Το ΙΔΕΠ 03

Οργανωτική δομή

Οργα- νωτική δομή

Ο Διευθυντής του ΙΔΕΠ ηγείται όλων των μονάδων του Ινστιτούτου με την υποστήριξη Διοίκησης του ΙΔΕΠ. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του, ο Διευθυντής επικουρείται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου.

Η Διοίκηση του ΙΔΕΠ έχει συντονιστικό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ των Εργαστηρίων του Ινστιτούτου και των Ερευνητικών Ομάδων και των κεντρικών υπηρεσιών του ΕΚΕΤΑ.

Η Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών (ΜΑΥ) είναι μια οριζόντια δομή του Ινστιτούτου στην οποία όλοι οι ερευνητές έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Επιστημονικό Συμβούλιο

Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής του Ινστιτούτου επικουρείται από το επταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) (ν.4310/2016, αρ.17). Στις αρμοδιότητες του ΕΣΙ ανήκει: α) η υποστήριξη του Διευθυντή του Ινστιτούτου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, β) η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου, η συμβολή στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού, γ) η υποστήριξη του Διευθυντή του Ινστιτούτου στην αποτίμηση του έργου του Ινστιτούτου σε σχέση και με την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίησή της, καθώς και στη διαμόρφωση σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤ, όποτε αυτή ζητείται, δ) η υποστήριξη του Διευθυντή του Ινστιτούτου στη σύνταξη γνωμοδότησης σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου.

Από τον Δεκέμβριο του 2020 έως σήμερα, μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι:

 1. Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Ερευνητής Β’, ως Πρόεδρος
 2. Κούκουζας Νικόλαος, Ερευνητής Α’, μέλος
 3. Μπαλωμένου Στυλιανή, Ερευνήτρια Β’, μέλος
 4. Ηλιοπούλου Ελένη, Ερευνήτρια Β’, μέλος
 5. Ηρακλέους Έλλη, Επίκουρος Καθηγητής, ΔΙΠΑΕ, Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας, μέλος
 6. Καμμώνα Όλγα, Ερευνήτρια Β’, μέλος
 7. Καραγιαννάκης Γεώργιος, Ερευνητής Β’, μέλος
 8. Ζάρβαλης Δημήτριος, Εκπρόσωπος Επιστημονικού, Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού

Υποδομές και Επιστημονικός Εξοπλισμός

Υποδομές και Επιστη- μονικός Εξοπλισμός

Υποδομές: Νέα Κτίρια

Το ΙΔΕΠ είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και πιλοτικές μονάδες για την υποστήριξη της έρευνας σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου σε ερευνητικά έργα επιτυγχάνεται συνεχής αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας υποδομής και οργάνων.

Πρόσφατα, νέες εργαστηριακές εγκαταστάσεις (~ 2000 τ.μ.), σχετικές με τη ενέργεια και το περιβάλλον που βρίσκονται στο Λάκωμα Χαλκιδικής, προστέθηκαν στο ΙΔΕΠ.

Επιπλέον, το νέο κτίριο Ενεργών /Υποδομή Έρευνας και Εφαρμογής Βιώσιμων Πηγών Ενέργειας-  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) (~2500 τ.μ.) παραδόθηκε στο ΙΔΕΠ, ως δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Οι δραστηριότητες που θα υλοποιούνται στο κτίριο Ενεργώ θα σχετίζονται με την καθαρή ενέργεια και, πιο συγκεκριμένα, με τον τομέα των καθαρών τεχνολογιών κινητήρων αυτοκινήτων ( Green Mobility).  Το κτίριο μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 100 ερευνητές σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση της επέκτασης των εγκαταστάσεων του παραρτήματος Πτολεμαΐδας, διπλασιάζοντας το χώρο για εργαστήρια και ερευνητές που μπορούν να φιλοξενηθούν. Εν τω μεταξύ, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έγκριση του προϋπολογισμού για την κατασκευή της τρίτης φάσης.

Τέλος, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) για την κατασκευή δύο νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ.. Η νέα υποδομή θα υποστηρίξει δραστηριότητες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με όραμα την επίτευξη τεχνολογικής αριστείας στους τομείς ενδιαφέροντος.

