I., Chrysikopoulou M., Konstandopoulos A.G. (2018) "A Tutorial on Testing Particulate Filters with a Side-Stream Reactor (SSR) Exhaust Setup", Emission Control Science and Technology4 (4), pp. 312-320.
 59. Chasapidis l., Grigoratos T., Zygogianni A., Tsakis A., Konstandopoulos A.G. (2018) "Study of Brake Wear Particle Emissions of a Minivan on a Chassis Dynamometer", Emission Control Science and Technology(4), pp. 271-278.
 60. Baltzopoulou P., Kostoglou M., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G. (2018) "On the Effective Density and Fractal–Like Dimension of Diesel Soot Aggregates as a Function of Mobility Diameter", Emission Control Science and Technology(4), pp. 240-246.
 61. Lorentzou S., Zygogianni A., Pagkoura C., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G., Saeck J.P., Breuer S., Lange M., Lapp J., Fend T., Roeb M., Jose Gonzalez A., Vidal Delgado A., Brouwer J.P., Makkus R.C., Kiartzis S.J. (2018) "HYDROSOL-PLANT: Structured Redox Reactors for H2 Production from Solar Thermochemical H2O Splitting", AIP Conference Proceedings2033, Art. No. 130010, pp. 1-11; Also in SolarPaces 2017 International Conference Proceedings, Santiago, Chile, September 26-29.
 62. Ganas G., Kastrinaki G., Zarvalis D., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G., Versaci D., Bodoardo S. (2018) "Synthesis and Characterization of LNMO Cathode Materials for Lithium-ion Batteries", Materials Today: Proceedings5, pp. 27416-27424.
 63. A. Karanasiou, M. Kostoglou, A. Karabelas, "An Experimental and Theoretical Study on Separations by Vacuum Membrane Distillation Employing Hollow-Fiber Modules", Water, 10 (2018) 947, http://www.mdpi.com/2073-4441/10/7/947
 64. A.J. Karabelas, C.P. Koutsou, M. Kostoglou, D.C. Sioutopoulos, "Analysis of specific energy consumption in reverse osmosis desalination processes", Desalination, 431 (2018) 15-21
 65. A.J. Karabelas, C.P. Koutsou, D.C. Sioutopoulos, "Comprehensive performance assessment of spacers in spiral-wound membrane modules accounting for compressibility effects", Journal of Membrane Science, 549 (2018) 602-615
 66. C.P. Koutsou, A.J. Karabelas, M. Kostoglou, "Fluid dynamics and mass transfer in spacer-filled membrane channels – Effect of uniform channel-gap reduction due to fouling", Fluids 2018, 3, 12; doi:10.3390/fluids3010012
 67. A.J. Karabelas, T. Matsuura, S. Hong, "Editorial Note", Desalination 434 (2018) 1 https://doi.org/10.1016/j.desal.2018.02.017
 68. Koytsoumpa, E.I., Bergins, C., Kakaras, E., "Flexible operation of thermal plants with integrated energy storage technologies". Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung (2018)
  54(8), pp. 2453-2460
 69. Drosatos, P., Nikolopoulos, N., Karampinis, E., Grammelis, P., Kakaras, E.,  "Comparative investigation of a co-firing scheme in a lignite-fired boiler at very low thermal-load operation using either pre-dried lignite or biomass as supporting fuel", Fuel Processing Technology Volume: 180 Pages: 140-154 Published: 2018, DOI: 10.1016/j.fuproc.2018.08.011
 70. Fuller, A.; Maier, J.; Karampinis, E.; Kalivodova, J., Grammelis, P., Kakaras, E., Scheffknecht, G.N., "Fly Ash Formation and Characteristics from (co-)Combustion of an Herbaceous Biomass and a Greek Lignite (Low-Rank Coal) in a Pulverized Fuel Pilot-Scale Test Facility", Energies Volume: 11 Issue: 6 Published: 2018, DOI: 10.3390/en11061581
 71. D.-S. Kourkoumpas, G. Benekos, N. Nikolopoulos, S. Karellas, P. Grammelis, E. Kakaras, "A review of key environmental and energy performance indicators for the case of renewable energy systems when integrated with storage solutions", Applied Energy 231 (2018) 380-398
 72. Koytsoumpa, E. I., et al. (2018). "The CO2 economy: Review of CO2 capture and reuse technologies", The Journal of Supercritical Fluids 132(Supplement C): 3-16
 73. Krawczyk, P., et al. (2018), "Comparative thermodynamic analysis of compressed air and liquid air energy storage systems", Energy 142(Supplement C): 46-54
 74. Karellas, S., et al. (2018), "The potential of WHR/batch and cullet preheating for energy efficiency in the EU ETS glass industry and the related energy incentives", Energy Efficiency 11(5): 1161-1175
 75. Bampaou, M., et al. (2018), "Evaluation of a novel bio-oil hydrotreating process integrating electrochemical H2 compression", Chemical Engineering Transactions 70: 2185-2190
 76. Bampaou, M., et al. (2018), "Hydroprocessing modelling toolkit for process design", European Biomass Conference and Exhibition Proceedings
 77. Bampaou, M., et al. (2018), "An electrochemical hydrogen compression model", Chemical Engineering Transactions 70: 1213-1218
 78. Eleftheriadis, I., et al. (2018), "Agrochains supply chains of green residues for bioenergy exploitation", European Biomass Conference and Exhibition Proceedings
 79. Grimekis, D., et al. (2018), "Modelling of a 3 MW<inf>TH</inf> BFB gasifier in aspenplus™", European Biomass Conference and Exhibition Proceedings
 80. Karasavvas, E., et al. (2018), "Design of an integrated CSP-calcium looping for uninterrupted power production through energy storage", Chemical Engineering Transactions 70: 2131-2136
 81. Kraia, T. Z., et al. (2018), "A review on the biorefinery options under research in europe: Market study of potential products, technology trls and research infrastructures", European Biomass Conference and Exhibition Proceedings
 82. Chapaloglou S., Nikolopoulos A., Nikolopoulos N., Karellas S., Vourliotis P., "Numerical analysis of a GPHE's hydrodynamic and thermal characteristics, by applying an iterative procedure for the thermal boundary conditions", International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 118, 2018, Pages 88-102
 83. Strotos G., Malgarinos, I., Nikolopoulos N., Gavaises M., Nikas K.-S., Moustris K., "Determination of the aerodynamic droplet breakup boundaries based on a total force approach"International Journal of Heat and Fluid Flow, Volume 69, 2018, Pages 164-173
 84. Ćwik A, Casanova I, Rausis K, Koukouzas N, Zarębska K. (2018), "Carbonation of high-calcium fly ashes and its potential for carbon dioxide removal in coal fired power plants", Journal of Cleaner Production 202:1026-1034
 85. Koutsovitis P, Magganas A, Ntaflos T, Koukouzas N. (2018), "Rodingitization and carbonation, associated with serpentinization of Triassic ultramafic cumulates and lavas in Othris, Greece", Lithos 320-321:35-48
 86. Zevgolis, A. Deliveris, N. Koukouzas (2018), "Probabilistic design optimization and simplified geotechnical risk analysis for large open pit excavations", Computers and Geotechnics. 103, 153-164
 87. D. Mitrogiannis, M. Psychoyou, N. Koukouzas, N. Tsoukalas, D. Palles, E. Kamitsos, A. Pantazidis, G. Oikonomou, I. Baziotis (2018), "Phospate recovery from real fresh urine by Ca(OH)2 treated natural zeolite", Chemical Engineering Journal. 347, 618-630
 88. N. Koukouzas, Z. Kypritidou, G. Purser, C. Rochelle, C. Vassilatos, N. Tsoukalas (2018), "Assessment of the impact of CO2 storage in sandstone formations by experimental studies and geochemical modelling: the case of the Mesohellenic Trough, NW Greece", International Journal of Greenhouse Gas Control. 71, 116-132
 89. G. Markou, D. Mitrogiannis, V. Inglezakis, K. Muylaert, N. Koukouzas, N. Tsoukalas, E. Kamitsos, D. Palles, I. Baziotis (2018), "Ca(OH)2 pre-treated bentonite for phosphorus removal and recovery from synthetic and real wastewater", CLEAN- Soil, Air, Water. 1700378, 1-10
 90. S. Giannatou, C. Vasilatos, I. Mitsis, N. Koukouzas (2018), "Utilization of natural and synthetic zeolitic materials as soil amendments in abandoned mine sites", Bulletin of the Geological Society of Greece, 53 (1), 78-98
 91. P. Grammelis, N. Margaritis and D.-S. Kourkoumpas, “Pyrolysis Energy Conversion Systems”, Comprehensive Energy Systems. vol. 4, February 2018, pp. 1065–1106

 

