ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το ΙΔΕΠ συμβάλλει στην αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας παρέχοντας μοναδικές και πρωτοποριακές λύσεις σε ερευνητικά προβλήματα τεχνολογικού και/ή εμπορικού ενδιαφέροντος. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΙΔΕΠ οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που βρήκαν εφαρμογή σε πολλές διεθνείς και Ελληνικές βιομηχανίες. Ανάμεσα στις επιτυχημένες εφαρμογές και προϊόντα βρίσκονται:
Catalyst evaluation for petroleum refining processes
• Ποιοτικός Ελεγχος Καταλυτών FCC
• FCC additives evaluation
• Ποιοτικός Ελεγχος Καταλυτών HDS
• Hydrocracking
and
• Ποιοτικός Ελεγχος Καυσίμων
Technologies for the production of environmentally-friendly fuels
Advanced software tools for the design, optimization and control of polymer production processes
• Μηχανική Αντιδράσεων Πολυμερών
Development of microencapsulation technologies and controlled release applications
Technologies for product quality control in solids processing manufacturing plants
Design, application and testing of anti-polluting technologies.
• Ανάλυση και Χαρακτηρισμός Στερεών

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Κατά τα δέκα τελευταία χρόνια, το ΙΔΕΠ ανέπτυξε άριστες πειραματικές υποδομές και απέκτησε υψηλής ποιότητας αναλυτικά όργανα, που συμπεριλαμβάνουν:
Σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό για λεπτομερειακό φυσικό, χημικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό ανόρανων υλικών, καταλυτών, πολυμερών, μεμβρανών και μοριακών κοσκίνων.
Πιλοτικές μονάδες και μονάδες εργαστηριακών μεγεθών για την αξιολόγηση των διϋλιστηριακών και πετροχημικών καταλυτών.
Αυτοματοποιημένες πιλοτικές μονάδες για την σύνθεση των πολυμερών.
Συστήματα ελέγχου εκπομπής αερίων για σωματίδια και αποφυγής της ρύπανσης από σταθερές ή/και κινούμενες πηγές.
Αντιδραστήρες για σύνθεση νανοσωματιδίων και επικαλύψεων χρησιμοποιώντας διεργασίες αερολυμάτων.
Εξοπλισμό για την μέτρηση σωματιδίων και particulates και σκόνης με in-situ οπτικές, αεροδυναμικές και ηλεκτροκινητικές τεχνικές, από 3 nm ως 1000 µm.
Πιλοτικές μονάδες μεμβρανών για διαχωρισμό αερίων, αντίστροφη ώσμωση, μικροδιήθηση/υπερδιήθηση/νανοδιήθηση, επεξεργασία αποβλήτων.
Πιλοτικές μονάδες για τον ενεργειακό δυναμικό εμπλουτισμό των στερεών καυσίμων και την παραγωγή-εφαρμογή των μοριακών κοσκίνων και των ινών άνθρακα.
Αυτοματοποιημένες πιλοτικές μονάδες για την μελέτη των διεργασιών των μεμβρανών (MF, UF, NF, RO).
Ειδικά εξοπλισμένες μονάδες για την πολυφασική ροή στις διεργασίες εξοπλισμού (π.χ., packed beds, ενναλακτών θερμότητας) και αγωγών.
Close Menu