Επιστημονικός Εξοπλισμός: Πιλοτικές Μονάδες

Η ερευνητική υποδομή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, όργανα μέτρησης και αναλυτικές συσκευές, ανεξάρτητες εργαστηριακές και πιλοτικές μονάδες κ.λπ. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία και τη σωστή πρόσβασή τους. Τηρείται, καταρτίζεται και ενημερώνεται σε ετήσια βάση Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών. Ο Υπεύθυνος Εξοπλισμού είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου από το οποίο αγοράστηκε ή/και αποσβέστηκε ο εξοπλισμός.

Περιγραφή
ΛογισμικόASPEN, DYMOLA, SIMAPRO: Process simulation, LCA/LCC
ANSYS Fluent Computational and Mechanical: Fluid dynamics & mechanical stress analysis
MedeA/VASP DFT: Molecular level computational physico-chemistry
Υπολογιστική ΥποδομήMedeA supercomputer.
High Performance Computing Center (HPC): 580 cores with a total memory of 2TB for faster data transmission and increase of parallel processing efficiency
Hypatia Elixir: server, 96 cores, 987 GB, database server, 8 cores, 16GB
Χαρακτηρισμός Υλικών (στερεά)Φασματοσκoπία με φθορισμό ακτίνων Χ (XRF), Περιθλασίμετρο ακτίνων Χ (XRD), FTIR/Raman, X-ray Τομογραφία, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM), EPR spectroscopy, Ποροσιμετρία υδραργύρου, Θερμοβαρυμετρική Ανάλυση / Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (TGA/DSC), Στοιχειακός Αναλυτής CHN, Θερμοπροραμματιζόμενη Ανάλυση (TPR-H2, TPO, TPD-NH3, TPD-CO2, TPD-He), Ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη
Πιλοτική Μονάδα μέτρησης ηλεκτρικών και μαγνητικών ιδιοτήτων συναρτήσει συχνότητας και θερμοκρασίας
Χαρακτηρισμός Υλικών (υγρά και αέρια)Αέρια Χρωματογραφία με φασματογράφο μάζας (GC-MS), Ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων / ανιχνευτής φωσφόρου και αζώτου (GC/ECD/NPD, GC/FID/TCD), Ιοντική Χρωματογραφία (IC), Αναλυτής ολικού άνθρακα και αζώτου (TOC/TN), Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC)
Χαρακτηρισμός Υλικών (πολυμερή)Χρωματογραφία Διαπέρασης Γέλης Υψηλής θερμοκρασίας (GPC), Προσδιορισμός Δείκτη Διάθλασης (RID), Φασματοφωτόμετρο Υπεριώδους-Ορατού (UV-Vis/DAD), Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC)
Ανάλυση και Χαρακτηρισμός ΚαυσίμωνΦορητός Ανιχνευτής Απαερίων Καύσης
Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Υγρών Καυσίμων-Βιοκαυσίμων
Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Στερεών Καυσίμων και Βιομάζας (ISO17025 πιστοποίηση)
Μονάδα αποθείωσης (lab- and pilot-scale)
Προσδιορισμός τέφρας
Microwave digester
Αεριοποιητής Σταθερής Κλίνης
VLE/ VLLE ΜονάδεςΕργαστηριακές Μονάδες προσδιορισμού ισορροπίας φάσεων αερίου-υγρού και αερίου-υγρού-υγρού
Σύνθεση καταλυτώνΠεριστροφικός εξατμιστής, φούρνοι, κλίβανοι, εμποτιστής ψεκασμού, ξηραντήρας
Σύνθεση και κεραμικών υλικώνΑντιδραστήρες σύνθεσης και επικάλυψης νανοσωματιδίων και νανοδομικών υλικών
Μορφοποίηση δομών
 • Υδραυλικός Εξωθητής εργαστηριακής κλίμακας και περιφερειακά στοιχεία για την παραγωγή και προετοιμασία δομών με διάφορες γεωμετρίες όπως μύλοι, ξηραντήρες, μήτρες