 1. Avramidou K.V., Zaccheria F., Karakoulia S.A., Triantafyllidis K.S., Ravasio N. (2017) "Esterification of free fatty acids using acidic metal oxides and supported polyoxometalate (POM) catalysts", Molecular Catalysis 439, pp. 60-71
 2. Bezergianni S., Dimitriadis A., Chrysikou L.P. (2017) "Residual lipids incorporation in a petroleum refinery", International Journal of Global Warming 13, pp. 473-487
 3. Bezergianni S., Dimitriadis A., Faussone G.C., Karonis D. (2017) "Alternative diesel from waste plastics", Energies 10, pp.
 4. Cao Z., Engelhardt J., Dierks M., Clough M.T., Wang G., Heracleous E., Lappas A., Rinaldi R., Schüth F., (2017), "Catalysis Meets Nonthermal Separation for the Production of (Alkyl)phenols and Hydrocarbons from Pyrolysis Oil", Angewandte Chemie - International Edition 56, pp. 2334-2339
 5. Charistoudi E., Kallitsakis M.G., Charisteidis I., Triantafyllidis K.S., Lykakis I.N. (2017) "Selective Reduction of Azines to Benzyl Hydrazones with Sodium Borohydride Catalyzed by Mesoporous Silica-Supported Silver Nanoparticles: A Catalytic Route towards Pyrazole Synthesis", Advanced Synthesis and Catalysis 359, pp. 2949-2960
 6. Dimitriadis A., Bezergianni S. (2017) "Hydrothermal liquefaction of various biomass and waste feedstocks for biocrude production: A state of the art review", Renewable and Sustainable Energy Reviews 68, pp. 113-125
 7. Fermoso J., Hernando H., Jiménez-Sánchez S., Lappas A.A., Heracleous E., Pizarro P., Coronado J.M., Serrano D.P., (2017) "Bio-oil production by lignocellulose fast-pyrolysis: Isolating and comparing the effects of indigenous versus external catalysts", Fuel Processing Technology 167, pp. 563-574
 8. Goudouri O.M. et al. (2017) "An experimental bioactive dental ceramic for metal-ceramic restorations: Textural characteristics and investigation of the mechanical properties", Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 66, pp. 95-103
 9. Gusev A.A., Psarras A.C., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A., Diddams P.A. (2017) "Effect of steam deactivation severity of ZSM-5 additives on LPG olefins production in the FCC process", Molecules 22, pp.
 10. Heil V. et al. Reliable bio-based refinery intermediates - Biomates.In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings, 2017. pp 1890-1895
 11. Heracleous E.*, Gu D., Schüth F., Bennett J.A., Isaacs M.A., Lee A.F., Wilson K., Lappas A.A (2017) "Bio-oil upgrading via vapor-phase ketonization over nanostructured FeO and MnO: catalytic performance and mechanistic insight", Biomass Conversion and Biorefinery 7, pp. 319- 329
 12. Heracleous E., Lappas A., Serrano D. (2017) "Special thematic issue in “Biomass Conversion and Biorefinery” “Advances in catalytic biomass fast pyrolysis and bio-oil upgrading”", Biomass Conversion and Biorefinery 7, pp. 275-276
 13. Hilioti Z., Michailof C.M., Valasiadis D., Iliopoulou E.F., Koidou V., Lappas A.A. (2017) "Characterization of castor plant-derived biochars and their effects as soil amendments on seedlings", Biomass and Bioenergy 105, pp. 96-106
 14. Ipsakis D., Heracleous E., Silvester L., Bukur D.B., Lemonidou A.A. (2017) "Reduction and oxidation kinetic modeling of NiO-based oxygen transfer materials", Chemical Engineering Journal 308, pp. 840-852
 15. Katsimpouras C., Kalogiannis K.G., Kalogianni A., Lappas A.A., Topakas E. (2017) "Production of high concentrated cellulosic ethanol by acetone/water oxidized pretreated beech wood", Biotechnology for Biofuels 10, pp.
 16. Lanzafame P., Perathoner S., Centi G., Heracleous E., Iliopoulou E.F., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A. (2017) "Effect of the Structure and Mesoporosity in Ni/Zeolite Catalysts for n-Hexadecane Hydroisomerisation and Hydrocracking", ChemCatChem 9, pp. 1632-1640
 17. Lappas A.A., Iatridis D.K., Kopalidou E.P., Vasalos I.A. (2017) "Influence of Riser Length of a Fluid Catalytic Cracking Pilot Plant on Catalyst Residence Time and Product Selectivity", Industrial and Engineering Chemistry Research 56, pp. 12927-12939
 18. Lazaridis P.A. et al. (2017) "High hexitols selectivity in cellulose hydrolytic hydrogenation over platinum (Pt) vs. ruthenium (Ru) catalysts supported on micro/mesoporous carbon", Applied Catalysis B: Environmental 214, pp. 1-14
 19. Liakakou E.T., Isaacs M.A., Wilson K., Lee A.F., Heracleous E. (2017) "On the Mn promoted synthesis of higher alcohols over Cu derived ternary catalysts", Catalysis Science and Technology 7, pp. 988-999
 20. Lykaki M., Pachatouridou E., Iliopoulou E., Carabineiro S.A.C., Konsolakis M. (2017) "Impact of the synthesis parameters on the solid state properties and the CO oxidation performance of ceria nanoparticles", RSC Advances 7, pp. 6160-6169
 21. Manayil J.C., Osatiashtiani A., Mendoza Α., Parlett C.M.A., Isaacs M.A., Durndell L.J., Michailof C., Heracleous E., Lappas A.A., Lee A.F., Wilson K. (2017) "Impact of Macroporosity on Catalytic Upgrading of Fast Pyrolysis Bio-Oil by Esterification over Silica Sulfonic Acids", ChemSusChem 10, pp. 3506-3511
 22. Nitsos C., Matsakas L., Triantafyllidis K., Rova U., Christakopoulos P. (2017) "Investigation of different pretreatment methods of Mediterranean-type ecosystem agricultural residues: characterisation of pretreatment products, high-solids enzymatic hydrolysis and bioethanol production", Biofuels, pp. 1-14
 23. Osatiashtiani A., Puértolas Lacambra B.; Oliveira C.C.S., Manayil J.C., Barbero B., Isaacs M.A., Michailof C., Heracleous E., Perez-Ramirez J., Lee A.F., Wilson K., (2017) "On the influence of Si:Al ratio and hierarchical porosity of FAU zeolites in solid acid catalysed esterification pretreatment of bio-oil", Biomass Conversion and Biorefinery 7, pp. 331-342
 24. Paasikallio V., Kalogiannis K., Lappas A., Lehto J., Lehtonen J. (2017) "Catalytic Fast Pyrolysis: Influencing Bio-Oil Quality with the Catalyst-to-Biomass Ratio", Energy Technology 5, pp. 94-103
 25. Zachopoulos A., Heracleous E. (2017) "Overcoming the equilibrium barriers of CO2hydrogenation to methanol via water sorption: A thermodynamic analysis", Journal of CO2Utilization 21, pp. 360-367
 26. Christoforou, E.A., Fokaides, P.A. , Banks, S.W., Nowakowski, D., Bridgwater, A.V., Stefanidis, S., Kalogiannis, K.G., Iliopoulou, E.F., Lappas, A.A., (2017) “Comparative Study on Catalytic and Non-Catalytic Pyrolysis of Olive Mill Solid Wastes”, Waste and Biomass Valorization. pp. 1-13
 27. Yfanti V.-L., Vasiliadou E.S., Sklari S., Lemonidou A.A., (2017) “Hydrodeoxygenation of glycerol with in-situ H2 formation over Pt catalysts supported on Fe modified Al2O3: Effect of Fe loading”, J Chem Technol Biotechnol 2017; 92: 2236–2245
 28. Papadopoulos A.I., Seferlis P., Linke P. (2017) “A framework for the integration of solvent and process design with controllability assessment”, Chemical Engineering Science, 157, pp. 154-176.
 29. Stijepovic M., Papadopoulos A.I., Linke P., Stijepovic V., Grujic A., Kijevčanin M., Seferlis P. (2017) “Organic Rankine cycle system performance targeting and design for multiple heat sources with simultaneous working fluid selection”, 142 (4), 1950–1970.
 30. Ipsakis D., M. Ouzounidou, S. Papadopoulou, P. Seferlis, and S. Voutetakis, (2017) “Dynamic Modeling and Control Analysis of a Methanol Autothermal Reforming and PEM Fuel Cell Power System”, Applied Energy, 208, 703-718.
 31. Paloukis F., Papazisi, K.M., Balomenou, S.P., Tsiplakides, D., Bournel, F., Gallet, J.J.,  Zafeiratos, S. (2017) “In situ X-ray photoelectron spectroscopy study of complex oxides under gas and vacuum environments”, Applied Surface Science, 423, pp. 1176-1181
 32. Paloukis, F., Papazisi, K.M., Dintzer, T., Papaefthimiou, V., Saveleva, V.A.,  Balomenou, S.P., Tsiplakides, D., Bournel, F., Gallet, J.J., Zafeiratos, S. (2017) “Insights into the Surface Reactivity of Cermet and Perovskite Electrodes in Oxidizing, Reducing, and Humid Environments”, ACS Applied Materials & Interfaces, 9, pp. 25265-25277
 33. Papazisi, K.M., Tsiplakides, D., Balomenou, S. (2017) “High temperature Co-electrolysis of CO2 and water on doped lanthanum chromites”, ECS Transactions, 78, pp. 3197-3204
 34. Balomenou, S., Papazisi, K.M., Tsiplakides, D. (2017) “Ceramic fuel electrodes for reversible solid oxide cells operating on carbon dioxide”, ECS Transactions, 78, pp. 3237-3245
 35. Papaderakis, A., Tsiplakides, D., Balomenou, S., Sotiropoulos, S. (2017) “Probing the hydrogen adsorption affinity of Pt and Ir by surface interrogation scanning electrochemical microscopy (SI-SECM)”, Electrochemistry Communications, 83, pp. 77-80
 36. Kechagiopoulos, P.N., Angeli, S.D., Lemonidou, A.A., "Low temperature steam reforming of methane: A combined isotopic and microkinetic study", 2017, Applied Catalysis B: Environmental, 205, pp. 238-253
 37. Meimaroglou D., Pladis P., Kiparissides C., “Dynamic Monte Carlo Simulation of the l,l-Lactide Ring-Opening Polymerization“, Macromolecular Reaction Engineering, 11(1), 1600039, 2017.
 38. Karapatsia Α., Pappas Ι., Penloglou G., Kotrotsiou O., Kiparissides C., "Optimization of Dilute Acid Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis of Phalaris aquatica L. Lignocellulosic Biomass in Batch and Fed-batch Processes", BioEnergy Research, 10, 225-236, 2017
 39. Bourganis V., Karamanidou T., Kammona O., Kiparissides C., "Polyelectrolyte Complexes as Prospective Carriers for the Oral Delivery of Protein Therapeutics", European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 111, 44–60, 2017
 40. Milenkovic J., Alexopoulos A., Kiparissides C. “Optimization of a DPI Inhaler: A Computational Approach”, Journal of Pharmaceutical Sciences, 106(3), 850–858, 2017
 41. Agallou M., Margaroni M., Athanasiou E., Toubanaki D., Kontonikola K., Karidi K., Kammona O., Kiparissides C., Karagouni, E., "Identification of BALB/c Immune Markers Correlated with a Partial Protection to Leishmania infantum after Vaccination with a Rationally Designed Multi-epitope Cysteine Protease A Peptide-based Nanovaccine", PLOS Neglected Tropical Diseases, 11(1), e0005311, 2017.
 42. Kammona O., Bourganis V., Karamanidou T., Kiparissides C., “Recent Developments in Nanocarrier-Aided Mucosal Vaccination”, Nanomedicine, 12(9), 1057-1074, 2017
 43. Athanasiou E., Agallou M., Tastsoglou S., Kammona O., Hatzigeorgiou A., Kiparissides C., Karagouni E., “A Poly(Lactic-co-Glycolic) Acid Nanovaccine Based on Chimeric Peptides from Different Leishmania infantum Proteins Induces Dendritic Cells Maturation and Promotes Peptide-Specific IFNγ-Producing CD8+ T Cells Essential for the Protection against Experimental Visceral Leishmaniasis”, Frontiers in Immunology - Vaccines and Molecular Therapeutics, Vol 8, Article 684, 2017.
 44. Margaroni M., Agallou M., Athanasiou E., Kammona O., Kiparissides C., Gaitanaki C., Karagouni E., “Vaccination with Poly(D,L-lactide-co-glycolide) Nanoparticles Loaded with soluble Leishmania Antigens and Modified with a TNFα-mimicking Peptide or Monophosphoryl Lipid A confers Protection Against Experimental Visceral Leishmaniasis”, International Journal of Nanomedicine, 12, 6169–6184, 2017
 45. Penloglou G., Vasileiadou A., Chatzidoukas C., Kiparissides C., “Model-based intensification of a fed-batch microbial process for the maximization of polyhydroxybutyrate (PHB) production rate”, Bioprocess and Biosystems Engineering, 40(8), 1247-1260, 2017
 46. Pladis P., Baltsas A., Kiparissides C., “A Comprehensive Model for the Simulation of Ethylene Decomposition in High-Pressure LDPE Autoclaves”, Computer Aided Chemical Engineering, 40, 337-342, 2017
 47. V. L. Yfanti, E.S. Vasiliadou, S. Sklari, A.A. Lemonidou, "Hydrodeoxygenation of glycerol with in situ H2 formation over Pt catalysts supported on Fe modified Al2O3: effect of Fe loading",  Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 92(9), 2236-2245, 2017
 48. Z. Vryzas, V. C. Kelessidis, L. Nalbantian, V. Zaspalis, D. I. Gerogiorgis, Y. Wubulikasimu, "Effect of temperature on the rheological properties of neat aqueous Wyoming sodium bentonite dispersions", Applied Clay Science 126, 26-36, 2017
 49. C. Beatrice, V. Tsakaloudi, S. Dobak, V. Zaspalis, F. Fiorillo, J. Magn, "Magnetic Losses versus sintering treatment in Mn-Zn Ferrites",  Magn. Mat. 429, 129-137, 2017
 50. L. Nalbandian, A. Evdou, V.T. Zaspalis, "Industrial waste minerals and naturally occurring minerals as inexpensive oxygen carriers for chemical looping combustion", Intern. J. Global Warming 13(3,4), 353, 2017
 51. I. Teknetzi , P. Nessi, V. Zaspalis, L. Nalbandian, "Ni-ferrite with structural stability for solar thermochemical H2O/CO2 splitting",  Intern. J. Hydrogen Energy (42, 26231_242, 2017
 52. E. Ksepko, P. Babiński, L.  Nalbandian, "The redox reaction kinetics of Sinai ore for chemical looping combustion applications", Applied Energy, 190, 1258-1274, 2017
 53. M. Mitov, E. Chorbadzhiyska, L. Nalbandian, Y. Hubenova,  "Nickel-based electrodeposits as potential cathode catalysts for hydrogen production by microbial electrolysis", Journal of Power Sources, 356, 467-472, 2017
 54. G. Pantoleontos, T. Theodoridis, M. Mavroudi, E.S. Kikkinides, S.P. Kaldis, A.E. Pagana, A.E., ‘Modelling, simulation, and membrane wetting estimation in gas-liquid contacting processes‘, Canadian Journal of Chemical Engineering, 95(7),  1352-1363, 2017
 55. Ganas G., Kastrinaki G., Zarvalis D., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G., Versaci D., Bodoardo S. (2017) "Synthesis and Characterization of LNMO Cathode Materials for Lithium-ion Batteries", Materials Today: Proceedings, In Press.
 56. Dimitrakis D.A., Syrigou M., Lorentzou S., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2017) "On Kinetic Modelling for Solar Redox Thermochemical H2O and CO2 Splitting over NiFe2O4 for H2, CO and Syngas Production", Physical Chemistry Chemical Physics, 19 (39), 2017, pp.  26776-26786.
 57. Lemontzoglou A., Pantoleontos G., Asimakopoulou A.G., Tsongidis N.I., Konstandopoulos A.G. (2017) "Analysis of CO2Transport Including Impurities for the Optimization of Point-to-Point Pipelines Networks for Integration into Future Solar Fuel Plants", International Journal of Greenhouse Gas Control, 66, pp. 10-24.
 58. Lorentzou S., Dimitrakis D., Zygogianni A., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2017) "Thermochemical H2O and CO2Splitting Redox Cycles in a NiFe2O4 Structured Redox Reactor: Design, Development and Experiments in a High Flux Solar Simulator", Solar Energy, 155, pp. 1462-1481.
 59. Montenegro Camacho Y.S., Bensaid S., Lorentzou S., Vlachos N., Pantoleontos G., Konstandopoulos A.G., Luneau M., Meunier F.C., Guilhaume N., Schuurman Y., Werzner E., Herrmann A., Rau F., Krause H., Rezaei E., Ortona A., Gianella S., Khinsky A., Antonini M., Marchisio L., Vilardo F., Trimis D., Fino D. (2017) "Development of a Robust and Efficient Biogas Processor for Hydrogen Production. Part 1: Modelling and Simulation", International Journal of Hydrogen Energy, 42 (36), pp. 22841-22855.
 60. Pantoleontos G., Koutsonikolas D., Lorentzou S., Karagiannakis G., Lekkos C.P., Konstandopoulos A.G. (2017) "Dynamic Simulation and Optimal Heat Management Policy of a Coupled Solar Reforming-Heat Storage Process", Chemical Engineering Research and Design, In Press, Corrected Proof.
 61. Montenegro Camacho Y.S., Bensaid S., Lorentzou S., Russo N., Fino D. (2017) "Structured Catalytic Reactor for Soot Abatement in a Reducing Atmosphere", Fuel Processing Technology, 167, pp. 462-473.
 62. Sakellariou K.G., Tsongidis N.I., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2017) "Shortlisting of Composite CaO-Based Structured Bodies Suitable for Thermochemical Heat Storage with the CaO/Ca(OH)2 Reaction Scheme", Energy and Fuels, 31 (6), pp. 6548-6559.
 63. Lorentzou S., Pagkoura C., Zygogianni A., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2017) "Thermochemical Cycles Over Redox Structured Reactors", International Journal of Hydrogen Energy, 42 (31), pp. 19664-19682.
 64. Obermeier J.,  Sakellariou K.G.,  Tsongidis N.I.,  Baciu D.,  Charalambopoulou G.,  Steriotis T.,  Müller K.,  Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G.,  Stubos A.,  Arlt W. (2017) "Material Development and Assessment of an Energy Storage Concept Based on the CaO-Looping Process", Solar Energy, 150, pp. 298-309.
 65. Konstandopoulos A.G., Zarvalis D., Chasapidis L., Deloglou D., Vlachos N., Kotrba A., Anderson G. (2017) "Investigation of SCR Catalysts for Marine Diesel Applications", SAE Technical Paper 2017-01-0947, SAE International Journal of Engines, 10 (4), pp. 1653-1666.
 66. Merico E., Gambaro A., Argiriou A., Alebic-Juretic A., Barbaro E., Cesari D., Chasapidis L., Dimopoulos S., Dinoi A., Donateo A., Giannaros C., Gregoris E., Karagiannidis A., Konstandopoulos A.G., Ivošević T., Liora N., Melas D., Mifka B., Orlić I., Poupkou A., Sarovic K., Tsakis A., Giua R., Pastore T., Nocioni A., Contini D. (2017) "Atmospheric Impact of Ship Traffic in Four Adriatic-Ionian Port-Cities: Comparison and Harmonization of Different Approaches", Transportation Research Part D: Transport and Environment, 50, pp. 431-445.
 67. Sakellariou K.G., Criado Y.A., Tsongidis N.I., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2017) "Multi-Cyclic Evaluation of Composite CaO-Based Structured Bodies for Thermochemical Heat Storage via the CaO/Ca(OH)2 Reaction Scheme", Solar Energy, 146, pp. 65-78.
 68. Kalyva A.E., Vagia E.C., Konstandopoulos A.G., Srinivasa A.R., T-Raissi A., Muradov N., Kakosimos K.E. (2017) "Hybrid Photo-Thermal Sulfur-Ammonia Water Splitting Cycle: Thermodynamic Analysis of the Thermochemical Steps", International Journal of Hydrogen Energy, 42 (15), pp. 9533-9544.
 69. Kalyva A.E., Vagia E.C., Konstandopoulos A.G., Srinivasa A.R., T-Raissi A., Muradov N., Kakosimos K.E. (2017) "Particle Model Investigation for the Thermochemical Steps of the Sulfur-Ammonia Water Splitting Cycle", International Journal of Hydrogen Energy, 42 (6), pp. 3621-3629.
 70. Kakosimos K., Al-Haddad G., Sakellariou K., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G. (2016) "Characterization of Qatar’s Surface Carbonates for CO2 Capture and Thermochemical Energy Storage", AIP Conference Proceedings, 1850 (1), pp. 090003 (1-6); Also in Solar Paces 2016 International Conference, Abu Dhabi, United Arab Emirates, October 11-14.
 71. Karagiannakis G., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G., Tescari S., Singh A., Roeb M., Lange M., Marcher J., Jové A., Prieto C., Rattenbury M., Chasiotis A. (2017) "Thermochemical Storage for CSP via Redox Structured Reactors/Heat Exchangers: The RESTRUCTURE Project", AIP Conference Proceedings, 1850 (1), pp. 090004 (1-9); Also in SolarPaces 2016 International Conference, Abu Dhabi, United Arab Emirates, October 11-14.
 72. Tescari S., Singh A., de Oliveira L., Breuer S., Agrafiotis C., Roeb M., Sattler C., Marcher J., Pagkoura C., Karagiannakis G., Konstandopoulos A. (2017) "Experimental Proof of Concept of a Pilot-ScaleThermochemical Storage Unit", AIP Conference Proceedings, 1850 (1), pp. 090006 (1-8); Also in SolarPaces 2016 International Conference, Abu Dhabi, United Arab Emirates, October 11-14.
 73. Z. Malliotakis, C. Banyon, H.J. Curran, M. Founti, C.Keramiotis, G. Vourliotakis, P. Koutmos,  G. Paterakis, K. Souflas, F. Mauss, J.J Rodriguez, G. Skevis (2017) "A Comparative Study on the Oxidation of Gaseous and Liquid fuels in a Swirl Stabilized Flame via Chemiluminescence Measurements", Fuel, 216:826-834. 
 74. N. Kontogiannopoulos, S.I. Patsios, S.T. Mitrouli, A..J. Karabelas, “Tartaric acid and polyphenols recovery from winery waste lees using membrane separation processes”, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 92 (12), 2017, 2934–2943.
 75. Kostoglou, S. T. Mitrouli and A. J. Karabelas, “Model Development and Experimental Data Analysis for Calcium Carbonate Membrane Scaling during Dead-End Filtration with Agitation”, Ind. Eng. Chem. Res. 2017, 56, 603−613.
 76. C. Sarasidis, K.V. Plakas, A.J. Karabelas, “Novel water-purification hybrid processes involving in-situ regenerated activated carbon, membrane separation and advanced oxidation”, Chemical Engineering Journal 328 (2017) 1153-1163.
 77. J. Karabelas, A. Karanasiou, D.C. Sioutopoulos, “Experimental study on the effect of polysaccharides on incipient membrane scaling during desalination”, Desalination 416 (2017) pp 106-121.
 78. A J Karabelas, Guest Editor of published Desalination (volume 403, February 2017) special issue entitled "Desalination Using Membrane Technology"
 79. J. Karabelas, C.P. Koutsou, M. Kostoglou, D.C. Sioutopoulos, “Analysis of specific energy consumption in reverse osmosis desalination processes”, Feature Article, Advances in Engineering, Chemical Engineering, November 18, 2017.
 80. Nikolopoulos, A., Stroh, A., Zeneli, M., Alobaid, F., Nikolopoulos, N., Ströhle, J., Karellas, S., Epple, B., Grammelis P., "Numerical investigation and comparison of coarse grain CFD – DEM and TFM in the case of a 1 MWth fluidized bed carbonator simulation", Chemical Engineering Science, Volume 163, 2017, Pages 189-205
 81. P. Drosatos, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, Ch. Papapavlou, P. Grammelis, E. Kakaras. "Numerical examination of an operationally flexible lignite-fired boiler including its convective section using as supporting fuel pre-dried lignite", Fuel Processing Technology, Volume 166, November 2017, Pages 237-257
 82. Karellas, S., Giannakopoulos, D., Hatzilau, C.-S., Dolianitis, I., Skarpetis, G., Zitounis, T., "The potential of WHR/batch and cullet preheating for energy efficiency in the EU ETS glass industry and the related energy incentives", Energy Efficiency pp 1-15, 2017
 83. S. Chapaloglou, A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, S. Karellas, P. Vourliotis. "Numerical analysis of a GPHE's hydrodynamic and thermal characteristics, by applying an iterative procedure for the thermal boundary conditions", International Journal of Heat and Mass Transfer, 118, (2018), 88-102
 84. D. Stefanitsis, I. Malgarinos, G. Strotos, N. Nikolopoulos, E. Kakaras, M. Gavaises. "Numerical investigation of the aerodynamic breakup of Diesel and heavy fuel oil droplets", International Journal of Heat and Fluid Flow, 68 (Supplement C), (2017), 203-215
 85. D. Rakopoulos, I. Avagianos, D. Almpanidis, N. Nikolopoulos, P. Grammelis. "Dynamic Modeling of a Utility Once-Through Pulverized-Fuel Steam Generator". Journal of Energy Engineering, 143, Issue 3, (2017), https://doi.org/10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000426
 86. M. Zeneli, A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, S. Karellas, E. Kakaras. "Simulation of the reacting flow within a pilot scale calciner by means of a three phase TFM model". Fuel Processing Technology, 162, (2017), 105-125
 87. I. Avagianos, K. Atsonios, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, N. Polonidis, Ch. Papapavlou, E. Kakaras. "Predictive method for low load off-design operation of a lignite fired power plant". Fuel, 209, (2017), 685-693
 88. P. Drosatos, S. Muhič, D. Rakopoulos, A. Gypakis, D. Papas, N. Nikolopoulos, E. Kakaras. "Numerical Investigation of a Coal-Fired Power Plant Main Furnace under Normal and Reduced-Oxygen Operating Conditions". Journal of Energy Engineering, 143, 04017050-1, (2017)
 89. I. Malgarinos, N. Nikolopoulos & M. Gavaises. "Numerical investigation of heavy fuel droplet-particle collisions in the injection zone of a Fluid Catalytic Cracking reactor, Part I: Numerical model and 2D simulations". Fuel Processing Technology, 156, (2017), 317-330
 90. I. Malgarinos, N. Nikolopoulos & M. Gavaises. "Numerical investigation of heavy fuel droplet-particle collisions in the injection zone of a Fluid Catalytic Cracking reactor, Part II: 3D droplet-cluster collisions". Fuel Processing Technology, 156, (2017), 43-53
 91. G. Markou, D. Mitrogiannis, V. Inglezakis, K. Muylaert, N. Koukouzas, N. Tsoukalas, E. Kamitsos, D. Palles, I. Baziotis, "Ca(OH)2 pre-treated bentonite for phosphorus removal and recovery from synthetic and real wastewater".  (2017).CLEAN- Soil, Air, Water. 1700378 (1-10)
 92. N. Koukouzas, Z. Kypritidou, C. Vasilatos, N. Tsoukalas, C. Rochelle, G. Purser, "Geochemical modeling of carbonation of hydrated oil well cement exposed to CO2-saturated brine solution". (2017). Applied Geochemistry, 85, 35-48
 93. A. Domopoulou, K. Moustakas, A. Baklavaridis, N. Koukouzas, V. Karayannis, "Wastewater treatment for reuse employing industrial by-products as alternative coagulants". Desalination and Water Treatmen.  (2017). Desalination and Water Treatment, 91, 1944-3994, 55-63
 94. D.Mitrogiannis, M. Psychoyou, I. Baziotis, V. Inglezakis, N. Koukouzas, N. Tsoukalas, D. Palles, E. Kamitsos, G. Oikonomou, G. Markou "Removal of phosphate from aqueous solutions by adsorption onto Ca(OH)2 treated natural clinoptilolite". (2017). Chemical Engineering Journal, 320, 510–522
 95. Edinger, P., Grimekis, D., Panopoulos, K., Karellas, S., Ludwig, C. "Adsorption of thiophene by activated carbon: A global sensitivity analysis". Journal of Environmental Chemical Engineering 5(4), pp. 4173-4184
 96. D.-S. Kourkoumpas, G.Stamatiou,  S. Karellas, P. Grammelis, E. Kakaras, "An environmental and economic evaluation of the lignite power generation system by using the life cycle analysis principles". International Journal of Global Warming 13(3-4), 2017, pp. 296-329     
 97. R. Isemin, A. Mikhaleva, D. Klimova, P. Grammelis, N. Margaritis, D.-S. Kourkoumpas and V. Zaichenkoc. "Torrefaction and combustion of pellets made of a mixture of coal sludge and straw". Fuel Volume 210, 15 December 2017, Pages 859-865
 98. D. Rakopoulos, M. Agraniotis, P. Grammelis and E. Kakaras. "Efficient CHP-Plant Configuration for District Heating Systems Utilizing Low-Rank Coals". Journal of Energy Engineering Vol. 143, Issue 4 (August 2017)
 99. "Special Collection on Recent Innovations in Advanced Thermal Energy Systems towards Better Utilization of Energy Resources and Cleaner Environment". Section Editors: Constantine D. Rakopoulos, Dimitrios C. Kyritsis, Panagiotis Grammelis, Dimitrios C. Rakopoulos. Journal of Environmental Engineering, 2016-2017 special issue in JEE-ASCE, https://ascelibrary.org/page/jleed9/energy_resources_cleaner_environment  
 100. K. Atsonios, M.– A. Kougioumtzis, P. Grammelis, E. Kakaras. "Process Integration of a Polygeneration Plant with Biomass/Coal Co-pyrolysis".  Energy & Fuels 2017, 31 (12), 14408–14422
 101. Ahsanuddin S, Chatziefthimiou AD, Jang S, Osuolale O, Ouzo(u)nis CA, Semmler T, Suzuki H, Afshinnekoo E, Mason CE (2017*) "MetaSub: a global network for antimicrobial resistance (AMR) tracking and quantification". G20 Magazine - Hamburg 2017, 110-111. Reference
 102. Baichoo S, Ouzounis CA (2017) "Computational complexity of algorithms for sequence comparison, short-read assembly and genome alignment". Biosystems 156-157, 72-85. Reference
 103. Kyritsis KA, Angelis L, Ouzounis CA, Vizirianakis IS (2017) "Understanding specialized ribosomal protein functions and associated ribosomopathies by navigating across sequence, literature and phenotype information resources". In press.
 104. Ouzounis CA (2017*) "Recommendation: Asgard archaea illuminate the origin of eukaryotic cellular complexity". doi:10.3410/f.727200231.793528238. Reference
 105. Ouzounis CA (2017*) "Microbial Genomics Spotlight On: Systems Microbiology". Reference
 106. Psomopoulos FE, Vitsios DM, Baichoo S, Ouzounis CA (2017) "BioPAXViz: a cytoscape application for the visual exploration of metabolic pathway evolution". Bioinformatics 33, 1418-1420. Reference
 1. Dimitriadis A., Bezergianni S., (2016), "Co-hydroprocessing Gas-Oil with Residual Lipids: Effect of Residence Time and H2/Oil Ratio", Journal of Cleaner Production 131, pp. 321-326
 2. Bezergianni S., Dagonikou V., Sklari S., (2016) "The Suspending Role of H2O and CO on Catalytic Hydrotreatment of Gas-oil; Myth or Reality?", Fuel Processing Technology 144, pp. 20-26
 3. Goula M.A., Charisiou N.D., Papageridis K.N., Delimitis A., Papista E., Pachatouridou E., Iliopoulou E.F., Marnellos G., Konsolakis M., Yentekakis I.V. (2016) “A comparative study of the H2-assisted selective catalytic reduction of nitric oxide by propene over noble metal (Pt, Pd, Ir)/ã-Al2O3 catalysts”, Journal of Environmental Chemical Engineering 4, pp.1629-1641
 4. Kalogiannis K.G., Stefanidis S.D., Michailof C.M., Lappas A.A. (2016) “Castor bean cake residues upgrading towards high added value products via fast catalytic pyrolysis”, Biomass and Bioenergy 95, pp. 405-415
 5. Marianou A.A., Michailof C.M., Pineda A., Iliopoulou E. F., Triantafyllidis K. S., Lappas, A.A. (2016), “Glucose to Fructose Isomerization in Aqueous Media over Homogeneous and Heterogeneous Catalysts”, ChemCatChem 8, pp.1100-1110
 6. Michailof C.M., Kalogiannis K.G., Sfetsas T., Patiaka D.T., Lappas A.A. (2016), “Advanced analytical techniques for bio-oil characterization”, Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment 5, pp. 614-639
 7. Pachatouridou E., Papista E., Delimitis A., Vasiliades M.A., Efstathiou A.M., Amiridis M.D., Alexeev O.S., Bloom D., Marnellos G.E., Konsolakis M., Iliopoulou E. (2016), “N2O decomposition over ceria-promoted Ir/Al2O3 catalysts: The role of ceria", Applied Catalysis B: Environmental 187, 259-268.
 8. Papadopoulou E., Kountouras S., Nikolaidou Z., Chrissafis K., Michailof C., Kalogiannis K., Lappas A.A. (2016) “Urea-formaldehyde (UF) resins prepared by means of the aqueous phase of the catalytic pyrolysis of European beech wood”, COST Action FP1105. Holzforschung 70, pp.1139-1145
 9. Papista E., Pachatouridou E., Goula M.A., Marnellos G.Å., Iliopoulou E., Konsolakis M., Yentekakis I.V. (2016) “Effect of Alkali Promoters (K) on Nitrous Oxide Abatement Over Ir/Al2O3” Catalysts”, Topics in Catalysis 59, pp.1020-1027
 10. Stefanidis S.D., Kalogiannis K.G., Pilavachi P.A., Fougret C.M., Jordan E., Lappas A.A. (2016) "Catalyst hydrothermal deactivation and metal contamination during the in situ catalytic pyrolysis of biomass", Catalysis Science and Technology 6, pp. 2807-2819
 11. Stefanidis S.D., Karakoulia S.A., Kalogiannis K.G., Iliopoulou E.F., Delimitis A., Yiannoulakis H., Zampetakis T., Lappas A.A., Triantafyllidis K.S. (2016) "Natural magnesium oxide (MgO) catalysts: A cost-effective sustainable alternative to acid zeolites for the in situ upgrading of biomass fast pyrolysis oil", Applied Catalysis B: Environmental 196, pp. 155-173
 12. Vasalos I.A., Lappas A.A., Kopalidou E.P., Kalogiannis K.G. (2016) "Biomass catalytic pyrolysis: Process design and economic analysis", Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment 5, pp.370-383
 13. Liakakou E.T., Heracleous E., (2016), “Transition metal promoted K/Mo2C as efficient catalysts for CO hydrogenation to higher alcohols”, Catalysis Science & Technology 6, pp. 1106 – 1119
 14. Antzara A., Heracleous E., Silvester L., Bukur D.B., Lemonidou A.A. (2016) “Activity study of NiO-based oxygen carriers in chemical looping steam methane reforming”, Catalysis Today 272, pp. 32-41
 15. Antzara A., Heracleous E., Lemonidou A.A., (2016), “Energy efficient sorption enhanced-chemical looping methane reforming process for high-purity H2 production: Experimental proof-of-concept”, Applied Energy 180, pp. 457–471
 16. Silvester L., Ipsakis D., Antzara A., Heracleous E., Lemonidou A.A., Bukur D.B., (2016), “Development of NiO-based oxygen carrier materials: Effect of support on redox behavior and carbon deposition in methane”, Energy & Fuels 30(10), pp. 8597-8612
 17. Skoufa Z., Antzara A., Milios I., Heracleous E., Lemonidou A.A., (2016) “CaO-based sorbents for post-combustion CO2 capture via carbonate looping”, In P. Grammelis (Ed), ‘Energy, Transportation and Global Warming’, Springer International Publishing, Switzerland
 18. Vasiliadou E., Yfanti V.-L., Lemonidou A.A, (2016), “Glycerol hydro-deoxygenation aided by in-situ H2 generation via methanol aqueous phase reforming over Cu-ZnO-Al2O3 catalyst”, Catalysis Science & Technology, 6, pp. 5415
 19. Nitsos C.K., Choli-Papadopoulou T., Matis K.A. and Triantafyllidis K.S. (2016), “Optimization of Hydrothermal Pretreatment of Hardwood and Softwood Lignocellulosic Residues for Selective Hemicellulose Recovery and Improved Cellulose Enzymatic Hydrolysis”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 4, 4529-4544
 20. Custodis V.B.F., Karakoulia S., Triantafyllidis K.S. and van Bokhoven J.A. (2016), “Catalytic Fast Pyrolysis of Lignin over High-Surface-Area Mesoporous Aluminosilicates: Effect of Porosity and Acidity”, ChemSusChem, 9, 1134-1145
 21. Papaderakis, A.,  Pliatsikas, N.,  Prochaska, C.,  Vourlias, G.,  Patsalas, P.,  Tsiplakides, D.,  Balomenou, S.,  Sotiropoulos, S. “Oxygen Evolution at IrO2 Shell-Ir-Ni Core Electrodes Prepared by Galvanic Replacement” Journal of Physical Chemistry C, 120(36), pp.19995-20005
 22. Vanrenterghem, B. ,  Papaderakis, A.,  Sotiropoulos, S.,  Tsiplakides, D.,  Balomenou, S.,  Bals, S.,  Breugelmans, T. “The reduction of benzylbromide at Ag-Ni deposits prepared by galvanic replacement” Electrochimica Acta, 196, pp. 756-768
 23. Damartzis, T., Papadopoulos, A.I., Seferlis, P. “Process flowsheet design optimization for various amine-based solvents in post-combustion CO2 capture plants”, Journal of Cleaner Production, 111, pp. 204-216
 24. Zarogiannis, T., Papadopoulos, A.I., Seferlis, P. “Systematic selection of amine mixtures as post-combustion CO2 capture solvent candidates”, Journal of Cleaner Production, 136, pp. 159-175
 25. Giaouris, D., Papadopoulos, A.I., Seferlis, P., Voutetakis, S., Papadopoulou, S. “Power grand composite curves shaping for adaptive energy management of hybrid microgrids”, Renewable Energy, 95, pp. 433-448
 26. Limleamthong, P., Gonzalez-Miquel, M., Papadokonstantakis, S., Papadopoulos, A.I., Seferlis, P.,
  Guillén-Gosálbez, G. “Multi-criteria screening of chemicals considering thermodynamic and life cycle assessment metrics via data envelopment analysis: Application to CO2 capture”, Green Chemistry, 18, pp. 6468-6481
 27. Papadopoulos, A.I., Badr, S., Chremos, A., Forte, E., Zarogiannis, T., Seferlis, P., Papadokonstantakis, S., Adjiman, C.S., Galindo, A., Jackson, G., “Computer-aided molecular design and selection of CO2 capture solvents considering thermodynamics, reactivity and sustainability”, Molecular Systems Design and Engineering, 1, pp. 313-334.
 28. Chatziagorakis, P., Ziogou, C., Elmasides, C., Sirakoulis, G., Karafyllidis, I., Andreadis, I., Georgoulas, N., Giaouris, D., Papadopoulos, A. I., Ipsakis, D., Papadopoulou, S., Seferlis, P., Stergiopoulos, F., Voutetakis, S., "Enhancement of hybrid renewable energy systems control with neural networks applied to weather forecasting: The case of Olvio", Neural Computing and Applications, 27(5), pp. 1093-1118.
 29. Ziogou, C., Krinidis, S., Ioannidis, D., Papadopoulou, S., Tzovaras, D., Voutetakis, S. “An intelligent decision making and notification system based on a knowledge-enabled supervisory monitoring platform” Computer Aided Chemical Engineering, 38, pp. 1353-1358
 30. Ziogou, C., Krinidis, S., Ioannidis, D., Tzovaras, D, Papadopoulou, S., Voutetakis, S. “Design of a knowledge-enabled supervisory framework for the detection of abnormal conditions at process pilot plants” Chemical Engineering Transactions 52, pp. 1015-1020
 31. Ziogou, C., Giaouris, D., Papadopoulou, S., Voutetakis, S. “Supervisory control and monitoring of a hybrid high temperature PEM fuel cell system with li-ion batteries and an LPG reformer” Chemical Engineering Transactions 52, pp. 1021-1026
 32. Ziogou, C., Giaouris, D., Papadopoulou, S., Voutetakis, S. “Integrated design and operation assessment of an embedded supervisory automation framework for a hybrid hydrogen-enabled power generation system” Computer Aided Chemical Engineering, 38, pp. 1359-1364
 33. Kyriakides, A.-S., Seferlis, P., Voutetakis, S., Papadopoulou, S., “Model predictive control for hydrogen production in a membrane methane steam reforming reactor” Chemical Engineering Transactions, 52, pp. 991-996
 34. Kyriakides, A.-S., Voutetakis, S., Papadopoulou, S., Seferlis, P. “Optimization of an experimental membrane reactor for low-temperature methane steam reforming” Clean Technologies and Environmental Policy, 18 (7), pp. 2065-2075
 35. Papadopoulos, A.I., Seferlis, P., Linke, P. “A framework for the integration of solvent and process design with controllability assessment”, Chemical Engineering Science, 159, pp. 154-176
 36. E. Vasileiou, V. Kyriakou, I.Garagounis, A. Vourros, A. Manerbino, W. G. Coors, M. Stoukides,  “Electrochemical Enhancement of Ammonia Synthesis in a BaZr0.7Ce0.2Y0.1O2.9 Solid Electrolyte Cell”, Solid State Ionics, 288 (2016) pp. 357-362.
 37. V. Kyriakou, I.Garagounis, A. Vourros, A. Manerbino, E. Vasileiou, W. G. Coors, M. Stoukides,  “Methane Steam Reforming at Low Temperatures in a BaZr0.7Ce0.2Y0.1O2.9 Proton Conducting Membrane Reactor”, Appl. Catal. B:Environ., 186 (2016), pp. 1-9.
 38. S. Angeli, Giulia Μonteleone, Luca Turcetti, A.A. Lemonidou, “Catalyst development for steam reforming of methane and model biogas at low temperature”, Applied Catalysis B 181 2016 34–46
 39. L. Turchetti, M.A. Murmura, G. Monteleone, A. Giaconia, A.A. Lemonidou, S.D. Angeli, V. Palma, C. Ruocco, M.C. Annesini, “Kinetic assessment of Ni-based catalysts in low-temperature methane/biogas steam reforming”, Int J. Hydrogen Energy 41 (2016), 16865-16877
 40. Gkementzoglou Ch., Kotrotsiou O., Koronaiou M., Kiparissides C., “Development of a Sandwich-type Filtration Unit Packed with MIP Nanoparticles for Removal of Atrazine from Water Sources”, Chemical Engineering Journal, 287, 233–240, 2016
 41. Karapatsia A., Penloglou G., Chatzidoukas Ch., Kiparissides C., “An Experimental Investigation of Stichococcus Sp. Cultivation Conditions for Optimal Co-Production of Carbohydrates, Proteins and Lipids Following a Biorefinery Concept”, Biomass and Bioenergy, 89, 123-132, 2016
 42. Karapatsia A., Penloglou G., Chatzidoukas Ch., Kiparissides C., “Fed-batch Saccharomyces Cerevisiae Fermentation of Hydrolysate Sugars: A Dynamic Model-based Approach for High Yield Ethanol Production”,  Biomass and Bioenergy, 90, 32-41, 2016
 43. Margaroni M., Agallou M., Kontonikola K., Karidi K., Kammona O., Kiparissides C., Gaitanaki C., Karagouni E., “PLGA Nanoparticles Modified with a TNFα Mimicking Peptide, Soluble Leishmania Antigens and MPLA Induce T Cell Priming in Vitro via Dendritic Cell Functional Differentiation”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 105, 18–31, 2016
 44. Karamanidou T., Bourganis V., Kammona O., Kiparissides C., "Lipid-based Nanocarriers for the Oral Administration of Biopharmaceutics", Nanomedicine, 11(22), 3009-3032, 2016
 45. Malsch I., Rutkowska-Zbik D., Himly M., Kiparissides C., Kammona O., Szafran B., Lynch I., Ntow F., Rodriguez P.Q., Talesnik M., Rosenberg D., Duschl A. “Current Trends in Nanoeducation for Industry and Society”, Current Bionanotechnology, 2(2), 112-115, 2016
 46. A. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian, "Ferrites as RedOx Catalysts for Chemical Looping Processes",  Fuel 165, 367-378, 2016
 47. L. Νalbandian, E. Patrikidou, V. Zaspalis, A. Patrikidou, E. Hatzidaki, C. Papandreou, "Magnetic Nanoparticles in Medical Diagnostic Applications: Synthesis, Characterization and Proteins Conjugation",  Current nanoscience 2016, 12
 48. K. V. Plakas, S. D. Sklari, D. A. Yiankakis, G. T. Sideropoulos, V. T. Zaspalis, A. J. Karabelas, "Removal of organic micropollutants from drinking water by a novel electro-Fenton filter: Pilot-scale studies", Water Research 91, 183-194, 2016
 49. G. Kogias, V.T. Zaspalis, "Temperature stable MnZn ferrites for applications in the frequency region of 500 kHz",  Ceramics International, 2016
 50. A. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian, "Experimental Study of Fe-Mn minerals as low cost oxygen carriers in chemical looping combustion processes", WSEAS Trans. on environ. and Devel., 12, 20-26, 2016
 51. C.A. Stergiou, V. Zaspalis, "Impact of ferrite shield properties on the low power inductive power transfer", IEEE Tans. On Magn. 52(8), 8401609, 2016
 52. Ksepko, E., Babinski, P., Evdou, A., Nalbandian, L.  (2016) "Studies on the redox reaction kinetics of selected, naturally occurring oxygen carrier", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 124(1), pp. 137-150
 53. Mitov, M., Chorbadzhiyska, E., Nalbandian, L., Hubenova, Y. (2016) "Nickel-based electrodeposits as potential cathode catalysts for hydrogen production by microbial electrolysis", Journal of Power Sources (In Press)
 54. S. Bezergianni, V. Dagonikou, S. Sklari, "The suspending role of H2O and CO on catalytic hydrotreatment of gas-oil; Myth or reality?"Fuel Processing Technology, 144 (2016) 20-26
 55. D. Koutsonikolas, G. Pantoleontos, M. Mavroudi, E.S. Kikkinides, D. Konstandinidis, "Pilot tests of CO2 capture in brick producing industry using gas-liquid contact membranes", Int. J. of Energy and Environ. Engineering, 7(1), 61-68, 2016
 56. G. N. Nikolaidis, E.S. Kikkinidis, M.C. Georgiadis, "Model-Based Approach for the Evaluation of Materials and Processes for Post-Combustion Carbon Dioxide Capture from Flue Gas by PSA/VSA Processes", Ind. and Engin. Chem. Res. 55(3), 635-646, 2016
 57. Karagiannakis G., Pagkoura C., Halevas E.,  Baltzopoulou P., Konstandopoulos A.G. (2016) "Cobalt/Cobaltous Oxide Based Honeycombs for Thermochemical Heat Storage in Future Concentrated Solar Power Installations: Multi-cyclic Assessment and Semi-quantitative Heat Effects Estimations", Solar Energy, 133, pp. 394-407.
 58. Konstandopoulos A.G., Pagkoura C., Lorentzou S., Kastrinaki G. (2016) "Catalytic Soot Oxidation: Effect of Ceria-Zirconia Catalyst Particle Size", SAE Technical Paper 2016-01-0968, SAE International Journal of Engines, 9 (3). pp. 1709-1719.
 59. Pantoleontos G., Skevis G., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2016), “A Heterogeneous Multiscale Dynamic Model for Simulation of Catalytic Reforming Reactors”, International Journal of Chemical Kinetics, 48, pp. 239-252.
 60. Mandilas C., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G., Beatrice C., Lazzaro M., Di Blasio G., Molina S., Pastor J.V., Gil A. (2016), "Study of Oxidation and Combustion Characteristics of IronNanoparticles under Idealized and Enginelike Conditions", Energy and Fuels, 30 (5), pp. 4318-4330.
 61. Dimitrakis D.A., Tsongidis N.I., Konstandopoulos A.G. (2016) "Reduction Enthalpy and Charge Distribution of Substituted Ferrites and Doped Ceria for Thermochemical Water and Carbon Dioxide Splitting with DFT+U", Physical Chemistry Chemical Physics, 18 (34), pp. 23587-23595.
 62. Gini M.I., Helmis C., Melas A.D., Papanastasiou D., Orfanopoulos G., Giannakopoulos K.P., Drossinos Y., Eleftheriadis K. (2016) "Characterization of Carbon Fractal-Likeaggregates by Size Distribution Measurements and Theoretical Calculations", Aerosol Science and Technology, 50 (2), 133-147.
 63. Taze C., Panetas I., Kalogiannis S., Feidantsis K., Gallios G.P., Kastrinaki G., Konstandopoulos A.G., Václavíková M., Ivanicova L., Kaloyianni M. (2016) "Toxicity Assessment and Comparison Between Two Types of Iron Oxide Nanoparticles in Mytilus Galloprovincialis", Aquatic Toxicology, 172, pp. 9-20.
 64. Beatrice C., Rispoli N., Di Blasio G., Konstandopoulos A.G., Papaioannou E. (2016) "Impact of Emerging Engine and After-Treatment Technologies for Improved Fuel Efficiency and Emission Reduction for the Future Rail Diesel Engines", Emission Control Science and Technology, 2 (2), pp 99-112.
 65. Argyropoulos G., Samara C., Voutsa D., Kouras A., Manoli E., Voliotis A., Tsakis A., Chasapidis L., Konstandopoulos A.G., Eleftheriadis K. (2016) "Concentration Levels and Source Apportionment of Ultrafine Particles in Road Microenvironments", Atmospheric Environment, 129, pp. 68-78.
 66. Mandilas C., Zarvalis D., Karagiannakis, G., Pagkoura C., Deloglou D., Konstandopoulos A.G. (2016) "Zinc-Copper Oxide Coated Monolithic Reactors for High Capacity Hydrogen Sulphide Removal from Gaseous Streams", International Journal of Hydrogen Energy, 41 ( 46 ) pp. 21251 - 21260 .
 67. Pagkoura C., Karagiannakis G., Halevas L., Konstandopoulos A.G. (2016) "Co3O4-Based Honeycombs as Compact Redox Reactors/Heat Exchangers for Thermochemical Storage in the Next Generation CSP Plants", AIP Conference Proceedings, 1734 (1), pp. 050037 (1-8); Also in International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems, SolarPACES 2015, October 13-16, Cape Town, South Africa.
 68. Sakellariou G., Tsongidis N., Karagiannakis G., Konstandopoulos A., Baciu D., Charalambopoulou G., Steriotis T., Stubos A., Arlt W. (2016) "Development and Evaluation of Materials for Thermochemical Heat Storage based on the CaO/CaCO3Reaction Couple", AIP Conference Proceedings 1734, 050040 (1-9); Also in Proceedings of SolarPACES 2015 International Conference, Cape Town, South Africa, October 13-16.
 69. Doss, T.P., Keramiotis, C., Vourliotakis, G., Zannis, G., Skevis, G., Founti, M.A. (2016) “Experimental investigation on the influence of simulated EGR addition on swirl-stabilized CH4 flames”. Journal of Energy Engineering, 142 (2), art. no. E4015008.
 70. Vourliotakis, G., Malliotakis, Z., Keramiotis, C., Skevis, G., Founti, M.A. “Allene and Propyne Combustion in Premixed Flames: A Detailed Kinetic Modeling Study”. Combustion Science and Technology, 188 (4-5), pp. 776-792.
 71. Papadimitriou, I., Skevis, G., Konstandopoulos, A.G. (2016) “Methane oxidation over doped nickel catalysts under reforming conditions: A DFT study” Catalysts, Under Review
 72. S.T. Mitrouli, M. Kostoglou, A.J. Karabelas, A. Karanasiou, “Incipient crystallization of calcium carbonate on desalination membranes: dead-end filtration with agitation” (2016), Desalination and Water Treatment, 57, pp. 2855–2869.
 73. S.T. Mitrouli, M. Kostoglou, A.J. Karabelas, “Calcium carbonate scaling of desalination membranes: Assessment of scaling parameters from dead-end filtration experiments”, Journal of Membrane Science, Volume 510, 15 July 2016, Pages 293–305.
 74. K.V. Plakas, V.C. Sarasidis, S.I. Patsios, D.A Lambropoulou, A.J. Karabelas, “Novel pilot scale continuous photocatalytic membrane reactor for removal of organic micropollutants from water”, Chemical Engineering Journal 304 (2016) 335–343.
 75. K.V. Plakas, A.J. Karabelas, “A study on heterogeneous Fenton regeneration of powdered activated carbon impregnated with iron oxide nanoparticles”, Global NEST Journal 18(2) (2016) 259-268.
 76. K.V. Plakas, S.D. Sklari, D.A. Yiankakis, G.Th. Sideropoulos, V.T. Zaspalis, A.J. Karabelas, “Removal of organic micropollutants from drinking water by a novel electro-Fenton filter: Pilot-scale studies”, Water Research 91 (2016) 183-194.
 77. K.V. Plakas, A.A. Georgiadis, A.J. Karabelas, “Sustainability assessment of tertiary wastewater treatment technologies: A multi-criteria analysis”, Water Science and Technology, 73(7) (2016), 1532-1540.
 78. Patsios, S.I., Papaioannou, E.H., Karabelas, A.J., “Long-term performance of a membrane bioreactor treating table olive processing wastewater”,  (2016) Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 91 (8), pp. 2253-2262.
 79. Kontogiannopoulos, K.N., Patsios, S.I., Karabelas, A.J., “Tartaric acid recovery from winery lees using cation exchange resin: Optimization by Response Surface Methodology” (2016),  Separation and Purification Technology, 165, pp. 32-41.
 80. D.C. Sioutopoulos, A.J. Karabelas, “Evolution of organic gel fouling resistance in constant pressure and constant flux dead-end ultrafiltration: Differences and similarities”, Journal of Membrane Science, 511 (2016) pp 265–277.
 81. M. Kostoglou, A.J. Karabelas, “Dynamic operation of flat sheet desalination-membrane elements: Acomprehensive model accounting for organic fouling”, Computers and Chemical Engineering 93 (2016) 1–12.
 82. Emmanouil H. Papaioannou, Maria Liakopoulou-Kyriakides, Anastasios J. Karabelas, “Natural Origin Lycopene and Its “Green” Downstream Processing”, Critical Reviews In Food Science And Nutrition Vol. 56 , Iss. 4,2016.
 83. M. Kostoglou, S.T. Mitrouli, A.J. Karabelas, "Model Development and Experimental Data Analysis for Calcium Carbonate Membrane Scaling during Dead-End Filtration with Agitation", Ind. Eng. Chem. Res., Article ASAP, DOI: 10.1021/acs.iecr.6b04063.
 84. F. Santarossa, S.D. Pappas, A. Delimitis, A. Sousanis, and P. Poulopoulos, "Naturally produced Co/CoO nanocrystalline magnetic multilayers: structure and inverted hysteresis", J. Nanosci. Nanotechnol. 16(5), 4960 (2016)
 85. E. Pachatouridou, E. Papista, A. Delimitis, M.A. Vasiliades, A.M. Efstathiou, M.D. Amiridis O.S. Alexeev, D. Bloom, G.E. Marnellos, M. Konsolakis, and E. Iliopoulou, "N2O decomposition over ceria-promoted Ir/Al2O3 catalysts: The role of ceria", Appl. Catal. B: Env. 187, 259 (2016)
 86. M.A. Goula, N.D. Charisiou, K.N. Papageridis, A. Delimitis, E. Papista, E. Pachatouridou, E.F. Iliopoulou, G. Marnellos, M. Konsolakis, and I.V. Yentekakis, "A comparative study of the H2-assisted selective catalytic reduction of nitric oxide by propene over noble metal (Pt, Pd, Ir)/g-Al2O3 catalysts", J. Environ. Chem. Eng. 4(2), 1629 (2016)
 87. S.D. Stefanidis, S.A. Karakoulia, K.G. Kalogiannis, E.F Iliopoulou, A. Delimitis, H. Yiannoulakis, T. Zampetakis, A.A. Lappas, and K.S. Triantafyllidis, "Natural magnesium oxide (MgO) catalysts: A cost-effective sustainable alternative to acid zeolites for the in situ upgrading of biomass fast pyrolysis oil"Appl. Catal. B: Env. 196, 155 (2016)
 88. I. Rigopoulos, K.C. Petallidou, M.A. Vasiliades, A. Delimitis, I. Ioannou, A.M. Efstathiou, and Th. Kyratsi, "On the potential use of quarry waste material for CO2 sequestration"J. CO2 Utiliz. 16, 361 (2016)
 89. P. Drosatos, A. Nesiadis, N. Nikolopoulos, N. Margaritis, P. Grammelis, E. Kakaras. "CFD Simulation of Domestic Gasification Boiler". Journal of Energy Engineering, Vol. 143 Issue 2, (2016), 04016052.
 90. Artiukhina, E., Grammelis, P. "Modeling of biofuel pellets torrefaction in a realistic geometry" Thermal Science Volume 20, No 4, 2016, pp. 1223-1231
 91. Vounatsos, P., Atsonios, K., Itskos, G., Agraniotis, M., Grammelis, P., Kakaras, E. "Classification of Refuse Derived Fuel (RDF) and Model Development of a Novel Thermal Utilization Concept Through Air-Gasification" Waste and Biomass Valorization Volume 7, Issue 5, 1 October 2016, Pages 1297-1308
 92. K. Atsonios, I. Violidakis, K. Sfetsioris, D.C. Rakopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras Pre-dried lignite technology implementation in partial load/low demand cases for flexibility enhancement", Energy, 96 (2016) 427-436
 93. K. Atsonios, K. D. Panopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras "Exergetic comparison of CO2 capture techniques from solid fossil fuel power plants" International Journal of Greenhouse Gas Control 45 (2016) 106–117
 94. Ketikidis, C., Christidou, M., Papadelis, E.-C., Grammelis, P., Gypakis, A., Oberwimmer, R., Kolck, M. "Pilot applications proposal for sustainable woody biomass supply chains", International Journal of Energy Research, 2016; 40:81–90
 95. Malgarinos, I., Nikolopoulos, N. Gavaises, M. "A numerical study on droplet-particle collision dynamics", International Journal of Heat and Fluid Flow Volume 61, Part B, October 2016, Pages 499–509
 96. Strotos, G., Malgarinos, I., Nikolopoulos, N., Gavaises, M. Aerodynamic breakup of an n-decane droplet in a high temperature gas environment", Fuel, Volume 185, 1 December 2016, Pages 370–380
 97. Strotos, G., Malgarinos, I., Nikolopoulos, N., Gavaises, M. "Numerical investigation of aerodynamic droplet breakup in a high temperature gas environment", Fuel Volume 181, 1 October 2016, Pages 450–462
 98. Strotos, G., Malgarinos, I., Nikolopoulos, N., Gavaises, M. "Predicting droplet deformation and breakup for moderate Weber numbers", International Journal of Multiphase Flow Volume 85, October 2016, Pages 96–109
 99. Strotos, G., Malgarinos, I., Nikolopoulos, N., Gavaises, M. "Predicting the evaporation rate of stationary droplets with the VOF methodology for a wide range of ambient temperature conditions", International Journal of Thermal Sciences Volume 109, November 2016, Pages 253–262
 100. P. Drosatos, N. Nikolopoulos, M. Agraniotis, and E. Kakaras "Numerical investigation of firing concepts for a flexible Greek lignite-fired power plant", Fuel Processing Technology, 142
 101. P. Drosatos, A. Nesiadis, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, D. Rakopoulos, E. Kakaras "Numerical Investigation of NOx Emissions for a Flexible Greek Lignite-Fired Power Plant". Journal of Energy Engineering, Transactions of the American Society of Civil Engineers (ASCE), Vol. 142, Article ID: E4015016 (2016). Special Issue on “Advanced Combustion and Fuel Technologies for Economical and Environmentally-Friendly Power Generation in Engines and Power Plants
 102. I. Dolianitis, D. GIannakopoulos, C.-S. Hatzilau, S. Karellas, E. Kakaras, E. Nikolova, G. Skarpetis, N. Christodoulou, N. Giannoulas, T. Zitounis "Waste heat recovery at the glass industry with the intervention of batch and cullet preheating", Thermal Science 2016 OnLine-First Issue 00, Pages: 79-79 DOI: 10.2298/TSCI151127079D
 103. Atsonios, K., Panopoulos, K.D., Kakaras, E. "Investigation of technical and economic aspects for methanol production through CO2 hydrogenation", International Journal of Hydrogen Energy Volume 41, Issue 4, 30 January 2016, Pages 2202–2214
 104. Atsonios, K., Panopoulos, K.D., Kakaras, E. "Thermocatalytic CO2 hydrogenation for methanol and ethanol production: Process improvements", International Journal of Hydrogen Energy Volume 41, Issue 2, 12 January 2016, Pages 792–806
 105. N. Koukouzas, P. Lymperopoulos, A. Tasianas "Safety issues when monitoring CO2 storage in the Prinos area, Greece", Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 14th Intern. Congress, Thessaloniki, Greece, Volume L, 2016
 106. N. Koukouzas, Z. Kypritidou, G. Purser, C. Rochelle, Ch. Vasilatos "Geochemical modeling for the assessment of the CO2 storage potential in the Mesohellenic Trough, NW Greece", Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 14th Intern. Congress, Thessaloniki, Greece, Volume L, 2016
 107. S. Giannatou, Ch. Vasilatos, I. Mitsis, N. Koukouzas, G. Itskos, M. Stamatakis "Reduction of toxic element mobility in mining soil by zeolitic amendments, Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 14th Intern. Congress, Thessaloniki, Greece, Volume L , 2016
 108. A.V. Deliveris, I.E. Zevgolis, N. Koukouzas "Numerical modelling of slope stability in open pit lignite mines: A comparative study", Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 14th Intern. Congress, Thessaloniki, Greece, Volume L , 2016
 109. Nikolaos Koukouzas, Panagiotis Lymperopoulos, Alexandros Tasianas and Seyed Shariatipour "Feasibility Study for The Setting Up of a Safety System for Monitoring CO2 Storage at Prinos Field, Greece", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 44, 052043
 110. A. Tasianas and N. Koukouzas "CO2 storage capacity estimate in the lithology of the Mesohellenic Trough, Greece". Energy Procedia, 86, 334-341
 111. Vamvuka, D., Sfakiotakis, S., Pazara, E., Panopoulos, K. "Kinetic modeling of five sustainable energy crops as potential sources of bioenergy", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects 38(12), pp. 1812-1818
 112. D.S. Kourkoumpas, E. Papadimou, K. Atsonios, S. Karellas, P. Grammelis, E. Kakaras "Implementation of the Power to Methanol concept by using CO2 from lignite power plants: Techno-economic investigation", International Journal of Hydrogen Energy, Volume 41, Issue 38, 15 October 2016, Pages 16674–16687 http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.07.100
 113. Karapiperis C, Kempf SJ, Quintens R, Azimzadeh O, Vidal VL, Pazzaglia S, Bazyka D, Mastroberardino PG, Scouras ZG, Tapio S, Benotmane MA, Ouzounis CA (2016) "Brain Radiation Information Data Exchange (BRIDE): integration of experimental data from low-dose ionising radiation research for pathway discovery", BMC Bioinformatics 17(1), 212.
 114. Promponas VJ, Katsani KR, Blencowe BJ, Ouzounis CA (2016) "Sequence evidence for common ancestry of eukaryotic endomembrane coatomers", Scientific Reports 6, 22311.
 1. Goula M. A., Charisiou N. D., Papageridis K. N., Delimitis A., Pachatouridou E., and Iliopoulou E. F. (2015), "Nickel on alumina catalysts for the production of hydrogen rich mixtures via the biogas dry reforming reaction: Influence of the synthesis method", International Journal of Hydrogen Energy 40, pp.9183-9200
 2. Kalogiannis K. G., Stefanidis S., Marianou A., Michailof C., Kalogianni A., Lappas A. (2015), "Lignocellulosic Biomass Fractionation as a Pretreatment Step for Production of Fuels and Green Chemicals", Waste and Biomass Valorization 6, pp.781-790
 3. Kalogiannis K. G., S. Stefanidis D., Michailof C. M., Lappas A. A., Sjoholm E. (2015), "Pyrolysis of lignin with 2DGC quantification of lignin oil: Effect of lignin type, process temperature and ZSM-5 in situ upgrading", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 115, pp. 410-418
 4. Lappas A. A., Iatridis D. K., Papapetrou M. C., Kopalidou E. P., Vasalos I. A. (2015), "Feedstock and catalyst effects in fluid catalytic cracking - Comparative yields in bench scale and pilot plant reactors", Chemical Engineering Journal 278, pp. 140-149
 5. Pachatouridou E., Papista E., Iliopoulou E. F., Delimitis A., Goula G., Yentekakis I. V., Marnellos G. E., Konsolakis M. (2015), "Nitrous oxide decomposition over Al2O3 supported noble metals (Pt, Pd, Ir): Effect of metal loading and feed composition", Journal of Environmental Chemical Engineering 3, pp.815-821
 6. Stefanidis S. D., Heracleous E., Patiaka D. T., Kalogiannis K. G., Michailof C. M., Lappas A. A. (2015), "Optimization of bio-oil yields by demineralization of low quality biomass", Biomass and Bioenergy 83, pp. 105-115
 7. Liakakou E.T., Heracleous E. (2016), “Transition metal promoted K/Mo2C as efficient catalysts for CO hydrogenation to higher alcohols”, Catalysis Science & Technology, 6, pp. 1106 - 1119
 8. Vasiliadou E., Yfanti V-.L, Lemonidou, A.A. * (2015), “One-pot tandem processing of crude glycerol stream to propylene glycol”, Applied Catalysis B, Environ 163, pp. 258–266
 9. Liakakou E.T., Heracleous E., Triantafyllidis K.S., Lemonidou A.A. (2015), “K-promoted NiMo catalysts supported on activated carbon for the hydrogenation reaction of CO to higher alcohols: Effect of support and active metal”, Applied Catalysis B: Environmental 165, pp. 296–305
 10. Zacharopoulou V., Vasiliadou E., Lemonidou A.A. (2015), “One-step propylene formation from bio-glycerol over Molybdena-based catalysts”, Green Chem. 17 (2), pp. 903 - 912
 11. Vasiliadou E., Lemonidou A.A. (2015), “Glycerol transformation to value added C3 diols: Reaction mechanism, kinetic and engineering aspects”, WIREs Energy Environ, 4:486–520. doi: 10.1002/wene.159
 12. Antzara A., Heracleous E., Bukur D., Lemonidou A. (2015), “Thermodynamic analysis of hydrogen production via chemical looping steam methane reforming coupled with in situ CO2 capture”, International Journal of Greenhouse Gas Control, pp. 115-128
 13. Skoufa Z., Heracleous E., Lemonidou A.A. (2015), “On ethane ODH mechanism and nature of active sites over NiO-based catalysts via isotopic labelling and methanol sorption studies”, J. Catal.322, pp. 118–129
 14. Silvester L., Antzara A., Boskovic G., , Heracleous E., Lemonidou A.. A., . Bukur D. B. (2015), “NiO supported on Al2O3 and ZrO2 oxygen carriers for chemical looping steam methane reforming”, International Journal of Hydrogen Energy 40, pp. 7490-7501
 15. Popescu I., Skoufa Z., Heracleous E., Lemonidou A., Marcu I.C. (2015), “Study by electrical conductivity measurements of semiconductive and redox properties of Nb-doped NiO catalysts in correlation with the oxidative dehydrogenation of ethane”, Physical Chemistry Chemical Physics 17, pp. 8138-8147
 16. Antzara A., Heracleous E., Lemonidou A.A. (2015), “Improving the stability of synthetic CaO-based CO2 sorbents by dopants”, Applied Energy 156, pp. 331–343
 17. Antzara A., Heracleous E., Silvester L., Bukur D. B., Lemonidou A. A. (2015), “Activity study of NiO-based oxygen carriers in chemical looping steam methane reforming”, Catal. Today, doi:10.1016/j.cattod.2015.10.027
 18. Bezergianni S., Dagonikou V., (2015), "Effect of CO2 on Catalytic Hydrotreatment of Gas-oil", Canadian Journal of Chemical Engineering 93, pp.1017–1023,
 19. Gomes J.R., Bezergianni S., Zotin J.L., Sousa-Aguiar E.F., (2015), "Biofuels generation via hydroconversion of vegetable oils and animal fats", RSC Energy and Environment Series January (13), pp. 204-222
 20. Lazaridis P.A., Karakoulia S., Delimitis A., Coman S.M., Parvulescu V.I., Triantafyllidis, KS Triantafyllidis K. S. (2015), “D-Glucose hydrogenation/hydrogenolysis reactions on noble metal (Ru, Pt)/activated carbon supported catalysts”, Catalysis Today, Vol257, pp. 281-290, DOI: 10.1016/j.cattod.2014.12.006
 21. Nitsos C., Matsakas L., Triantafyllidis K., Rova U., Christakopoulos P., (2015), “Evaluation of Mediterranean Agricultural Residues as a Potential Feedstock for the Production of Biogas via Anaerobic Fermentation”, Biomed Research International, Volume 2015, Article ID 171635, DOI: 10.1155/2015/171635
 22. Carabineiro S.A.C., Chen X., Konsolakis M., Psarras A.C., Tavares P.B., Orfao J.J.M., Pereira, J.L. Figueredo M.F.R., (2015), “Catalytic oxidation of toluene on Ce-Co and La-Co mixed oxides synthesized by exotemplating and evaporation methods”, Catalysis Today 244, pp.161-171
 23. Bode GH, Pickl KE, Sanchez-Purrà M., Albaiges B, Borrós S., Pötgens A., Schmitz Ch., Frank M. Sinner FM, Losen M., Steinbusch H., Frank HG, Martinez-Martinez P., Wagemann, K., Klok, H.-A., Unger, R.E., Pieber, T., Cesaro, A., Engbersen, J., Kasemo, B., Moeller, M., Korenstein, R., Grandfils, C., Bernkop-Schnuerch, A., Kiparissides, C., Slomkowski, s., Venturini, P., Paleos, C.M., Podobnik, B., Borm, P., Van Winden, E.C.A., Groll, J., Zassler, B., Gregoriadis, G., Nielsen, P.K., Elouahabi, A., "Detection of Peptide-Based Nanoparticles in Blood Plasma by ELISA", PloS ONE, 10 (5), art. no. e0126136, (2015)
 24. Karapatsia A., Penloglou G., Chatzidoukas C., Kiparissides C., “Development of a Macroscopic Model for the Production of Bioethanol with High Yield and Productivity via the Fermentation of Phalaris aquatica L. Hydrolysate“, Computer Aided Chemical Engineering, 37, 2129-2134, (2015)
 25. Karamanidou Th., Karidi K, Bourganis V., Kontonikola K., Kammona O., Kiparissides C., “Effective Incorporation of Insulin in Mucus Permeating Self-Nanoemulsifying Drug Delivery Systems”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics,  97, 223-229, (2015)
 26. Karidi K., Mantourlias Th., Seretis A., Pladis P. and Kiparissides C., “Synthesis of High-Molecular Weight Linear and Branched Polylactides: A Comprehensive Kinetic Investigation” European Polymer Journal, 72, 114-128, (2015)
 27. Dünnhaupt S., Kammona O., Waldner C., Kiparissides C. and Bernkop-Schnürch A.,  “Nano-carrier systems: Strategies to overcome the mucus gel barrier”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 97, 447-453, (2015)
 28. Bourganis V., Karamanidou Th., Samaridou E., Karidi K., Kammona O. and Kiparissides C., “On the Synthesis of Mucus Permeating Nanocarriers”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 97, 239-249, (2015)
 29. Pladis P., Meimaroglou D. and Kiparissides C., “Prediction of the Viscoelastic Behaviour of Low-density Polyethylene Produced in High-Pressure Tubular Reactors”, Macromolecular Reaction Engineering, 9(3), 271–284, (2015)
 30. Karakosta, P., Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Computational Model of Particle Deposition in the Nasal Cavity under Steady and Dynamic Flow”, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 18(5), 514-526, (2015)
 31. V. Plakas, A.A. Georgiadis, A.J. Karabelas, “Sustainability assessment of tertiary wastewater treatment technologies: A multi-criteria analysis”, Water Science and Technology, DOI: 10.2166/wst.2015.630 (in press).
 32. D. Sklari, K.V. Plakas, P.N. Petsi, V.T. Zaspalis, A.J. Karabelas, “Toward the Development of a Novel Electro-Fenton System for Eliminating Toxic Organic Substances from Water. Part 2. Preparation, Characterization, and Evaluation of Iron-Impregnated Carbon Felts as Cathodic Electrodes”, Industrial and Engineering Chemistry Research 54 (2015) 2059-2073.
 33. Kontogiannopoulos, K.N., Patsios, S.I., Karabelas, A.J., 2015. “Tartaric acid recovery from winery lees using cation exchange resin: Optimization by factorial design”. Submitted for publication to Separation and Purification Technology journal (submitted October 2015).
 34. J. Karabelas, D.C. Sioutopoulos, “New insights into organic gel fouling of reverse osmosis desalination membranes”, Desalination, 368 (2015) pp 114-126.
 35. C. Sioutopoulos, A.J. Karabelas, “The effect of permeation flux on the specific resistance of polysaccharide fouling layers developing during dead-end ultrafiltration”, Journal of Membrane Science, 473 (2015) pp 292-301.
 36. I. Patsios, T.B. Goudoulas, E.G. Kastrinakis, S.G. Nychas, A.J. Karabelas, “A novel method for rheological characterization of biofouling layers developing in Membrane Bioreactors (MBR)”, Journal of Membrane Science 482 (2015) 13-24.
 37. I. Patsios, E.H. Papaioannou, A.J. Karabelas, “Long-term performance of a membrane bioreactor treating table olive processing wastewater”, Journal of Chemical Technology and Biotechnology (2015) Article In Press, DOI: 10.1002/jctb.4811.
 38. P. Koutsou and A.J. Karabelas, “A novel retentate spacer geometry for improved spiral wound membrane (SWM) module performance”, Journal of Membrane Science, 488, 2015, 129-142
 39. P. Koutsou, M. Kostoglou and A.J. Karabelas, “Membrane desalination under constant water recovery - The effect of module design parameters on system performance”, Separation and Purification Technology, 147, 2015, 90-113
 40. J. Karabelas, M. Kostoglou and C.P. Koutsou, “Modeling of spiral wound membrane desalination modules and plants - review and research priorities”, Desalination, 356, 2015, 165-186
 41. Amokrane, D.Sadaoui, C.P.Koutsou, A.J.Karabelas, M.Dudeck , “A study of flow field and concentration polarization evolution in membrane channels with two-dimensional spacers during water desalination”, Journal of Membrane Science, 139–150, 2015.
 42. Amokrane, D. Sadaoui, M. Dudeck and C.P. Koutsou, "New spacer designs for the performance improvement of the zigzag spacer configuration in spiral-wound membrane modules", Desalination and Water Treatment, DOI: 10.1080/19443994.2015.1022003
 43. T. Mitrouli, M. Kostoglou, A.J. Karabelas, "Calcium carbonate scaling of desalination membranes: Assessment of scaling parameters from dead-end filtration experiments, Journal of Membrane Science", accepted for publication.
 44. Martin S., Kraaij G., Ascher T., Baltzopoulou P., Karagiannakis G., Wails D., Wörner A. (2015), ''Direct steam reforming of diesel and diesel–biodiesel blends for distributed hydrogen generation'', International Journal of Hydrogen Energy, 40 (1), pp. 75–84
 45. Melas A.D., Isella L., Konstandopoulos A.G., Drossinos Y. (2015) "A Methodology to Calculate the Friction Coefficient in the Transition Regime: Application to Straight Chains", Journal of Aerosol Science, 82, pp. 40-50.
 46. Baltzopoulou P., Kallis K.X., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2015) "Diesel Fuel Desulfurization via Adsorption with the Aid of Activated Carbon: Laboratory- and Pilot-Scale Studies", Energy and Fuels, 29 (9), pp. 5640-5648.
 47. Sakellariou K.G., Karagiannakis G., Criado Y.A., Konstandopoulos A.G. (2015) "Calcium Oxide based Materials for Thermochemical Heat Storage in Concentrated Solar Power Plants", Solar Energy, 122, Art. No. 4602, pp. 215-230.
 48. Lorentzou S., Karagiannakis G., Dimitrakis D., Pagkoura C., Zygogianni A., Konstandopoulos A.G. (2015) "Thermochemical Redox Cycles over Ce-Based Oxides", Energy Procedia, 69, pp. 1800-1809; Also in Proceedings of SolarPACES 2014 International Conference, Beijing, China, September 16-19.
 49. Tescari S., Breuer S., Roeb M., Sattler C., Flucht F., Schmücker M., Karagiannakis G., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G. (2015) "Design of a Thermochemical Storage System for Air-Operated Solar Tower Power Plants", Energy Procedia, 69, pp. 1039-1048; Also in Proceedings of SolarPACES 2014 International Conference, Beijing, China, September 16-19.
 50. Pagkoura C., Karagiannakis G., Zygogianni A., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2015) "Cobalt Oxide Based Honeycombs as Reactors/Heat Ex-changers for Redox Thermochemical Heat Storage in Future CSP Plants", Energy Procedia, 69, pp. 978-987; Also in Proceedings of SolarPACES 2014 International Conference, Beijing, China, September 16-19.
 51. Iwata H., Konstandopoulos A.G., Nakamura K., Ogiso A., Ogyu K., Shibata T., Ohno K. (2015) "Further Experimental Study of Asymmetric Plugging Layout on DPFs: Effect of Wall Thickness on Pressure Drop and Soot Oxidation", SAE Tech. Paper No. 2015-01-1016.
 52. Kastrinaki G., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2015) "Soot Oxidation Kinetics of Different Ceria Nanoparticle Catalysts", Emission Control Science and Technology, 1 (3), pp. 247-253.
 53. Contini D., Donateo A., Gambaro A., Argiriou A., Melas D., Cesari D., Poupkou A., Karagiannidis A., Tsakis A., Merico E., Cesari R., Dinoi A. (2015) "Impact of Ship Traffic to PM2.5 and Particle Number Concentrations in Three Port-Cities of the Adriatic/Ionian Area", World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Chemical, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, 9 (4), pp. 486-491.
 54. Kastrinaki G., Samsouris C., Kosmidis E.K., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G., Theophilidis G. (2015) "Assessing the Axonal Translocation of CeO2 and SiO2 Nanoparticles in the Sciatic Nerve Fibers of the Frog: An Ex Vivo Electrophysiological Study", International Journal of Nanomedicine, 10, pp. 7089-7096.
 55. Vourliotakis, G., Skevis, G., Founti, M.A. (2015) “Some aspects of combustion chemistry of C1-C2 oxygenated fuels in low pressure premixed flames.” Proceedings of the Combustion Institute, 35 (1), pp. 437-445.
 56. Papadimitriou, I., Skevis, G., Konstandopoulos, A.G. (2016) “Methane oxidation over doped nickel catalysts under reforming conditions: A DFT study” Proceedings of the Combustion Institute, Submitted (2015)
 57. Doss, T.P., Keramiotis, C., Vourliotakis, G., Zannis, G., Skevis, G., Founti, M.A. (2015) “Experimental investigation on the influence of simulated EGR addition on swirl-stabilized CH4 flames”. Journal of Energy Engineering, 142 (2), art. no. E4015008.
 58. A. Stergiou, V. Zaspalis, "The role of prefiring in the development of Mn–Zn spinel ferrites for inductive power transfer", Ceramics International 41, 4798-4804, 2015
 59. K. Stylianou, S. D. Sklari, D. Zamboulis, V. T. Zaspalis, "Development of bubble-less ozonation and membrane filtration process for the treatment of contaminated water", Journal of Membrane Science, 492, 40-47, 2015
 60. Sklari, A. Pagana, L. Nalbandian, V. Zaspalis, "Ceramic Membrane Materials and Process for the Removal of As(III)/As(V) ions from water", Journal of Water Process Engineering, 5, 42-47, 2015
 61. Sklari, K. Plakas, P. Petsi, V. Zaspalis, A. Karabelas, "Toward the Development of a Novel Electro-Fenton System for Eliminating Toxic Organic Substances from Water. Part 2. Preparation, Characterization, and Evaluation of Iron-Impregnated Carbon Felts as Cathodic Electrodes", Industrial & Engineering Chemistry Research, 54(7), 2059-73, 2015
 62. Kogias, V. Zaspalis, "New MnZn-Ferrite with low losses at 500 kHz over a broad temperature range", Physics Procedia, 75, 1286-1293, 2015
 63. A. Stergiou, V. Zaspalis, "High frequency properties of ferrite/Fe-Si-Al alloy soft magnetic composites", 75, 1389-1395, 2015
 64. Chorbadzhiyska, M.Mitov, L.Nalbandian,Y.Hubenova, "Effect of the support material type on the electrocatalytic activity of Pd-Au electrodeposits in neutral electrolyte", International Journal of Hydrogen Energy, 40(23), 7329-7334
 65. N. Nikolaidis, E. S. Kikkinides, M. C. Georgiadis, "Modelling and Simulation of Pressure Swing Adsorption (PSA) Processes for post-combustion Carbon Dioxide (CO2) capture from flue gas", Computer Aided Chemical Engineering, 37, 287-292, 2015
 66. S. Kikkinides, P. A. Monson, "Dynamic density functional theory with hydrodynamic interactions: Theoretical development and application in the study of phase separation in gas-liquid systems", Journal of Chemical Physics, 142(9), Art. Nr. 094706, 2015
 67. A. Stergiou, A. Z. Stimoniaris, C. G. Delides, "Hybrid Nanocomposites With Organoclay and Carbon-Based Fillers for EMI Suppression", IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 57(3), 470-476, 2015
 68. Papastergiadis, S. Sklari, A. Zouboulis, A. Chasiotis, P. Samaras, "The use of steelmaking slag for sewage sludge stabilization", E. Papastergiadis, S. Sklari, A. Zouboulis, A. Chasiotis, P. Samaras, Desalination and Water Treatment, 55(7), 1697-1702, 2015
 69. Mavrou P., Papadopoulos A.I., Seferlis P., Linke P., Voutetakis S. (2015) "Selection of working fluid mixtures for flexible organic Rankine cycles under operating variability through a systematic nonlinear sensitivity analysis approach", Applied Thermal Engineering, 89, pp. 1054-1067
 70. Giaouris D. , Papadopoulos A. I., Voutetakis S., Papadopoulou S., Seferlis P. (2015) "A Power grand composite curves approach for analysis and adaptive operation of renewable energy Smart Grids", Clean Technologies and Environmental Policy, 17 (5), pp. 1171-1193.
 71. Mavrou P., Papadopoulos A.I., Stijepovic M., Seferlis P., Linke P., Voutetakis S. (2015) "Novel and Conventional Working Fluid Mixtures for Solar Rankine Cycles: Performance assessment and multi-criteria selection", Applied Thermal Engineering, 75, pp.384-396.
 72. Linke P., Papadopoulos A.I., Seferlis P. (2015) "Systematic methods for working fluid selection and the design, integration and control of organic Rankine cycles—A Review", Energies, 8, pp. 4755-4801.
 73. Papadokonstantakis S., Badr S., Hugerbuhler K., Papadopoulos A.I., Damartzis T., Seferlis P., Forte E., Chremos A., Galindo A., Adjiman C.S., Jackson G. (2015) "Towards sustainable solvent-based post combustion CO2 capture: From molecules to conceptual flowsheet design", Computer Aided Chemical Engineering, 36, pp. 279-305 (Book chapter in Edited Volume)
 74. Papaderakis, A., Tsiplakides, D., Balomenou, S., Sotiropoulos, S. (2015), “Electrochemical impedance studies of IrO2 catalysts for oxygen evolution”, Journal of Electroanalytical Chemistry, 757, pp 216-224.
 75. Balomenou, S., Papazisi, K.M., Tsiplakides, D. (2015), “Electrochemical Promotion of Ir0.5Pt0.5O2/YSZ”, Topics in Catalysis, 58 (18-20) pp. 1270-1275.
 76. Petrakopoulou, Ioanna; Tsiplakides, Dimitrios; Balomenou, Stella (2015), “Enhanced Carbon Deposition Tolerance of SOFC Anodes Under Triode Operation”, Topics in Catalysis, 58 (18-20) pp. 1303-1310.
 77. Garcia-Garcia, F.J., Yubero, F., González-Elipe, A.R., Balomenou, S.P., Tsiplakides, D., Petrakopoulou, I., Lambert, R.M. (2015), “Porous, robust highly conducting Ni-YSZ thin film anodes prepared by magnetron sputtering at oblique angles for application as anodes and buffer layers in solid oxide fuel cells”, International Journal of Hydrogen Energy, 40 (23), pp 7382-7387.
 78. Niakolas, D.K., Neofytidis, C., Neophytides, S.G., Tsiplakides, D., Papazisi, K.M., Balomenou, S. (2015), “Carbon tolerant electrodes for SOFC and reversible SOFC (RSOFC) cells operating on carbon containing fuels”, ECS Transactions, 68 (1), pp 3439-3437.
 79. Yfoulis C., Giaouris D., Stergiopoulos F., Ziogou C., Voutetakis S., Papadopoulou S. (2015)“Robust constrained stabilization of boost DC–DC converters through bifurcation analysis” Control Engineering Practice, 35, pp.67-82
 80. Vasileiou, V. Kyriakou, I.Garagounis, A. Vourros, M. Stoukides, “Ammonia Synthesis at Atmospheric Pressure in a BaCe0.2Zr0.7Y0.1O2.9 Solid Electrolyte Cell”, Solid State Ionics, 275 (2015) 110-116.
 81. Vasileiou, V. Kyriakou, I.Garagounis, A. Vourros, A. Manerbino, W. G. Coors, M. Stoukides, “Reaction Rate Enhancement During the Electrocatalytic Synthesis of Ammonia in a BaCe0.2Zr0.7Y0.1O2.9 Solid Electrolyte Cell”, Topics in Catalysis, 58(18), pp. 1193-120, (2015) .
 82. Mavrou P., Papadopoulos A.I., Seferlis P., Linke P., S Voutetakis S.(2015), “Selection of working fluid mixtures for flexible Organic Rankine Cycles under operating variability through a systematic nonlinear sensitivity analysis approach”, Applied Thermal Engineering, 89, pp 1054-1067
 83. Ipsakis D., Kraia Tz., Marnellos GE, Ouzounidou M., Voutetakis S., Dittmeyer R., Dubbe A., Haas-Santo K., Konsolakis M, HE Figen, NO Güldal, SZ Baykara (2015), ”An electrocatalytic membrane-assisted process for hydrogen production from H 2 S in Black Sea: Preliminary results”, International Journal of Hydrogen Energy, International Journal of Hydrogen Energy, 40(24), pp. 7530-7538
 84. Giaconia, A., Monteleone, G., Morico, B., Salladini, A., Shabtai, K., Sheintuch, M., Boettge, D., Adler, J., Palma, V., Voutetakis, S. and Lemonidou, A., 2015, ”Multi-fuelled Solar Steam Reforming for Pure Hydrogen Production Using Solar Salts as Heat Transfer Fluid”, Energy Procedia, 69, pp.1750-1758.
 85. Giaouris, D., Papadopoulos, A.I., Voutetakis, S., Papadopoulou, S. and Seferlis, P.,( 2015), “A power grand composite curves approach for analysis and adaptive operation of renewable energy smart grids”, Clean Technologies and Environmental Policy, 17(5), pp.1171-1193.
 86. Yfoulis C., Giaouris D., Stergiopoulos F., Ziogou C., Voutetakis S., Papadopoulou S. (2015), “Robust constrained stabilization of boost DC–DC converters through bifurcation analysis”, Control Engineering Practice, 35, pp.67-82
 87. Mavrou P., Papadopoulos AI, Stijepovic M.Z., Seferlis P., Linke P., Voutetakis S. (2015), “Novel and conventional working fluid mixtures for solar Rankine cycles: Performance assessment and multi-criteria selection”, Applied Thermal Engineering, 75 pp.384-396
 88. Kyriakides A.S., Voutetakis S., Papadopoulou S.,Seferlis P.,(2015), “Optimization of a Membrane Reactor for Low Temperature Methane Steam Reforming”, Chemical Engineering, 45
 89. Baichoo S, Botha G, Jaufeerally-Fakim Y, Mungloo-Dilmohamud Z, Lundin D, Mulder N, Promponas VJ, Ouzounis CA, "H3ABioNet computational metagenomics workshop in Mauritius: training to analyse microbial diversity for Africa", Standards in Genomic Sciences 10, 115. Reference
 90. Promponas VJ, Iliopoulos I, Ouzounis CA, "Annotation inconsistencies beyond sequence similarity-based function prediction – phylogeny and genome structure", Standards in Genomic Sciences 10, 108. Reference
 91. Karp PD, Ouzounis CA, "Bioinformatics computation of metabolic models from sequenced genomes", PeerJ 3, e1875. Reference
 92. Vitsios DM, Psomopoulos FE, Mitkas PA, Ouzounis CA, "Inference of Pathway Decomposition Across Multiple Species Through Gene Clustering", International Journal on Artificial Intelligence Tools 24, 1540003. Reference
 93. S. Polymeris, N. Vlachos, A.U. Khan, E. Hatzikraniotis, Ch.B. Lioutas, A. Delimitis, E. Pavlidou, K.M. Paraskevopoulos, and Th. Kyratsi, "Nanostructure and doping stimulated phase separation in high-ZT Mg2Si0.55Sn0.4Ge0.05 compounds",
  Acta Mater. 83, 285-293 (2015)
 94. Rigopoulos, M.A. Vasiliades, A. Delimitis, I. Ioannou, A.M. Efstathiou, and Th. Kyratsi, "Carbon dioxide storage in olivine basalts: Effect of ball milling process", Powder Tech. 273, 220-229 (2015)
 95. Pachatouridou, E. Papista, E.F. Iliopoulou, A. Delimitis, G. Goula, I.V. Yentekakis, G.E. Marnellos, and M. Konsolakis, "Nitrous oxide decomposition over Al2O3 supported noble metals (Pt, Pd, Ir): Effect of metal loading and feed composition", J. Environ. Chem. Eng. 3(2), 815-821 (2015)
 96. A. Lazaridis, S. Karakoulia, A. Delimitis, S.M. Coman, V.I. Parvulescu, and K.S. Triantafyllidis, "D-glucose hydrogenation/hydrogenolysis reactions on noble metal (Ru, Pt)/activated carbon supported catalysts", Catal. Today 257, 281-290 (2015)
 97. A. Goula, N.D. Charisiou, K.N. Papageridis, A. Delimitis, E. Pachatouridou, and E.F. Iliopoulou, "Nickel on alumina catalysts for the production of hydrogen rich mixtures via the biogas reforming reaction: Influence of the synthesis method", Int. J. Hydrog. Energy 40, 9183-9200 (2015)
 98. Sousanis, S. Grammatikopoulos, A. Delimitis, V. Dracopoulos, and P. Poulopoulos, "Localized surface plasmon resonances after selective oxidization of AuCu solid solution nanocrystalline films", Apl. Phys. Lett. 107, 011903 (2015)
 99. V. Yentekakis, G. Goula, P. Panagiotopoulou, A. Katsoni, E. Diamadopoulos, D. Matzavinos, and A. Delimitis, "Dry reforming of methane: Catalytic performance and stability of Ir catalysts supported on γ-Al2O3, Zr0.92Y0.08O2-δ (YSZ) or Ce0.9Gd0.1O2-δ (GDC) supports", Topics in Catalysis 58(18), 1228-1241 (2015)
 100. Zeneli, M., Nikolopoulos, A., Nikolopoulos, N., Grammelis, P., Kakaras, E., "Application of an advanced coupled EMMS-TFM model to a pilot scale CFB carbonator", Chemical Engineering Science 138 · December 2015, pp. 482-498
 101. Nikolopoulos, A. Nesiadis, N. Margaritis, P. Grammelis, E. Kakaras., "Optimization of a log wood boiler through CFD simulation methods", Fuel Processing Technology, 137, (2015), 75-92
 102. Nikolopoulos, N., Violidakis, I., Karampinis, E., Agraniotis, M., Bergins, C., Grammelis, P., & Kakaras, E., "Report on comparison among current industrial scale lignite drying technologies (A critical review of current technologies)", Fuel, (2015), 155, 86-114
 103. Atsonios, M. Zeneli, A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras, "Calcium looping process simulation based on an advanced thermodynamic model combined with CFD analysis", Fuel, 153, (2015), 370–381
 104. Atsonios, P. Grammelis, S.K. Antiohos, N. Nikolopoulos, E. Kakaras, "Integration of calcium looping technology in existing cement plant for CO2 capture: Process modeling and technical considerations", Fuel, 153, (2015), 210-223
 105. Atsonios, I. Violidakis, M. Agraniotis, P. Grammelis, N. Nikolopoulos, E. Kakaras, "Thermodynamic analysis and comparison of retrofitting pre-drying concepts at existing lignite power plants", Applied Thermal Engineering, 74, (2015), 165-173
 106. Malgarinos I., Nikolopoulos N., & Gavaises M., "Coupling a local adaptive grid refinement technique with an interface sharpening scheme for the simulation of two-phase flow and free-surface flows using VOF methodology", Journal of Computational Physics, 300, 732-753
 107. Ketikidis, C., Christidou, M., Papadelis, E.-C., Grammelis, P., Gypakis, A., Oberwimmer, R., Kolck, M., "Pilot applications proposal for sustainable woody biomass supply chains", International Journal of Energy Research, 2016; 40:81–90
 108. Kourkoumpas, D.-S., Karellas, S., Kouloumoundras, S., Koufodimos, G., Grammelis, P., Kakaras, E., "Comparison of waste-to-energy processes by means of life cycle analysis principles regarding the global warming potential impact: Applied case studies in Greece, France and Germany", Waste and Biomass Valorization 6 (4), A016, pp. 605-621(2015)
 109. Margaritis, P. Dallas, P. Grammelis, D. Giannakopoulos, "Implementation of a sustainable energy action plan for municipality of Ptolemaida", International Journal of Global Warming (in press)
 110. Kourkoumpas, M. Karampinis, P. Grammelis, "New Power-Production Options for Biomass and Co Generation", WIREs Energy Environ 2015, 4:471–485. doi: 10.1002/wene.163
 111. Vasilatos, N. Koukouzas, D. Alexopoulos, "Geochemical control of Acid Mine Drainage in abandoned mines: The case of Ermioni Mine, Greece", Procedia Earth and Planetary Science, 15, 945-950
 112. Alexandros Tasianas, Nikolaos Koukouzas, "Assessing the Potential of the Mesohellenic Trough and Other Sites, in Greece, for CO2 Storage", Procedia Earth and Planetary Science, 15, 607-612
 113. Itskos, A. Koutsianos, N. Koukouzas, C. Vasilatos, "Zeolite development from fly ash and utilization in lignite mine-water treatment", International Journal of Mineral Processing, 139, 43-50
 114. Sheng, A. Benderev, D. Bukolska, K. Eshiet, C. Dinis da Gama, T. Gorka, M. Green, N. Hristov, I. Katsimpardi, T. Kempka, J. Kortenski, N. Koukouzas, N. Nakaten, V. Sarhosis, R. Schlueter, V. Navarro Torres, A. Carina Veríssimo, V. Vesselinov, D. Yang, "Interdisciplinary Studies on the technical and economic feasibility of deep underground coal gasification with CO2 Storage in Bulgaria", Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 1-33, DOI 10.1007/s11027-014-9592-1. ISSN 1381-2386
 115. Yang, N. Koukouzas, M. Green, Y. Sheng, "Recent Development on Underground Coal Gasification and Subsequent CO2 Storage", Journal of the Energy Institute. Accepted for publication. 05/2015;DOI:10.1016/j.joei.2015.05.004
 116. Koukouzas, A. Tasianas, V. Gemeni, D. Alexopoulos, C. Vasilatos, "Geological modelling for investigating CO2 emissions in Florina basin, Greece", Central European Journal of Geosciences. 7 (1) 2391-5447.
 117. M. West, D. Jones, N. Koukouzas et al., "Comparison of the impacts of elevated CO2 soil gas concentrations on selected European terrestrial environments", Int. J. Greenhouse Gas Control. 42, 357-371
 118. Tasianas and N. Koukouzas, "Assessing the potential of hydrocarbon fields and other site sin Greece as sites for CO2 storage", Energy Procedia, The 8th Trondheim Conference on Capture, Transport and Storage, June 2015, 15, 607-612
 119. Atsonios, K., Panopoulos, K.D., Bridgwater, A.V., Kakaras, E., "Biomass fast pyrolysis energy balance of a 1kg/h test rig", International Journal of Thermodynamics 18(4), pp. 267-275
 120. Atsonios, K., Kougioumtzis, M.-A., Panopoulos, K.D., Kakaras, E., "Alternative thermochemical routes for aviation biofuels via alcohols synthesis: Process modeling, techno-economic assessment and comparison", Applied Energy Volume 138, January 05, 2015, Pages 346-366
 121. Koutsoumpa, E.-I., Atsonios, K., Panopoulos, K.D., Karellas, S., Kakaras, E., Karl, J., "Modelling and assessment of acid gas removal processes in coal-derived SNG production", Applied Thermal Engineering, Volume 74, 5 January 2015, Pages 128-135
 122. Xenos, D.P., Hofmann, P., Panopoulos, K.D., Kakaras, E., "Detailed transient thermal simulation of a planar SOFC (solid oxide fuel cell) using gPROMS", Energy Volume 81, Pages 84-102, 1 March 2015
 123. Braimakis, K., Preißinger, M., Brüggemann, D., Karellas, S., Panopoulos, K., "Low grade waste heat recovery with subcritical and supercritical Organic Rankine Cycle based on natural refrigerants and their binary mixtures", Energy, 88, 80–92
 1. Gomes J.R., Bezergianni S, Luiz Zotin J. and Falabella Sousa-Aguiar F.(2014), “Biofuels Generation via Hydroconversion of Vegetable Oils and Animal Fats”, Chapter – 9 in “Catalytic Hydrogenation for Biomass Valorization”, ISBN 978-1-84973-801-9
 2. Bezergianni S., Dimitriadis A., Karonis D. (2014), “Diesel decarbonization via effective catalytic Co-hydroprocessing of residual lipids with gas-oil”, Fuel 136, pp. 366-373
 3. Bezergianni S., Dimitriadis A., Meletidis G. (2014), “Effectiveness of CoMo and NiMo Catalysts on Co-Hydroprocessing of Heavy Atmospheric Gas Oil - Waste Cooking Oil Mixtures”, Fuel 125, pp. 129-136,
 4. Bezergianni S., Dimitriadis A, Chrysikou L. (2014), “Quality and Sustainability Comparison of One- vs. Two-step Catalytic Hydroprocessing of Waste Cooking Oil”, Fuel 118, pp. 300-307.
 5. Antonakou E.V. , Kalogiannis K.G., Stefanidis S.D., Karakoulia S.A., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A., Achilias D.S., (2014), "Catalytic and thermal pyrolysis of polycarbonate in a fixed-bed reactor: The effect of catalysts on products yields and composition", Polymer Degradation and Stability 110, pp. 482-491
 6. Antonakou E.V., Kalogiannis K.G., Stephanidis S.D., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A., Achilias D.S., (2014) "Pyrolysis and catalytic pyrolysis as a recycling method of waste CDs originating from polycarbonate and HIPS", Waste Management 34 (12), pp. 2487-2493.
 7. Christodoulou C., Grimekis D., Panopoulos K.D., Pachatouridou E.P., Iliopoulou E.F., Kakaras E., (2014), "Comparing calcined and un-treated olivine as bed materials for tar reduction in fluidized bed gasification", Fuel Processing Technology 124, pp. 275-285.
 8. Iliopoulou E.F., Heracleous E., Delimitis A., Lappas A.A., (2014), "Producing high quality biofuels: Pt-based hydroisomerization catalysts evaluated using BtL-naphtha surrogates", Applied Catalysis B: Environmental 145, pp. 177-186.
 9. Iliopoulou E.F., Stefanidis S., Kalogiannis K., Psarras A.C., Delimitis A., Triantafyllidis K.S., Lappas A.A., (2014), "Pilot-scale validation of Co-ZSM-5 catalyst performance in the catalytic upgrading of biomass pyrolysis vapours", Green Chemistry 16 (2), pp. 662-674.
 10. Lappas A.A, Iatridis D.K, Papapetrou M.C., Kopalidou E.P., Vasalos I.A., (2014), "Feedstock and catalyst effects in fluid catalytic cracking - Comparative yields in bench scale and pilot plant reactors", Chemical Engineering Journal (In Press).
 11. Michailof C., Sfetsas T., Stefanidis S., Kalogiannis K., Theodoridis G., Lappas A., (2014), "Quantitative and qualitative analysis of hemicellulose, cellulose and lignin bio-oils by comprehensive two-dimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry", Journal of Chromatography A 1369, pp. 147-160.
 12. Vasiliadou C., Lemonidou A.A., (2014), “Catalytic glycerol hydrodeoxygenation under inert atmosphere: Ethanol as hydrogen donor” Catalysts, 4, pp. 397-413
 13. Vasiliadou E., Eggenhuisen T.M., Munnik P., de Jongh P.E., de Jong K.P., Lemonidou A.A., (2014), “Synthesis and performance of highly dispersed Cu/SiO2 catalysts for the hydrogenolysis of glycerol”, Applied Catalysis B, 145, pp. 108-119
 14. Skoufa Z., Xantri G., Heracleous E., Lemonidou A.A., (2014), “A study of Ni-Al-O mixed oxides as catalysts for the oxidative conversion of ethane to ethylene”, Applied Catalysis, 471, pp. 107-117
 15. Popescu J., Heracleous E., Skoufa Z., Lemonidou A., Marcu I., (2014), “Study by electrical conductivity measurements of semiconductive and redox properties of M-doped NiO (M = Li, Mg, Al, Ga, Ti, Nb) catalysts for the oxidative dehydrogenation of ethane”, Phys.Chem.Chem.Phys, 16, pp. 4962
 16. Thegarid N., Fogassy G., Schuurman Y., Mirodatos C., Stefanidis S., Iliopoulou E.F., Kalogiannis K. , Lappas A.A., (2014), "Second-generation biofuels by co-processing catalytic pyrolysis oil in FCC units", Applied Catalysis B: Environmental 145, pp. 161-166.
 17. Stefanidis S.D., Kalogiannis K.G., Iliopoulou E.F., Michailof C.M., Pilavachi A., Lappas A.A., (2014), "A study of lignocellulosic biomass pyrolysis via the pyrolysis of cellulose, hemicellulose and lignin", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 105, pp. 143-150.
 18. Kiparissides, C., Kammona, O., "Nanotechnology Advances in Diagnostics, Drug Delivery and Regenerative Medicine", Fecht, Werner, Van de Voorde (Eds.): The Nano-Micro Interface. Bridging the Micro and Nano Worlds, 2/e, to be published by Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. (Chapter)
 19. Samaridou E., Karidi K., Pereira de Sousa I., Cattoz B., Griffiths P., Kammona O., Bernkop-Schnürch A. and Kiparissides C., “Enzyme Functionalized PLGA Nanoparticles with Enhanced Mucus Permeation Rate”, Nano LIFE, 4(4), 1441013, (2014)
 20. Pladis P., Karidi K., Mantourlias Th., and Kiparissides C., “An Experimental and Theoretical Investigation of the Ring-Opening Polymerization of L,L-Lactide”, Macromolecular Reaction Engineerin, 8(12), 813-825, (2014)
 21. Karapatsia A., Penloglou G., Pappas I. and Kiparissides C., “Bioethanol Production via the Fermentation of Phalaris Aquatica L. Hydrolysate”, Chemical Engineering Transactions, 34, 289, (2014)
 22. Pladis, P., Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Mathematical Modelling and Simulation of Vinylidene Fluoride Emulsion Polymerization”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 53, 7352−7364, (2014)
 23. Meimaroglou, D., Kiparissides, C., “A Review of Monte Carlo Methods for the Prediction of Distributed Molecular & Morphological Polymer Properties”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 53, 8963−8979, (2014)
 24. Pladis, P., Baltsas, A., Kanellopoulos, V., and Kiparissides, C., “Dynamic Multi-phase, Multi-zone Modeling of Flash Separators for Highly-Viscous Polymerization Processes”, Macromolecular Reaction Engineering, 8, 392–405, (2014)
 25. Milenkovic, J., Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Airflow and Particle Deposition in a Dry Powder Inhaler. An Integrated CFD Approach”, Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, Advances in Intelligent Systems and Computing 256, 127-140, (2014)
 26. Milenkovic, J., Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Deposition and Fine Particle Production during Dynamic Flow  in a Dry Powder Inhaler: A CFD Approach”, International Journal of Pharmaceutics, 461 (1–2), 129-136, (2014)
 27. Najafi, M., Parvazinia, M., Ghoreishy, M.H.R. and Kiparissides, C., “Development of a 2-D Dynamic Particle Growth Model to Analyze the Effects of Initial Catalyst Shape and Size in Ziegler-Natta Olefin Polymerisation”, Macromolecular Reaction Engineering, 8 (1), 29–45, (2014)
 28. Sarasidis, V.C., Plakas, K.V., Patsios, S.I., Karabelas, A.J. (2014), "Investigation of diclofenac degradation in a continuous photo-catalytic membrane reactor. Influence of operating parameters", Chemical Engineering Journal 239, 299-311.
 29. Karabelas, A.J. Plakas, K.V. Sarasidis, V.C., Patsios, S.I. (2014), "The effect of humic acids on the removal of atrazine from water in a continuous photocatalytic membrane reactor", Global Nest Journal, 16(3), 516-524.
 30. A.J. Karabelas, C.P. Koutsou, M. Kostoglou (2014), "The effect of spiral wound membrane element design characteristics on its performance in steady state desalination — A parametric study", Desalination, 332, 76-90.
 31. A.J. Karabelas, A. Karanasiou, S.T. Mitrouli (2014),"Incipient membrane scaling by calcium sulfate during desalination in narrow spacer-filled channels", Desalination 345,146-157.
 32. A. J. Karabelas, S. Mitrouli, J. Gragopoulos, A. Karanasiou, N. P. Isaias, A. S. Al Rammah(2014), "Monitoring the membrane scaling propensity of retentate in reverse osmosis desalination plants", IDA Journal of Desalination and Water Reuse, 6(2), 80-92.
 33. A.J. Karabelas, D.C. Sioutopoulos (2014), "Toward improvement of methods for predicting fouling of desalination membranes - The effect of permeate flux on specific fouling resistance", Desalination, 343, 97-105.
 34. Sarigiannis, D. A., Karakitsios, S. P., Kermenidou, M., Nikolaki, S., Zikopoulos, D., Semelidis, S., Papagiannakis, A., Tzimou, R. (2014). "Total exposure to airborne particulate matter in cities: The effect of biomass combustion". Sci. Total Environ. 493: 795-805.
 35. Karabelas A.J. (2014) “Key issues for improving the design and operation of membrane modules for desalination plants” Desalination & Water Treatment , 52, Issue 10-12, 1820-1832
 36. D.E. Moudjeber, H. Mahmoudi, M. Djennad, D.C. Sioutopoulos, S.T. Mitrouli, A.J. Karabelas (2014),"Brackish water desalination in the Algerian Sahara—Plant design considerations for optimal resource exploitation", Desalination and Water Treatment, 52/Issue: 22-24, 4040-4052
 37. S.T. Mitrouli, M. Kostoglou, A.J. Karabelas, A. Karanasiou, "Incipient crystallization of calcium carbonate on desalination membranes: dead-end filtration with agitation", Desalination and Water Treatment, article in press, DOI: 10.1080/19443994.2014.990931.
 38. A.J. Karabelas, D.C. Sioutopoulos., “New insights into organic gel fouling of reverse osmosis desalination membranes”, Desalination, doi:10.1016/j.desal.2015.01.029
 39. M. Amokrane, D. Sadaoui, Michel Dudeck, C. P. Koutsou, "New spacer designs for the performance improvement of the zig-zag spacer configuration in spiral-wound membrane modules", Desalination and Water Treatment, doi:10.1080/19443994.2015.1022003
 40. E.H. Papaioannou, M. Liakopoulou-Kyriakides, A.J. Karabelas, “Natural Origin Lycopene and Its ‘Green’ Downstream Processing”, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2013.817381
 41. Karakitsios, S., Asikainen, A., Garden, C., Semple, S., Brouwere, K. D., Galea, K. S., Sánchez-Jiménez, A., Gotti, A., Jantunen, M., Sarigiannis, D. (2014), "Integrated exposure for risk assessment in indoor environments based on a review of concentration data on airborne chemical pollutants in domestic environments in Europe“, Indoor and Built Environment, DOI: 10.1177/1420326X14534865.
 42. Melas A.D., Lorenzo Isella L., Konstandopoulos A.G., Drossinos Y. (2014) "Morphology and Mobility of Synthetic Colloidal Aggregates", Journal of Colloid and Interface Science, 417, pp. 27-36.
 43. Mandilas C., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G., Beatrice C., Lazzaro M., Di Blasio G., Molina S., Pastor J.V., Gil A. (2014) "Study of Basic Oxidation and Combustion Characteristics of Aluminum Nanoparticles under Enginelike Conditions", Energy and Fuels, 28 (5), pp. 3430-3441.
 44. Kostoglou M., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2014) "Improved Kinetic Model for Water Splitting Thermochemical Cycles using Nickel Ferrite", International Journal of Hydrogen Energy, 39 (12), pp. 6317-6327.
 45. Pagkoura C., Karagiannakis G., Zygogianni A., Lorentzou S., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G., Rattenburry M., Woodhead J.W. (2014) "Cobalt Oxide Based Honeycombs as Reactors/Heat Exchangers for Redox Thermochemical Heat Storage in Future CSP Plants", Solar Energy, 108, pp. 146-163.
 46. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M. (2014) "Analysis of Asymmetric and Variable Cell Geometry Wall-Flow Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2014-01-1510, SAE International Journal of Fuels and Lubricants, 7 (2), pp. 489-495.
 47. Nakamura K., Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Shibata T., Hashizume Y. (2014) "New Asymmetric Plugging Layout of Diesel Particulate Filters for the Pressure Drop Reduction", SAE Tech. Paper No. 2014-01-1512.
 48. Iwata H., Konstandopoulos A.G., Nakamura K., Ogyu K., Ohno K. (2014) "Experimental Study of Physical and Chemical Properties of Soot under Several EGR Conditions", SAE Tech. Paper No. 2014-01-1593.
 49. Lorentzou S., Karagiannakis G., Pagkoura C., Zygogianni A., Konstandopoulos A.G. (2014) "Thermochemical CO2 and CO2/H2O Splitting over NiFe2O4 for Solar Fuels Synthesis", Energy Procedia, 49, pp. 1999-2008; Also in Proceedings of the 2013 SolarPACES International Conference, Las Vegas, USA, 2013, September 17-20.
 50. Karagiannakis G., Pagkoura C., Zygogianni A., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2014) “Monolithic Ceramic Redox Materials for Thermochemical Heat Storage Applications in CSP Plants”, Energy Procedia, 49, pp. 820-829; Also in Proceedings of the 2013 SolarPACES International Conference, Las Vegas, USA, 2013, September 17-20.
 51. Melas A.D., Isella L., Konstandopoulos A.G., Drossinos Y. (2014) "Friction Coefficient and Mobility Radius of Fractal-Like Aggregates in the Transition Regime", Aerosol Science and Technology, 48 (12), pp. 1320-1331.