 • Φούρνοι έψησης εργαστηριακών και πιλοτικών δομημένων στοιχείων σε ελεγχόμενες συνθήκες και σε υψηλές θερμοκρασίες έως τους 1700°C
3D printing3D εκτυπωτές (κεραμικά, πολυμερικά, μεταλλικά υλικά)
ΠελλετοποιητήςΠελλετοποιητής (100kg/h). Επιτραπέζια υδραυλική πρέσσα για την παρασκευή πελετών διαφόρων γεωμετριών
Μέτρηση ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα
 • Mobile Air Quality Monitor system (AQMS): Μέτρηση αέριων και σωματιδιακών ρύπων (PM2.5 και PM10)

 • Μη επανδρωμένο αεροσκάφος ((UAV) – drone: Χαρακτηρισμός της  ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα

 • Μετεωρολογικός σταθμός
DeNOx/DeSOx UnitΑντιδραστήρες σταθερής και ρευστοστερεάς κλίνης. Μείωση αέριων ρύπων από διάφορα καυσαέρια.
Έλεγχος ρύπων από κινητήρες οχημάτων
 • Εξοπλισμός state-of-the-art αλλά και πρωτότυπα όργανα για τον πλήρη χαρακτηρισμό αέριων και σωματιδιακών ρύπων

 • Κελιά και δυναμόνετρα κινητήρων

 • Δυναμότρα πέδης για οχήματα ελαφρού και βαρέος τύπου

 • Κινητό εργαστήριο μέτρησης αέριων και σωματιδιακών ρύπων
Καυστήρας πορώδους αδρανούς μέσουΠλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα καυστήρα πορώδους αδρανούς μέσου εργαστηριακής/πιλοτικής κλίμακας για την παρακολούθηση του προφίλ θερμοκρασίας του τοιχώματος σε συγκεκριμένες συνθήκες ανεπάρκειας καυσίμου
EDRΗμι-πιλοτική Μονάδα Ηλεκτροδιάλυσης
Κεραμικές μεμβράνες (CVD/CVI/ALD)Ανάπτυξη τμημάτων για κεραμικές μεμβράνες για εφαρμογές διαχωρισμού αερίων (scaling-up to pre-pilot scale)
Μονάδα μεμβρανών επαφής υγρού-αερίουΜονάδα μεμβρανών επαφής υγρού-αερίου εργαστηριακής κλίμακας για στοιχεία (κεραμικών/πολυμερικών/μεταλλικών) μεμβρανών τύπου κοίλης ίνας
Πολυμερικές μεμβράνεςΑξιολόγηση πολυμερικών μεμβρανών για τη δέσμευση CO2 και τη μείωση των αερίων ρύπων
Αξιολόγηση υποστρωμάτων τροφοδοσίας βιοαντιδραστήρων για την παραγωγή βιοαερίουΣυνθήκες συνεχούς λειτουργία με πλήρη ανάμιξη σε αντιδραστήρες αναερόβιας και αερόβιας χώνευσης των 5 lt και 30 lt
Μονάδες μεμβρανών εργαστηριακής και ημι-πιλοτικής κλίμακας
 • Πιλοτικός αντιδραστήρας μεμβρανών (UV-C/TiO2/UF), πλήρως αυτοματοποιημένος

 • Αερόβιοι και αναερόβιοι βιοαντιδραστήρες μεμβρανών (MBR) εργαστηριακής και πιλοτικής κλίμακας, πλήρως αυτοματοποιημένοι
Βιολογικό εργαστήριοΠλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για την έκθεση κυττάρων και μελέτη της βιολογικής επίδρασης των νανοσωματιδίων. Αξιολόγηση των βιολογικών επιδράσεων των νανοσωματιδίων, σχετικά με το μέγεθος και την επιφάνεια τους
Ηλιοθερμοχημικές τεχνολογίες
 • Ηλιακά υποβοηθούμενη αναμόρφωση υδρογονανθράκων προς παραγωγή υδρογόνου και να νανοσωματίδια άνθρακα

 • Υψηλής θερμοκρασίας διατάξεις αξιολόγησης υλικών και στοιχείων θερμοχημικών διεργασιών