 52. G. Vourliotakis, G. Skevis, M.A. Founti (2014) "Some Aspects of Combustion Chemistry of C1-C2 Oxygenated Fuels in Low Pressure Premixed Flames", Proceedings of the Combustion Institute. doi: 10.1016/j.proci.2014.06.060.
 53. V. Tsakaloudi, G. Kogias, V. Zaspalis, "Process and material parameters towards the design of fast firing cycles fast firing cycles for high permeability MnZn-ferrites", Journal of Alloys and Compounds 588, 222-227, 2014
 54. C. A. Stergiou, V. Zaspalis, "Analysis of the complex permeability of NiCuZn-ferrites up to 1GHz with regard to the Cu-content and sintering temperature", Ceramics International 20, 357-366. 2014
 55. V. Tsakaloudi, D. Holz, V. Zaspalis, "The effect of externally applied uniaxial compressive stress on the magnetic properties of MnZn-ferrites", Journal of Japan Society of Powder and Powder Metallurgy, 61(1),p.204, 2014
 56. G. Kogias, D. Holz, V. Zaspalis, "New MnZn Ferrites with High Saturation Flux Density", Journal of Japan Society of Powder and Powder Metallurgy. 61(1), p.201, 2014
 57. D.Holz, A. Pagana, V. Tsakaloudi, G. Kogias, V. Zaspalis, "Fundamentals of the Densification Mechanism of NiCuZn-Ferrites", Journal of Japan Society of Powder and Powder Metallurgy, 61(1), p.75, 2014
 58. L. Nalbandian, A. Evdou, D. Holz Z. Nikolaidou, V. Zaspalis, "Ferrites as RedOx Catalysts for Chemical Looping and Thermochemical Water Splitting Processes", Journal of Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 61(1), p.173, 2014
 59. E. Eleftheriou, V. Tsakaloudi, G. Kogias, M. Zagorowska, V. Zaspalis, "Hexagonal Ferrite Materials for the Manufacturing of Very High Frequency (~95 GHz) Non Reciprocal Components", Journal of Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 61(1), p.296, 2014
 60. V. T. Zaspalis, V. Tsakaloudi, G. Kogias, "Ceramic Magnetic Materials: Targeted Design for New Emerging Applications", European Physics Journal 75,04004, 2014
 61. E. Papastergiadis, S. Sklari, A. Zouboulis, A. Chasiotis, P. Samaras, "The use of steelmaking slag for sewage sludge stabilization", Desalination and Water Treatment, 51(25-27) (2014) 1-6
 62. V.J. Inglezakis, A.A. Zorpas, A. Karagiannidis, P. Samaras, I. Voukalli, S. Sklari, "European Union legislation on sewage sludge management", Fresenius Environmental Bulletin, 23(2A), (2014) 635-639
 63. Kikkinides, E.S., Politis, M.G., "Linking pore diffusivity with macropore structure of zeolite adsorbents. Part I: Three dimensional structural representation combining scanning electron microscopy with stochastic reconstruction methods", Adsorption 20(1), 5-20, 2014
 64. Kikkinides, E.S., Politis, M.G., "Linking pore diffusivity with macropore structure of zeolite adsorbents. Part II: Simulation of pore diffusion and mercury intrusion in stochastically reconstructed zeolite adsorbents", Adsorption 20(1), 21-35, 2014
 65. Al-Musa A., Al-Saleh M., Ioakeimidis Z.C., Ouzounidou M., Yentekakis I.V., Konsolakis M.,Marnellos G.E. (2014), "Hydrogen production by iso-octane steam reforming over Cu catalysts supported on rare earth oxides (REOs)", International Journal of Hydrogen Energy 39 (3), pp 1350-1363.
 66. Al-Musa A.A., Ioakeimidis Z.S., Al-Saleh M.S., Al-Zahrany A., Marnellos G.E.,Konsolakis M. (2014), "Steam reforming of iso-octane toward hydrogen production over mono- And bi-metallic CueCo/ CeO2 catalysts: Structure-activity correlations", International Journal of Hydrogen Energy 39 (34), pp 19541-19554.
 67. Chatziagorakis P., Elmasides C., Sirakoulis G.C., Karafyllidis I., Andreadis I., Georgoulas N., Giaouris D., Papadopoulos A.I., Ziogou C., Ipsakis D., Papadopoulou S., Seferlis P., Stergiopoulos F.,Voutetakis P. (2014), "Cellular automata model with game theory for power management of hybrid renewable energy smart grids", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 8751, pp 248-257.
 68. Chatziagorakis P., Elmasides C., Sirakoulis G.C., Karafyllidis I., Andreadis I., Georgoulas N., Giaouris D., Papadopoulos A.I., Ziogou C., Ipsakis D., Papadopoulou S., Seferlis P., Stergiopoulos F.,Voutetakis S. (2014), "Application of Neural Networks Solar Radiation Prediction for Hybrid Renewable Energy Systems", Communications in Computer and Information Science, 459 CCIS, pp 133-144.
 69. Damartzis T., Kouneli A., Papadopoulos A.I., Seferlis P., Dimitriadis G.,Vlachopoulos G. (2014), "Optimal design of solvent based post combustion CO2 capture processes in quicklime plants", Chemical Engineering Transactions, 39, pp 1327-1332.
 70. Damartzis T., Papadopoulos A.I.,Seferlis P. (2014) "Optimum synthesis of solvent-based post-combustion CO2 capture flowsheets through a generalized modeling framework", Clean Technologies and Environmental Policy 16 (7), pp 1363-1380.
 71. Giaouris D., Banerjee S., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Voutetakis S., Zahawi B., Pickert V., Abusorrah A., Al Hindawi M.,Al-Turki Y. (2014), "Foldings and grazings of tori in current controlled interleaved boost converters", International Journal of Circuit Theory and Applications 42 (10), pp 1080-1091.
 72. Giaouris D., Papadopoulos A.I., Seferlis P., Papadopoulou S., Voutetakis S., Stergiopoulos F.,Elmasides C. (2014), "Optimum energy management in smart grids based on power pinch analysis", Chemical Engineering Transactions, 39, pp 55-60.
 73. Garagounis I. , Kyriakou V., Skodra A. , Vasileiou E. , Stoukides M. (2014), "Electrochemical Synthesis of Ammonia in Solid Electrolyte Cells", Frontiers in Energy Research, 2, pp. 1-10.
 74. Ipsakis D., Kraia T., Marnellos G.E., Ouzounidou M., Voutetakis S., Dittmeyer R., Dubbe A., Haas-Santo K., Konsolakis M., Figen H.E., Güldal N.O.,Baykara S.Z. (2014), "An electrocatalytic membrane-assisted process for hydrogen production from H2S in Black Sea: Preliminary results", International Journal of Hydrogen Energy, In Press.
 75. Kaklidis N., Garagounis I., Kyriakou V., Besikiotis V., Arenillas A., Menéndez J.A., Marnellos G.E.,Konsolakis M. (2014), "Direct utilization of lignite coal in a Co-CeO2/YSZ/Ag solid oxide fuel cell", International Journal of Hydrogen Energy, In Press.
 76. Kaklidis N., Kyriakou V., Garagounis I., Arenillas A., Menéndez J.A., Marnellos G.E.,Konsolakis M. (2014), "Effect of carbon type on the performance of a direct or hybrid carbon solid oxide fuel cell", RSC Advances 4 (36), pp 18792-18800.
 77. Kechagiopoulos P.N., Voutetakis S.S.,Lemonidou A.A. (2014), "Cold flow experimental study and computer simulations of a compact spouted bed reactor", Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 82, pp 137-149.
 78. Kyriakides A.S., Rodríguez-García L., Voutetakis S., Ipsakis D., Seferlis P.,Papadopoulou S. (2014), "Enhancement of pure hydrogen production through the use of a membrane reactor", International Journal of Hydrogen Energy 39 (9), pp 4749-4760.
 79. Mavrou P., Papadopoulos A.I., Stijepovic M., Seferlis P., Linke P.,Voutetakis S. (2014), "Assessment of working fluid mixtures for solar organic rankine cycles", Chemical Engineering Transactions, 39, pp 283-288.
 80. Papadopoulos A.I., Badr S., Chremos A., Forte E., Zarogiannis T., Seferlis P., Papadokonstantakis S., Adjiman C.S., Galindo A.,Jackson G. (2014), "Efficient screening and selection of post-combustion CO2 capture solvents", Chemical Engineering Transactions, 39, pp 211-216.
 81. Stijepovic M.Z., Papadopoulos A.I., Linke P., Grujic A.S.,Seferlis P. (2014), "An exergy composite curves approach for the design of optimum multi-pressure organic Rankine cycle processes", Energy 69, pp 285-298.
 82. Stijepovic M.Z., Papadopoulos A.I., Linke P., Grujic A.S.,Seferlis P. (2014), "Design of multi-pressure organic rankine cycles for waste heat recovery in site utility systems", Computer Aided Chemical Engineering, 33, pp 109-114.
 83. Papanikolaou N., Pavlopoulos GA., Pafilis E., Theodosiou T., Schneider R., Satagopam VP., Ouzounis C., Eliopoulos A., "BioTextQuest+ − A knowledge integration platform for literature mining and concept discovery", Bioinformatics 30, 3249-3256
 84. Kyrpides NC., Hugenholtz P., Eisen JA., Woyke T., Göker M., Parker CT., Amann R., Beck BJ., "Genomic Standards Consortium", Field D, Whitman WB, Garrity GM, Klenk H-P (2014) Genomic Encyclopedia of Bacteria and Archaea: sequencing a myriad type strains. PLoS Biol. 12(8), e1001920
 85. Katsani KR., Irimia M., Karapiperis C., Scouras ZG., Blencowe BJ., Promponas VJ., Ouzounis CA., "Functional genomics evidence unearths new moonlighting roles of outer ring coat nucleoporins", Scientific Reports 4, 4655
 86. S.D. Pappas, A. Delimitis, V. Kapaklis, E.Th. Papaioannou, P. Poulopoulos, D. Trachylis, M.J. Velgakis, and C. Poilitis, "Natural nanomorphous Ni/NiO magnetic multilayers: Structure and magnetism of the high-Ar pressure series", J. Nanosci. Nanotechnol. 14(8), pp.6103-6107
 87. E.F. Iliopoulou, E. Heracleous, A. Delimitis, and A.A. Lappas, "Producing high quality biofuels: Pt-based hydroisomerization catalysts evaluated using BtL-naphtha surrogates", Appl. Catal. B: Env. 145, pp.177-186
 88. E.F. Iliopoulou, S. Stefanidis, K. Kalogiannis, A.C. Psarras, A. Delimitis, K.S. Triantafyllidis, and A.A. Lappas, "Pilot-scale validation of Co-ZSM-5 catalyst performance in the catalytic upgrading of biomass pyrolysis vapours", Green Chem. 16, pp.662-674
 89. P. Poulopoulos, A. Goschew, V. Kapaklis, M. Wolff, A. Delimitis, F. Wilhelm, A. Rogalev, S. D. Pappas, A. Straub, and P. Fumagalli, "Induced spin-polarization of EuS at room temperature in Ni/EuS multilayers", Appl. Phys. Lett. 104, pp.112411_1 - 112411_4
 90. A. Delimitis, Ch. Papageorgiou, and Th. Kyratsi, "Structural modifications induced by sodium doping in PbTe thermoelectric materials prepared by low temperature synthesis", J. Surf. Inter. Mater., 2, pp.238-243
 91. Nikolopoulos, A., Malgarinos, I., Nikolopoulos, N., Grammelis, P., Karellas, S., Kakaras, E., "Erratum: A decoupled approach for NOx-N2O 3-D CFD modeling in CFB plants (Fuel (2014) 115 (401-415)", Fuel, Volume 119, 1 March 2014, Page 335
 92. M. Zeneli, K. Atsonios, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras, "Numerical Tools for a BFB Calciner Reactor: CFD and Thermodynamic Models", American Journal of Heat and Mass Transfer 1, February 2014, pp.1-23.
 93. Christodoulou, Chr., Tsekos, Chr., Tsalidis, G., Fantini, M., Panopoulos, K.D., De Jong, W., Kakaras, E., "Attempts on cardoon gasification in two different circulating fluidized beds",Case Studies in Thermal Engineering, Volume 4, 1 November 2014, Pages 42-52
 94. Rakopoulos, D.C. , Rakopoulos, C.D. , Giakoumis, E.G. , Dimaratos, A.M., Kakaras, E.C., "Comparative evaluation of two straight vegetable oils and their methyl ester biodiesels as fuel extenders in HDDI diesel engines: Performance and emissions, Journal of Energy Engineering, 1 September 2014, Volume 140, Issue 3, Article number A4014001
 95. Christodoulou, C., Grimekis, D., Panopoulos, K.D. , Pachatouridou, E.P., Iliopoulou, E.F., Kakaras, E., "Comparing calcined and un-treated olivine as bed materials for tar reduction in fluidized bed gasification", Fuel Processing Technology Volume 124, August 2014, pp. 275-285
 96. Drosatos, P., Nikolopoulos, N., Agraniotis, M., Itskos, G., Grammelis, P., Kakaras, E., "Decoupled CFD simulation of furnace and heat exchangers in a lignite utility boiler", Fuel, January 2014, 117 Part A, pp.633-648
 97. K. Braimakis, K. Atsonios, K. D. Panopoulos, S. Karellas, E. Kakaras, "Economic evaluation of decentralized pyrolysis for the production of bio-oil as an energy carrier for improved logistics towards a large centralized gasification plant", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 35, pp.57-72
 98. C. Christodoulou, E. I. Koytsoumpa, K.-D. Panopoulos, S. Karellas, E. Kakaras, "Agglomeration problems during cardoon fluidized bed gasification", Thermal Science, 2014, Volume 18, Issue 2, pp.645-656
 99. C. Christodoulou, D. Grimekis, K.-D. Panopoulos, D. Vamvuka, S. Karellas, E. Kakaras, "Circulating fluidized bed gasification of 1st and 2nd generation biofuel seed cakes after oil extraction", Fuel, 2014, 132, pp.71-81, 15
 100. A. Nikolopoulos, I. Malgarinos, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, S. Karellas, E. Kakaras, "A decoupled approach for NOx – N2O 3-D modeling in CFB plants", Fuel, 115, January 2014, pp.401-415
 101. Vera, D., Jurado, F., Margaritis, N.K., Grammelis, P., "Experimental and economic study of a gasification plant fuelled with olive industry wastes", Energy for Sustainable Development 23, pp. 247-257
 102. Itskos, G., Margaritis, N., Koutsianos, A., Grammelis, P., "Characterization of solid residues from high temperature gasification of olive kernel", Waste and Biomass Valorization 5(5), pp. 893-901
 103. N. Margaritis, D. Rakopoulos, E. Mylona, P. Grammelis, "Introduction of renewable energy sources in the district heating System of Greece", International journal of Sustainable Energy Planning and Management, Vol 4, 45-58
 104. P. Grammelis, N. Goodwin, E. Alakangas, W. Hasslinger, E. Karampinis, "The Biomass Technology Roadmap of the RHC-Platform: Priorities for high efficient large-scale CHP units", VGB PowerTech Journal, June 2014
 105. Basinas, P., Wu, Y., Grammelis, P., Anthony, E.J., Grace, J.R., Jim Lim, C., "Effect of pressure and gas concentration on CO2 and SO 2 capture performance of limestones", Fuel, 122, 236-246
 106. D. Kourkoumpas, M. Karampinis, P. Grammelis, "New Power-Production Options for Biomass and Co Generation",Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment
 1. Heracleous E., Liakakou E., Lappas A., Lemonidou A.A.,(2013), “Investigation of K-promoted Cu-Zn-Al, Cu-X-Al and Cu-Zn-X (X=Cr, Mn) catalysts for carbon monoxide hydrogenation to higher alcohols”, Applied Catalysis A 455, pp 145-154
 2. Heracleous E., Lemonidou A.,(2013), “Highlights of platinum group metal catalysts development for biomass valorisation”, Platinum Metals Review, 55, pp 101-109
 3. Vasiliadou E., Lemonidou A.A., (2013), “Kinetic study of glycerol hydrogenolysis over Cu/SiO2 catalysts”, Chemical Engineering Journal, 231, pp 103-112
 4. Lemonidou A. A., * Vagia E., Lercher J.,(2013), "Acetic acid reforming over Rh supported on La2O3 modified CeO2-ZrO2 - catalytic performance and reaction pathway analysis", ACS Catalysis, 3(9), pp 1919-1928
 5. Bezergianni S., Chapter entitled (2013), “Catalytic Hydroprocessing of Liquid Biomass for Biofuels Production” as part of the book entitled "Liquid, Gaseous and Solid Biofuels - Conversion Techniques", ISBN 978-953-51-1050-7, Editor: Zhen Fang, In Tech.
 6. Bezergianni, S. (2013), “Conceiving, Exploring & Exploiting Innovative Ideas: From Waste Cooking Oil to Diesel”, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2:9,
 7. Ziogou, C., Ipsakis, D., Seferlis, P., Bezergianni, S., Papadopoulou, S., Voutetakis, S., (2013), “Optimal production of renewable hydrogen based on an efficient energy management strategy”, Energy, 55 , pp. 58-67
 8. Bezergianni, S. and Dimitriadis, A., (2013), “Comparison Between Different Types of Renewable Diesel”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 21, pp. 110-116
 9. Bezergianni, S. and Dimitriadis, A., (2013), “Temperature Effect On Co-Hydroprocessing of Heavy Gas Oil- Waste Cooking Oil Mixtures for Hybrid Diesel Production”, Fuel, 103, pp. 579-584
 10. Heracleous E., Iliopoulou E.F., Lappas A.A. (2013), "Microporous/mesoporous Pt/ZSM-5 catalysts for hydroisomerization of BTL-naphtha”, Industrial and Engineering Chemistry Research, 52 (41), pp. 14567-14573
 11. Stefanidis, S., Kalogiannis, K., Iliopoulou, E.F., Lappas, A.A., Triguero, J.M., Navarro, M.T., Chica, A., Rey, F. (2013), "Mesopore-modified mordenites as catalysts for catalytic pyrolysis of biomass and cracking of vacuum gasoil processes", Green Chemistry, 15 (6), pp. 1647-1658
 12. Rahikainen J.L., Moilanen U., Nurmi-Rantala S., Lappas A.A., Koivula A., Viikari L., Kruus K., (2013), "Effect of temperature on lignin-derived inhibition studied with three structually different cellobiohydrolases", Bioresource Technology, 146, pp.118-125
 13. Karidi, K., Pladis, P. and Kiparissides, C., “A Theoretical and Experimental Kinetic Investigation of the ROP of L,L-Lactide in the Presence of a Polyalcohol”,  Macromolecular Symposia, 333, 206-215, (2013)
 14. Kiparissides, C. and Kammona, O. “Nanoscale Carriers for Targeted Delivery of Drugs and Therapeutic Biomolecules”, Canadian Journal of Chemical Engineering, 91, 638-561, (2013)
 15. Κarakosta,  P., Koumlili, E., Kammona, O. and Kiparissides, C., “Antimicrobial Agent-Containing Polymeric Materials”, Macromolecular Symposia, 331-332, 144-151, (2013)
 16. Gkementzoglou Ch, Kotrotsiou O., Stoukides M. and  Kiparissides C., “On the Synthesis of Molecularly Imprinted Polymersfor Analytical and Sensor Applications”, Macromolecular Symposia, 331-332, 26-33, 2013
 17. Gkementzoglou, Ch, Kotrotsiou, O. and Kiparissides, C., “Synthesis of Novel Composite Membranes Based on Molecularly Imprinted Polymers for Removal of Synthetic Organic Compounds from Water”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 52, 14001−14010, (2013)
 18. Milenkovic, J., Alexopoulos, A. H.  and Kiparissides, C., “Flow and Particle Deposition in the Turbuhaler. A CFD Simulation”, International Journal of Pharmaceutics, 448, 205– 213, (2013)
 19. Chatzidoukas Ch., Penloglou G., Kiparissides C., "Development of a Structured Dynamic Model for the Production of Polyhydroxybutyrate (PHB) in A. Lata Cultures", Biochemical Engineering Journal, 71, 72– 80 (2013)
 20. Kiparissides, C. and Kammona, O. “Nanoscale Carriers for Targeted Delivery of Drugs and Therapeutic Biomolecules”, Canadian Journal of Chemical Engineering, 91, 638-651, (2013)
 21. Mitrouli S., Karabelas A.J., Karanasiou A., Kostoglou M. (2013), "Incipient calcium carbonate scaling of desalination membranes in narrow channels with spacers—experimental insights", Journal of Membrane Science, Vol. 425–426, pp. 48–57.
 22. Karabelas A.J (2013), "Key issues for improving the design and operation of spiral wound membrane modules in desalination plants", Desalination & Water Treatment, DOI: 10.1080/19443994.2013.790322.
 23. C.P. Koutsou, A.J. Karabelas, T.B. Goudoulas (2013), "Characteristics of permeate-side spacers of spiral wound membrane modules", Desalination 322, pp. 131–136.
 24. D.A. Sarigiannis, P. Kontoroupis, E.S. Solomou, S. Nikolaki, A.J. Karabelas (2013), "Inventory of pesticide emissions into the air in Europe", Atmospheric Environment Volume 75, pp. 6–14.
 25. Kostoglou M., Karabelas A.J. (2013), "Comprehensive simulation of flat-sheet membrane element performance in steady state desalination", Desalination 316, pp. 91-102.
 26. D.C. Sioutopoulos, T.Β. Goudoulas, E.G. Kastrinakis, S.G. Nychas, A.J. Karabelas (2013), "Rheological and permeability characteristics of alginate fouling layers developing on reverse osmosis membranes during desalination", J. Membr. Sci, Volume 434, pp. 74–84.
 27. Kostoglou M., Karabelas A.J (2013), "Modeling scale formation in flat-sheet membrane modules during water desalination", A.I.Ch.E Journal, Vol. 59, pp. 2917–2927.
 28. S.I. Patsios, V.C. Sarasidis, A.J. Karabelas (2013), "A hybrid photocatalysis - ultrafiltration continuous process for humic acids degradation", Separation and Purification Technology, Vol. 104, pp. 333–341.
 29. K. V. Plakas, A. J. Karabelas, S. D. Sklari, V. T. Zaspalis (2013), "Toward the Development of a Novel Electro-Fenton System for Eliminating Toxic Organic Substances from Water. Part 1. In Situ Generation of Hydrogen Peroxide", Ind. & Eng. Chem. Res., Vol. 52, pp. 13948-13956.
 30. Papaioannou E.H, Patsios S.I, Karabelas A.J, Philippopoulos N.A. (2013), "Characterization of condensates from an indirect olive oil pomace drying process: the effect of drying temperature", Journal of Environmental Chemical Engineering 1, 831–837.
 31. A.J. Karabelas, V.C. Sarasidis, S.I. Patsios (2013), "The effect of UV radiant power on the rate of polysaccharide photocatalytic mineralization", Chemical Engineering Journal, Vol. 229, pp. 484–491.
 32. Spyros P. Karakitsios, Dimosthenis Α. Sarigiannis, Alberto Gotti, Pavlos A. Kassomenos, Georgios A. Pilidis, “A methodological frame for assessing benzene induced leukemia risk mitigation due to policy measures”, Science of the Total Environment 443 (2013) 549–558.
 33. Mandilas C., Daskalos E., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2013) "Synthesis of Aluminium Nanoparticles by Arc Plasma Spray under Atmospheric Pressure", Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 178 (1), pp. 22-30.
 34. Zarvalis D., Pappas D., Lorentzou S., Akritidis T., Chasapidis L., Konstandopoulos A.G. (2013) "Experimental Study of Thermal Aging on Catalytic Diesel Particulate Filter Performance" SAE Technical Paper 2013-01-0524, SAE International Journal of Engines, 6 (2), pp. 688-698.
 35. Iwata H., Konstandopoulos A.G., Nakamura K., Kasuga T., Ogyu K., Ohno K. (2013) "Durability of Filtration Layers Integrated into Diesel Particulate Filters" SAE Technical Paper 2013-01-0837.
 36. Beatrice C., Rispoli N., Di Blasio G., Patrianakos G., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G., Imren A., Denbratt I., Palacin R. (2013) "Emission Reduction Technologies for the Future Low Emission Rail Diesel Engines: EGR vs SCR" SAE Technical Paper 2013-24-0087.
 37. Oostingh G.J., Papaioannou E., Chasapidis L., Akritidis T., Konstandopoulos A.G., Duschl A. (2013) "Development of an On-line Exposure System to Determine Freshly Produced Diesel Engine Emission-Induced Cellular Effects", Toxicology in Vitro, 27 (6), pp. 1746-1752.
 38. Roeb M., Thomey D., de Oliveira L., Sattler C., Fleury G., Pra F., Tochon P., Brevet A., Roux G., Gruet N., Mansilla C., Le Naour F., Poitou S., Allen R.W.K., Elder R., Kargiannakis G., Agrafiotis C., Zygogianni A., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G., Giaconia A., Sau S., Tarquini P., Haussener S., Steinfeld A., Canadas I., Orden A., Ferrato M. (2013) “Sulphur Based Thermochemical Cycles: Development and Assessment of Key Components of the Process", International Journal of Hydrogen Energy, 38 (14), pp. 6197-6204.
 39. Asimakopoulou A., Daskalos E., Lewinski N., Riediker M., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G. (2013) "Development of a Dose-Controlled Multiculture Cell Exposure Chamber for Efficient Delivery of Airborne and Engineered Nanoparticles", Journal of Physics: Conference Series, 429, Art. No. 012023; Also in International Conference on Safe production and use of Nanomaterials, Nanosafe 2012 (Nanosafe 2012), November 13-15, Grenoble, France.
 40. Agrafiotis C., Zygogianni A., Pagkoura C., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2013) "Hydrogen Production via Solar-Aided Water Splitting Thermochemical Cycles with Nickel Ferrite: Experiments and Modeling", AIChE Journal, 59 (4), pp. 1213-1225.
 41. V. Tsakaloudi, D. Holz, V. Zaspalis "The effect of uniaxial compressive stress on the magnetic properties of power MnZn-ferrites", Journal of Materials Science, 48, 3825-3833, 2013
 42. V. Tsakaloudi, D. Sakellari, E. Polychroniadis, V. Zaspalis, "Stress relaxation phenomena in NiCuZn-ferrites induced by annealing", Journal of Materials Science 48, 3692-3699, 2013
 43. K. Plakas, A. Karabelas, S. Sklari, V. Zaspalis, "Toward the development of a novel electro-fenton system for eliminating toxic organic substances from water. Part 1: In situ generation of hydrogen peroxide", Industrial and Engineering Chemistry Research 52(39, 13948-13956, 2013
 44. S.D. Sklari, S. Szymanska, P. Samaras, V. T. Zaspalis, A.I. Zouboulis, "NanoMembraneWater: Development of Innovative Hybrid Processes for Contaminated Water Treatment using Nanoporous Membranes", Desalination and Water Treatment 51(25-27), 4938-4946, 2013
 45. E. Halevas, A. Malakopoulos, A. Delimitis, V. Zaspalis, G. Litsardakis, A. Salifoglou, "Manganese Oxychloride Modified Hydrophobic Silica Targets Removal of Nitrates from Water", Water Air Soil Pollution, 224, 1958-1970, 2013
 46. D. Koutsonikolas, S.P. Kaldis, G. Pantoleontos, V. Zaspalis, G. Sakellaropoulos, "Techno Economic Assessment of polymeric ceramic and metallic membranes integration", Chemical Engineering Transactions, 35, 715-720, 2013
 47. Guest editorial, P. Samaras, A.I. Zouboulis S.D. Sklari, Desalination and Water Treatment, 51(13-15) (2013) 2871
 48. Makridis, SS; Gkanas, EI; Panagakos, G; Kikkinides, ES; Stubos, AK; Wagener, P; Barcikowski, S., “Polymer-stable magnesium nanocomposites prepared by laser ablation for efficient hydrogen storage”, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, Volume: 38(26), 11530-11535 (2013).
 49. Angeli Sophia D., Monteleone Giulia, Alberto Giaconia, Lemonidou Angeliki A. "Low Temperature Methane Steam Reforming: Catalytic Activity and Coke Deposition Study", Chemical Engineering Transactions, (2013) 35, 1201-1206
 50. Turchetti L., Monteleone G., Giaconia A., Sau S., Palma V., Castaldo F., Lemonidou A.A., Angeli S.D., "Time-on-Stream Stability of New Catalysts for Low-Temperature Steam Reforming of Biogas", Chem Eng. Transactions 33 (2013) 685-690
 51. Vernoux P., Lizarraga L., Tsampas M.N., Sapountzi F.M., De Lucas-Consuegra A., Valverde J.-L., Souentie S., Vayenas C.G., Tsiplakides D., Balomenou S., Baranova E.A. (2013), “Ionically conducting ceramics as active catalyst supports”, Chemical Reviews, 113 (10), pp 8192-8260.
 52. Mintsouli I., Georgieva J., Armyanov S., Valova E., Avdeev G., Hubin A., Steenhaut O., Dille J., Tsiplakides D., Balomenou S., Sotiropoulos S. (2013), “Pt-Cu electrocatalysts for methanol oxidation prepared by partial galvanic replacement of Cu/carbon powder precursors”, Applied Catalysis B: Environmental, 136, pp 160-167
 53. Abusorrah A., Al-Hindawi M.M., Al-Turki Y., Mandal K., Giaouris D., Banerjee S., Voutetakis S., Papadopoulou S. "Stability of a boost converter fed from photovoltaic source" Solar Energy,98 (PC), pp 458-471
 54. Giaouris D., Papadopoulos A.I., Ziogou C., Ipsakis D., Voutetakis S., Papadopoulou S., Seferlis P., Stergiopoulos F., Elmasides C. "Performance investigation of a hybrid renewable power generation and storage system using system" Energy, 61, pp 621-635
 55. Ziogou C., Elmasides C., Papadopoulou S., Voutetakis S., "Supervisory control and unattended operation of an off-grid hybrid power generation station with hydrogen storage", Chemical Engineering Transactions, 35, pp 529-534
 56. Ipsakis D., Papadopoulou S., Voutetakis S., Seferlis P., "Analysis and implementation of a plant-wide control system for an LPG reforming-fuel cell power system", Chemical Engineering Transactions, 35, pp 955-960
 57. Giaouris D., Papadopoulos A.I., Ziogou C., Ipsakis D., Seferlis P., Papadopoulou S., Voutetakis S., Elmasides C., "Optimization of hybrid renewable power generation flowsheets using generic structural and temporal models", Chemical Engineering Transactions, 35, pp 115-120
 58. Ziogou C., Ipsakis D., Seferlis P., Bezergianni S., Papadopoulou S., Voutetakis S., "Performance assessment and afficiency of a renewable hydrogen production station based on a supervisory control methodology", Chemical Engineering Transactions, 35, pp 163-168
 59. Damartzis T., Papadopoulos A.I., Seferlis P., "Generalized framework for the optimal design of solvent-based post-combustion CO2 capture flowsheets", Chemical Engineering Transactions, 35, pp 1177-1182
 60. Tarabsheh A.A., Voutetakis S., Papadopoulos A.I., Seferlis P., Etier I., Saraereh O., "Investigation of temperature effects in efficiency improvement of non-uniformly cooled photovoltaic cells", Chemical Engineering Transactions, 35, pp 1387-1392
 61. Giaconia A., Turchetti L., Monteleone G., Morico B., Iaquaniello G., Shabtai K., Sheintuch M., Boettge D., Adler J., Palma V., Voutetakis S., Lemonidou A., Annesini M.C., Den Exter M., Balzer H., "Development of a solar-powered, fuel-flexible compact steam reformer: The CoMETHy project", Chemical Engineering Transactions, 35, pp 433-438
 62. Kyriakides A.-S., Ipsakis D., Voutetakis S., Papadopoulou S., Seferlis P., "Modelling and simulation of a membrane reactor for the low temperature methane steam reforming", Chemical Engineering Transactions, 35, pp 109-114
 63. Ziogou C., Georgiadis M.C., Pistikopoulos E.N., Papadopoulou S., Voutetakis S., "Combining multi-parametric programming and NMPC for the efficient operation of a PEM fuel cell", Chemical Engineering Transactions, 35, pp 913-918
 64. Ved O.V., Seferlis P., Kapustenko P.O., "A multi-level mathematical model of the co catalytic conversion process", Chemical Engineering Transactions, 35, pp 691-696
 65. Vernoux P., Lizarraga L., Tsampas M.N., Sapountzi F.M., De Lucas-Consuegra A., Valverde J.-L., Souentie S., Vayenas C.G., Tsiplakides D., Balomenou S., Baranova E.A., "Ionically conducting ceramics as active catalyst supports",Chemical Reviews, 113(10), pp 8192-8260
 66. Gadoue S.M., Giaouris D., Finch J.W., "Stator current model reference adaptive systems speed estimator for regenerating-mode low-speed operation of sensorless induction motor drives", IET Electric Power Applications, 7(7), pp 597-606
 67. Hodgson D., Mecrow B.C., Gadoue S.M., Slater H.J., Barrass P.G., Giaouris D., "Effect of vehicle mass changes on the accuracy of Kalman filter estimation of electric vehicle speed", IET Electrical Systems in Transportation, 3(3), pp 67-68
 68. Papadopoulos A.I., Stijepovic M., Linke P., Seferlis P., Voutetakis S., "Toward optimum working fluid mixtures for Organic Rankine Cycles using molecular design and sensitivity analysis", Industrial and Engineering Chemistry Research, 52(34), pp 12116-12133
 69. Konsolakis M., Yentekakis I.V., Pekridis G., Kaklidis N., Psarras A.C., Marnellos G.E., "Insights into the role of SO2 and H2O on the surface characteristics and de-N2O efficiency of Pd/Al2O3 catalysts during N2O decomposition in the presence of CH4 and O2 excess", Applied Catalysis B: Environmental, 138-139, pp 191-198
 70. Papadopoulos A.I., Stijepovic M., Linke P., Seferlis P., Voutetakis S., "Molecular design of working fluid mixtures for organic rankine cycles", Computer Aided Chemical Engineering, 32, pp 289-294
 71. Ziogou C., Ipsakis D., Seferlis P., Bezergianni S., Papadopoulou S., Voutetakis S., "Optimal production of renewable hydrogen based on an efficient energy management strategy", Energy, 55, pp 58-67
 72. Ziogou C., Pistikopoulos E.N., Georgiadis M.C., Voutetakis S., Papadopoulou S., "Empowering the performance of advanced NMPC by multiparametric programming - An application to a PEM fuel cell system", Industrial and Engineering Chemistry Research. 52(13), pp 4863-4873
 73. Ziogou C., Papadopoulou S., Georgiadis M.C., Voutetakis S., "On-line nonlinear model predictive control of a PEM fuel cell system", Journal of Process Control, 23(4), pp 483-492
 74. Garagounis I., Kyriakou V., Stoukides M., "Electrochemical promotion of catalytic reactions: Thermodynamic analysis and calculation of the limits in Faradaic Efficiency", Solid State Ionics, 231, pp 58-62
 75. Giaouris D., Banerjee S., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Voutetakis S., Zahawi B., Pickert V., Abusorrah A., Al Hindawi M., Al-Turki Y., "Foldings and grazings of tori in current controlled interleaved boost converters", Early View
 76. Kyriakou V., Garagounis I., Stoukides M., “Steam Electrolysis with Simultaneous Production of C2 Hydrocarbons in a Solid Electrolyte Cell”, International Journal of Hydrogen Energy 39 (2014) 675-683
 77. Garagounis I., Kyriakou V., Skodra A., Vasileiou D., Stoukides M., “Electrochemical Synthesis of Ammonia in Solid Electrolyte Cells", Frontiers in Energy Research, doi: 10.33389/fenng.2014.00001
 78. Gkementzoglou C., Kotrotsiou o., Stoukides M., Kiparissides C., “On the synthesis of molecularly imprinted polymers for analytical and sensor applications”, Macromolecular Symposia, 331-332 (2014) 26-33.
 79. Konsolakis M., Yentekakis I.V., Pekridis G., Kaklidis N., Psarras A.C., Marnellos G.E., “Insights into the role of SO2 and H2O on the surface characteristics and de-N2O efficiency of Pd/Al2O3 catalysts during N2O decomposition in the presence of CH4 and O2 excess”, Applied Catalysis B: Environmental, 138-139, 191-198 (2013).
 80. E. Halevas, A. Malakopoulos, A. Delimitis, V. Zaspalis, G. Litsardakis, A. Salifoglou, "Manganese Oxychloride Modified Hydrophobic Silica Targets Removal of Nitrates from Water", Water Air Soil Pollution, 224, 1958-1970, 2013
 81. Belda E., Sekowska A., Le Fèvre F., Morgat A., Mornico D., Ouzounis C., Vallenet D., Médigue C. "An updated metabolic view of the Bacillus subtilis 168 genome". Microbiology 159, 757-770
 82. Drozdov I., Didangelos A., Yin X., Zampetaki A., Abonnenc M., Murdoch C., Zhang M., Ouzounis CA. "Gene network and proteomic analyses of cardiac responses to pathological and physiological stress", Circ. Cardiovasc. Genet. 6, 588-597
 83. Psomopoulos FE., Mitkas PA., Ouzounis CA., "Detection of genomic idiosyncrasies using fuzzy phylogenetic profiles", PLoS ONE 8(1), e52854
 84. Itskos, G., Grammelis, P., Scala, F., Kruczec, H., Coppola, A., Salatino, P., Kakaras, E., "A comparative characterization study of Ca-looping natural sorbents", Applied Energy, Volume 108, August 2013, Pages 373-382
 85. Emma ter Mors, E., Terwel, B., Daamen, D., Reiner, D., Schumann, D., Anghel, S., Boulouta, I., Cismaru, D., Constantin, C., de Jager, C., Dudu, A., Esken A., Firth, R., Gemeni, V., Hendriks, C., Koukouzas, N., "A Comparison of Techniques Aimed at Collecting Informed Public Opinions: Opinion Quality in Focus Group Discussions versus Information-Choice Questionnaires", International Journal of Greenhouse Gas Control, 18, 256–263
 86. Karampinis, Ε., Grammelis, P., Kakaras, E., "Biomass logistics and sustainability criteria for large-scale power generation in Europe", VGB PowerTech Journal, June 2013
 87. Vorrias, I., Atsonios, K., Nikolopoulos, A., Nikolopoulos, N., Grammelis, P., Kakaras, E., "Calcium Looping for CO2 capture from a lignite fired power plant</", Fuel, Volume 113, November 2013, Pages 826-836
 88. Vijo Varkey, T., Zarzour, O., Koukouzas, N., Vidican, G., Al-Saleh, Y., Katsimpardi, I., "Carbon Capture and Storage: State of Play, Challenges and Opportunities for the GCC Countries", International Journal of Energy Sector Management, Vol. 7 Iss: 2, pp.223 - 242
 89. Karampinis, E., Grammelis, P., Agraniotis, M., Violidakis, I., Kakaras, E., "Co-firing of biomass with coal in thermal power plants: technology schemes, impacts and future perspectives", Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment, Nov.2013,DOI: 10.1002/wene.100
 90. Fuller, A., Maier, J., Kruczek, H., Karampinis, E., Scheffknecht, G., Grammelis, P., Kakaras, E.,""Combustion behaviour and deposition ¬characteristics of cynara cardunculus/Greek lignite co-firing under various thermal shares in a thermal pilot-scale facility", VGB PowerTech Journal, June 2013
 91. Strotos,G., Nikolopoulos, N., Nikas, K-S., Moustris, K., "Cooling effectiveness of droplets at low Weber numbers Effect of Temperature", International Journal of Thermal Sciences 72 (2013), 60-72
 92. Karlopoulos, E., Grammelis, P., Christidou, M., Chovan, T., Varbanov, P.S.,
  Klemeš, J.J., "Estimation of the potential for low cost solid fuels of selected areas in Hungary and Greece", Chemical Engineering Transactions, 35, 619-624
 93. Nikolopoulos, A., Nikolopoulos, N., Charitos, A., Grammelis, P., Kakaras, E., Bidwe, A.R., Varela, G., "High-resolution 3-D full - loop simulation of a CFB carbonator cold model", Chemical Engineering Science, vol.90, pages 137-150
 94. Nikolopoulos, N., Isemin, R., Atsonios, K., Kourkoumpas, D., Kuzmin, S., Mikhalev, A., Nikolopoulos, A., Agraniotis, M., Grammelis, P., Kakaras, E., "Modeling of wheat straw torrefaction as a preliminary tool for process design", Waste and Biomass Valorization, 4 (3), pp. 409-420
 95. Nikas, K.-S., Papadakis, I., Nikolopoulos, N., "Numerical investigation of the air pollutant dispersion within an urban environment", Advances and Applications in Fluid Mechanics, Volume 14, Issue 1, (2013), 1-25
 96. Nikolopoulos, N., Agraniotis, M., Violidakis, I., Karampinis, E., Nikolopoulos, A., Grammelis, P., Papapavlou, Ch., Tzivenis, S., Kakaras, E., "Parametric investigation of a renewable alternative for utilities adopting the co-firing lignite/biomass concept", Fuel, Volume 113, November 2013, Pages 873–897
 97. Coppola, A., Scala, F., Itskos, G., Grammelis, P., Pawlak-Kruczek, H., Antiohos, S.K., Salatino, P., Montagnaro, F., "Performance of natural sorbents during calcium looping cycles: A comparison between fluidized bed and thermo-gravimetric tests", Energy and Fuels, 27 (10) 6048-6054, October 2013
 98. Ziogou, F., Gemeni, V., Koukouzas, N., de Angelis, D., Libertini, S.,
  Beaubien, S.E., Lombardi, S., West, J.M., Jones, D.G., Coombs, P., Barlow, T.S., Gwosdz, S., Krüger, M., "Potential environmental impacts of CO2 leakage from the study of natural analogue sites in Europe", Energy Procedia, 37, 3521-3528
 99. Atsonios, K., Violidakis, I., Agraniotis, M., Grammelis, P., Nikolopoulos, N.,
  Kakaras, E., "Thermodynamic analysis and comparison of retrofitting pre-drying concepts at existing lignite power plants", Applied Thermal Engineering, November 2013
 100. Vayos Karayannis, Angeliki Moutsatsou, Nikolaos Koukouzas, Charalampos Vasilatos, "Valorization of CFB-combustion fly ashes as the raw materials in the development of value-added ceramics", Fresenius Environmental Bulletin, Volume 22 – No 12c., 3873 – 3879
 101. Despina Vamvuka, Stelios Sfakiotakis, Kyriakos D. Panopoulos, "An experimental study on the thermal valorization of municipal and animal wastes", International Journal of Energy and Environment, Volume 4, Issue 2, 2013 pp.191-198
 1. Komvokis V.G., Karakoulia S., Iliopoulou E.F., Papapetrou M.C., Vasalos I.A., Lappas A.A., Triantafyllidis K.S. (2012), “Upgrading of Fischer-Tropsch synthesis bio-waxes via catalytic cracking: Effect of acidity, porosity and metal modification of zeolitic and mesoporous aluminosilicate catalysts”, Catalysis Today, 196 (1), pp 42-55.
 2. Iliopoulou E.F., Stefanidis S.D., Kalogiannis K.G., Delimitis A., Lappas A.A., Triantafyllidis K.S., (2012), “Catalytic upgrading of biomass pyrolysis vapors using transition metal-modified ZSM-5 zeolite”, Applied Catalysis B-Environmental 127, pp 281-290.
 3. Lappas A.A.,? Kalogiannis K.G., Iliopoulou E.F., Triantafyllidis K.S., Stefanidis S.D., (2012), “Catalytic pyrolysis of biomassfor transportation fuels”, WIREs Energy Environ 1: 285–297 doi: 10.1002/wene.16
 4. Girisuta B., Kalogiannis K.G., Dussan K., Leahy J.J., Hayes M.H.B., Stefanidis S.D., Michailof C.M., Lappas A.A. (2012), “An integrated process for the production of platform chemicals and diesel miscible fuels by acid-catalyzed hydrolysis and downstream upgrading of the acid hydrolysis residues with thermal and catalytic pyrolysis”, Bioresource Technology 126, pp 92-100.
 5. Skoufa Z., Heracleous E., Lemonidou A.A. (2012), “Investigation of engineering aspects in ethane ODH over highly selective Ni0.85Nb0.15Ox catalyst”, Chemical Engineering Science, 84, pp. 48-56.
 6. Skoufa Z., Heracleous E., Lemonidou A.A. (2012), “Unraveling the contribution of structural phases in Ni-Nb-O mixed oxides in ethane oxidative dehydrogenation”, Catalysis Today, 192, pp. 169-176.
 7. Bezergianni S., Chrysikou L., (2012), “Oxidative Stability Of Waste Cooking Oil And White Diesel Upon Storage at Room Temperature”, Bioresource Technology, 126, pp. 341–344
 8. Bezergianni S., Kalogianni A., Dimitriadis A., (2012), “Catalyst Evaluation for Waste Cooking Oil Hydroprocessing”, Fuel, 93, pp. 638-647
 9. Bezergianni S., Ozkan L., (2012), “On the assessment of multivariable controllers using closed loop data. Part I: Identification of system models”, J. Process Control, 22(1) , pp. 125-131
 10. Ziogou C., Ipsakis D., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Bezergianni S., Voutetakis S., (2012), “Infrastructure, automation and model-based operation strategy in a stand-alone hydrolytic solar-hydrogen production unit”, International Journal of Hydrogen Energy, 37(21), pp. 16591-16603
 11. Ziogou C,, Ipsakis D., Tsita K.G., Seferlis P., Bezergianni S., Papadopoulou S., Voutetakis S., (2012), “A novel and flexible energy management strategy with application in a hydrolytic solar hydrogen autonomous system”, Chemical Engineering Transactions, 29, pp. 1189-1194
 12. Tzanetis Ê., Martavaltzi C.S., Lemonidou A.A., (2012), “Exergy analysis in sorption enhanced and conventional steam methane reforming”, Int. J. Hydrogen Energy, 37 , pp. 16308-16320
 13. Vasiliadou E., Eggenhuisen T.M., Munnik P., de Jongh P.E., de Jong K.P., Lemonidou A.A., (2012), “Synthesis and performance of highly dispersed Cu/SiO2 catalysts for the hydrogenolysis of glycerol”, Applied Catalysis B, In Press, doi:10.1016/j.apcatb.
 14. Penloglou, G., Chatzidoukas, Ch. and Kiparissides, C., “Microbial production of polyhydroxybutyrate with tailor-made properties: An integrated modelling approach and experimental validation”, Biotechnology Advances, 30, 329–337 (2012)
 15. Penloglou G. Kretza E., Chatzidoukas Ch., Parouti, S., Kiparissides, C. “On the Control of Molecular Weight Distribution of Polyhydroxybutyrate in Azohydromonas lata Culutres”, Biochemical Engineering Journal, 62, 39– 47 (2012)
 16. Roussos, A. and Kiparissides, C., “A Bivariate PBE Approach for the Description of Microbial PHB Production Processes”, Chemical Engineering Science, 70, 45–53 (2012)
 17. Karabelas A.J., Koutsou C.P., Gragopoulos J., Isaias N.P, Al Rammah A.S. (2012), “A novel system for continuous monitoring of salt rejection characteristics of individual membrane elements in desalination plants", Separation and Purification Technology, vol. 88, pp. 29–38.
 18. Koutsou C.P. and Karabelas A.J. (2012), “Shear stresses and mass transfer at the base of a stirred filtration cell and corresponding conditions in narrow channels with spacers", J. Membrane Science,  vol. 399– 400, pp 60– 72.
 19. Sioutopoulos D.C. and Karabelas A.J. (2012), "Correlation of organic fouling resistances in RO and UF membrane filtration under constant flux and constant pressure", J. Membrane Science, Vol. 407-408, pp. 34-46.
 20. Emmanouil H. Papaioannou and Anastasios J. Karabelas (2012), “Lycopene recovery from tomato peel under mild conditions assisted by enzymatic pre-treatment and non-ionic surfactants”, Acta Biochimica Polonica, Vol. 59, No1, pp. 71-74.
 21. Plakas K.V. and Karabelas A.J. (2012), “Removal of pesticides from water by NF and RO membranes – A review", Desalination, vol. 287, pp 255-265.
 22. Plakas K.V. and Karabelas A.J. (2012), “A systematic study on triazine retention by fouled with humic substances NF/ULPRO membranes”, Separation and Purification Technology, vol. 80, pp 246–261.
 23. T. Mitrouli, A.J. Karabelas, A. Karanasiou, M. Kostoglou (2012), “Incipient CaCO3 Scale Formation on Reverse Osmosis Membranes During Brackish Water Desalination in Spacer–Filled Channels”, Procedia Engineering, Volume 44 , pp. 1891-1893.
 24. Kostoglou M. and  Karabelas A.J. (2012), "A mathematical study of the evolution of fouling and operating parameters throughout membrane sheets comprising spiral wound modules", Chem. Eng. Journal ,  vol. 187, 222– 231.
 25. Dimosthenis A. Sarigiannis, Spyros P. Karakitsios, and Alberto Gotti (2012), “Exposure and risk characterization in European Indoor Environments related to Benzene and Formaldehyde” Fresenius Environmental Bulletin , No 11, pp. 3160-3167.
 26. Stavros-Alex Theofanidis, Apostolos Papagiannakis, Stavros Semelidis and Dimosthenis A. Sarigiannis (2012), “Integrated Recycling of Municipal Solid Waste in Thessaloniki”, Fresenius Environmental Bulletin , No 11a, pp. 3337-3344.
 27. A. Sarigiannis, S.P. Karakitsios , M.P. Antonakopoulou , A. Gotti (2012), “Exposure analysis of accidental release of mercury from compact fluorescent lamps (CFLs)”, Science of the Total Environment, 435–436, 306–315.
 28. Pagliaro M., Konstandopoulos A.G. (2012) "Solar Hydrogen: Fuel of the Future", Published by Royal Society of Chemistry, ISBN: 978-1-84973-195-9.
 29. Konstandopoulos A.G., Pagkoura C., Lorentzou S. (2012) “Solar Fuel and Industrial Solar Chemistry”, Invited Chapter in Concentrating Solar Power Technology: Principles, Developments and Applications, Part 3 Optimisation, Improvements and Applications, (Lovegrove K., Ed.), Woodhead Publishing Series in Energy No. 21, ISBN 1 84569 769 3.
 30. Zarvalis D., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2012) "Multi-Functional Reactor for Advanced Diesel Engine Emission Control", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 48, pp. 3681-3690.
 31. Kostoglou M., Bissett E.J., Konstandopoulos A.G. (2012) "Frictional and Heat Transfer Characteristics of Flow in Square Porous Tubes of Wall-Flow Monoliths", Industrial & Engineering Chemistry Research, 51 (40), pp. 13062-13072.
 32. Bissett E.J., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2012) "Frictional and Heat Transfer Characteristics of Flow in Square Porous Tubes of Wall-Flow Monoliths", Chemical Engineering Science, 84, pp. 255-265.
 33. Mandilas C., Daskalos E., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2012) "Synthesis of Aluminium Nanoparticles by Arc Plasma Spray under Atmospheric Pressure", Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 178 (1) , pp. 22-30.
 34. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Lorentzou S., Vlachos N. (2012) "Aspects of Multifunctional Diesel Particulate Filters and their Efficient Simulation", Catalysis Today, 188 (1), pp. 2-13.
 35. Patrianakos, G., Kostoglou, M.,Konstandopoulos, A.G. (2012) "Effect of Seeding on Hydrogen and Carbon Particle Production in a 10 MW Solar Thermal Reactor for Methane Decomposition", International Journal of Hydrogen Energy, 37 (21), pp. 16570–16580.
 36. Caliot C., Flamant G., Patrianakos G., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2011) “Two-Dimensional Model of Methane Thermal Decomposition Reactors with Radiative Heat Transfer and Carbon Particle Growth”, AIChE Journal, 58 (8), pp. 2545-2556.
 37. Karagiannakis G., Agrafiotis C.C., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G., Thomey D., De Oliveira L., Roeb M., Sattler C. (2012) “Hydrogen Production via Sulfur-Based Thermochemical Cycles: Part 3: Durability and Post-Characterization of Silicon Carbide Honeycomb Substrates Coated with Metal Oxide-Based Candidate Catalysts for the Sulfuric Acid Decomposition Step”, International Journal of Hydrogen Energy, 37 (10), pp. 8190-8203.
 38. Agrafiotis C.C., Pagkoura C., Zygogianni A., Karagiannakis G., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2012) “Hydrogen Production via Solar-Aided Water Splitting Thermochemical cycles: Combustion synthesis and Preliminary Evaluation of Spinel Redox-Pair Materials”, International Journal of Hydrogen Energy, 37 (11), pp. 8964-8980.
 39. Nakamura, K., Vlachos, N., Konstandopoulos, A., Iwata, H. Kazushige O. (2012) "Performance Improvement of Diesel Particulate Filter by Layer Coating", SAE Tech. Paper No. 2012-01-0842, SP, 2324, pp. 211-220.
 40. Agrafiotis C., Zygogianni A., Pagkoura C., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2012) "Hydrogen Production via Solar-Aided Water Splitting Thermochemical Cycles with Nickel Ferrite: Experiments and Modeling", AIChE Journal, In Press. DOI 10.1002/aic.12767.
 41. Kogias, V. Tsakaloudi, P. Van der Valk, V. Zaspalis (2012) "Improvement of the properties of MnZn ferrite power cores through improvements on the microstructure of the compacts" Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 324, pp. 235-244
 42. Pantelis Kouvaris, Andreas Delimitis, Vassilis Zaspalis, Dimitrios Papadopoulos, Sofia A. Tsipas, Nikolaos Michailidis (2012) "Green synthesis and characterization of silver nanoparticles produced using arbutus unedo leaf extract" Materials Letters, 76, pp. 18-20
 43. Stergiou, Charalampos, Eleftheriou, Elena, Zaspalis, Vassilis (2012) "Enhancement of the near-field UHF RFID tags with ferrite substrates" IEEE Transactions on Magnetics, 48(4), pp. 1497-1500
 44. Kalarus, G. Kogias, D. Holz, V.T. Zaspalis (2012) "High Permeability high frequency stable MnZn-ferrites" Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 324, pp. 2788-2794
 45. Koutsonikolas, S. Kaldis, V.T. Zaspalis, G.P. Sakellaropoulos (2012) "Potential Application of a Microporous Silica Membrane Reactor for Cyclohexane Dehydrogenation" International Journal of Hydrogen Energy, 37, pp. 16302-16307
 46. Anagnostou, N. G., Makridis, S. S., Kikkinides, E. S., Christodoulou, CN; Stubos (2012) "Synthesis and Characterization of TiFe0.7-xMn0.3Vx (x=0.05, and 0.1) and Ti1-yTayFe0.7Mn0.3 (y=0.2, and 0.4) Nanostructured Metal Hydrides for Low Temperature Applications" JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY,12(12), pp. 9067-9075
 47. Pantoleontos, Grigorios, Kikkinides, Eustathios S., Georgiadis, Michael C. (2012) "A heterogeneous dynamic model for the simulation and optimisation of the steam methane reforming reactor" INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 37 (21), pp.16346-16358
 48. Koultoukis, E. D., Makridis, S. S., Roentzsch, L., Pavlidou; Ioannidou, A, Kikkinides, ES, Stubos, AΚ (2012) "Structural, Microchemistry, and Hydrogenation Properties of TiMn0.4Fe0.2V0.4, TiMn0.1Fe0.2V0.7 and Ti0.4Zr0.6Mn0.4Fe0.2V0.4 Metal Hydrides" JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 12(6), pp. 4688-4696
 49. D. Ntamitrou, A. Papakonstantinou, S. Sklari, P. Samaras (2012) "Evaluation of the operation performance of a municipal activated sludge unit" Desalination and Water Treatment, 39(1-3), pp. 271-277
 50. D. Sklari, P. Samaras, A.I. Zouboulis, A. Kungolos (2012) "Guest editorial" Desalination and Water Treatment, 39(1-3), pp. 190-191
 51. I. Chaidou, G. Pantoleontos, D. E. Koutsonikolas, S. P. Kaldis & G. P. Sakellaropoulos (2012) "Gas Separation Properties of Polyimide-Zeolite Mixed Matrix Membranes" Separation Science and Technology, 47 (7), pp. 950-962
 52. Pantoleontos, S. P. Kaldis, D. Koutsonikolas, G. Skodras & G. P. Sakellaropoulos (2012) "Analytical and numerical solutions of the mass continuity equation in the lumen side of a hollow-fiber membrane contactor with linear or nonlinear boundary conditions" Chemical Engineering Communications, 197 (5) , pp. 709-732
 53. Sapountzi F.M., Brosda S., Papazisi K.M., Balomenou S.P., Tsiplakides D. (2012), “Electrochemical performance of La0.75Sr0.25Cr0.9M0.1O3 perovskites as SOFC anodes in CO/CO2 mixtures”, Journal of Applied Electrochemistry, 42, pp 727-735
 54. Papazisi K.M., Siokou A., Balomenou S., Tsiplakides D (2012), “Preparation and characterization of IrxPt1−xO2 anode electrocatalysts for the oxygen evolution reaction”, International Journal of Hydrogen Energy, 37, pp 16642-16648
 55. Papadopoulos A.I., Giannakoudis G., Seferlis P., Voutetakis S. (2012), “Efficient design under uncertainty of renewable power generation systems using partitioning and regression in the course of optimization”, Industrial and Engineering Chemistry Research, 51, pp. 12862−12876.
 56. Stijepovic M., Linke P., Papadopoulos A.I., Grujic A. (2012), “On the role of working fluid properties in Organic Rankine Cycle performance”, Applied Thermal Engineering 36, pp. 406-413.
 57. Giaouris D., Stergiopoulos F., Ziogou C., Ipsakis D., Banerjee S., Zahawi B., Pickert V., Voutetakis S., Papadopoulou S, (2012), “Nonlinear Stability Analysis and a New Design Methodology for a PEM Fuel Cell Fed DC-DC Boost Converter”, International Journal of Hydrogen Energy, 37(23), pp 18205-18215
 58. Ziogou C., Ipsakis D., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Bezergianni S., Voutetakis S., (2012), “Infrastructure, automation and model-based operation strategy in a stand-alone hydrolytic solar hydrogen production unit”, International Journal of Hydrogen Energy, 37(21), pp. 16591-16603
 59. Ipsakis D., Voutetakis S., Papadopoulou S., Seferlis P., (2012), “Optimal Operability by Design in a Methanol Reforming-PEM Fuel Cell Autonomous Power System”, International Journal of Hydrogen Energy, 37(21), pp 16697-16710
 60. Kyriakou V., Athanasiou C., Garagounis I., Skodra A., Stoukides M., (2012), “Production of C2 Hydrocarbons and H2 from CH4 in a Proton Conducting Cell”, Solid State Ionics, 225m pp 219–222.
 61. Kyriakou V., Athanasiou C., Garagounis I., Skodra A., Stoukides M., (2012), “Production of C2 Hydrocarbons and H2 from CH4 in a Proton Conducting Solid Electrolyte Cell Using a Au-5Ce-5Na2WO4/SiO2 Anode”, International Journal of Hydrogen Energy, 37 pp.16636-16641.
 62. Banerjee S., Giaouris D., and Missailidis P., Imrayed O., (2012), “Local bifurcations of a quasiperiodic orbit” , International Journal of Bifurcation and Chaos, 22 (12), Published online.
 63. Α. Αγγελή, Χ. Καλπάκης, G. Monteleone, A. Giaconia, Α.Α. Λεμονίδου, “Αποτελεσματικοί Καταλύτες Ni και Rh στην Αναμόρφωση Μεθανίου σε Χαμηλή Θερμοκρασία“, 12ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Οκτώβριος 25-27, Χανιά, Κρήτη, 2012
 64. Ipsakis D, Voutetakis S, Papadopoulou S, Seferlis P, Elmasides C, Papadaki K, Mastrogeorgopoulos S, Kyriakides A. (2012), "Dynamic modeling and control of a steam reformer-fuel cell power system operating on LPG for vehicular applications", Chemical Engineering Transactions, 29 pp 49-54.
 65. Tzanetis Κ., Martavaltzi C.S., Lemonidou A.A., (2012), “Exergy analysis in sorption enhanced and conventional steam methane reforming”, Int. J. Hydrogen Energy, 37 pp 16308-16320
 66. Delimitis, S.D. Pappas, S. Grammatikopoulos, P. Poulopoulos, V. Kapaklis, D. Trachylis, and C. Politis, "Microstructural investigations of SiOx thin films grown by reactive sputtering on (001) Si substrates", J. Nano Res. 17, 147 (2012)
 67. Karoutsos, M. Toudas, A. Delimitis, S. Grammatikopoulos, and P. Poulopoulos, "Microstructural evolution in nanostructured gold films", Thin Solid Films 520, 4074 (2012)
 68. Kouvaris, A. Delimitis, V. Zaspalis, D. Papadopoulos, S.A. Tsipas, and N. Michailidis, "Green synthesis and characterization of silver nanoparticles produced using Arbutus Unedo leaf extract",Mater. Lett. 76, 18 (2012)
 69. D. Pappas, V. Kapaklis, A. Delimitis, P.E. Jönsson, E.Th. Papaioannou, P. Poulopoulos, P. Fumagalli, D. Trachylis, M.J. Velgakis, and C. Politis, "Layering and temperature-dependent magnetization and anisotropy of naturally produced Ni/NiO multilayers", J. Appl. Phys. 112, 053918 (2012)
 70. F. Iliopoulou, S.D. Stefanidis, K.G. Kalogiannis, A. Delimitis, A.A. Lappas, and K.S. Triantafyllidis, "Catalytic upgrading of biomass pyrolysis vapors using transition metal-modified ZSM-5 zeolite", Appl. Catal. B: Env. 127, 281 (2012)
 71. Dunnu, G. Panopoulos, K.D., Karellas, S. , Maier, J., Touliou, S., Koufodimos, G., Boukis, I., Κakaras, E., "The solid recovered fuel Stabilat®: Characteristics and fluidised bed gasification tests", Fuel, Volume 93, March 2012, Pages 273-283, 2012
 72. Koukouzas, N., Gemeni, V., Aggelopoulos, A., "The CO2 natural analogues and the storage potential in Greece", European Geologist, Journal of the European Federation of Geologists, 33 (May 2012) 22-25., 2012
 73. Itskos, G., Rohatgi, P., Moutsatsou, A., DeFouw, J.D., Koukouzas, N., Vasilatos, Ch., Schultz, B.F., "Synthesis of A356 Al–high-Ca fly ash composites by pressure infiltration technique and their characterization", Journal of Materials Science, 47 (9) 4042-4052, doi: 10.1007/s10853-012-6258-9, 2012
 74. Nikolopoulos, N., Agraniotis, M., Violidakis, I., Karampinis, E., Nikolopoulos, A., Grammelis, P., Papapavlou, Ch., Tzivenis, S., Kakaras, E., "Parametric investigation of a renewable alternative for utilities adopting the co-firing lignite/biomass concept", under review for FUEL journal, 2012
 75. Karampinis, E., Nikolopoulos, N., Nikolopoulos, A., Grammelis, P., Kakaras, E., "Numerical investigation Greek lignite / Cardoon co-firing in a tangentially fired furnace", Applied Energy, Volume 97, September 2012, Pages 514–524, 2012
 76. Nikolopoulos, N., Isemin, R., Atsonios, K., Kourkoumpas, D., Kuzmin, S., Mikhalev, A., Nikolopoulos, A., Agraniotis, M., Grammelis, P., Kakaras, E., "Modeling of wheat straw torrefaction as a preliminary tool for process design", Waste and Biomass Valorization, under review, 2012
 77. Nikolopoulos, A., Nikolopoulos, N., Varveris, N., Karellas, S., Kakaras, E., "Ιnvestigation of proper modeling of very dense granular flows in the recirculation system of CFBs", Accepted for publication in Particuology Journal, 2012
 78. Agraniotis, M., Karellas, S., Violidakis, I., Doukelis, A., Grammelis, P., Kakaras, E., "Investigation of pre-drying in an existing Greek power plant", Thermal Science, Vol. 16, Issue 1, pp.283-296, 2012
 79. Nikolopoulos, A., Nikolopoulos, N., Charitos, A., Grammelis, P., Kakaras, E., Bidwe, A.R., Varela, G., "High-resolution 3-D full - loop simulation of a CFB carbonator cold model", Chemical Engineering Science, vol.90, pages 137-150,December 2012, 2012
 80. Ioakimidis, C., Koukouzas, N., Chatzimichali, A., Casimiro, S., Macarulla, A., "Energy policy scenarios of CCS implementation in Greek electricity sector", TCCS-6 Energy Procedia, 23, 354–359., 2012
 81. Marin, E., Lekka, M., Andreatta, F., Fedrizzi, L., Itskos, G., Moutsatsou, A., Koukouzas, N., Kouloumbi, N., "Electrochemical study of Aluminum -Fly ash composites obtained by powder metallurgy", Materials Characterization, 69, 16-30, 2012
 82. Karampinis, E., Grammelis, P., Agraniotis, M., Violidakis, I., Kakaras, E., "Co-firing of biomass with coal in thermal power plants: technology schemes, impacts and future perspectives", For Peer Review in Journal: "Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment", 2012
 83. Atsonios, K., Nikolopoulos, A., Nikolopoulos, N., Grammelis, P., Kakaras, E., "Calcium Looping for CO2 capture from a lignite fired power plant", submitted in Fuel, 2012
 84. Margaritis, N., Grammelis, P., Vera, D., Jurado, F., "Assessment of Operational Results of a Downdraft Biomass Gasifier Coupled with a Gas Engine", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 48, 2012, Pages 857–867 Transport Research Arena, 2012
 85. Nikolopoulos, N., Isemin, R.L., Milovanov, O.Y., "Α new modeling approach and new two-stage reactor for straw pellets torrefaction for energy", International Journal of Chemical Engineering & applications, vol.3, No.5, October 2012, 2012
 86. Nikolopoulos, A., Malgarinos, I., Nikolopoulos, N., Grammelis, P., Karellas, S., Kakaras, E., "A decoupled approach for NOx – N2O 3-D CFD modeling in CFB plants", Submitted in Fuel, 2012
 87. Karampinis, E., Vamvuka, D., Sfakiotakis, S., Grammelis, P., Itskos, G., Kakaras, E., “A Comparative Study of Combustion Properties of Five Energy Crops and Greek Lignite”, Energy and Fuels 26 (2) , pp. 869-878., 2012
 88. Vera, D., Jurado, F., Panopoulos, K.D., Grammelis, P. "Modelling of biomass gasifier and microturbine for the olive oil industry" International Journal of Energy Research 36 (3) , pp. 355-367
 89. Atsonios, K., Panopoulos, K.D., Doukelis, A., Koumanakos, A., Kakaras, E. "Exergy analysis of a hydrogen fired combined cycle with natural gas reforming and membrane assisted shift reactors for CO2 capture" Energy Conversion and Management, 60, pp. 196-203.
 90. Karellas, S., Panopoulos, K.D., Panousis, G., Rigas, A., Karl, J., Kakaras, E. "An evaluation of Substitute natural gas production from different coal gasification processes based on modeling" Energy, 45 (1), pp. 183-194.
 1. Stefanidis S.D., Kalogiannis K.K., Iliopoulou E.F., Lappas A.A., Pilavachi P.A. (2011), “In-situ upgrading of biomass pyrolysis vapors: catalyst screening on a fixed bed reactor”, Bioresource Technology, 102 (17), pp 8261-8267.
 2. Stephanidis S., Nitsos C., Kalogiannis K., Iliopoulou E.F., Lappas A.A., Triantafyllidis K.S. (2011), “Catalytic upgrading of lignocellulosic biomass pyrolysis vapours: Effect of hydrothermal pre-treatment of biomass” , Catalysis Today, 167 (1), pp 37-45.
 3. Pekridis G., Kaklidis N., Konsolakis M., Iliopoulou E.F., Yentekakis I.V., Marnellos G.E. (2011), “Correlation of Surface Characteristics with Catalytic Performance of Potassium Promoted Pd/Al2O3 Catalysts: The Case of N2O Reduction by Alkanes or Alkenes”, Topics in Catalysis, 54 (16-18), pp 1135-1142.
 4. Rahikainen J., Mikander S., Marjamaa K., Tamminen T., Lappas A.A., Viikari L., Kruus K., (2011), "Inhibition of Enzymatic Hydrolysis by Residual Lignins From Softwood-Study of Enzyme Binding and Inactivation on Lignin-Rich Surface", Biotechnology and Bioeng., 108 (12), pp 2823-2834.
 5. Bezergianni S., Dimitriadis A., Kalogianni A. Knudsen K.G. (2011), "Toward Hydrotreating of Waste Cooking Oil for Biodiesel Production. Effect of Pressure, H2/Oil Ratio, and Liquid Hourly Space Velocity", Industrial Engineering Chemistry Research, 50(7), pp 3874–3879.
 6. Bezergianni S., Kalogeras, K., Pilavachi P.A. (2011), "On Maximizing Biodiesel Mixing Ratio Based On Final Product Specifications", Computers and Chemical Engineering, 35(5), pp 936-942.
 7. Sfetsas T., Michailof C., Lappas A., Li Q., Kneale,B. (2011), "Qualitative and quantitative analysis of pyrolysis oil by gas chromatography with flame ionization detection and comprehensive two-dimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry", Journal of Chromatography A, 1218 (21), pp 3317-3325.
 8. Lappas A.A., Iatridis D.K., Vasalos I.A. (2011), "Production of liquid biofuels in a fluid catalytic cracking pilot-plant unit using waxes produced from a biomass-to-liquid (BTL) process", Industrial and Engineering Chemistry Research, 50 (2), pp 531-538.
 9. Vasiliadou E., Lemonidou A.A.,* (2011), "Investigating the performance and deactivation behavior of of silica-supported copper catalysts in glycerol hydrogenolysis", Applied Catalysis Á, 396, pp 177-185.
 10. Roberts V.M., Stein V., Reiner T., Lemonidou A., Lercher J.A., (2011), "Towards quantitative catalytic lignin depolymerization", Chemistry - A European Journal, 17(21), pp 5939-5948.
 11. Vasiliadou E., Lemonidou A.A., (2011), "Parameters affecting the 1,2–propanediol formation from glycerol over Ru/SiO2 catalyst", Org. Process Res. Dev., 15(4) pp 925–931.
 12. Komvokis V.G., Marti M., Delimitis A., Vasalos I.A., Triantafyllidis K.S., (2011), “Catalytic decomposition of N(2)O over highly active supported Ru nanoparticles (<= 3 nm) prepared by chemical reduction with ethylene glycol”, Applied Catalysis B-Environmental, 103, pp 62-7.
 13. Kechagia Z., Pladis P., Kammona O., Alexopoulos A. and Kiparissides C. “A Kinetic Investigation of Removal of Residual Monomers from Polymer Latexes via Post-Polymerization and Nitrogen Stripping Methods”, Macromolecular Reaction Engineering 5(9-10), P: 479–489 (2011)
 14. Meimaroglou, D., Pladis, A., Baltsas, A. and Kiparissides, C. “Prediction of the Molecular and Polymer Solution Properties of LDPE in a High-Pressure Tubular Reactor Using a Novel Monte Carlo Approach”, Chemical Engineering Science, 66(8), 1685-1696 (2011)
 15. Sarti F., Perera G., Hintzen F., Kotti K., Karageorgiou V., Kammona O., Kiparissides C., Bernkop-Schnurch A., “In Vivo Evidence of Oral Vaccination with PLGA Nanoparticles Containing the Immunostimulant Monophosphoryl Lipid A”, Biomaterials, 32 (16), 4052-4057 (2011)
 16. Kammona, O., Alexopoulos, A.H., Karakosta, P., Kotti, K., Karageorgiou, V. and Kiparissides, C., “Nanocarrier Aided Nasal Vaccination: An Experimental and Computational Approach”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 50 (2), 590–601, (2011)
 17. Plakas K.V. and Karabelas A.J. (2011), “A systematic study on triazine retention by fouled with humic substances NF/ULPRO membranes”, Separation and Purification Technology, 80, pp 246–261.
 18. Patsios S.I. and Karabelas A.J. (2011), "An investigation of the long-term filtration performance of a Membrane Bioreactor (MBR): the role of specific organic fractions", of Membrane Science,  vol. 372,  pp.102–115.
 19. Sarasidis V.C., Patsios S.I, Karabelas A.J. (2011), “A hybrid  photocatalysis - ultrafiltration continuous  process : The case of  polysaccharide degradation", Separation and Purification Technology,  80, pp 73-80,.
 20. Kostoglou M. and Karabelas A.J. (2011), “On modelling incipient crystallization of sparingly soluble salts in frontal membrane filtration”, J. of and Interface Sc.,  vol 362, pp 202-214.
 21. Mitrouli S.T, Karabelas A.J., Isaias N.P, Al Rammah A.S. (2011), "Application of hydrophilic macromolecules on thin film composite polyamide membranes for performance restoration", Desalination, vol. 278, 105–116.
 22. Kostoglou M. and Karabelas A.J. (2011), "Mathematical analysis of the meso-scale flow field in spiral wound membrane modules", & Eng. Chemistry Research, vol. 50, pp. 4653-4666.
 23. Kostoglou M. and Karabelas A.J. (2011), “On population balance modelling of membrane bio-reactor operation with periodic back-washing”, A.I.Ch.E. Journal, 57, pp 2274-2281.
 24. Karabelas A.J, Kostoglou M., Mitrouli S.T (2011), “Incipient crystallization  of sparingly soluble salts on membrane surfaces: The case of dead-end  filtration  with no agitation”, Desalination, vol. 273, pp.105–117.
 25. Sarigiannis, S. P. Karakitsios, A. Gotti, I. L. Liakos, A. Katsoyiannis (2011), “Exposure to major volatile organic compounds and carbonyls in European indoor environments and associated health risk”, Environment International, pp. 743–765.
 26. Karabelas J., Koutsou C.P., Gragopoulos J., Isaias N.P, Al Rammah A.S. (2011), “A novel system for continuous monitoring of salt rejection characteristics of individual membrane elements in desalination plants”, Separation and Purification Techn., DOI :10.1016/j.seppur.2011.12.002  
 27. Plakas, K.V., Karabelas (2011) “Removal of pesticides from water by NF and RO membranes – A review”, Desalination, doi:10.1016/j.desal. 2011.08.003
 28. Papaioannou E. H., Karabelas A. J. (2011) “Tomato peel lycopene recovery under mild conditions assisted by enzymatic pre-treatment and non-ionic surfactants”, Acta Biochimica Polonica (accepted).
 29. Kostoglou M., Lekkos C.P., Konstandopoulos A.G. (2011) “On Mathematical Modelling of Solar Hydrogen Production in Monolithic Reactors”, Computers & Chemical Engineering, 35 (9), pp. 1915-1922.
 30. Karagiannakis G., Agrafiotis C.C., Zygogianni A., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G. (2011) “Hydrogen Production via Sulfur-Based Thermochemical Cycles: Part 1: Synthesis and Evaluation of Metal Oxide-Based Candidate Catalyst Powders for the Sulfuric Acid Decomposition Step”, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (4), pp. 2831-2844.
 31. Giaconia A., Sau S., Felici C., Tarquini P., Karagiannakis G., Pagkoura C., Agrafiotis C., Konstandopoulos A.G., Thomey D., de Oliveira L., Roeb M., Sattler C. (2011) “Hydrogen Production via Sulfur-Based Thermochemical Cycles: Part 2: Performance Evaluation of Fe2O3-Based Catalysts for the Sulfuric Acid Decomposition Step”, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (11), pp. 6496-6509.
 32. Rodat S., Abanades S., Grivei E., Patrianakos G., Zygogianni A., Konstandopoulos A.G., Flamant G. (2011) “Characterisation of Carbon Blacks Produced by Solar Thermal Dissociation of Methane”, Carbon, 49 (9), pp. 3084-3091.
 33. Roeb M., Säck J.P., Rietbrock P., Prahl C., Schreiber H., Neises M., de Oliveira L., Graf D., Ebert M., Reinalter W., Meyer-Grünefeldt M., Sattler C., Lopez A., Vidal A., Elsberg A., Stobbe P., Jones D., Steele A., Lorentzou S., Pagkoura C., Zygogianni A., Agrafiotis C., Konstandopoulos A.G. (2011) “Test Operation of a 100 kW Pilot Plant for Solar Hydrogen Production from Water on a Solar Tower”, Solar Energy, 85 (4), pp. 634-644.
 34. Patrianakos G., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2011) "One-Dimensional Model of Solar Thermal Reactors for the Co-Production of Hydrogen and Carbon Black from Methane Decomposition", International Journal of Hydrogen Energy, 36 (1), pp. 189-202.
 35. Zarvalis D., Vlachos N., Buergler L., Seewald G., Prenninger P., Konstandopoulos A.G. (2011) "A Metal Fibrous Filter for Diesel Hybrid Vehicles", SAE Tech. Paper No. 2011-01-0604, SAE International Journal of Engines, 4(1), pp. 537-552. Also in SP, 2318, pp. 199-214.
 36. Zarvalis D., Zygogianni A., Lorentzou S., Severin C., Schoenen M., Vedder R., Fiebig M., Lavy J., Zinola S., Konstandopoulos A.G. (2011) "Performance Assessment of a Multi-Functional Reactor Under Conventional and Advanced Combustion Diesel Engine Exhaust Conditions", SAE Tech. Paper No. 2011-01-0606, SAE International Journal of Engines, 4(1), pp. 553-568. Also in SP, 2318, pp. 227-242.
 37. Karagiannakis G., Mandilas H., Konstandopoulos A.G., Beatrice C., Lazzaro M., Rispoli N., Pastord  J.V., Molina  S., Ros E. (2011) ‘‘Determination of Oxidation Characteristics and Studies on the Feasibility of Metallic Nanoparticles Combustion under ICE-like Conditions’’,  SAE Tech. Paper No. 2011-24-0105, SAE International Journal of Fuels and Lubricants, 4 (2), pp. 282-297.
 38. Asimakopoulou A., Daskalos E., Chasapidis L., Akritidis T., Vlachos N.D., Papaioannou E., Athanasios G. Konstandopoulos A.G. (2011) “Characterization of a Multiculture In-Vitro Cell Exposure Chamber for Assessing the Biological Impact of Diesel Engine Exhaust”, Journal of Physics: Conference Series, 304 (1), Art No. 012005.
 39. Wattieaux G., Lecerf P., Meyer L., Boufendi L., Leconte Y., Sublemontier O., Herlin N., Asimakopoulou A., Tsakis A., Daskalos E., Konstandopoulos A.G., Ouf F. X. (2011) “On Line Characterization of SiC Nanoparticles Produced by Laser Pyrolysis”, Journal of Physics: Conference Series, 304 (1), Art No. 012021.
 40. Lorentzou S., Kastrinaki G., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G. (2011) “Oxide Nanoparticles for Hydrogen Production from Water-Splitting and Catalytic Oxidation of Diesel Exhaust Emissions”, Nanoscience and Nanotechnology Letters, 3 (5), pp. 697-704(8).
 41. Roeb M., Thomey D., Graf D., Sattler C., Poitou S., Pra F., Tochon P., Mansilla C., Robin J.C., Le Naour F., Allen K.R., Elder R., Atkin I., Karagiannakis G., Agrafiotis C., Konstandopoulos A.G, Musella M., Haehner P., Giaconia A., Sau S., Tarquini P., Haussener S., Steinfeld A., Martinez S., Canadas I., Orden A., Ferrato M., Hinkley J., Lahoda E., Wong B. (2011) "HycycleS: A Project on Nuclear and Solar Hydrogen Production by Sulphur-Based Thermochemical Cycles", International Journal of Nuclear Hydrogen Production and Applications, 2 (3), pp. 202-226.
 42. Nalbandian L., Evdou A., Zaspalis V. (2011), "La(1-x)Sr(x)M(y)Fe(1-y)O(3-delta) perovskites as oxygen-carrier materials for chemical-looping reforming", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 36 (11), pp 6657-6670
 43. Pagana A.E., Sklari S.D., Kikkinides E.S. Zaspalis V.T. (2011), "Combined adsorption-permeation membrane process for the removal of chromium (III) ions from contaminated water", JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 367 (1-2), pp 319-324
 44. Kikkinides E.S. (2011), "Design and optimization of hydrogen storage units using advanced solid materials: General mathematical framework and recent developments" COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING, 35 (9) Special Issue: SI, pp 1923-1936
 45. Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E., Yiotis A.G., Stubos A.K. (2011) "A Boltzmann Method for Non Ideal Gases Based on the Gradient Theory of Interfaces", Computer Aided Chemical Engineering, 29, pp 1598–1602
 46. Ziogou C., Voutetakis S., Papadopoulou S., Georgiadis M. (2011), “Modeling, simulation and experimental validation of a PEM fuel cell system”, Computers & Chemical Engineering, 35 (9), pp 1886-1900
 47. Papadopoulou S., Seferlis P., Voutetakis S. (2011), “Automation Infrastructure and Operation Control Strategy in a Stand-Alone Power System Based on Renewable Energy Sources”, Journal of Power Sources, 196 (22), pp 9488-9499
 48. Pekridis G., Kaklidis N., Konsolakis M., Athanasiou C., Yentekakis I.V., Marnellos G.E. (2011), “A comparison between electrochemical and conventional catalyst promotion: the case of N2O reduction by alkanes or alkenes over K-modified Pd Catalysts”, Solid State Ionics, 192(1), pp 653-658.
 49. Vakouftsi E., Marnellos G.E., Athanasiou C., Coutelieris F.A. (2011), “A detailed model for transport processes in a methane fed planar SOFC”, Chemical Engineering Research and Design, 89(2), pp 224-229.
 50. Vakouftsi E., Marnellos G.E., Athanasiou C., Coutelieris F. (2011), “CFD modeling of a biogas fuelled SOFC”, Solid State Ionics, 192(1), pp 458-463.
 51. Kaklidis N., Pekridis G., Athanasiou C., Marnellos G.E. (2011), “Direct electro-oxidation of iso-octane in a solid electrolyte fuel cell”, Solid State Ionics, 192(1), pp 435-443.
 52. Pekridis G., Kaklidis N., Konsolakis M., Iliopoulou E.F., Yentekakis I.V., Marnellos G.E. (2011), “Correlation of surface characteristics with catalytic performance of potassium promoted Pd/Al2O3 catalysts: The case of N2O reduction by alkanes or alkenes”, Topics in Catalysis, 54(16-18), pp 1135-1142.
 53. Hammad A., Souentie S., Papaioannou E.I., Balomenou S., Tsiplakides D., Figueroa J.C., Cavalca C., Pereira C.J. (2011), “Electrochemical promotion of the SO2 oxidation over thin Pt films interfaced with YSZ in a monolithic electropromoted reactor”, Applied Catalysis B: Environmental, 103, pp 336-342.
 54. Martavaltzi C.S., Pefkos T., Lemonidou A.A. (2011), “Operational window of sorption enhanced steam reforming of methane over CaO-Ca12Al14O33“, Industrial & Engineering Chemistry Research , 50(2), pp 539-545.
 55. Chen Zhao, Jiayue He, Angeliki A. Lemonidou, Xuebing Li, Johannes A. Lercher (2011), “Aqueous‐phase hydrodeoxygenation of bio‐derived phenols to cycloalkanes”, Journal of Catalysis, 280, pp 8-16.
 56. Voutetakis S.S., Seferlis P., Stergiopoulos F., Papadopoulou S., Papadopoulos A.I., Ipsakis D., Ziogou C., Elmasides C. (2011), “Design, Optimization and Control of Stand-Alone Power Systems using Renewable Energy Sources and Hydrogen Production”, Nova Science Publishers Inc.
 57. Garagounis I., Kyriakou V., Anagnostou C., Bourganis V. , Papachristou I., Stoukides M. (2011), "Solid Electrolytes: Applications in Heterogeneous Catalysis and Chemical Cogeneration", Ind. & Eng. Chem. Res. 50, pp 431–472.
 58. D. Pappas, S. Grammatikopoulos, P. Poulopoulos, V. Kapaklis, A. Delimitis, D. Trachylis, and C. Politis, "A cost-effective growth of SiOx thin films by reactive sputtering: photoluminescence tuning", J. Nanosci. Nanotechnol. 11(4), 3684
 59. G. Komvokis, M. Marti, A. Delimitis, I.A. Vasalos, and K.S. Triantafyllidis, "Catalytic decomposition of N2O over highly active supported Ru nanoparticles (≤ 3 nm) prepared by chemical reduction with ethylene glycol",  Appl. Catal. B 103(1-2), 62
 60. Poulopoulos, S.D. Pappas, V. Kapaklis, P.E. Jönsson, E.Th. Papaioannou, A. Delimitis, D. Trachylis, M.J. Velgakis, E.I. Meletis and C. Politis, "Growth and magnetism of natural multilayers", J. Nano Res. 15, 95
 61. Simeonidis, C. Martinez-Boubeta, O. Iglesias, A. Cabot, M. Angelakeris, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, A. Delimitis, C. Dendrinou-Samara, and O. Kalogirou, "Conditions determining the morphology and nanoscale magnetism of Co nanoparticles: Experimental and numerical studies", Phys. Rev. B 84, 144430
 1. Sfetsas T. , Michailof C. , Lappas A. , Li Q. , Kneale B., “Qualitative and quantitative analysis of pyrolysis oil by gas chromatography with flame ionization detection and comprehensive two-dimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry”, JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY, Article in Press, Corrected Proof,13 October 2010
 2. Kalogeras K., Bezergianni S., Kazantzi V., Pilavachi P.A., “On the prediction of properties for diesel/biodiesel mixtures featuring new environmental considerations”, COMPUTER AIDED CHEMICAL ENGINEERING, V;28(C) P: 973-978, 2010
 3. Bezergianni S., Dimitriadis A., Sfetsas T., Kalogianni A., “Hydrotreating of waste cooking oil for biodiesel production. Part II: Effect of temperature on hydrocarbon composition”, BIORESOURCE TECHNOLOGY, V:101(19) P: 7658-7660, 2010
 4. Bezergianni S., Dimitriadis A., Kalogianni A., Pilavachi P.A., “Hydrotreating of waste cooking oil for biodiesel production. Part I: Effect of temperature on product yields and heteroatom removal”, BIORESOURCE TECHNOLOGY V: 101(17) P: 6651-6656, 2010
 5. Iliopoulou E.F., “Review of C-C Coupling Reactions in Biomass Exploitation Processes”, CURRENT ORGANIC SYNTHESIS V:7 (6) P: 587-598, 2010
 6. Soultanidis N., Zhou W., Psarras A.C., Gonzalez A.J., Iliopoulou E.F., Kiely C.J., Wachs I.E., Wong M.S., “Relating n-Pentane Isomerization Activity to the Tungsten Surface Density of WOx/ZgO(2)” JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY V:132(38) P: 13462-13471, 2010
 7. Triantafyllidis K.S., Peleka E.N., Komvokis V.G., Mavros P.P., “Iron-modified hydrotalcite-like materials as highly efficient phosphate sorbents”, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE V:342, P:427-436, 2010
 8. Chen Z., Yuan K., Lemonidou A. A., Xuebing Li., Lercher J.A., “Hydrodeoxygenation of Phenols to Hydrocarbons using Raney Ni and Nafion/SiO2 Catalysts”, CHEMICAL COMMUNICATIONS, V:46, P:412–414, 2010
 9. Roberts V., Fendt S., Lemonidou A.A., X. Li, Lercher J.A., “Influence of alkali carbonates on benzyl phenyl ether cleavage pathways in superheated water”, APPLIED CATALYSIS B, ENVIRONMENTALV: 95 P: 71-77, 2010
 10. Wawrzetz A., Hrabar A., Jentys, Lemonidou A.A., Lercher J.A., “Towards understanding the bifunctional hydrodeoxygenation and aqueous phase reforming of glycerol”, JOURNAL OF CATALYSIS V: 269 411-420 4th in the list of the Top 25 Hottest Articles, January-March 2010
 11. Heracleous E., Lemonidou A.A., “Ni-Me-O mixed metal oxides for the effective oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene - Effect of promoting metal Me”, JOURNAL OF CATALYSIS V: 270 P: 67-75, 2010
 12. Rodriguez M.L, Ardissone D.E., Heracleous E.,. Lemonidou A.A, Lopez E., Pedernera M.N., Borio D.O., “Oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene in a membrane reactor: a theoretical study”, CATALYSIS TODAY V: 157 P: 303-309, 2010
 13. Kiparissides C., Krallis A., Meimaroglou D., Pladis P., and Baltsas A., “From Molecular to Plant Scale Modeling of Polymerization Processes: A Digital High-Pressure LDPE Production Paradigm”, Chem. Eng. Technol, 33 (11), 1754–1766 (2010)
 14. Meimaroglou, D. and Kiparissides, C. “A Novel Stochastic Approach for the Prediction of the Exact Topological Characteristics of Highly-Branched Polymers” Macromolecules, 43, 5820–5832 (2010)
 15. Penloglou, G., Roussos, A., Chatzidoukas, Ch., and Kiparissides, C., “A Combined Metabolic/Polymerization Kinetic Model on the Microbial Production of Poly(3-hydroxybutyrate)”, New Biotechnology, 27(4), 358-367, (2010)
 16. Kotti, K and Kiparissides, C., “Synthesis of Composite Polystyrene/Silica Nanoparticles via Precipitation and Emulsion Polymerization Methods”, Macromol. Eng., 4(5), 347-357 (2010)
 17. Krallis, A., Pladis, P., Kanellopoulos and Kiparissides, C. “Development of Advanced Computer-Aided Software Tools for Design, Simulation and Optimization of Polymerization Processes”, Macromol. Eng., 4(5), 303-308, (2010)
 18. Touloupides, V., Kanellopoulos, V., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Modeling and Simulation of Industrial Slurry-Phase Catalytic Olefin Polymerization Reactors Series”, Chemical Engineering Science, 65(10), 3208-3222 (2010)
 19. Sioutopoulos D., Yiantsios S.G., & Karabelas A.J., “Relation between fouling characteristics of  RO  and  UF  membranes in experiments with colloidal organic and  inorganic species", J. of Membrane Science,  350, pp 62-82, 2010.   
 20. Mitrouli S.T, Karabelas A.J., Isaias N.P., "Polyamide active layers of low pressure RO membranes: Data on spatial performance non-uniformity and degradation by hypochlorite solutions", Desalination, Vol 260, pp 91-100, 2010.
 21. Mitrouli S.T, Karabelas A.J., Isaias N.P, Al Rammah A.S., "Reverse Osmosis Membrane Treatment Improves Salt-Rejection Performance", IDA Journal, Vol 2, No 2, pp 22-33, 2010.
 22. Koutsou C.P. and Karabelas A.J., “Towards optimization of spacer geometrical characteristics for spiral wound membrane modules", Desalination and Water Treatment, 18, pp 139-150, 2010.
 23. Patsios S.I. and Karabelas A.J. "A review of modeling bio-processes in Membrane Bio-Reactors (MBR) with emphasis on membrane fouling predictions", Desalination and Water Treatment, 21, pp 189-202, 2010. 
 24. Sioutopoulos, D.C., A. J. Karabelas, G. Yiantsios, “Organic fouling of RO membranes: Investigating the correlation of RO and UF fouling resistances for predictive purposes", Desalination  (Loeb memorial volume), Vol. 261, pp 272–283, 2010.
 25. Katsoufidou, D.C. Sioutopoulos, S.G. Yiantsios, A.J. Karabelas “UF membrane fouling by mixtures of humic acids and sodium alginate: Fouling mechanisms and reversibility”, Desalination, vol. 264, 220-227, 2010.
 26. Kostoglou M., and Karabelas A.J., “On population balance modelling of membrane bio-reactor operation with periodic back-washing”,I.Ch.E. Journal, DOI 10.1002/aic.12426, 2010.
 27. Karabelas A.J, Kostoglou M., Mitrouli S.T, “Incipient crystallization  of sparingly soluble salts on membrane surfaces: The case of dead-end  filtration  with no agitation”, Desalination, doi:10.1016/j.desal.2010. 057 (Hasson special issue), 
 28. Anastasios Karabelas & Konstantinos Plakas (2010), “Membrane Treatment of Potable Water for Pesticides Removal”, Book chapter (40 pages) in Herbicides, Theory and Applications, ISBN 978-953-7619-X-X, published by INTECH.
 29. Konstandopoulos A.G., Lorentzou S. (2010) "Novel Monolithic Reactors for Solar Thermochemical Water Splitting", Invited Chapter in SOLAR HYDROGEN AND NANOTECHNOLOGY, (Ed. Vayssieres L), John Wiley & Sons P: 623-639 2010
 30. Deutchmann O, Konstandopoulos AG (2010) "Catalytic Technology for Soot and Gaseous Pollution Control", Invited Chapter in HANDBOOK OF COMBUSTION (Eds: Lackner M, Winter F, Agarwal AK), Wiley VCH., Vol. 2: Combustion Diagnostics and Pollutants P: 465-509 2010
 31. Pagliaro M, Konstandopoulos AG, Ciriminna R, Palmisano G "Solar Hydrogen: Fuel of the Near Future", ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, V: 3 P: 279-287 2010
 32. Muller L, Comte P, Czerwinski J, Kasper M, Mayer ACR, Gehr P, Burtscher H, Morin JP, Konstandopoulos A, Rothen-Rutishauser B "New Exposure System To Evaluate the Toxicity of (Scooter) Exhaust Emissions in Lung Cells in Vitro", ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, v: 44 (7) p: 2632-2638 2010
 33. Konstandopoulos AG, Kostoglou M "Computationally Fast Implementations of Convection, Diffusion and Chemical Reaction Phenomena in Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2010-01-0890, DIESEL EXHAUST EMISSION MODELING, V: SAE SP, 2288 p: 129-144 2010
 34. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian. “La1−xSrxFeO3−δ perovskites as redox materials for application in a membrane reactor for simultaneous production of pure hydrogen and synthesis gas” Fuel V: 89 (6) P:1265-1273 2010
 35. Tsakaloudi, V.T. Zaspalis “Tailoring the temperature characteristics of the magnetic permeability of NiZn ferrites” Journal of Magnetism and Magnetic Materials V: 322 (5), P: 517-522 2010
 36. Koutsonikolas, S.P. Kaldis, S.D. Sklari, G. Pantoleontos, V.T. Zaspalis, G.P. Sakellaropoulos “Preparation of highly selective silica membranes on defect-free γ-Al2O3 membranes using a low temperature CVI technique” Microporous and Mesoporous Materials V: 132 (1-2), P: 276-281 2010
 37. Kikkinides ES, Kainourgiakis ME, Yiotis AG, et al. “Lattice Boltzmann method for Lennard-Jones fluids based on the gradient theory of interfaces” PHYSICAL REVIEW E V: 82 (5) No: 056705 Part 2 2010
 38. Yiotis AG, Kainourgiakis ME, Kikkinides ES, et al. “Application of the Lattice-Boltzmann method to the modeling of population blob dynamics in 2D porous domains” COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONSV: 59 (7) P: 2315-2325 2010
 39. Giannakoudis G., Papadopoulos A. I., Seferlis P., Voutetakis S., “Optimum design and operation under uncertainty of power systems using renewable energy sources and hydrogen storage”INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY V: 35 ( 3 ) P: 872-891 2010
 40. Ziogou C., Voutetakis S., Papadopoulou S., Georgiadis M. “Modeling and Experimental Validation of a PEM Fuel Cell System”COMPUTER AIDED CHEMICAL ENGINEERIGN V:28 P: 721-726 2010
 41. Giannakoudis G., Papadopoulos A.I., Seferlisa, P., Voutetakis, S., “On the systematic design and optimization under uncertainty of a hybrid power generation system using renewable energy sources and hydrogen storage”COMPUTER AIDED CHEMICAL ENGINEERIGN V: 28 ( C ) P: 907 – 912 2010
 42. , Kalimeri K., Athanasiou C., “Electro-reduction of nitrogen oxides using steam electrolysis in a proton conducting solid electrolyte membrane reactor (H+-SEMR)”,. SOLID STATE IONICS V: 181(3-4) P:223-229 2010
 43. Marnellos G., Vakouftsi E., Athanasiou C., Coutelieris F.A., “Theoretical investigation of the relation between the output of a methane internal reforming SOFC and the composition of the feedstream”, DEFECT AND DIFFUSION FORUM V: 297-301 P:838-843 2010
 44. Marnellos G.E., Pekridis G., Kaklidis N., Komvokis V., Athanasiou C., Konsolakis M., Yentekakis I.V. “Surface and catalytic elucidation of Rh/γ-Al2O3catalysts during NO reduction by C3H8in the presence of excess O2, H2O and SO2”,. THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A V114(11) P:3969-3980 2010
 45. Papazisi, S. Balomenou and D. Tsiplakides, “Synthesis and characterization of La0.75Sr0.25Cr0.9M0.1O3 perovskites as anodes for CO‐fuelled solid oxide fuel cells”, JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY, V:40 P:1875–1881 2010
 46. Damartzis T., Seferlis P., “Optimal design of staged three-phase reactive distillation columns using nonqeuilibrium and orthogonal collocation models”,INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, P:3275-3285 2010.
 47. Papadopoulos A.I., Stijepovic M., Linke P., Seferlis P.,  Voutetakis S., “Power Generation from Low Enthalpy Geothermal Fields by Design and Selection of Efficient Working Fluids for OrganicRankineCycles”,  CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS V: 21 P: 61-66 2010.
 48. Papadopoulos A.I., Stijepovic M., Linke P. “On the systematic design and selection of optimal working fluids for Organic Rankine Cycles”, APPLIED THERMAL ENGINEERING, doi 10.1016/j.applthermaleng.2009.12.006, 2010
 49. Vagia E., Lemonidou A.A. *, “Ceria-Zirconia supported Ni and Rh catalysts for the effective steam reforming of bio-oil components”, JOURNAL OF CATALYSIS V:269 P:388–396, 2010
 50. Martavaltzi C.S., Pampaka E.P., Korkakaki E.S., Lemonidou A.A.,* “Hydrogen production via steam reforming of methane with simultaneous CO2 capture over CaO-Ca12Al14O33”, ENERGY AND FUELS V: 24 Issue:4 P: 2589–2595, 2010
 51. Martavaltzi C.S., Lemonidou A.A., * “Hydrogen Production via Sorption Enhanced Reforming of Methane: Development of a novel hybrid material -reforming catalyst and CO2sorbent”,CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE V:65 Issue: 14 P:4134-4140,  2010
 52. Delimitis Andreas, "Ordering of point defects in VPO precursors: effect on doping and catalyst performance", APPLIED CATALYSIS A-GENERAL V:376 (1-2) P: 33-39 2010
 53. Poulopoulos P., Kapaklis V., Jönnson P.E., Papaioannou E.Th., Delimitis A., Pappas S.D., Trachylis D., Politis, "Positive surface and perpendicular magnetic anisotropy in natural nanomorphous Ni/NiO multilayers", Appl. Lett. 96, 202503 (2010)
 1. Park DH, Kim SS, Wang H, Pinnavaia, Thomas J, Papapetrou, Maria C, Lappas, Angelos A, Triantafyllidis, Kostas S., “Selective Petroleum Refining Over a Zeolite Catalyst with Small Intracrystal Mesopores”, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION V:48 (41) P: 7645-7648 2009
 2. Achilias DS, Antonakou EV, Koutsokosta E, Lappas, Angelos A., “Chemical Recycling of Polymers from Waste Electric and Electronic Equipment”, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE V: 114 (1) P: 212-221 OCT 5 2009
 3. Psarras AC, Iliopolou EF, Kostaras K, Pouwels, C , Lappas, Angelos A., “Investigation of advanced laboratory deactivation techniques of FCC catalysts via FTIR acidity studies”, MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS V:120 (1-2 ) Sp. Iss. SI P:141-146 APR 1 2009
 4. Ioannidou O, Zabaniotou A, Antonakou EV, Papazisi, K. M, Lappas, Angelos A, Athanassiou, C., “Investigating the potential for energy, fuel, materials and chemicals production from corn residues (cobs and stalks) by non-catalytic and catalytic pyrolysis in two reactor configurations”, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS V:13 (4 ) P:750-762 MAY 2009
 5. Vasiliadou ES, Heracleous E, Vasalos IA, et al, “Ru-based catalysts for glycerol hydrogenolysis-Effect of support and metal precursor” APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, V:92 (1)P:90-99 OCT 19 2009
 6. Lappas AA, Bezergianni S, Vasalos IA, “Production of biofuels via co-processing in conventional refining processes”, CATALYSIS TODAY V:145 (1-2 ) Sp. Iss. SI P:55-62 JUL 15 2009
 7. Komvokis VG, Marnellos GE, Vasalos IA, et al., “Effect of pretreatment and regeneration conditions of Ru/gamma-Al2O3 catalysts for N2O decomposition and/or reduction in O-2-rich atmospheres and in the presence of NOx, SO2 and H2O”, APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL V: 89( 3-4 )P:627-634 JUL 15 2009
 8. Bezergianni S, Kalogianni A, Vasalos IA, “Hydrocracking of vacuum gas oil-vegetable oil mixtures for biofuels production”, BIORESOURCE TECHNOLOGY V: 100(12) P: 3036-3042 JUN 2009
 9. Kechagiopouos PN, Voutetakis SS, Lemonidou AA, et al., “Hydrogen Production via Reforming of the Aqueous Phase of Bio-Oil over Ni/Olivine Catalysts in a Spouted Bed Reactor”, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH V: 48( 3) P: 1400-1408 FEB 4 2009
 10. Asouhidou, D. D., Triantafyllidis, K. S., Lazaridis, N. K. & Matis, K. A., “Adsorption of Remazol Red 3BS from aqueous solutions using APTES- and cyclodextrin-modified HMS-type mesoporous silicas”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 346, 83-90 (2009).
 11. Karakoulia, S. A., Triantafyllidis, K. S., Tsilomelekis, G., Boghosian, S. & Lemonidou, A. A., “Propane oxidative dehydrogenation over vanadia catalysts supported on mesoporous silicas with varying pore structure and size”, Catalysis Today 141, 245-253 (2009).
 12. Bezergianni, S., Voutetakis, S., Kalogianni, A., “Catalytic hydrocracking of fresh and used cooking oil”, Industrial Engineering Chemistry Research, 48(18), 8402-8406, 2009
 13. Bezergianni, S., Kalogianni, A., “Hydrocracking of used cooking oil for biofuels production”, Bioresource Technology, 100(17), pp. 3927-3932, 2009
 14. Aggeli, K., Kalavrouziotis. I. K., Bezergianni, S., “A Proposal Of A Treated Wastewater Reuse Design System In Urban Areas”, Fresenius Environmental Bulletin, 18(7b), pp. 1295-1301, 2009
 15. Heracleous, A.A. Lemonidou, “Ni-Me-O mixed metal oxides for the effective oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene - Effect of promoting metal Me”, Journal of Catalysis 2009, Article in Press, DOI: 10.1016/j.jcat.2009.12.004
 16. L. Rodriguez, D.E. Ardissone, E. Heracleous, A.A. Lemonidou, E. Lopez, M.N. Pedernera, D.O. Borio, “Simulation of a membrane reactor for the catalytic oxydehydrogenation of ethane”, Industrial & Engineering Chemistry Research 48 (2009) 1090
 17. Kotrotsiou, O., Chaitidou, S. and Kiparissides, C., “Boc-L-Tryptophan Imprinted Polymeric Microparticles for Bioanalytical Applications”, Materials Science & Engineering C 29(7), 2141-2146, (2009)
 18. Katsikari, A., Patronidou, Chr., Kiparissides, C. and Arsenakis, M., “Uptake and Cytotoxicity of Poly(D,L-Lactide-Co-Glycolide) Nanoparticles in Human Colon Adenocarcinoma Cells”, Materials Science & Engineering B, 165(3), 15, 160-164, (2009)
 19. Alexopoulos, A.H.,  Roussos, A. and Kiparissides, C., “Part V: Dynamic Evolution of the Multivariate Particle Size Distribution Undergoing Combined Particle Growth and Aggregation”, Chemical  Engineering Science 64, 3260—3269, (2009)
 20. Chaitidou, S., Kotrotsiou, O. and Kiparissides, C., “On the Synthesis and Rebinding Properties of [Co(C2H3O2)2(z-Histidine)] Imprinted Polymers Prepared by Precipitation Polymerization”, Materials Science & Engineering C, 29, 1415-1421, (2009)
 21. Kammona, O., Kotti, K., Kiparissides, C., Fransaer, J. and Celis, J.-P., “Synthesis of Polymeric and Hybrid Nanoparticles for Electroplating Applications”, Journal of Electrochimica Acta, 54, 2450, (2009)
 22. Chatzidoukas, Ch., Pistikopoulos, E. and Kiparissides C., “A Hierarchical Optimisation Approach to Optimal Production Scheduling in an Industrial Continuous Olefin Polymerization Reactor”, Macromolecular Reaction Engineering, 3, 36 (2009)
 23. Koutsou C.P., Yiantsios S.G., Karabelas A.J., “A numerical and experimental study of mass transfer in spacer-filled channels: Effects of spacer geometrical characteristics and Schmidt number”, Journal of Membrane Science, (2009), 326 (1), 234-251
 24. Plakas V., Karabelas A.J., “Triazine retention by nanofiltration in the presence of organic matter: The role of humic substance characteristics”, Journal of Membrane Science, 336 (2009) 86–100.
 25. Kostoglou M., Karabelas A.J., “On sectional techniques for the solution of the breakage equation” Computers and Chemical Engineering (2009) 33, 112-121.
 26. Mitrouli, A.J. Karabelas, S.G. Yiantsios, P.A. Kjølseth, “New granular materials for dual-media filtration of seawater: Pilot testing”, Separation and Purification Technology, 65 (2), 2009, 147-155
 27. Kostoglou M., Karabelas A.J., “Mathematical Analysis of Fluid Flow and Mass Transfer in a Cross Flow Tubular Membrane” Industrial & Engineering Chemistry Research (2009) 48, 5885-5893
 28. Karabelas A.J., Plakas K.V., Solomou E.S., Drossou V., Sarigiannis D.A., “Impact of European legislation on marketed pesticides — A view from the standpoint of health impact assessment studies”, Environment International, 35 (2009) 1096–1107
 29. Kostoglou M., Karabelas A.J., “On the Fluid Mechanics of Spiral-Wound Membrane Modules” Industrial & Engineering Chemistry Research (2009) 22, 10025-10036.
 30. Hoguet J.C., Karagiannakis G.P., Valla J.A., Agrafiotis C.C., Konstandopoulos A.G., (2009) "Gas and Liquid Phase Fuels Desulphurization for Hydrogen Production via Reforming Processes", International Journal of Hydrogen Energy, 34, pp. 4953-4962.
 31. Lorentzou S., Zygogianni A., Tousimi K., Agrafiotis C., Konstandopoulos A.G., (2009) "Advanced Synthesis of Nanostructured Materials for Environmental Applications", Journal of Alloys and Compounds, 483, pp. 302-305.
 32. Zarvalis D., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2009) "Multi-Functional Reactor for Emission Reduction of Future Diesel Engine ExhaustMulti-Functional Reactor for Emission Reduction of Future Diesel Engine Exhausta", SAE Tech. Paper No. 2009-01-0287, SAE SP, 2254, Diesel Exhaust Emission Control, pp. 143-153.
 33. Zarvalis D., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2009) "A Methodology for the Fast Evaluation of the Effect of Ash Aging on the Diesel Particulate Filter Performance", SAE Tech. Paper No. 2009-01-0630, SAE SP, 2254, Diesel Exhaust Emission Control, pp. 277-289.
 34. Vlachos N., Patrianakos G., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G, (2009) "Micro-Simulation of NO-NO2 Transport and Reaction in the Wall of a Catalyzed Diesel Particulate Filter", SAE International Journal of Fuels and Lubricants, 1, pp. 201-209,
 35. Lorentzou S., Pagkoura C., Zygogianni A., Kastrinaki G., Konstandopoulos A.G., "Catalytic Nano-structured Materials for Next Generation Diesel Particulate Filters", SAE International Journal of Materials and Manufacturing, 1, pp. 181-198.
 36. Konstandopoulos A.G., Lorentzou S. (2009) "Novel Monolithic Reactors for Solar Thermochemical Water Splitting", invited chapter in Solar Hydrogen and Nanotechnology, edited by Vayssieres L., John Wiley & Sons, in press
 37. Deutchmann O., Konstandopoulos A.G., (2009) "Catalytic Technology for Soot and Gaseous Pollution Control", invited chapter in Handbook of Combustion, edited by Lackner M., Winter F., Agarwal A.K., Wiley VCH., Vol. 2: Combustion Diagnostics and Pollutants, in press
 38. Roeb M., Thomey D., Graf D., Sattler C., Poitou S., Pra F., Tochon P., Konstandopoulos A.G., (2009) "HycycleS A Project on Nuclear and Solar Hydrogen Production by Sulphur Based Thermochemical Cycles", International Journal of Nuclear Hydrogen Production, in press.
 39. Sakellari, V. Tsakaloudi, V. Zaspalis, E.K. Polychroniadis, (2009). “The influence of the synthesis conditions of NiCuZn Ferrites on their microscopic homogeneity”. Defects and Diffusion Forum, 283-286, 483-486
 40. Nalbandian, A. Evdou, V. Zaspalis, (2009). “La1-xSrxMO3(M=Mn,Fe) perovskites as materials for thermochemical hydrogen production in conventional and membrane reactors”. International Journal of Hydrogen Energy 34 (17), 7162-7172
 41. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, (2009). “Perovskite membrane reactor for continuous and isothermal redox hydrogen production from the dissociation of water” Journal of Membrane Science, 334, (1-2), 148
 42. Constantinos A. Krokos, Dragan Nikolic, Eustathios S. Kikkinides, Michael C. Georgiadis, Athanasios K. Stubos, (2009). “Modelling and optimization of multi-tubular metal hydride beds for efficient hydrogen storage”. International Journal of Hydrogen Energy, 34 (22), 9128-9140
 43. Michael C. Georgiadis, Efstathios S. Kikkinides, Sofoklis S. Makridis, Konstantinos Kouramas, Efstratios N. Pistikopoulos, (2009). “Design and Optimization of Advanced Materials and Processes for Efficient Hydrogen storage”. Computer Aided Chemical Engineering, 26, 183-188
 44. Michael C. Georgiadis, Eustathios S. Kikkinides, Sofoklis S. Makridis, Konstantinos Kouramas, Efstratios N. Pistikopoulos, (2009). “Design and optimization of advanced materials and processes for efficient hydrogen storage”. Computers & Chemical Engineering, 33 (5), 1077-1090
 45. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian, (2009). “La1-xSrxFeO3-δperovskites as redox materials for application in a membrane reactor for simultaneous production of pure hydrogen and synthesis gas”. Fuel, In Press, Corrected Proof, Available online 9 October 2009
 46. Sklari, E.S. Kikkinides, T. Steriotis, V.T. Zaspalis, in M.G. Buonomenna and G. Golemme (Eds.). “Synthesis, characterization and evaluation of ceramic porous membranes for gas separation”, Advanced materials for membrane preparation, e-Book, Bentham Science Publishers
 47. Kikkinides E.S., “Microstructure Representations for the Simulation of Physicochemical Processes in Porous Media”, in Progress in Porous Media Research, Editors: Kong Shuo Tian and He-Jing Shu, Novascience, (ISBN 978-1-60692-435-8), 2009
 48. Eleftheriou, V. Tsakaloudi, G. Kogias, P. van der Valk, V. Zaspalis, “New high-frequency hexagonal ferrite materials i)900 MHz RFID Antennas, ii) 94 GHz non-reciprocal devices”, IEEE Trans. Magn., special issue, vol.13, p.1-6, 2009
 49. Dimitris Ipsakis, Spyros Voutetakis, Panos Seferlis, Fotis Stergiopoulos, Costas Elmasides, "Power Management Strategies on a Stand-Alone Power System Using Renewable Energy Sources and Hydrogen Storage", International Journal of Hydrogen Energy, Volume 34, 2009, 7081–7095
 50. Martha Ouzounidou; Dimitrios Ipsakis; Panos Seferlis; Spyros Voutetakis; Simira Papadopoulou, "A combined methanol autothermal steam reforming and PEM fuel cell pilot plant unit: Experimental and simulation studies", Energy, Volume 34, 2009, 1733–1743
 51. Stella Bezergianni, Spyros Voutetakis, and Aggeliki Kalogianni, "Catalytic Hydrocracking of Fresh and Used Cooking Oil", Eng. Res. 2009, 48(18), 8402–8406, 2009
 52. Garyfallos Giannakoudis, Athanasios I. Papadopoulos, Panos Seferlis, Spyros Voutetakis, "Optimum design and operation under uncertainty of power systems using renewable energy sources and hydrogen storage", International Journal Of Hydrogen Energy, 2009 pp. 1-20
 53. Papadopoulos, P. Linke, "A decision support grid for integrated molecular solvent design and chemical process selection", Computers and Chemical Engineering, 33(1), 72-87 (2009)
 54. Ι. Papadopoulos, P. Seferlis, "Generic modeling, design and optimization of industrial phosphoric acid production processes", Chemical Engineering and Processing,48(1), 493-506 (2009)
 55. Papadopoulos, P. Linke, "Integrated solvent and process selection for separation and reaction-separation processes", Chemical Engineering and Processing, 48(5), 1047-1060 (2009)
 56. de Lucas-Consuegra, A. Caravaca, M.J.M. de Vidales, F. Dorado, S. Balomenou, D. Tsiplakides, P. Vernoux, J.L. Valverde, "An electrochemically assisted NOx storage/reduction catalyst operating under fixed lean burn conditions", Catalysis Communications 11 (2009) 247.
 57. Ioannidou, A. Zabaniotou, E.V. Antonakou, K.M. Papazisi, A.A. Lappas, C. Athanassiou, "Investigating the potential for energy, fuel, materials and chemicals production from corn residues (cobs and stalks) by non-catalytic and catalytic pyrolysis in two reactor configurations", Renewable & Sustainable Energy Reviews 13 (2009) 750.
 58. Tsiplakides, S. Balomenou, "Milestones and perspectives in electrochemically promoted catalysis”, Catalysis Today 146 (2009) 312.
 59. Tzimpilis, N. Moschoudis, M. Stoukides, P. Bekiaroglou, “Ageing and SO2resistance of Pd containing perovskite type oxides”, Applied Catalysis B: Environmental, 87 (2009)9-17.
 60. Skodra, M. Stoukides, “Electrocatalytic Synthesis of Ammonia from Steam and Nitrogen at Atmospheric Pressure”, Solid State Ionics 180 (2009)1332-1336.
 61. Athanasiou, E. Vakouftsi, F.A. Coutelieris, G. Marnellos, A. Zampaniotou, "Efficiencies of olive kernel gasification combined cycle with Solid Oxide Fuel Cells (SOFC)”, Chemical Engineering Journal, 149(1-3), 183-190 (2009).
 62. Komvokis, G.E. Marnellos, I.A. Vasalos and K.S. Triantifyllidis “Effect of pretreatment and regeneraton conditions of Ru/Al2O3catalysts for N2O decomposition and/or reduction in O2rich atmospheres and in the presence of NOX, SO2 and H2O”, Applied Catalysis B: Environmental, 89(3-4), 627-634 (2009).
 63. Kalimeri, C. Athanasiou and G.E. Marnellos, “Electro-reduction of nitrogen oxides using steam electrolysis in a proton conducting solid electrolyte membrane reactor (H+-SEMR)”, Solid State Ionics, (2009), doi:10.1016/j.ssi.2009.03.002.
 64. Pekridis, C. Athanasiou, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis and G.E. Marnellos, “N2O abatement over γ-Αl2O3supported catalysts: Effect of reducing agent and active phase nature”,. Topics in Catalysis, 52(13), 1880-1887 (2009).
 65. Pekridis, N. Kaklidis, V. Komvokis, C. Athanasiou, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis and G.E. Marnellos, “Surface and catalytic elucidation of Rh/γ-Al2O3catalysts during NO reduction by C3H8in the presence of excess O2, H2O and SO2“,The Journal of Physic
 66. Kenig E. Y., and P. Seferlis, “Modeling Reactive Absorption”, Chemical Engineering Progress, January, 65-71, 2009.
 67. Theodoros Damartzis, Margaritis Kostoglou and Anastasia Zabaniotou, “Simulation of the agro-biomass (olive kernel) fast pyrolysis in a wire mesh reactor considering intra-particle radial and temporal distribution of products”, International Journal of Chemical Reactor Engineering, 7(A1), 2009.
 68. Kechagiopoulos, S.S. Voutetakis, A.A. Lemonidou, I.A. Vasalos, "Hydrogen production via reforming of bio-oil over Ni/Olivine catalysts in a spouted bed reactor", Ind. Eng. Chem. Res 48 (3) (2009) 1400-1408
 69. Chen Zhao, Yuan Kou, Angeliki A. Lemonidou, Xuebing Li, and Johannes A. Lercher, "Selective Catalytic Conversion of Bio-oil Phenol Fraction to Alkanes", Angewandte Chemie, International Edition, 48 (22) (2009) 3987-3990
 70. Elvira Peringer, Michael Salzinger, Markus Hutt, Angeliki A. Lemonidou and Johannes A. Lercher, "Modified lanthanum catalysts for oxidative chlorination of methane", Topics in Catalysis 52(9) (2009) 1220-1231
 71. C. Vermisoglou, G.E. Romanos, V. Tzitzios, G.N. Karanikolos, V. Akylas, A. Delimitis, G. Pilatos, N.K. Kanellopoulos, “Synthesis of nanocrystalline gold-carbon nanotube composites and evaluation of their sorption and catalytic properties”, Micr. Mes. Mater. 120(1-2), 122 (2009)
 72. Angelakeris, I. Siskos, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis, A. Delimitis, O. Kalogirou, “Influence of multilayer modulation on structural and magnetic features in the Pt/SmCo system”, J. Magn. Magn. Mater. 321(19), 3155 (2009)
 1. Lappas A.A., Dimitropoulos V., Antonakou E., Voutetakis S.S., Vasalos I.A., (2008), “Design, construction and operation of a transported fluid bed pilot plant unit for biomass fast pyrolysis: The effect of pyrolysis temperature and feedstock”, Ind. Eng. Res, 47(3), pp 742-747.
 2. Zabaniotou A., Ioannidou O., Antonakou E., Lappas A.A., (2008), “Experimental study of pyrolysis for potential energy, hydrogen and carbon material production from lignocellulosic biomass”, International Journal of Hydrogen Energy, 33 (10), pp 2433-2444.
 3. Achilias D.S., Antonakou E., Roupakias C., Megalokonomos P., Lappas A.A., “Recycling techniques of polyolefins from plastic wastes”, Global Nest Journal, 10 (1), pp114-122.
 4. Ipsakis D., Voutetakis S.S., Seferlis P., Stergiopoulos F., Papadopoulou S.A., Elmasides C., (2008), “The Effect of the Hysteresis Band on Power Management Strategies in a Stand-Alone Power System”, Energy, 33 (10), pp 1537-1550.
 5. Bezergianni S., Kalogianni A., (2008), “An application of principal component analysis for monitoring and disturbance detection of a hydrotreating process”, Industrial & Engineering Chemistry Research Journal, 47(18), pp 6972-6982.
 6. Vagia E., Lemonidou A.A., (2008), “Thermodynamic analysis of hydrogen production by autothermal steam reforming of selected bio-oil components”, Int. J. Hydrogen Energy, 33, pp 2489-2500.
 7. Martavaltzi C., Lemonidou A.A., (2008), “Development of new CaO based sorbent materials for CO2 removal at high temperature”, Microporous and Mesoporous Materials, 110, pp 119-127.
 8. Karakoulia S., Triantafyllidis K., Lemonidou A.A., (2008), “Preparation and characterization of vanadia catalysts supported on non-porous, microporous and mesoporous silicates for oxidative dehydrogenation of propane (ODP)”, Microporous and Mesoporous Materials, 110, pp157-166.
 9. Lopez E., Heracleous E., Lemonidou A.A., Borio D.O., (2008), “Study of a multitubular fixed-bed reactor for ethylene production via ethane oxidative dehydrogenation”, Chem. Eng. Journal, 145, pp 308-315.
 10. Vagia E.C., Lemonidou A.A., (2008), “Hydrogen production via steam reforming of bio-oil components over calcium aluminate supported nickel, noble metal catalyst”, Applied Catalysis A, General, 351, pp 111-121 (6th in the list of the Top 25 Hottest Articles , October-December 2008)
 11. Peringer E., Tejuja C., Salzinger M., Lemonidou A.A., Lercher J.A., (2008), “On the synthesis of LaCl3 catalysts for oxidative chlorination of methane”, Applied Catalysis A, General, 350, pp 178-185.
 12. Martavaltzi C., Lemonidou A.A., (2008), “Parametric study of the synthesis of CaO-Ca12Al14O33 with respect to high CO2 sorption capacity and stability on multi-cycle operation”, Ind. Eng. Res., 47, pp 9537–9543.
 13. Hammad A., Souentie S., Balomenou S., Tsiplakides D., Figueroa J.C., Cavalca C., Pereira C.J., Vayenas C.G., (2008), “Tailor-structured skeletal Pt catalysts employed in a monolithic electropromoted reactor”, Journal of Applied Electrochemistry, 38, pp 1171-1176.
 14. Tsiplakides D., Balomenou S.,(2008), “Electrochemical promoted catalysis: towards practical utilization”, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 14, pp 97-105.
 15. Triantafyllidis K.S., Karakoulia S.A., Gournis D., Delimitis A., Nalbandian L., Maccallini E., Rudolf P., (2008), “Formation of carbon nanotubes on iron/cobalt oxides supported on zeolite-Y: Effect of zeolite textural properties and particle morphology”, Microporous and Mesoporous Materials, 110, pp 128-140.
 16. Neatu F., Besnea M., Komvokis V.G., Genet J-P., Michelet V., Triantafyllidis K.S., Parvulescu V.I., (2008), “Hydrotalcite docked Rh-TPPTS complexes as efficient catalysts for the arylation of 2-cyclohexen-1-one in neat water”, Catalysis Today 139, pp 161–167.
 17. Kotrotsiou, O., Chaitidou, S. and Kiparissides, C., “On the Synthesis of Peptide Imprinted Polymers by a Combined Suspension - Epitope Polymerization Method”, Materials Science & Engineering B, 165(3), 15, 256-260 (2009)
 18. Krallis, A. and Kiparissides, C., “Computer Aided Design and Operation of Industrial Poly(Vinyl Chloride) Batch Suspension Polymerization Reactors”, Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering (PRC:ME), 37, 436,(2008)
 19. Saliakas, V., Kotoulas, C., Meimaroglou, D. and Kiparissides, C. “Dynamic Evolution of the Particle Size Distribution in Suspension Polymerization Reactors: A Comparative Study on Monte Carlo and Sectional Grid Methods”, Canadian Journal of Chemical Engineering, 86, 924 (2008)
 20. Patronidou, C., Karakosta, P., Kotti, K., Kammona, O., Karageorgiou, V. and Kiparissides, C., “PLGA nanocarriers for systemic and lymphatic oral delivery of proteins and peptides”, Journal of Controlled Release, 132(3), e5-e6, (2008)
 21. Pladis, P, Kanellopoulos, V., Chatzidoukas, Ch. and Kiparissides, C., “Effect of Reaction Conditions and Catalyst Design on the Rheological Properties of Polyolefins Produced in Gas-phase Olefin Polymerization Reactors”, Macromolecular Theory and Simulation, 17, 478-487 (2008)
 22. Chaitidou, S., Kotrotsiou, O., Kotti, K., Kammona, O., Bukhari, M. and Kiparissides, C. “Precipitation Polymerization for the Synthesis of Nanostructured Particles”,  Materials Science and Engineering B', 152, 55-59 (2008)
 23. Kiparissides, C. and Kammona, O. “Nanotechnology Advances in Controlled Drug Delivery Systems”, Physica Status Solidi, (c) 5, No. 12, 3828-3833 (2008)
 24. Meimaroglou, D., Krallis, A. and Kiparissides, C., “Prediction of Bivariate  Molecular Property Distributions in Free-Radical Polymerization Systems Using Monte Carlo and Sectional Grid Methods”, Chemical Product and Process Modeling, vol. 3, iss. 1, article 44, CAPE Special Issue, (2008)
 25. Krallis, A., Meimaroglou, D. and Kiparissides, C., “Dynamic Prediction of the Bivariate Molecular Weight – Copolymer Composition Distribution Using Sectional-Grid and Stochastic Numerical Methods”, ChemEngiSci, 63, 4342-4360 (2008)
 26. Kanellopoulos, V., Gustafsson, B. and Kiparissides, C., “Gas-phase Olefin Polymerization in the Presence of Supported and Self-supported Ziegler-Natta Catalysts”, Macromolecular Reaction Engineering, 2, 240-252 (2008)
 27. Kechagia, Z., Kiparissides, C. and Economou, I., “Determination of Liquid-Gas Partition Coefficients of Bua and MMA by Headspace-Gas Chromatography Utilizing the Phase Ratio Variation Method”, Fluid Phase Equilibria 266, 21-30, (2008)
 28. Kammona, O., Dini, E., Kiparissides, C. and Allabashi, R., “Synthesis of Polymeric Porous Microparticles for Water Purification”, Microporous and Mesoporous Materials 110, (1), 141-149, (2008)
 29. Dompazis, G., Kanellopoulos, V., Touloupides, V. and Kiparissides, C., “Development of a Multi-scale, Multi-phase, Multi-zone Dynamic Model for the Prediction of Particle Segregation in Catalytic Olefin Polymerization FBRs”, Chemical Engineering Science, 63, 4735-4753 (2008)
 30. Plakas K.V., Karabelas A.J.,"Membrane retention of herbicides from single and multi-solute media: The effect of ionic environment", Journal of Membrane Science, Vol. 320, Issues 1–2, pp. 325–334.
 31. Joksimovic D., Savic D.A., Walters G.A., Bixio D., Katsoufidou K., Yiantsios S.G., "Development and validation of system design principles for water reuse systems", Desalination, Vol. 218, Issues 1–3, pp. 142–153.
 32. Katsoufidou K., Yiantsios S.G., Karabelas A.J., "An experimental study of UF membrane fouling by humic acid and sodium alginate solutions: the effect of backwashing on flux recovery", Desalination, vol. 220, pp 214-227.
 33. Mitrouli S.T., Yiantsios S.G., Karabelas A.J., Mitrakas M., Follesdal M., Kjolseth P.A., "Pretreatment for desalination of seawater from an open intake by dual-media filtration: Pilot testing and comparison of two different media", Desalination, Volume 222, Issues 1–3, pp. 24–37
 34. Koutsou C.P., Karabelas A.J., Yiantsios S.G., "Towards Optimization of Spacer Geometrical Characteristics for Spiral Wound Membrane Modules: Recent Advances"
 35. Sioutopoulos D, Yiantsios S.G., Karabelas A.J., "Colloidal Organic Fouling οf RO Membranes:Predictions through Correlation of RO and UF Fouling Resistance Data"
 36. Patsios S.I. and Karabelas A.J., "A new approach in modeling the activated sludge bio-process specifically for MBR systems"
 37. Πλάκας Κ.Β., Καράμπελας Α.Ι., "Απομάκρυνση φυσικών και συνθετικών οργανικών ρυπαντών από πόσιμο νερό με νανοδιήθηση"
 38. de Koning J., Bixio D., Karabelas A., Salgot M., Schaffer A., "Characterization and assessment of water treatment technologies for reuse", Desalination, vol. 218, pp 92-104.
 39. Mourouzidis-Mourouzis S.A. and Karabelas A.J., "Whey protein fouling of large pore-size ceramic microfiltration membranes at small cross-flow velocity", J. of Membrane Science, vol. 323,pp 17–27.
 40. Kostoglou M., and Karabelas A.J., "On the structure of the single phase flow field in hollow fiber membrane modules during filtration", J. of Membrane Science , Vol. 322, pp 128-138.
 41. Solomou E.S., Sarigiannis D.A., Karabelas A.J., Amanatidou E., Moussiou C., Tsikardani E., "Estimation of emissions and local emission factors in the region of Western Macedonia, Greece", Fresenius Environmental Bulletin, vol. 17, No 10b, pp 1725-1735.
 42. Lorentzou S., Agrafiotis C., Konstandopoulos A.G. (2008) "Aerosol Spray Pyrolysis Synthesis of Water-Splitting Ferrites for Solar Hydrogen Production", Granular Matter10(2), pp. 113-122.
 43. Lorentzou S., Pagkoura C., Zygogianni A., Kastrinaki G., Konstandopoulos A.G. (2008) "Catalytic Nano-structured Materials for Next Generation Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2008-01-0417. Also in SAE International Journal of Materials and Manufacturing1 (1), pp. 189-198 (2009). 
 44. Vlachos N., Patrianakos G., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2008) "Micro-Simulation of NO-NO2Transport and Reaction in the Wall of a Catalyzed Diesel Particulate Filter", SAE Tech. Paper No. 2008-01-0442, SAE SP, 2155Diesel Exhaust Emission Control Modeling, pp. 11-19. Also in SAE International Journal of Fuels and Lubricants1, pp. 201-209, (2009).
 45. Lorentzou S., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G., Boettcher J. (2008) "Advanced Catalyst Coatings for Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2008-01-0483, SAE SP, 2154Diesel Exhaust Emission Control, pp. 233-239.
 46. Ogyu K., Oya T., Ohno K., Konstandopoulos A.G. (2008) "Improving of the Filtration and Regeneration Performance by the SiC-DPF with the Layer Coating of PM Oxidation Catalyst" SAE Tech. Paper No. 2008-01-0621, SAE SP, 2154, Diesel Exhaust Emission Control.
 47. Zuberi B., Liu J.J., Pillai S.C, Weinstein J.G., Konstandopoulos A.G., Lorentzou S., Pagkoura C. (2008) "Advanced High Porosity Ceramic Honeycomb Wall Flow Filters", SAE Tech. Paper No. 2008-01-0623, SAE SP, 2154, Diesel Exhaust Emission Control, pp. 351-361.
 48. Zarvalis D., Tsakis A., Konstandopoulos A.G., Prati M.V., Costagliola M.A. (2008) "A Mobile Laboratory for On-board and Ambient Level Emissions Measurement", SAE Tech. Paper No. 2008-01-0756, SAE SP, 2150Emissions Measurement and Testing, pp. 33-44.
 49. Morin J.P, Hasson V., Fall M., Papaioanou E., Preterre D., Gouriou F., Keravec V., Konstandopoulos A.G., Dionnet F. (2008) “Prevalidation of In Vitro Continuous Flow Exposure Systems as Alternatives to In Vivo Inhalation Safety Evaluation Experimentations: Outcome from MAAPHRI-PCRD5 Research Program”, Experimental and Toxicologic Pathology60(2-3), pp. 195-205.
 50. Konstandopoulos A.G., Papaioannou E. (2008) “Update on The Science and Technology of Diesel Particulate Filters”, KONA Powder and Particle Journal26, pp. 36-65. INVITED PAPER.
 1. Bollas G.M., Vasalos I.A., Lappas A.A., Iatridis D.K., Voutetakis S.S, Papadopoulou S.A. (2007), “Integrated FCC Riser - Regenerator Dynamics studied in a Fluid Catalytic Cracking Pilot Plant", Chem. Eng. Science, 62, pp 1887-1904.
 2. Lappas A.A., Papapetrou M., Vasalos I.A., (2007), “Catalytic Cracking to Liquids (BTL) Fuels with Novel Cracking Catalysts, Studies in Surface Science and Catalysis”, Fluid Catalytic Cracking VII, Materials, Methods and Process Innovations, 166, pp 213-225.
 3. Bollas G.M., Vasalos I.A., Lappas A.A., Iatridis D.K., (2007), “Five-Lump Kinetic Model with Selective Catalyst Deactivation for the Prediction of the Product Selectivity in the Fluid Catalytic Cracking Process", Catalysis Today, 127 (1-4), pp 31-43.
 4. Valla J.A., Mouriki Å.E., Lappas A.A., Vasalos I.A., (2007), “Catalytic Cracking of Sulfur Compounds contained in Vaccum Gas Oils”, Catalysis Today, 127 (1-4), pp 92-98.
 5. Kechagiopoulos P.N., Voutetakis S.S., Lemonidou A.A., Vasalos I.A., (2007), “Sustainable hydrogen production via reforming of bio-oil using a novel spouted bed reactor”, Catalysis Today, 127, pp 246-255
 6. Iliopoulou E., Antonakou E., Karakoulia S., Lappas A.A., Vasalos I.A., Triantafyllidis K.S., (2007), “Catalytic pyrolysis of biomass by mesoporous materials: Effect of steam stability and acidity of Al-MCM-41 catalysts”, Chemical Engineering Journal, 134, pp 51-57.
 7. Triantafyllidis K.S., Komvokis V.G., Papapetrou M.C., Vasalos I.A. Lappas A.A., (2007), “Microporous and mesoporous aluminosilicates as catalysts for the cracking of Fischer-Tropsch waxes towards the production of “clean” bio-fuels”, Studies in Surface Science and Catalysis, 170, pp1344-1350.
 8. Komvokis V.G., Iliopoulou E.F., Vasalos I.A., (2007), “Development of optimized Cu-ZSM-5 deNOx catalytic materials both for HC-SCR applications and as FCC catalytic additives”, Applied Catalysis A-General, 325 , pp 345-352.
 9. Valla J.A., Mouriki E., Lappas A.A., (2007), “The effect of heavy aromatic sulfur compounds on sulfur in cracked naphtha”, Catalysis Today, 127 I:1-4, pp 92-98.
 10. Achilias D.S., Roupakias C., Megalokonomos P., Lappas A.A., Antonakou E.V., (2007), “Chemical Recycling Techniques of Plastic Wastes Made from Polyethylene (LDPE and HDPE) and Polypropylene (PP)”, Journal of Hazardous Materials, 149 pp 536-542.
 11. Nilsen M. H., Antonakou E.V., Bouzgaa A., Lappas A.A., Mathisenc K., Stocker M., (2007), “Investigation of the effect of metal sites in Me-Al-MCM-41 (Me=Fe, Cu or Zn) on the catalytic behavior during the pyrolysis of wooden based biomass”, Microporous and Mesoporous Materials, 105 (1-2), pp 189-203.
 12. Psarras A.C., Iliopoulou E.F., Nalbandian L., Lappas A.A., Pouwels C., (2007), “Study of the accessibility effect on the irreversible deactivation of FCC catalysts from contaminant heavy feed metals”, Catalysis Today, 127 (1-4), pp 44-53.
 13. Achilias D.S., Kanelopoulou I., Megalokonomos P., Antonakou E., Lappas A.A., (2007), “Chemical recycling of polystyrene by pyrolysis. Potential use of the liquid product for the reproduction of polymer”, Macromolecular Materials and Engineering, 292 (8), pp 923-934.
 14. Pekridis G., Kalimeri K., Kaklidis N., Vakouftsi E., Iliopoulou E.F., Athanasiou C., Marnellos G.E., (2007), “Electro-kinetic study of the reverse water gas shift (RWGS) reaction and its potential role in the production of power in a solid oxide fuel cell (SOFC)”, Catalysis Today, 127 (1-4), pp 337-346.
 15. Boukis I.P., Grammelis P., Bezergianni S., Bridgwater A.V., (2007), “CFB air-blown flash pyrolysis. Part I: Engineering design and cold model performance”, Fuel, 86(10-11), pp. 1372-1386 .
 16. Boukis I.P., Bezergianni S., Grammelis P., Bridgwater A.V., (2007), “CFB air-blown flash pyrolysis. Part II: Operation and experimental results”, Fuel, 86 (10-11), pp1387-1395.
 17. Vagia E., Lemonidou A.A., (2007), “Thermodynamic analysis of hydrogen production by steam reforming of bio-oil components”, Int. J. Hydrogen Energy, 32, pp 213-223.
 18. Heracleous E., Delimitis A., Nalbantian L., Lemonidou A.A., (2007), “HR-TEM characterization of the nanostructural features formed in highly active Ni-Nb-O catalysts for ethane ODH”, Applied Catalysis A, 325, pp 222-228.
 19. Lemonidou A.A., Machli M., (2007), “Oxidative dehydrogenation of propane over V2O5-MgO/TiO2 catalyst. Effect of reactants contact mode”, Catalysis Today, 127, pp132-138.
 20. Heracleous E., Lemonidou A.A., (2007), “Selective oxidation of C2-C3 alkanes to alkenes-Use of nanostructured oxidic catalysts”, La Chimica e L’ Industria, 10, pp 120-124.
 21. Balomenou S., Tsiplakides D., Vayenas C.G., Poulston S., Houel V., Collier P., Konstandopoulos A.G., Agrafiotis Ch., (2007), “Electrochemical promotion in a monolith electrochemical plate reactor applied to simulated and real automotive pollution control”, Topics in Catalysis, 44, pp 481-486.
 22. Katranas T.K., Triantafyllidis K.S., Vlessidis A.G., Evmiridis N.P., (2007), “Propane reactions over faujasite structure zeolites type-X and USY: Effect of zeolite silica over alumina ratio, strength of acidity and kind of exchanged metal ion”, Catalysis Letters, 118, pp 79-85.
 23. Bikiaris D.N., Chrissafis K., Paraskevopoulos K.M., Triantafyllidis K.S., Antonakou E.V., (2007), “Investigation of thermal degradation mechanism of an aliphatic polyester using pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry and a kinetic study of the effect of the amount of polymerisation catalyst”, Polymer Degradation and Stabilit, 92, pp 525-536.
 24. Kotti, K., Kammona, O. and Kiparissides, C., “Synthesis of Polymer-Silica Composite Nanoparticles For Electroplated Coatings”, Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites, 3, 75-81 (2007)
 25. Kotrotsiou, O., Chaitidou, S., Liakopoulou-Kyriakides, M. and Kiparissides, C., “Molecularly Imprinted Polymers for Selective Recognition of Biomolecules”, Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites, 3, 35-45 (2007)
 26. Chatzidoukas, C., Kanellopoulos, V. and Kiparissides, C., “On the Production of Polyolefins with Bimodal Molecular Weight and Copolymer Composition Distributions in Catalytic Gas-phase Fluidized Bed Reactors”, Macromolecular Theory & Simulations, 16, 755-769 (2007)
 27. Kotoulas, C. and Kiparissides, C., “Polymer Reaction Engineering, Chapter 5. Suspension Polymerization”, Blackwell Publishing Ltd, 209-230, (2007)
 28. Meira, G. R. and Kiparissides, C., “Polymer Reaction Engineering, Chapter 4. Free Radical Polymerization: Heterogeneous Systems”, Blackwell Publishing Ltd, 179-206, (2007)
 29. Krallis, A., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Prediction of the Bivariate Molecular Weight – Long Chain Branching Distribution in High – Pressure Low – Density Polyethylene Autoclaves”, Macromolecular Theory & Simulations, 16, 593-609, (2007)
 30. Krallis, A. and Kiparissides, C., “Mathematical Modeling of the Bivariate Molecular Weight – Long Chain Branching Distribution of Highly Branched Polymers. A Population Balance Approach”, Chem Eng Sci, 62, 5304-5311,(2007)
 31. Meimaroglou, D and Kiparissides, C., “Monte Carlo Simulation for the Solution of the Bi-Variate Dynamic Population Balance Equation in Batch Particulate Systems”, Chem Eng Sci, 62, 5295-5299, (2007)
 32. Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Solution of the Bivariate Dynamic Population Balance Equation in Batch Particulate Systems: Combined Aggregation and Breakage”, Chem. Eng. Sci., 62, 5048-5043 (2007)
 33. Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “On the prediction of internal particle morphology in suspension polymerization of vinyl chloride. Part I: The effect of primary particle size distribution”, Chem. Eng. Sci.,  62(15), 3970-3983, (2007)
 34. Meimaroglou D., Krallis, A., Saliakas, V. and Kiparissides, C., “Prediction of the Bivariate Molecular Weight - Long Chain Branching Distribution in Highly Branched Polymerization Systems Using Monte Carlo and Sectional Grid Methods” , Macromolecules 40(6), 2224-2234, (2007)
 35. Kanellopoulos, V., Tsiliopoulou, E., Dompazis, G., Touloupides, V. and Kiparissides, C.  “Evaluation of the Internal Particle Morphology in Catalytic Gas-Phase Olefin Polymerization Reactors”, Ind. & Eng. Chem. Res, 46(7), 1928-1937, (2007)
 36. Saliakas, V., Chatzidoukas, C., Meimaroglou, D., Krallis, A. and Kiparissides, C., "Dynamic Optimization of Molecular Weight Distribution Using Orthogonal Collocation on Finite Elements and Fixed Pivot Methods: An Experimental and Theoretical Investigation",  Macromol. React. Eng. 1(1), 119-136, (2007)
 37. Kanellopoulos, V., Mouratides, D., Tsiliopoulou, E. and Kiparissides, C., "An Experimental and Theoretical Investigation on the Diffusion of Olefins in Semi-Crystalline Polymers: The Influence of Swelling in Polymer-Penetrant Systems", Macromol. React. Eng.1(1), 106-118, (2007)
 38. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Vlachos N., Kladopoulou E. (2007) "Advances in the Science and Technology of Diesel Particulate Filter Simulation", Advances in Chemical Engineering33, pp. 213-275. (INVITED PAPER).
 39. Balomenou S.P., Tsiplakides D., Vayenas C. G., Poulston S., Houel V., Collier P., Konstandopoulos A.G., Agrafiotis C. (2007) “Electrochemical Promotion in a Monolith Electrochemical Plate Reactor Applied to Simulated and Real Automotive Pollution Control”, Topics in Catalysis44(3), pp. 481-486.
 40. Agrafiotis C.C., Mavroidis I., Konstandopoulos A.G., Hoffschmidt B., Stobbe P., Romero M., Fernandez-Quero V. (2007) “Evaluation of Porous Silicon Carbide Monolithic Honeycombs as Volumetric Receivers/Collectors of Concentrated Solar Radiation”, Journal of Solar Energy Materials and Solar Cells91(6), pp. 474-488.
 41. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G., Burtscher H. (2007) "Size Distribution Dynamics of Fuel-Borne Catalytic Ceria Nanoparticles", Journal of Aerosol Science38(6), pp. 604-611.
 42. Konstandopoulos A.G., Zarvalis D., Dolios I. (2007) "Multi-instrumental Assessment of Diesel Particulate Filters", in SAE Tech. Paper, No. 2007-01-0313, SAE SP, 2089Emissions Measurement and Testing, pp. 91-104.
 43. Ogyu K., Oya T., Ohno K., Dolios I., Kladopoulou E., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2007) "Study on Catalyzed-DPF for Improving the Continuous Regeneration Performance and Fuel Economy", in SAE Tech. Paper, No. 2007-01-0919, SAE SP, 2080Diesel Exhaust Emission Control, pp. 237-246.
 44. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Lorentzou S., Pagkoura C., Papaioannou E., Ohno K., Ogyu K., Oya T. (2007) "Soot Oxidation Kinetics in Diesel Particulate Filters", in SAE Tech. Paper, No. 2007-01-1129, SAE SP, 2140Diesel Exhaust Emission Control Modeling. Also in SAE Trans. 116( Fuels & Lubricants), pp. 173-181.
 45. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Lorentzou S. (2007) "Wall-scale Reaction Models in Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper, No. 2007-01-1130, SAE SP, 2140Diesel Exhaust Emission Control Modeling.
 46. Konstandopoulos A.G., Vlachos N., Patrianakos G. (2007) "Application of Digital Material Methods to Silicon Carbide Diesel Particulate Filters", in SAE Tech. Paper, No. 2007-01-1131, SAE SP, 2140Diesel Exhaust Emission Control Modeling.
 47. Fukushima S., Ohno K., Vlachos N., Konstandopoulos A.G. (2007) "New Approach for Pore Structure and Filtration Efficiency Characterization", SAE Tech. Paper 2007-01-1918.
 48. Konstandopoulos A.G., Lorentzou S., Pagkoura C., Ohno K., Ogyu K., Oya T. (2007) "Sustained Soot Oxidation in Catalytically Coated Filters", SAE Tech. Paper 2007-01-1950.  Also in SAE Trans. 116( Fuels & Lubricants), pp. 508-515.
 49. Agrafiotis C., Pagkoura C., Lorentzou S., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2007) "Hydrogen Production in Solar Reactors", Catalysis Today127(1-4), pp. 265-277.
 50. Konstandopoulos A.G., Lorentzou S., Pagkoura C, Boettcher J. (2007) “Advanced Catalyst Coating Technology for Porous Substrates”, SAE Tech. Paper 2007-01-1951. Also in SAE Trans. 116( Fuels & Lubricants) pp. 516-520.
 1. Valla J.A., Lappas A.A., Vasalos I.A., (2006), “Catalytic cracking of thiophene and benzothiophene: Mechanism and kinetics”, Appl. A-Gen., 297 (1), pp 90-101.
 2. Triantafyllidis K.S., Lappas A.A., Vasalos I.A., Liu Y., Wang H., Pinnavaia T.J., (2006), “Gas-oil cracking activity of hydrothermally stable aluminosilicate mesostructures (MSU-S) assembled from zeolite seeds: Effect of the type of framework structure and porosity”, Catalysis Today, 112(1-4), pp 33-36.
 3. Iordanidis A.A., Kechagiopoulos P.N., Voutetakis S.S., Lemonidou A.A., Vasalos I.A., (2006), “Autothermal sorption-enhanced steam reforming of bio-oil/biogas mixture and energy generation by fuel cells: concept analysis and process simulation”, Int. J. Hydrogen Energy, 31, pp 1058-1065.
 4. Kechagiopoulos P.N., Voutetakis S.S., Lemonidou A.A., Vasalos I.A., (2006), “Hydrogen production via steam reforming of the aqueous phase of bio-oil in a fixed bed reactor”, Energy and Fuels, 20(5), pp 2155- 2163.
 5. Antonakou E., Lappas A.A., Nilsen M., Bouzga A., Stocker M., (2006), “Evaluation of various types of Al-MCM-41 materials as catalysts in biomass pyrolysis for the production of bio-fuels and chemicals”, Fuel, 85, pp 2202-2212.
 6. Adam J., Antonakou E., Lappas A.A., Stocker M., Nilsen M.H., Bouzga A.,. Hustad J., Oye G., (2006), “In-situ catalytic upgrading of biomass derived fast pyrolysis vapours in a fixed bed reactor using mesoporous materials”, Microporous and Mesoporous Materials, 96(1-3), pp 93-101.
 7. Antonakou E., Dimitropoulos V., Lappas A.A., (2006), “Production and Characterisation of Bio-oil From Catalytic Biomass Pyrolysis”, Thermal Science Journal, 10 (14), pp151-160.
 8. Voutetakis S.S., Seferlis P., Papadopoulou S., Kyriakos Y., (2006), “Model-based control of temperature and energy requirements in a fluidised furnace reactor”, Energy, 31, pp 2418-2427.
 9. Machli M., Boudouris C., Gaab S., Find J., Lemonidou A.A., Lercher J.A., (2006), “Kinetic Modelling of the Gas Phase Ethane and Propane Oxidative Dehydrogenation”, Catal. Today, 112, pp 53-59.
 10. Heracleous E., Lemonidou A.A., (2006), “Reaction Pathways of Ethane Oxidative and non-Oxidative Dehydrogenation on ã-Al2O3 Studied by Temperature-Programmed Reaction (TP-reaction)”, Catal. Today, 112, pp 23-27.
 11. Heracleous E., Lemonidou A.A., (2006), “Ni-Nb-O mixed oxides as highly active and selective catalysts for ethene production via ethane oxidative dehydrogenation. Part I: Characterization and catalytic performance”, J. Catal., 237, pp 162-174.
 12. Heracleous E., Lemonidou A.A., (2006), “Ni-Nb-O mixed oxides as highly active and selective catalysts for ethene production via ethane oxidative dehydrogenation Part II: Mechanistic aspects and kinetic modelling”, J. Catal., 237, pp 175-189.
 13. Christodoulakis A., Heracleous E., Lemonidou A.A., Boghosian S., (2006), “An Operando Raman study of molecular structure and reactivity of MoO3/Al2O3 catalysts for ethane ODH”, J. Catal., 242, pp 16-25.
 14. Karayiannis, N., Mavrantzas, V., Mouratides, D., Chiotellis, E. and Kiparissides, C., "Chapter 6: Atomistic molecular dynamics simulation of short-chain branched polyethylene melts", Elsevier: Multiscale Modelling of Polymer Properties (2006)
 15. Kiparissides C., Pladis P. and Moen O., "Chapter 3: From polyethylene rheology curves to molecular weight distributions", Elsevier: Multiscale Modelling of Polymer Properties (2006)
 16. Kanellopoulos, V., Mouratides, D., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Prediction of Solubility of α-Olefins in Polyolefins Using a Combined Equation of State - Molecular Dynamics Approach”, Ind. & Eng. Chem. Res, 45, 5780, (2006)
 17. Dompazis, G., Kanellopoulos, V. and Kiparissides, C., “Assessment of Particle Agglomeration in Catalytic Olefin Polymerization Reactors Using Rheological Measurements”, Ind. & Eng. Chem. Res, 45(11), 3800 (2006)
 18. Meimaroglou, D., Roussos, A.I. and Kiparissides, C. “Part IV: Dynamic Evolution of the Particle Size Distribution in Particulate Processes. A Comparative Study between Monte Carlo and the Generalized Method of Moments”, Chem Eng Sci, 61, 5620 (2006)
 19. Kotoulas, C. and Kiparissides, C., “A Generalized Population Balance Model for the Prediction of Particle Size Distribution in Suspension Polymerization Reactors”, Chem. Eng. Sci, 61, 332 (2006)
 20. Kiparissides, C. “Challenges in Polymerization Reactor Modeling and Optimization: A Population Balance Perspective”, J Proc Contr, 16, 205-224 (2006)
 21. Roussos, A.I., Alexopoulos, A.H. and Kiparissides, C. “Dynamic Evolution of PSD in Continuous Flow Reactos: A Comparative Study of Fixed and Moving Grid Numerical Techniques”, Chem Eng Sci, 61, 124 (2006)
 22. Kiparissides, C., Alexandridou, S., Kotti, K. and Chaitidou, S., “Recent Advances in Novel Drug Delivery Systems”, Journal of Nanotechnology online, 2, 1-11, (2006)
 23. Plakas, K.V., Karabelas, A.J., Wintgens, T., Melin, T., "A study of selected herbicides retention by nanofiltration membranes-The role of organic fouling"
 24. Karabelas A.J., "Key issues for improving the design and operation of spiral wound membrane modules in desalination plants", Desalination & Water Treatment , DOI: 10.1080/19443994.2013.790322.
 25. A.J. Karabelas, C.P. Koutsou, M. Kostoglou, "The effect of spiral wound membrane element design characteristics on its performance in steady state desalination — A parametric study", Desalination 332 (2014) 76–90
 26. Konstandopoulos A.G., Modis T., Skillas G. (2006) “Cycles of Political Violence: Urban Guerrilla and Insurgent Groups”, in NATO Security through Science Series: Human and Societal Dynamics (Devezas T.C., Ed.),  5, Kondratieff Waves, Warfare and World Security, pp. 352, ISBN: 1-58603-588-6.
 27. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G., Friedlander S.K. (2006) "Bivariate Population Dynamics Simulation of Fractal Aerosol Aggregate Coagulation and Restructuring", Journal of Aerosol Science, 37 (9), pp. 1102-1115.
 28. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Vlachos N. (2006) “The Multiscale Nature of Diesel Particulate Filter Simulation”, International Journal of Vehicle Design, 41 (1-4), pp. 256-284. (Invited paper)
 29. Ryno M., Rantanen L., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G., Koskentalo T., Savela K. (2006) “Comparison of Pressurized Fuid Extraction, Soxhlet Extraction and Sonication for the Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Urban Air and Diesel Exhaust Particulate Matter”, Journal of Environmental Monitoring, 8 (4), pp. 488-493.
 30. Konstandopoulos A.G. (2006) “Particle Sticking/Rebound Criteria at Oblique Impact”, Journal of Aerosol Science, 37 (3), pp. 292-305.
 31. Roeb M., Sattler C., Klueser R., Monnerie N., de Oliveira L., Konstandopoulos A.G., Agrafiotis C., Zaspalis V.T., Nalbandian L., Steele A., Stobbe P. (2006) “Solar Hydrogen Production by a Two-Step Cycle Based on Mixed Iron Oxides”, Journal of Solar Energy Engineering, Transactions of the ASME, 128 (2), pp. 125-133; Also in Proceedings of ISEC 2005: ASME International Solar Energy Conference, pp. 671-678, August 6-12, 2005, Orlando, Florida, USA.
 32. Vlachos N., Konstandopoulos A.G. (2006) "Digital Materials Methods for DPF Development", SAE Tech. Paper No. 2006-01-0260, SAE SP, 2023, Diesel Exhaust Emission Control Modeling; Also in SAE Trans. (Journal of Fuels & Lubricants), 115, pp. 79-89.
 33. Konstandopoulos A.G., Zarvalis D., Kladopoulou E., Dolios I. (2006) "Multi-Reactor Assembly for Screening of Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2006-01-0874, SAE SP, 2022, Diesel Exhaust; Also in SAE Trans. (Journal of Fuels & Lubricants), 115, pp. 309-320.
 34. Papaioannou E., Konstandopoulos A.G. (2006) "A Selective Particle Size Sampler Suitable for Biological Exposure Studies of Diesel Particulate", SAE Tech. Paper No. 2006-01-1075, SAE SP, 2024, Emission: Measurement, Testing & Modeling; Also in SAE Trans. (Journal of Fuels & Lubricants), 115, pp. 389-399.
 35. Konstandopoulos A.G., Agrafiotis C. (2006) “Hydrosol: Advanced Monolithic Reactors for Hydrogen Generation from Solar Water Splitting Assessment Methodology for Diesel Particulate Filter Technologies”,  Revue des Energies Renouvelables, 9 (3) , pp. 121-126.
 1. Lappas A.A., Iatridis D.K., Vasalos I.A., Rhemann H., Schwarz G., Lonka S., Heinonen P., Spyridaki G., Psichogios Y., (2005), “Reducing FCCU NOx emissions”, Petroleum Technology, Quarterly, 10 (1), pp 59-67.
 2. Heracleous E., Machli, M., Lemonidou A.A., Vasalos I.A., (2005), “Oxidative Dehydrogenation of Ethane and Propane over Vanadia and Molybdena Supported Catalysts”, J. Mol. A, 232/1-2, pp 29-39.
 3. Iliopoulou E.F., Efthimiadis E.A., Lappas A.A., Vasalos I.A., (2005), “Effect of Ru-based catalytic additives on NO and CO formed during regeneration of spent FCC catalyst”, Ind Eng Chem Res, 44 (14), pp 4922-4930.
 4. Iliopoulou E.F., Efthimiadis E.A., Nalbandian L., Vasalos I.A., Barth J.-O., Lercher J.A., (2005), “Ir-based Additives for NO Reduction and CO oxidation in the FCC regenerator: Evaluation Characterization and Mechanistic”, Studies Appl. , B 60, pp 277-288.
 5. Machli M., Lemonidou A.A., (2005), “Optimization of V2O5-MgO/TiO2 Catalyst for the Oxidative Dehydrogenation of Propane - Effect of Magnesia Loading and Preparation Procedure”, Catal. Letters, 99, pp 221-230.
 6. Heracleous E., Lee A.F., Wilson K., Lemonidou A.A., (2005), “Investigation of Ni-based Alumina Supported Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene: Structural Characterization and Reactivity Studies”, J. Catal., 231/1, pp 159-171.
 7. Katranas T.K., Triantafyllidis K.S., Vlessidis A.G., Evmiridis N.P., (2005), “Dehydrogenation of propane over Ga and Cr modified, "fresh" and steamed, MFI-type zeolites”, Studies in Surface Science and Catalysis, 155, pp 347-354.
 8. Karakoulia S., Jankovic L., Dimos K., Gournis D., Triantafyllidis K., (2005), “Formation of carbon nanotubes on iron/cobalt-modified zeolites: Effect of zeolite framework/pore structure and method of modification”, Studies in Surface Science and Catalysis, 158, pp 391-398.
 9. I. Roussos, A.H. Alexopoulos, and C. Kiparissides, “Part III: Dynamic Evolution of the Particle Size Distribution in Batch and Continuous Particulate Processes: A Galerkin on Finite Elements Approach”, Chem. Eng. Sci, 60(24),  6998 (2005)
 10. Dompazis, G., Kanellopoulos, V. and Kiparissides, C., “A Multi-scale Modeling Approach for the Prediction of Molecular and Morphological Properties in Multi-site Catalyst Olefin Polymerization Reactors”, Macromol Mater Eng, 290, 525–536 (2005)
 11. Alexopoulos, A.H.  and Kiparissides, C.“Part II:  Dynamic  Evolution  of  the  Particle  Size  Distribution  in  Particulate  Processes  Undergoing  Simultaneous Particle Nucleation, Growth  and  Aggregation”, Chem Eng Sci, 60, 4157 (2005)
 12. Kiparissides, A. Baltsas, E. Papadopoulos, J. P. Congalidis, J. R. Richards, M. B. Kelly and Y. Ye, “Mathematical Modeling of LDPE Copolymers in High - Pressure Tubular Reactors”, Ind. & Eng. Chem. Res., 44, 2592 (2005) (Special Issue, in honor H.W.Ray)
 13. Kotrotsiou Ο., Kotti K., Dini E., Kammona Ο. and Kiparissides C. “Nanostructured Materials for Selective Recognition and Targeted Drug Delivery”, Journal of Physics: Conference Series, 10, 281–284  (2005)
 14. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2005) “Effect of Soot Layer Microstructure on Diesel Particulate Filter Regeneration”, AIChE Journal51(9), pp. 2534-2546.
 15. Agrafiotis C., Roeb M., Konstandopoulos A.G., Nalbandian L., Zaspalis V.T., Sattler C., Stobbe P., Steele A.M. (2005) “Solar Water Splitting for Hydrogen Production with Monolithic Reactors”, Solar Energy79(4), pp. 409-421.
 16. Ido T., Ogyu K., Ohno K., Konstandopoulos A.G. (2005) “Study on the Filter Structure of SiC-DPF with Gas Permeability for Emission Control”, SAE Technical Paper No. 2005-01-0578, SAE SP, 1942Diesel Exhaust Emission Control, pp. 85-92.
 17. Konstandopoulos A.G., Papaioannou E., Zarvalis, D., Skopa, S., Baltzopoulou P., Kladopoulou, E., Kostoglou M., Lorentzou S. (2005) “Catalytic Filter Systems with Direct and Indirect Soot Oxidation Activity”, SAE Technical Paper No. 2005-01-0670, SAE SP, 1942Diesel Exhaust Emission Control, pp. 167-182. Also in SAE Trans. 114( Fuels & Lubricants), pp. 243-258.
 18. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Vlachos N., Kladopoulou E. (2005) “Progress in Diesel Particulate Filter Simulation” SAE Technical Paper No. 2005-01-0946, SAE SP, 1940, Diesel Exhaust Emission Control Modeling, pp. 11-40.
 19. Konstandopoulos A.G., Vlachos N., Stavropoulos I, Skopa S., Schumacher U., Woiki D., Frey M. (2005) “Study of a Sintered Metal Diesel Particulate Trap”, SAE Technical Paper No. 2005-01-0968, SAE SP, 1940, Diesel Exhaust Emission Control Modeling, pp. 217-228. Also in SAE Trans. 114( Fuels & Lubricants), pp. 465-475.
 20. Brandstätter W., Leixnering J., Faraldi P., Borla E., Ranalli M., Vlachos N., Konstandopoulos A.G. (2005) "The STYFF-DEXA Project: Advanced Simulation Tools for Ceramic Foam Diesel Particulate Filters" SAE Technical Paper No. 2005-24-005.
 21. Konstandopoulos A.G., Modis Th. (2005) “Urban Guerrilla Activities in Greece”, Technological Forecasting and Social Change72(1), pp. 49-58.
 1. Lappas A.A., J.A. Valla, I.A. Vasalos, C. Kuehler, J. Francis, P.O’ Connor N.J. Gudde, (10 May 2004), "The effect of catalyst properties on the in-situ reduction of Sulfur in FCC gasoline", Applied Catalysis A: General, Volume 262, Issue 1, Pages 31-41
 2. Bollas, G. M.; Vasalos, I. A.; Lappas, A. A.; Iatridis, D. K.; Tsioni, G. K.; (JUN 23 2004), "Bulk Molecular Characterization Approach for the Simulation of FCC Feedstocks", IND ENG CHEM RES 43 (13): 3270-3281
 3. Bollas GM, Papadokonstantakis S, Michalopoulos, Arampatzis G, Lappas AA, Vasalos IA, Lygeros A J, et al. (JUL 2004), "A computer-aided tool for the simulation and optimization of the combined HDS-FCC processes", Chemical Engineering Research & Design, 82 (A7), 881-894
 4. Valla JA, Lappas AA, Vasalos IA, C. Kuehler, N.J. Gudde; (NOV 25 2004), "Feed and process effects on the in situ reduction of sulfur in FCC gasoline", APPL CATAL A-GEN 276 (1-2): 75-87
 5. Iliopoulou EF, Efthimiadis EA, Lappas, Iatridis DK, Vasalos IA et al., (NOV 10 2004), "Development and evaluation of Ir-based catalytic additives for the reduction of NO emissions from the regenerator of a fluid catalytic cracking unit", IND ENG CHEM RES 43 (23): 7476-7483
 6. Triantafyllidis, K. S., Nalbandian, L., Trikalitis, P. N., Ladavos, A. K., Mavromoustakos, T., Nicolaides, C. P., (2004), "Structural, compositional and acidic characteristics of nanosized amorphous or partially crystalline ZSM-5 zeolite-based materials", Micropor. Mesopor. Mater. 75, 89-100.
 7. Triantafyllidis, K.S., Lappas, A.A., Vasalos, I.A., Liu, Y. & Pinnavaia, T.J., (2004),  "Gas-oil cracking activity and product selectivity of the hydrothermally-stable mesoporous aluminosilicates (MSU-S) assembled from zeolites seeds", Studies in Surface Science and Catalysis, 154 (2004), 2853-2860.
 8. Iordanidis A.A., van Sint Annaland M., Kronberg A.E., Kuipers J.A.M (OCT 15 2004), "A numerical method for the solution of the wave model and convection dominated diffusion type models for catalytic packed bed reactors", COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING, 28 (11): 2337-2349 OCT 15 2004.
 9. G.E. Marnellos, E.A. Efthimiadis, and I.A. Vasalos. (2004), “Mechanistic and kinetic analysis of the NOX selective catalytic reduction by hydrocarbons in excess O2 over In/Al2O3 in the presence of SO2 and H2O”, Applied Catalysis B: Environmental, 48 (1), 1-15.
 10. G.E. Marnellos, E.A. Efthimiadis, and I.A. Vasalos (2004), “Simultaneous catalytic reduction of NOX and N2O in a In/Al2O3 – Ru/Al2O3 dual bed reactor in the presence of SO2 and H2O”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 43 (10), 2413-2419.
 11. G.E. Marnellos, M.P. Antoniou, E.A. Efthimiadis, and I.A. Vasalos. (2004), “Kinetic and mechanistic studies of NOX reduction over In/Al2O3 and N2O decomposition over Ru/Al2O3”, Water, Air & Soil Pollution: Focus (WAFO), 4(4-5), 31-43.
 12. A. Christodoulakis, M. Machli, A.A Lemonidou* S. Boghosian. (2004), “Molecular Structure and Reactivity of Vanadia based Catalysts for Propane Oxidative Dehydrogenation studied by in-situ Raman Spectroscopy and Catalytic Activity”, J. Catal. 222, 293-306
 13. E. Heracleous, J. Vakros, A.A. Lemonidou and Ch. Kordulis. (2004), “Role of Preparation Parameters on the Structure-Selectivity Properties of MoO3/Al2O3 Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of Ethane”, Catal. Today, 91-92C, 289-292
 14. E. Heracleous, A.A. Lemonidou*, J. A. Lercher. (2004), “Mechanistic Features of the Ethane ODH by in situ IR Spectroscopy over MoO3/Al2O3 Catalyst”, Appl. Catal. A 264, 73-80
 15. L. Nalbandian, A.A. Lemonidou. (2004), “Thermal Decomposition of Precursors and Physicochemical Characteristics of Titania Supported Vanadia Catalysts”, Thermochimica Acta 419, 149-159
 16. E. Heracleous, A.A. Lemonidou*. (2004), “Homogeneous and Heterogeneous Pathways of Ethane Oxidative and non-Oxidative Dehydrogenation Studied by Temperature Programmed Reaction”, Appl. Catal. A 269, 123-35
 17. A.A. Lemonidou, L. Lopez, L. Manzer, M. A. Barteau. (2004), “Dynamic Microbalance Studies of RbOx/SiO2 Catalyst Deactivation/Regeneration for Methylene Valerolactone Synthesis”, Appl Catal. A 272, 241-248
 18. E.F. Iliopoulou, A. Evdou, A.A. Lemonidou, I. A. Vasalos, (2004), “Ag/alumina Catalysts for the Selective Catalytic Reduction of NOx Using Various Reductants”, Appl. Catal. A 274, 179-189
 19. J.-O. Barth*, A. Jentys, E.F. Iliopoulou, I.A. Vasalos, and J.A. Lercher,(2004), “Novel derivatives of MCM-36 as catalysts for the reduction of nitrogen oxides from FCC Regenerator flue gas streams”, J. Catal. 227, 117.
 20. E.F. Iliopoulou*, E. A. Efthimiadis and I. A. Vasalos, (2004), “Ag-based Catalytic Additives for the Simultaneous Reduction of NO and CO Emissions from the Regenerator of a FCC Unit”, Ind. Eng. Chem. Res. 43, 1388.
 21. E.F. Iliopoulou*, E. A. Efthimiadis and I. A. Vasalos, J.-O. Barth and J.A. Lercher, (2004), “Effect of Rh-based Additives on NO and CO Formed during Regeneration of Spent FCC Catalyst”, Appl. Catal. B 47, 165.
 22. C. Kiparissides, A Alexopoulos, A. Roussos, G. Dompazis, and C. Kotoulas, “Population Balance Modeling of Particulate Polymerization Processes”, Ind. & Eng. Chem. Res., 43(23), 7290 (2004)
 23. A.H. Alexopoulos,  A.I. Roussos,  and C. Kiparissides, “Part I:  Dynamic  Evolution  of  the  Particle  Size  Distribution  in  Particulate  Processes  Undergoing  Combined  Particle  Growth  and  Aggregation”, Chem Eng Sci, 59, 5751 (2004)
 24. A. Krallis, C. Kotoulas, E. Papadopoulos, C. Kiparissides, J. Bousquet and C. Bonardi, “A Comprehensive Kinetic Model for the Free-Radical Polymerization of Vinyl Chloride Initiated by Mixture of Monofunctional and Bifunctional Initiators” Ind. & Eng. Chem. Res., 43(20), 6382 (2004)
 25. Kanellopoulos,V., Dompazis, G., Gustafsson, B. and Kiparissides C., “A Comprehensive Analysis on Single Particle Growth in Heterogeneous Olefin Polymerization: The Random Pore Polymeric Flow Model”, Ind. & Eng. Chem. Res., 43(17), 5166 (2004)
 26. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M. (2004) "Microstructural Aspects of Soot Oxidation in Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2004-01-0693, SAE SP, 1861Diesel Exhaust Emission Control Modelling, pp. 91-106. Also in SAE Trans. 114 (J. Fuels & Lubricants), pp. 1-14.
 27. Konstandopoulos A.G., Zarvalis D., Papaioannou E., Vlachos N.D., Boretto G., Pidria M.F., Faraldi P., Piacenza O., Prenninger P., Cartus T., Schreier H., Brandstatter W., Wassermayr C., Lepperhof G., Scholz V., Luers B., Schnitzler J., Claussen M., Wollmann A., Maly M., Tsotridis G., Vaglieco B.M., Merola S. S., Webster D., Bergeal D., Gorsmann C., Obernosterer H., Fino D., Russo N., Saracco G., Specchia V., Moral N., D'Anna A., D'Alessio A., Zahoransky R., Laile E., Schmidt S., Ranalli M. (2004) "The Diesel Exhaust Aftertreatment (DEXA) Cluster: A Systematic Approach to Diesel Particulate Emission Control in Europe", SAE Tech. Paper No. 2004-01-0694, SAE SP, 1861Diesel Exhaust Emission Control Modelling, pp. 107-122. Also in SAE Trans. 114 (J. Fuels & Lubricants), pp. 16-31.
 28. Konstandopoulos A.G., Kladopoulou E. (2004) "The Optimum Cell Density for Wall-Flow Monolithic Filters: Effects of Filter Permeability, Soot Cake Structure and Ash Loading", SAE Tech. Paper No. 2004-01-1133, SAE SP, 1861Diesel Exhaust Emission Control Modelling, pp. 181-192. Also in SAE Trans. 114 (J. Fuels & Lubricants), pp. 32-43.

 

 1. E. Heracleous, J. Vakros, A.A. Lemonidou and Ch. Kordulis, "Role of Preparation Parameters on the Structure-Selectivity Properties of MoO3/Al2O3 Catalysts for the Oxidative Dehydrogenation of Ethane", Catal. Today accepted
 2. Iordanidis AA, Annaland MV, Kronberg AE, Kuipers JAM, "A critical comparison between the wave model and the standard dispersion model", CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 58 (13): 2785-2795 JUL 2003
 3. Heracleous, E., Lee, A.F., Vasalos, I.A., Lemonidou, A.A., “Surface properties and reactivity of Al2O3-supported MoO3 catalysts in ethane oxidative dehydrogenation”, Catalysis Letters, Vol. 88 N 1-2, pp. 47-53, 2003
 4. Marnellos, G.E., Efthimiadis, E.A., Vasalos, I.A., “Effect of SO2 and H2O on the N2O decomposition in the presence of O-2 over Ru/Al2O3”, Applied Catalysis B-Environmental, Vol. 46, N 3, pp. 523-539, 2003
 5. Bollas, G.M., Papadokonstadakis, S., Michalopoulos, J., Arampatzis, G., Lappas, A.A., Vasalos, I.A., Lygeros, A., “Using hybrid neural networks in scaling up an FCC model from a pilot plan to an industrial unit”, Chemical Engineering and Processing, Vol. 42, N 8-9, pp. 697-713, 2003
 6. Avraam, D.G., Vasalos, I.A., “HdPro: a mathematical model of trickle-bed reactors for the catalytic hydroprocessing of oil feedstocks”, Catalysis Today, Vol. 79, N 1-4, pp. 275-283, 2003
 7. A.A. Lemonidou*, J.A. Valla and I.A. Vasalos, "Methanol production from natural gas-Assessment of CO2 utilization in natural gas reforming in “Carbon Dioxide Recovery and Utilisation”, edited by M. Aresta, Kluwer Academic Publishers (2003) p 379-394
 8. F. Concalves, G.E. Marnellos, E.A. Efthimiadis, and J.L. Figueiredo, “Simultaneous N2O and NO reduction over carbon supported catalysts”, Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 80, 153-159 (2003).
 9. Katranas, T. K., Vlessidis, A. G. Tsiatouras, V. A., Triantafyllidis, K. S., & Evmiridis, N. P., "Dehydrogenation of Propane over Natural Clinoptilolite Zeolites", Micropor. Mesopor. Mater. 61, 189-198 (2003).
 10. Assimopoulou AN, Papageorgiou VP, Kiparissides C, “Synthesis and Release Studies of Shikonin-Containg Microcapsules Prepared by the Solvent Evaporation Method”, J Microencapsul, 20(5), 581-596 (2003)
 11. C. Chatzidoukas, J.D. Perkins, E.N. Pistikopoulos and C. Kiparissides, “Optimal Grade Transition and Selection of Feedback Control Loops in a Gas-Phase Polyolefin FBR using a Mixed Integer Dynamic Optimisation Approach”, Chem Eng Sci, 58, 3643-3685 (2003)
 12. Parouti, S., Kammona, O., Kiparissides, C. and Bousquet, J., “A Comprehensive Experimental Investigation of the Methyl Methacrylate/Butyl Acrylate/Acrylic Acid Emulsion Terpolymerization”, Polymer Reaction Engineering, 11(4), 829-853  (2003)
 13. Kammona, O., Pladis, P., Frantzikinakis, C. and Kiparissides, C., “A Comprehensive Experimental & Theoretical Investigation of the Styrene/2-Ethylhexyl Acrylate Emulsion Copolymerization”, Macromolecular Chem & Phys, 204, 983-999 (2003)
 14. Kotoulas, C., Krallis, A., Pladis P. and Kiparissides C., “A Comprehensive Kinetic Model for the Combined Chemical and Thermal Polymerization of Styrene up to High Conversion”, Macromolecular Chemistry and Physics, 204, 1305-1314 (2003)
 15. Dini, E., Alexandridou, S., and Kiparissides, C., “Synthesis and Characterization of Crosslinked Chitosan Microspheres for Drug Delivery Applications”, J. Microencapsulation, 20(3), 375-385 (2003)
 16. Tzika, M., Alexandridou, S., and Kiparissides C., “Evaluation of the Morphological and Release Characteristics of Coated Fertilizer Granules Produced in a Wurster Fluidized-Bed”, Powder Techn, 132, 16-24, (2003)
 17. Keramopoulos, A. and Kiparissides, C., “Mathematical Modeling of Diffusion-Controlled Free-Radical Terpolymerization Reactions”,J. of Appl. Pol. Sci. 88, 161-176 (2003)
 18. Chatzidoukas, C., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Mathematical Modeling of Dispersion Polymerization of Methyl Methacrylate in Supercritical Carbon Dioxide”, Ind. & Eng. Chem Res., 42, 743-751 (2003)
 19. Kiparissides, C., Dimos, V., Boultouka, T., Anastasiadis, A. and Chasiotis, A., “An Experimental and Theoretical Investigation of Solubility and Diffusion of Ethylene in Semi-crystalline PE at Elevated Pressure and Temperature”, J. of Appl. Pol. Sci. 87, 953-966 (2003)
 20. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Housiada P., Vlachos N., Zarvalis D. (2003) "Multichannel Simulation of Soot Oxidation in Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2003-01-0839, SAE Trans. 112 (J. Fuels & Lubricants), pp. 587-604. Also in SAE SP, 1755Diesel Emission Measurement and Modelling, pp. 131-148.
 21. Kladopoulou E., Yang S.L., Johnson J.H., Parker G.G., Konstandopoulos A.G. (2003) "A Study Describing the Performance of Diesel Particulate Filters During Loading and Regeneration-A Lumped Parameter Model for Control Applications", SAE Tech. Paper No. 2003-01-0842, SAE Trans. 112 (J. Fuels & Lubricants), pp. 647-668. Also in SAE SP, 1755Diesel Emission Measurement and Modelling, pp. 193-214.
 22. Konstandopoulos A.G., Vlachos N., Housiada P., Kostoglou M. (2003) "Simulation of Triangular-Cell-Shaped, Fibrous Wall-Flow Filters", SAE Tech. Paper No. 2003-01-0844, SAE Trans. 112 (J. Fuels & Lubricants), pp. 680-690. Also in SAE SP, 1755Diesel Emission Measurement and Modelling, pp. 227-238.
 23. Konstandopoulos A.G. (2003) "Flow Resistance Descriptors for Diesel Particulate Filters: Definitions, Measurements and Testing", SAE Tech. Paper No. 2003-01-0846, SAE Trans. 112 (J. Fuels & Lubricants), pp.700-712. Also in SAE SP, 1755Diesel Emission Measurement and Modelling, pp. 249-261.
 24. Kostoglou M., Housiada P., Konstandopoulos A.G. (2003) "Multi-Channel Simulation of Regeneration in Honeycomb Monolithic Diesel Particulate Filters", Chemical Engineering Science, 58 (14), pp. 3273-3283.
 1. Tsakiroglou, C.D. and Avraam, D.G., “Fabrication of a New Class of Porous Media Models for Visualization Stuies of Multiphase Flow Process”, J. of Material Sci., 37, 353, (2002).
 2. E.A. Efthimiadis, E.F. Iliopoulou, A.A. Lappas, D.K. Iatridis and I.A. Vasalos, “NO Reduction Studies in the FCC Process. Evaluation of NO Reduction Additives for FCCU in Bench- and Pilot Plant-Scale Reactors” Ind. Eng. Chem. Res., 41, 22, 5401-5409, 2002.
 3. A.A. Lappas, M.C. Samolada, D.K. Iatridis, S.S. Voutetakis, I.A. Vasalos, “Biomass pyrolysis in a circulating fluid bed reactor for the production of fuels and chemicals”, Fuel, 81, 2087-2095, 2002.
 4. G.M. Bollas, I.A. Vasalos, A.A. Lappas and D.K. Iatridis, “Modeling Small-Diameter FCC Riser Reactors. A hydrodynamic and Kinetic Approach”, Ind. Eng. Chem. Res., 41, 5410-5419, 2002.
 5. E. S. Kikkinides, A. A. Lappas, A. Nalbadian and I. A. Vasalos, ‘Correlation of reactor performance with catalyst structural changes during coke formation in FCC processes", Chemical Engineering Science, Volume 57, Issue 6, March 2002, Pages 1011-1025 (Ç äçìïóßåõóç ÷ñåþíåôáé óôá åñãáóôÞñéá (0.5)ÅÐÊÕ, (0.25)ÅÁÕ, (0.25)ÅÁ×Ó)
 6. Lappas, A. A., Triantafillidis, C. S., Tsagrasouli, Z. A., Tsiatouras, V. A., Vasalos, I. A. & Evmiridis, N. P., “Development of New ZSM-5 Catalyst-additives in the Fluid Catalytic Cracking Process for the Maximization of Gaseous Alkenes Yield”, Studies in Surface Science and Catalysis 142, 807-814 (2002)
 7. A.A. Lemonidou. I.A. Vasalos, "Carbon Dioxide Reforming of Methane over 5wt% Ni/CaO-Al2O3", Appl Catal. A 228 (2002) 227
 8. M. Machli, E Heracleous A.A. Lemonidou, "Effect of Mg modification on the catalytic performance of V catalysts in oxidative dehydrogenation of propane", Appl. Catal. A, 236 (2002) 23
 9. S.C.Christoforou, E.A. Efthimiadis and I.A.Vasalos, “Catalytic Reduction of NO and NO2 to N2 in the presence of O2, C3H6, SO2 and H2O”, Ind. Eng. Chem. Res. 2002, 41, No 9, 2090-2095.
 10. Christoforou SC, Efthimiadis EA, Vasalos IA., “Catalytic conversion of N2O to N2 over Metal-Based Catalysts in the Presence of Hydrocarbons and Oxygen”, Catal Lett Vol 79 (1-4), P 137-147, 2002
 11. Kiparissides, C., Seferlis, P., Mourikas, G and Morris, A.J., “On-line Optimizing Control of Molecular Weight Properties in Batch Free Radical Polymerization Reactors”, Ind. & Eng. Chem Res. 41(24), 6120-6131 (2002)
 12. Kiparissides, C., Achilias, D.S., and Frantzikinakis, C., “The Effect of Oxygen on the Kinetics and Particle Size Distribution in Vinyl Chloride Emulsion Polymerization”, Ind. & Eng. Chem Res. 41(13), 3097-3109 (2002)
 13. Keramopoulos, A. and Kiparissides, C., “Development of a Comprehensive Model for Diffusion-Controlled Free-Radical Copolymerization Reactions”, Macromolecules, 35 (10), 4155-4166  (2002)
 14. Alexopoulos, A.H., Maggioris, D. and Kiparissides, C., “CFD Analysis of Turbulence Non-Homogeneity in Mixing Vessels a Two-compartment Model”, Chem Eng Sci, 57(10), 1735-1752 (2002)
 15. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2002) “On the Transient Heat Transfer Through the Solid Phase in Aggregates and Deposits”, Industrial and Engineering Chemistry Research41 (13), pp. 3317-3325.
 16. Di Stasio S., Konstandopoulos A.G., Kostoglou M. (2002) “Cluster-Cluster Aggregation Kinetics and Primary Particle Growth of Soot Nanoparticles in Flame by Light Scattering and Numerical Simulations”, Journal of Colloid and Interface Science247 (1), pp. 33-46.
 17. Konstandopoulos A.G., Skaperdas E., Masoudi M. (2002) "Microstructural Properties of Soot Deposits in Diesel Particulate Traps", SAE Tech. Paper No. 2002-01-1015, SAE Trans. 111 (J. Fuels & Lubricants), pp. 434-442. Also in SAE SP, 1673Diesel Exhausts Emission Control, pp. 181-190.
 1. S. Fuchs, L. Leveles, K. Seshan, L. Lefferts, A.A. Lemonidou, J.A. Lercher, “Oxidative Dehydrogenation of Ethane and Propane over LiDyMg Mixed Oxides”, Topics in Catalysis, 15(2001) 169
 2. A.A. Lemonidou, “n-Butane Oxidative dehydrogenation Kinetics over Vanadia Magnesia Catalyst”, Appl. Catal.A 216 (2001) 277
 3. A.A. Lappas, L. Nalbandian, D. K. Iatridis, S. S. Voutetakis and I. A. Vasalos, ‘Effect of metals poisoning on FCC products yields: studies in an FCC short contact time pilot plant unit’, Catalysis Today, Volume 65, Issues 2-4, 20 February 2001, Pages 233-240
 4. A.A. Lappas, Z.Tsagrasouli, I.A.Vasalos and A.Humphries, “Effect of Catalyst Properties and Feedstock Composition on the Evaluation of Cracking Catalysts”, Fluid Catalytic Cracking V: Materials and Technological Innovations, Editors Occelli/O’Connor, Elsevier ,2001
 5. Ch. Kordulis, A. A. Lappas, Ch. Fountzoula, K. Drakaki, A. Lycourghiotis and I. A. Vasalos, “NiW/-Al2O3 catalysts prepared by modified equilibrium deposition filtration (MEDF) and non-dry impregnation (NDI); Characterization and catalytic activity evaluation for the production of low sulfur gasoline in a HDS pilot plant”, Applied Catalysis A: General, Volume 209, Issues 1-2, 28 February 2001, Pages 85-95
 6. A. Efthimiadis, A.A. Lappas, D.K. Iatrides and I.A. Vasalos, “Selective Catalytic Reduction of NOx by Hydrocarbons/Oxygenates. Application for the Control of NOx from the Regenerator of an FCC Pilot Plant Unit”. Ind. Eng. Res. Dev, 40, 2001.
 7. Georgiadis, M.C. and Papageorgiou, L.G., (2001), “Optimal Scheduling of Heat-Integrated Multipurpose Plants under Fouling Conditions”, Applied Thermal Engineering, 21, 1675-1697.
 8. Schilling G., and Georgiadis, M.C., (2001), “An Algorithm for the Determination of Optimal Cutting Patterns”, Computers and Operational Research, 29/8, 1041-1058.
 9. Giannelos, N.F., and Georgiadis, M.C., (2001), “Scheduling of Cutting-Stock Processes on Multiple Parallel Machines”, Chem. Eng. Res. Des., 79 (A7), 747-753.
 10. Giannelos N.F, and Georgiadis, M.C., (2001), “A model for scheduling cutting operations in paper-converting processes”, Ind. Eng. Chem. Res., 40, (24), 5752-5757.
 11. Georgiadis, M.C., and Kostoglou, M., (2001), “On the Optimisation of Drug Release from Multi-Laminated Polymer Matrix Devices’’, Journal of Controlled Release, 77/3, 273-285.
 12. Stavropoulos Y. and Kiparissides, C: “Development of a software package for quality assurance and statistical process control”, Tech. Chron. Science Journal, TCG, V 21 (1-2) : 7-17 (2001)
 13. Stavropoulos, Y. and Kiparissides, C., “Development of a Prototype MSPC Software Package for On-line Process Monitoring and Statistical Quality Control”, Comp. Appl. in Eng. Edu., 9, 157-170, (2001)
 14. Stavropoulos, Y., Kammona, O., Chatzi, E.G. and Kiparissides, C., “Multivariate Statistical Analysis of Mid-Infrared Spectra for the On-line Monitoring of 2-Ethylhexyl Acrylate/Styrene Emulsion Copolymerization”, J. of Appl. Pol. Sci., 82, 1776-1787 (2001)
 15. Yiagopoulos, Α., Yiannoulakis, H., Dimos, V. and Kiparissides, C., “Heat and Mass Transfer Phenomena during the Early Growth of a Catalyst Particle in Gas Phase Olefin Polymerizations: The Effect of Prepolymerization Temperature and Time”, Chem. Eng Sci, 56, 3979-3995 (2001)
 16. Alexandridou, S., Kiparissides, C., Mange, F. and Foissy, A., “Surface Characterization of Oil-containing Polyterephtalamide microcapsules prepared by Interfacial Polymerization”, J. Microencapsulation, 18, No 6, 767-781 (2001)
 17. Lazaridis, N., Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Semi-Batch Emulsion Copolymerization of Vinyl Acetate and Butyl Acrylate Using Oligomeric Nonionic Surfantants”, Macromol. Chem. Phys., 202, 2614-2622 (2001)
 18. Mourikas, G.; Seferlis, P.; Morris, A. J.; Kiparissides, C., “On-line Optimal Operating Policy and Control of a Batch Free Radical Polymerization Process”, Computer Aided Chemical Engineering, 9, 705-710, (2001)
 19. Yiagopoulos, H. Yiannoulakis, J. Morris and Kiparissides, C. “Simulation of an Industrial Olefin Polymerization FBR Operating under Condensed Mode”, Computer Aided Chemical Engineering, 9, 327-332, (2001)
 20. Dini, E., Alexandridou, S. and Kiparissides, C., “Synthesis and Characterization of Crosslinked Microparticles for Drug Delivery”,Chimia, 55, 239-241 (2001)
 21. Yiannoulakis H., Yiagopoulos, and Kiparissides, C., “Recent Developments in the Particle Size Distribution Modeling of Fluidized Bed Olefin Polymerization Reactors”, Chem. Eng. Sci., 56, 917-925 (2001)
 22. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Housiada P. (2001) “Spatial Non-Uniformities in Diesel Particulate Trap Regeneration”, SAE Tech. Paper No. 2001-01-0908, SAE Trans. 110 (J. Fuels & Lubricants), pp. 609-620. Also in SAE SP, 1582Diesel Emission Control, pp. 111-122.
 23. Konstandopoulos A.G., Skaperdas E., Masoudi M. (2001) “Inertial Contributions to the Pressure Drop of Diesel Particulate Filters”, SAE Tech. Paper No. 2001-01-0909, SAE Trans. 110 (J. Fuels & Lubricants), pp. 621-630.  Also in SAE SP, 1582Diesel Emission Control, pp. 123-132.
 24. Masoudi M., Konstandopoulos A.G., Nikitidis M. S., Skaperdas E., Zarvalis D., Kladopoulou E., Altiparmakis C. (2001) “Validation of a Model and Development of a Simulator for Predicting the Pressure Drop of Diesel Particulate Filters”, SAE Tech. Paper No. 2001-01-0911, SAE Trans. 110 (J. Fuels & Lubricants), pp. 650-656. Also in SAE SP, 1582Diesel Emission Control, pp. 153-160.
 25. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2001) “Evolution of Aggregate Size and Fractal dimension During Brownian Coagulation”, Journal of Aerosol Science32 (12), pp. 1399-1420.
 26. Karadimitra K., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G. (2001) “Oxidation of Diesel Particulate in Catalytic Filters Coated by Aerosol Spray Pyrolysis”, Journal of Aerosol Science32 (Suppl. 1), pp. 233-234.
 1. E.A. Efthimiadis, A.A. Lappas, D.K. Iatrides and I.A. Vasalos, “Selective Catalytic Reduction of NOx by Hydrocarbons/Oxygenates. Application for the Control of NOx from the Regenerator of an FCC Pilot Plant Unit”, Ind. Eng. Res. Dev, 40, 2001.
 2.  A.A. Lemonidou, L. Nalbandian, I.A. Vasalos, “Oxidative Dehydrogenation of Propane over Vanadium Oxide Based Catalysts. Effect of Support and Alkali Promoter”, Catal. Today, 61 333, (2000).
 3. Tzevelekos K.P., Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E., Stubos A.K., Kanellopoulos N.K. and Kaselouri V., “Adsorption-Desorption Condensable Vapor Permeability through Mesoporous Media. Network Modeling and Percolation Theory”, J. Colloid Interf. Sci., 223, 89 (2000).
 4. Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E., Stefanopoulos K., Mitropoulos A.Ch., Stubos A.K. and Kanellopoulos N.K., “0Combination of Small Angle Scattering and 3-D Stochastic Reconstruction for the Study of Adsorption-Desorption Processes in Vycor Porous Glass”, J. Chem. Phys., 112(22), 9881 (2000).
 5. G.Ch. Charalambopoulou, P. Karamertzanis, E.S. Kikkinides, A.K. Stubos, N.K. Kanellopoulos, A.Th. Papaioannou, “A Study on Structural and Diffusion Properties of Porcine Stratum Corneum based on Very Small Angle Neutron Scattering Data”, Pharmaceutical Research, 17(9) 1085 (2000).
 6. Zouridakis N., Economou I., Tzevelekos K.P. and Kikkinides E.S., ”Investigation of the Physicochemical Characteristics of Ancient Mortars by Static and Dynamic Studies”, Cement and Concrete Research, 30(7), 1151 (2000).
 7. Kikkinides E.S. and Burganos V.N., “Permeation properties of three-dimensional self-affine reconstructions of porous materials”, Physical Review E, 62(5) 6906 (2000).
 8. M.E. Kainourgiakis, E.S. Kikkinides, Th.A. Steriotis, A.K. Stubos, K.P. Tzevelekos, and N.K. Kanellopoulos, “Structural and Transport Properties of Alumina Porous Membranes from Process-Based and Statistical Reconstruction Techniques”, J. Colloid Interf. Sci., 231,157 (2000).
 9. Kikkinides E.S., Steriotis Th., Stubos A.K., Stefanopoulos K., Mitropoulos N. and Kanellopoulos N.K., “Structural Characterization and Applications of Ceramic Membranes for Gas Separations”, STUD SURF SCI CATAL, Vol. 128, 429-438 (2000).
 10. Kallus S., Langlois P., Romanos G.E., Steriotis Th., Kikkinides E.S., Kanellopoulos N.K. and Ramsay J.D.F., “Zeolite Membranes - Characterisation and Application in Gas Separations”, STUD SURF SCI CATAL, Vol. 128, 467-474 (2000).
 11. Charalambopoulou G.Ch., Kikkinides E.S., Stubos A.K., Varelas C.G. and Papaioannou A., “Modeling Sustained Drug Release from Biphasic Polymer Hydrogels” , J. Contr. Rel., 64, 338 (A) (2000).
 12. K.Eleftheriadis, A.Angelaki, A.Kungolos, L. Nalbandian, G.P.Sakellaropoulos, “Assessing the Impact of Atmospheric Wet and Dry Deposition using Chemical and Toxicological Analysis”, in G.Persoone (ed.) “New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring”, Kluver Academic/Plenum Publishers, New York, 2000, pp.469-473.
 13. Samolada M. C., Papafotica A. and I. A. Vasalos, “Catalyst evaluation for catalytic biomass pyrolysis for the production of improved quality bio-oil”, Energy & Fuels, 2000, 14, 1161-1167.
 14. Toubeli A.; Efthimiadis, E.A.; Vasalos I.A., "NO reduction by C3H6 in excess oxygen over fresh and sulfated Pt- and Rh-based catalysts", Catal. Lett., 2000, 69, 157.
 15. Christoforou, S.C.; E.F. Iliopoulou; Efthimiadis, E.A.; A.A. Nikolopoulos; Vasalos, I.A., "Novel bifunctional catalytic systems for the SCR of NOx using hydrocarbons using reductants: Step one, NO oxidation", Global Nest: the Int. J., 2000, 2, 159.
 16. Sanopoulos D., Kunglos A. Keramaris V., Kiparissidi Z., "Developing a database for energy and environment: Ôhe Hephaistos project", Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 2000, Vol. 9, n. 5-6, p. 281-286.
 17. Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E. and Kanellopoulos N.K., “Simulation of Gas Transport in a Network of Micropores. The effect of pore structure on Transport Properties”, in Membrane Science and Technology Series 6, N. Kanellopoulos ed., Elsevier, Chapter 2.3 p.297-322 (2000).
 18. Georgiadis, M.C., and Macchietto S. (2000) “Dynamic Modelling and Simulation of Plate Heat Exchangers under Milk Fouling”, Chemical Engineering Science, 55, 1605-1619.
 19. Georgiadis, M.C., Papageorgiou, L.G., and Macchietto S., (2000), “Optimal Cleaning Policies in Heat Exchanger Networks under rapid fouling”, Ind. Eng. Chem. Res., 39 441-454.
 20. Georgiadis, M.C. and L.G. Papageorgiou (2000), "Optimal Cleaning and Energy Management in Heat Exchanger Networks under Fouling", Chem. Eng. Res. & Des., 78 Part A, 168-179.
 21. Maggioris, D., Goulas, A., Alexopoulos, A.H., Chatzi, E.G. and Kiparissides, C., “Prediction of Particle Size Distribution in Suspension Polymerization Reactors: Effect of Turbulence Nonhomogeneity”, Chem. Eng. Sci., 55, 4611-4627 (2000)
 22. Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Solution of population balance equations for prediction of particle size distribution in emulsion polymerization: comparison and evaluation of different numerical methods”, Computer-Aided Chemical Engineering 8, 43-48 (2000)
 23. Yiannoulakis H., Yiagopoulos, A., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Comprehensive Dynamic Model for the Calculation of the Molecular Weight and Long Chain Branching Distributions in Metallocene-Catalyzed Ethylene Polymerization Reactors”, Macromolecules, 33 (7), 2757-2766 (2000)
 24. Hatzantonis, H., Yiannoulakis H., Yiagopoulos, A. and Kiparissides, C., “Recent Developments in Modeling Gas-Phase Catalyzed Olefin Polymerization Fluidized Bed Reactors: The Effect of Bubble Size Variation on the Reactor’s Performance”, Chem.Eng.Sci., 55, 3237-3259 (2000)
 25. Konstandopoulos A.G. (2000) "Deposit Growth Dynamics: Particle Sticking and Scattering Phenomena", Powder Technology109 (1-3), pp. 262-277.
 26. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M. (2000) "Reciprocating Flow Regeneration of Soot Filters", Combustion and Flame121 (3), pp. 488-500.
 27. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2000) "http://dx.doi.org/10.1016/S0021-8502(99)00066-X">Particulate Deposit Shape Evolution on Cylinders in Cross Flow at High Stokes Numbers", Journal of Aerosol Science31 (4), pp. 427-436.
 28. Konstandopoulos A.G., Kladopoulou E., Skaperdas E. (2000) "Transient Filtration of Soot Particles in Ceramic Filters", Journal of Aerosol Science31 (Suppl. 1), pp. 208-209.
 29. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2000) "Brownian Coagulation of Fractal Aggregates", Journal of Aerosol Science31 (Suppl. 1), pp. 574-575.
 30. Konstandopoulos A.G. (2000) "Advances in Diesel Particulate Filters", Automotive Technology Asia, Sterling Publications Ltd., pp. 20-21.
 31. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Skaperdas E., Papaioannou E., Zarvalis D., Kladopoulou E. (2000) "Fundamental Studies of Diesel Particulate Filters: Transient Loading, Regeneration and Aging", SAE Tech. Paper No. 2000-01-1016, SAE Trans. 109 (J. Fuels & Lubricants), pp. 683-705. Also in SAE SP, 1497, Diesel Exhaust Aftertreatment, pp. 189-211. Also in Diesel Particulate Emissions: Landmark Research 1994-2001 (ISBN Number: 0-7680-0998-7).
 1. Martin, E.B., Morris, A.J. and Kiparissides, C., “Manufacturing Performance Enhancement Through Multivariate Statistical Process Control”, Annual Reviews in Control, 23, 35-44 (1999)
 2. Lazarides, N., Alexopoulos, A., Chatzi, E.G. and Kiparissides, C., "Steric Stabilization in Emulsion Polymerization Using Oligomeric Nonionic Surfactants", Chem. Eng. Sci., 54, 3251-3261 (1999)
 3. Pladis, P., and Kiparissides, C., “Dynamic Modeling of Multizone, Multifeed High Pressure LDPE Autoclaves”, Journal of Applied Polymer Science, 73, 2327-2348 (1999)
 4. Zhang, J., Martin, E.B., Morris, A.J. and Kiparissides, C., “Estimation of Impurity and Fouling in Batch Polymerization Reactors through the Application of Neural Networks”, Computer &. Chemical Engineering, 23, 301-314 (1999)
 5. Kammona, O. Chatzi, E.G., and Kiparissides, C., “Recent Developments in Hardware Sensors for the On-line Monitoring of Polymerization Reactions”, Journal of Macromolecular Science, Reviews in Macromolecular Chemistry and Physics, C39(1), 57-134 (1999)
 6. Konstandopoulos A.G., Skaperdas E., Warren, J., Allanson R. (1999) “Optimized Filter Design and Selection Criteria for Continuously Regenerating Diesel Particulate Traps”, SAE Tech Paper No. 1999-01-0468, SAE Trans. 108 (J. Fuels & Lubricants), pp. 279-287. Also in SAE SP, 1414, Diesel Exhaust Aftertreatment, pp. 183-192. Also in Diesel Particulate Emissions: Landmark Research 1994-2001 (ISBN Number: 0-7680-0998-7).
 7. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (1999) “Fractal Aggregate Coagulation Dynamics”, Journal of Aerosol Science30 (Suppl 1), pp. S447-S448.
 8. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M. (1999) “Periodically Reversed Flow Regeneration of Diesel Particulate Traps”, SAE Tech Paper No. 1999-01-0469, SAE Trans. 108 (J. Fuels & Lubricants), pp. 289-302. Also in SAE SP, 1414, Diesel Exhaust Aftertreatment, pp. 193-206.  Also in Diesel Particulate Emissions: Landmark Research 1994-2001 (ISBN Number: 0-7680-0998-7).
 1. Pladis, P., and Kiparissides, C., “Calculation of Long-Chain Branching and Molecular Weight Distribution in LDPE Reactors. A Comprehensive Model, Entropie, 212/213, 37-44 (1998)
 2. Chatzi, E.G., Nasiopoulos, V. and Kiparissides C. “Stabilization of Liquid (Solid)/ Liquid Dispersions in Polymerization Reactors”, Entropie, 212/213, 75-80 (1998)
 3. Maggioris, D., Goulas, A., Alexopoulos, A.H., Chatzi, E.G. and Kiparissides C., “Prediction of Drop Size Distributions in Suspension Polymerization Reactors: Effects of Agitation Rate, Viscosity and Interfacial Tension”, DECHEMA, Berlin, Germany, October 5-7 (1998)
 4. Kammona, O., Chatzi, E.G. and Kiparissides C., “On-Line Monitoring of Emulsion Copolymerization Using a MIR Probe in Combination with Factor Analysis”, DECHEMA, Berlin, Germany, October 5-7 (1998)
 5. Maggioris, D., Goulas, A., Alexopoulos, A.H., Chatzi, E.G., and Kiparissides, C., “Use of CFD in Prediction of Particle Size Distribution in Suspension Polymer Reactors”, Computers and Chemical Engineering, 22, Suppl., S315-322 (1998)
 6. Hatzantonis, H. and Kiparissides, C., “The Effect of the Mean Particle Size on the Dynamic Behaviour of Catalyzed Olefin Polymerization Fluidized Bed Reactors”, Computers and Chemical Engineering, 22, Suppl., S127-134 (1998)
 7. Baltsas, A., Papadopoulos, E. and Kiparissides, C., “Application and Validation of the Pseudo-Kinetic Rate Constant Method to High Pressure LDPE Tubular Reactors”, Computers and Chemical Engineering, 22, Suppl., S95-102 (1998)
 8. Toubeli, A. and Kiparissides, C., “Synthesis and Characterization of Polyterephthalamide Membranes for Encapsulation Use: Effect of the Amine Type and Composition on the Membrane Permeability”, Journal of Membrane Science, 146, 15-29 (1998)
 9. Hatzantonis, H., Goulas, A. and Kiparissides, C., “A Comprehensive Model for the Prediction of Particle Size Distribution in Catalyzed Olefin Polymerization Fluidized Bed Reactors”, Chemical Engineering Science, 53, 3251-3267 (1998)
 10. Zhang, J., Morris, A.J., Martin, E.B. Martin and Kiparissides, C., “Prediction of Polymer Quality in Batch Polymerization Reactors Using Robust Neural Networks”, Chem. Eng. J., 69, 135-143 (1998)
 11. Pladis, P. and Kiparissides, C., “A Comprehensive Model for the Calculation of Molecular Weight-Long Chain Branching Distribution in Free-Radical Polymerization”, Chemical Engineering Science, 53, 3315-3333 (1998)
 1. Liakopoulou-Kyriakides, M., Tzanakakis, E.S., Kiparissides C., Ekaterianiadou, L.V., Kyriakidis, D.A., “Kinetics of Xanthan Gum Production from Whey by Constructed Strains of Xanthomonas Campestris in Batch Fermentations”, Chemical & Engineering Technology, 20(5), 354-360 (1997)
 2. Chatzi, E.G., Kammona, O, Kentepozidou and Kiparissides, C., “Infrared Spectra and Compositional Analysis of Styrene/2-Ethyl Hexyl Acrylate Copolymers”, Macromolecular Chemistry and Physics, 198, 2409-2420 (1997)
 3. Boutris, C., Chatzi, E. and Kiparissides, C., “Characterization of the LCST Behaviour of Aqueous Poly(N-Isopropylacrylamide) Solutions by Thermal and Cloud Point Techniques”, Polymer, 38(10), 2567-2570 (1997)
 4. Kiparissides, C., Daskalakis, G., Achilias, D.S., and Sidiropoulou, E., “Dynamic Simulation of Industrial PVC Batch Suspension Polymerization Reactors”, I&EC Research, 36(4), 1253-1267 (1997)
 5. Zhang, J., Martin, E.B., Morris, A.J. and Kiparissides, C., “Inferential Estimation of Polymer Quality Using Stacked Neural Networks”, Computers and Chemical Engineering, 21, Suppl., S1025-1030 (1997)
 6. Konstandopoulos A.G., Rosner D.E. (1997) “The Initial Sticking Fraction of Inertially Impacting Particles on Cylindrical and Spherical Collectors”, Journal of Aerosol Science28 (Suppl. 1), pp. S89-S90.
 7. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (1997) “High Stokes Number Particulate Deposit Growth Dynamic on a Cylinder in Cross-Flow”, Journal of Aerosol Science28 (Suppl. 1), pp. S651-S652.
 1. Chatzi, E.G., Kammona, O. and Kiparissides, C., “Use of a Mid-Range Infrared Optical-Fiber Probe for the On-line Monitoring of 2-Ethyl Hexyl Acrylate/ Styrene Emulsion Copolymerization”, Journal of Applied Polymer Science, 63, 799-809 (1996)
 2. Bachtsi, A.R. and Kiparissides, C., “Synthesis and Release Studies of Oil-Containing Poly(Vinyl Alcohol) Microcapsules Prepared by Coacervation”, Journal of Controlled Release, 38(1), 49-58 (1996)
 3. Kentepozidou, A., Kiparissides, C., Kotzia, C., Kollia, C. and Spyrellis, N., “Nickel/Microcapsules Composite Electrocoatings. Synthesis of Water-Containing Microcapsules and Preparation of the Coatings”, Journal of Materials Science, 31, 1175-1181 (1996)
 4. Bachtsi, A., Boutris, C. and Kiparissides, C., “Production of Oil-Containing Cross-linked Poly(vinyl Alcohol) Microcapsules by Phase Separation: Effect of Process Parameters on the Capsule Size Distribution”, Journal of Applied Polymer Science, 60, 9-20 (1996)
 5. Pertsinides, A., Papadopoulos, E. and Kiparissides, C., “Computer Aided Design of Polymer Reactors”, Computers & Chemical Engineering, 20, Suppl. A., S449- S455 (1996)
 6. Kiparissides, C. and Morris, J., “Intelligent Manufacturing of Polymers”, Computers & Chemical Engineering, 20, Suppl. B., S1113- S1118 (1996)
 7. Martin, E.B., Morris, J., Papazoglou, M.C. and Kiparissides, C., “Batch Process Monitoring for Consistent Production”, Computers & Chemical Engineering, 20, Suppl. B., S599- S605 (1996)
 8. Kiparissides, C., Verros, G., Pertsinides, A. and Goossens, I., “On-Line Parameter Estimation in High-Pressure LDPE Tubular Reactor”, A.I.Ch.E. J., 42, 440-454 (1996)
 9. Kiparissides, C., “Polymerization Reactor Modelling: A Review of Recent Developments and Future Directions”, Chemical Engineering Science, 51(10), 1637-1659 (1996)
 10. Topalis, E., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Dynamic Modeling and Steady-State Multiplicity in HighPressureMultizone LDPE Autoclaves”, Chemical Engineering Science, 51(10), 2461-2470 (1996)
 11. Baltsas, A., Achilias, D. and Kiparissides, C., “A Theoretical Investigation of the Production of Branched Copolymers in Continuous Stirred Tank Reactors”, Macromolecular Theory and Simulation, 5, 477-497 (1996)
 1. Kentepozidou, A. and Kiparissides, C., “Production of Water-Containing Polymer Microcapsules by the Complex Emulsion/Solvent Evaporation Technique. Effect of Process Variables on the Microcapsule Size Distribution”, Journal of Microencapsulation, 12, 627-638 (1995)
 2. Bachtsi, A. and Kiparissides, C., “An Experimental Investigation of Enzyme Release from Poly(vinyl alcohol) Crosslinked Microspheres”, Journal of Microencapsulation, 12(1), 23-35 (1995)
 3. Alexandridou, S., Kiparissides, C., Fransaer, J., and Celis, J.P. “On the Synthesis of Oil-Containing Microcapsules and their Electrolytic Codeposition”, Surface and Coatings Technology, 71, 267-276 (1995)
 4. Chatzi, E. and Kiparissides, C., “Steady-State Drop Size Distribution in High Holdup Fraction Dispersion Systems”, A.I.Ch.E. J., 41, 1640-1652 (1995)
 5. Topalis, E., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Computer Aided Design of Multizone, Multifeed LDPE Autoclaves”, 5thInternational Workshop on Polymer Reaction Engineering, DECHEMA, Reichert, K.-H., and Moritz, H.-U., (eds), Vol. 131, 631-653 (1995)
 6. Kiparissides, C., Papadopoulos, E. and Morris, J., “Real-Time Optimization and Model-Based Control of Polymer Reactors”, NATO-ASI on Methods of Model Based Process Control, Ed. Berber, R., Martnus Nijhoff Publishers, 495-530 (1995)
 7. Konstandopoulos A.G., Rosner D.E. (1995) “Inertial Effects on Thermophoretic Transport of Small Particles to Walls with Streamwise Curvature-I: Theory'', International Journal of Heat and Mass Transfer38 (12), pp. 2305-2315.
 8. Konstandopoulos A.G., Rosner D.E. (1995) “Inertial Effects on Thermophoretic Transport of Small Particles to Walls with Streamwise Curvature-II: Experiment'', International Journal of Heat and Mass Transfer38 (12), pp. 2317-2327.
 9. Konstandopoulos A.G., Aifantis E.C. (1995) “A Discrete Model of Crack Growth by Stress-Assisted Migration/Aggregation of Point Defects”, Journal of the Mechanical Behavior of Materials6 (1), pp. 85-91.
 10. Rosner D.E., Tandon P., Konstandopoulos A.G. (1995) “Local Size Distributions of Particles Deposited by Inertial Impaction on a Cylindrical Target in Dust-Laden Streams”, Journal of Aerosol Science26 (8), pp. 1257-1279.

 

 1. Kiparissides, C., Achilias, D.S., and Chatzi, E., "Dynamic Simulation of Primary Particle-Size Distribution in Vinyl Chloride Polymerization", J. of Applied Polymer Sci., 54, 1423-1438 (1994)
 2. Chatzi, E. and Kiparissides, C., "Drop Size Distribution in High Holdup Fraction Suspension Polymerization Reactors: Effect of the Degree of Hydrolysis of PVA Stabilizer", Chem. Eng. Sci., 49(24) , 5039-5052 (1994)
 3. Kiparissides, C., Verros, G. and Pertsinides, A., "On-line Optimization of a High Pressure Low Density Polyethylene Tubular Reactor", Chem. Eng. Sci., 49, 5011 (1994)
 4. Achilias, D. and Kiparissides, C. "On the Validity of the Steady-State Approximations in High Conversion Diffusion-Controlled Free-Radical Copolymerization Reactions", Polymer, 35, 1714-1721 (1994)
 5. J.F. MacGregor, Jaeckle, C., Kiparissides, C. and Koutoudi, M., "Process Monitoring and Diagnosis by Multi-Block PLS Methods", A.I.Ch.E. J., 40, 826-838 (1994)
 6. Alexandridou, S. and Kiparissides, C., "Production of Oil-Containing Polyterephthalamide Microcapsules by Interfacial Polymerization. An Experimental Investigation of the Effect of Process Variables on the Microcapsule Size Distribution", J. of Microencapsulation, 11(6), 603-614 (1994)
 1. Kiparissides, C., Verros, G. and MacGregor, J. F. "Mathematical Modeling, Optimization and Quality Control of High-Pressure Ethylene Polymerization Reactors", J.M.S.- Rev. Macrom. Chem. Phys., C33(4), 437-527 (1993)
 2. Verros, G., Papadakis, M., and Kiparissides, C. "Mathematical Modeling of High Pressure Ethylene Copolymerization Reactors", Polym. Reaction Engin. J., 1(3), 427-460 (1993)
 3. Kiparissides C., Verros, G., Kalfas, G., Koutoudi, M. and Kantzia, C. and "A Comprehensive Mathematical Model of a Multizone Tubular High Pressure LDPE Reactor", Chem. Engin. Commun., 121, 193-217 (1993)
 4. Kiparissides, C., Moustakis, I. and Hamielec, A.E. "Electrostatic and Steric Stabilization of PVC Primary Particles", J. Appl. Polym. Sci., 44, 445-459 (1993)
 5. Konstandopoulos A.G., Labowsky M., Rosner D.E. (1993) “Inertial Deposition of Particles from Potential Flows Past Cylinder Arrays”, Journal of Aerosol Science24 (4), pp. 471-483.
 1. Skagerberg, B., MacGregor, J.F. and Kiparissides, C., "Multivariate Data Analysis Applied to Low-Density Polyethylene Reactors", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 14, 341-356 (1992)
 2. Achilias, D. and Kiparissides, C. "Development of a General Mathematical Framework for Modelling Diffusion-Controlled Free Radical Polymerization Reactions", Macromolecules, 25, 3739 (1992)
 3. Penlidis, A., Ponnuswammy, S.R., Kiparissides, C. and O'Driscoll, K.F., "Polymer Reaction Engineering: Modelling Considerations for Control Studies", Chemical Engin. J., 50, 95 (1992)
 4. Konstandinidis, K., Achilias, D. and Kiparissides, C. "Development of a Unified Mathematical Framework for Modelling Molecular and Structural Changes in Free Radical Homopolymerization Reactions", Polymer, 33, 5019 (1992)
 5. Achilias, D. and Kiparissides, C. "Toward the Development of a General Framework for Modeling Molecular Weight and Compositional Changes in Free Radical Copolymerization Reactions", J.M.S.- Rev. Macromol. Chem. Phys. C32, 183 (1992)
 6. Chatzi, E.G. and Kiparissides, C., "Dynamic Simulation of Bimodal Drop Size Distributions in Low-Coalescence Batch Dispersion Systems", Chem. Eng. Sci., 47, 445 (1992)
 1. Know, W.Y., Kiparissides, C., Yuet, P. Harris, T.J. and Goosen, M.F.A., "Mathematical Modelling of Diffusion Effects in Microcapsules: A Comparison With Experimental Results", Can. J. Chem. Eng., 69, 361 (1991)
 2. Mikos, A.G. and Kiparissides, C. "Skin Formation in Heterogeneous Polymerization Reactions", J. Membrane Science, 59, 205 (1991)
 3. Chatzi, E.G., Boutris, C., and Kiparissides, C. "On-line Monitoring of Drop Size Distributions in Agitated Vessels: II. Effects of Stabilizer Concentration", Ind. Eng. Chem. Res., 1307, 30 (1991)
 4. Chatzi, E.G., Boutris, C., and Kiparissides, C., "On-line Monitoring of Drop Size Distributions in Agitated Vessels: I.Effects of Temperature and Impeller Speed", Ind. Eng. Chem. Res., 30, 536 (1991)
 1. Kiparissides, C., Sidiropoulou, E., Voutetakis, S. and Frousakis, C., "Control of Molecular Weight in a Batch Polymerization Reactor Using Long-Range Predictive Control Methods", Commun. in Chem. Engin., 92, 1 (1990)
 2. Sidiropoulou, E. and Kiparissides, C., "Mathematical Modelling of PVC Suspension Polymerization: A Unifying Approach and Some New Results", J. Macromol. Sci. Chem. A27(3), 257 (1990)
 3. Kiparissides, C. "Prediction of the Primary Particle Size Distribution in Vinyl Chloride Polymerization", Die Makromol. Chemie, Macrom. Symp. 35/36, 171 (1990)
 4. Diamadopoulos, E., Zoubourtikoudis, I. and Kiparissides, C., "Aggregation Phenomena in the Suspension Polymerization of VCM", Colloid and Polym. Sci. J., 286, 306 (1990)
 5. Konstandopoulos A.G. (1990) “Deposition of Inhaled Aerosol Particles in a Generation of the Tracheobronchial Tree”, Journal of Aerosol Science21 (7), pp. 983-987.
 1. Chatzi, E.G., Gavrielides, A. and Kiparissides, C., "Generalized Model for Prediction of the Steady-State Drop Size Distributions in Batch Stirred Vessels" Ind.Eng. Chem. Res., 28, 1704 (1989)
 2. Ponnuswamy, S.R., Kiparissides, C., Penlidis, A. and O'Driscoll, K.F., "Batch Solution Polymerization of Methyl Methacrylate: Parameter Estimation", Chemical Engineering Journal, 39, 175 (1989)
 3. Konstandopoulos A.G., Johnson J.H. (1989) “Wall-Flow Diesel Particulate Filters-Their Pressure Drop and Collection Efficiency”, SAE Tech Paper No. 890405, SAE Trans. 98 sec. 3 (J. Engines), pp. 625-647;  Also included in Diesel Particulate Emissions: Measurement Techniques, Fuel Effects and Control Technology, SAE Progress in Technology Series, PT-42, pp. 421-443, (1992).
 1. Achilias, D. and Kiparissides, C. "Modelling of Diffusion-Controlled Free-Radical Polymerization Reactions", J. Appl. Polym. Sci., 35, 1303 (1988)
 2. Konstandopoulos A.G., Gratz L.D., Johnson J.H., Bagley S.T., Leddy D.G. (1988) “Ceramic Particulate Traps for Diesel Emissions Control-Effects of a Manganese-Copper Fuel Additive”, SAE Tech Paper No. 880009, SAE Trans. 97 sec. 6 (J. Engines) pp. 37-53.
 1. Achilias, D. and Kiparissides, C., "Mathematical Modelling of Thermal Co-polymerization of Styrene/p-Methylstyrene", Polymer Process Engin., 5, 23 (1987)
 2. Kiparissides, C. and Georgiou, A., "Finite Element Solution of Nonlinear Optimal Control Problems with a Quadratic Performance Index", Comput. Chem. Eng., 11, 77 (1987)
 3. Ponnuswamy, S.R., Shah, S.L. and Kiparissides, C., "Computer Optimal Control of Batch Polymerization Reactors", I & EC Process Design and Development, 26, 2229 (1987)
 1. Ponnuswamy, S.R., Shah, S.L. and Kiparissides, C., "On-line Monitoring of MWD in a Batch Polymerization Reactor by Size Exclusion Chromatography", J. Liquid Chrom., 9, pp. 2411-2423 (1986)
 2. Kiparissides, C. and Mavridis, H., "Mathematical Modelling and Sensitivity Analysis of High Pressure Polyethylene Reactors" ; Chemical Reactor Design and Technology, H. De Lasa ed., Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, pp. 759-777 (1986)
 3. Ponnuswamy, S.R., Shah, S.L. and Kiparissides, C., "On-line Monitoring of Polymer Quality in a Batch Polymerization Reactor", J. Appl. Polym. Sci., 32, pp. 3239-3253 (1986)
 1. Mavridis, H. and Kiparissides, C., "Optimization of a High Pressure Polyethylene Tubular Reactor", Polym. Proc. Eng., 3, pp. 263-290 (1985)
 1. Thomas, I.M. and Kiparissides, C., "Computation of the Near-Optimal Temperature and Initiator Policies for a Batch Polymerization Reactor", Can. J. Chem. Eng., m 62, pp. 284-291 (1984)
 2. Thomas, I.M. and Kiparissides, C., "Sensitivity Analysis of a Batch Polymerization Reactor", J. Appl. Polym. Sci., 29, pp. 2195-2204 (1984)
 1. Kiparissides, C. and Shah, S.L., "Self-Tuning and Stable Adaptive Control of a Batch Polymerization Reactor", Automatica, 19, pp. 225-235 (1983)
 1. Kiparissides, C. and Ponnuswamy, S.R., "Application of Population Balance Equations to Latex Reactors", Chem. Eng. Commun., 10, pp. 283-291 (1981)
 2. Lynch, D. and Kiparissides, C., "Numerical Simulation of a Tubular Polymerization Reactor", J. Appl. Polym. Sci., 26, pp. 1283-1293 (1981)
 3. Kiparissides, C., MacGregor, J.F. and Hamielec, A.E., "Suboptimal Stochastic Control of a Continuous Latex Reactor", AIChE Journal, 27, pp. 13-19 (1981)
 4. Kiparissides, C. and Ponnuswamy, S.R., "Hierarchical Control of a Train of Continuous Polymerization Reactors", Can. J. Chem. Eng., 59, pp. 752-759 (1981)
 1. Kiparissides, C., MacGregor, J.F. and Hamielec, A.E., "Characterization of Size Distribution during Continuous Emulsion Polymerization - Oscillations in Vinyl Acetate Polymerization", in Polymer Colloids II, ACS-Symposium Series, Plenum Publishing Co., N.Y., pp. 555-582 (1980)
 2. Kiparissides, C., MacGregor, J.F., Singh, S. and Hamielec, A.E., "Continuous Emulsion Polymerization of Vinyl Acetate. Part III: Detection of Reactor Performance by Turbidity - Spectra and Liquid Exclusion Chromatography", Can. J. Chem. Eng., 58, pp. 65-71 (1980)
 3. Kiparissides, C., MacGregor, J.F. and Hamielec, A.E., "Continuous Emulsion Polymerization of Vinyl Acetate. Part II: Parameter Estimation and Simulation Studies", Can. J. Chem. Eng., 58, pp.   56-64 (1980)
 4. Kiparissides, C., MacGregor, J.F. and Hamielec, A.E., "Continuous Emulsion Polymerization of Vinyl Acetate. Part I: Experimental Studies", Can. J. Chem. Eng., 58, pp. 48-55 (1980)
 1. Kiparissides, C., MacGregor, J.F. and Hamielec, A.E., "Continuous Emulsion Polymerization. Modelling Oscillations in Vinyl Acetate Polymerization", J. Appl. Polym. sSci., 23, pp. 401-418 (1979)
 1. Kiparissides, C. and Vlachopoulos, J., "A Study of Viscous Dissipation in the Calendering of Power-Law Fluids", Poly. Eng. Sci., 18, pp. 210-214 (1978)
 1. Kiparissides, C. and Vlachopoulos, J., "Finite Element Analysis of Calendering", Poly. Eng. Sci., 16, pp. 712-719 (1976)

Επικοινωνία

 

Θεσσαλονίκη

+30 2310 498112

+30 2310 498130

 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
    57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πτολεμαΐδα

+30 24630 55300 / 54679

+30 24630 55301

4ο χλμ Πτολεμαϊδας-Μποδοσακείου
    520 00, Πτολεμαΐδα, Ελλάδα

Athens

+30 211 1069500

+30 211 1069501

 Αιγιαλείας 52
    151 25, Αθήνα, Ελλάδα

Τελευταία Νέα

Επιστημονικά Σεμινάρια

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-7VEZBMXSQC');
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσει καλύτερη εμπειρία στην περιήγησή σας.