 • Ηλιακός προσομοιωτής με λυχνίες Xenon που προσομοιάζει τις συνθήκες λειτουργίας συγκεντρωτικών ηλιακών συστημάτων καθώς και Ηλιακός φούρνος για δοκιμές πεδίου

 • Διάταξη αξιολόγησης οξείδωσης μιγμάτων μονοξειδίου του άνθρακα

 • Υψηλής πίεσης αντιδραστήρας με δυνατότητας λειτουργίας σε συνεχείς ή διαλείπουσες συνθήκες
Θερμοχημικές εφαρμογές Εργαστηριακές μονάδες αξιολόγησης κόνεων ή και μορφοποιημένων δομών σε αντιδράσεις υψηλών θερμοκρασιών υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα με συνεχή καταγραφή παραγόμενων προϊόντων
Hysolgen ΜονάδαΜονάδα παραγωγής Η2 με χρήση διάταξης ηλεκτρόλυσης τύπου πολυμερικής μεμβράνης και σύγχρονης εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας
FCC Πιλοτική ΜονάδαΜονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης Αεριελαίων
Μονάδες Υδρογονοεπεξεργασίας Υψηλής Πίεσης (HDS-1, VB01, VB02)Μονάδες Υδρογονοεπεξεργασίας Υψηλής Πίεσης
Μονάδα Απόσταξης Κενού (HyDis)Μονάδα Απόσταξης Κενού ( >40 lt/ batch fractionation via vacuum)
Ξηραντήρας πιλοτικής κλίμακαςΞηραντήρας πιλοτικής κλίμακας
Πιλοτική Μονάδα φρύξης βιομάζας και στερών αποβλήτωνΠιλοτική Μονάδα φρύξης βιομάζας και στερών αποβλήτων, με δυναμικότητα 100 kg/hr
Μονάδα Βιομεθανίου BMPΠροσδιορισμός παραγόμενης ποσότητας μεθανίου/βιοαερίου από αναερόβια χώνευση
Μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης Βιομάζας (BIOCAT)Μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης Βιομάζας. Πιλοτική μονάδα συνεχούς κυκλοφορίας ρευστής κλίνης βασισμένη σε ανυψωτικό σύστημα για καταλυτική πυρόλυση στερεών τροφοδοσιών όπως βιομάζα, πλαστικά κ.λπ.
Μονάδα Θερμικής Πυρόλυσης ΠλαστικώνΜονάδα Θερμικής Πυρόλυσης Πλαστικών (½ kg batch πειράματα)
Εργαστηριακές Μονάδες Υδροθερμικής Κατεργασίας (HTL)Εργαστηριακές Μονάδες Υδροθερμικής Κατεργασίας υγροποιημένων κλασμάτων (σmall and medium scale batch)
RPB absorberΜονάδα περιστρεφόμενης κλίνης για εφαρμογές δέσμευσης CO2 και παραγωγή νανοσωματιδίων
CO2 PCS Πιλοτική ΜονάδαΠιλοτική Μονάδα απορρόφησης CO2 με χρήση διφασικών διαλυτών
CO2 Πιλοτική ΜονάδαΠιλοτική Μονάδα απορρόφησης CO2 με χρήση διαλυτών
Μονάδα ενανθράκωσηςΡευστοστερεά κλίνη κατακόρυφης ροής για ενανθράκωση και διάσπαση ανθρακικών αλάτων

Συνεργασίες

Συν- εργασίες

Εταιρείες / Βιομηχανίες

 • Advent
 • Alstom Boiler, Germany
 • Arkema
 • AVL
 • Basf
 • BP
 • Calix Ltd
 • Caltex, Australia
 • Continental
 • Depa
 • Desfa
 • DNV-GL
 • Dupont
 • Ellaktor
 • Endesa
 • Enea
 • Enel
 • Exxon Mobil, USA
 • FCA
 • Ferroxcube
 • Haldor Topsøe
 • Helpe
 • Honda
 • Johnson Matthey
 • Mitsubishi
 • MMS
 • Motor Oil
 • MTM
 • Mytilineos
 • Neste
 • Pertamina, Indonesia
 • PPC
 • Repsol
 • Ricardo
 • Rina
 • RWE-Npower PLC
 • Saudi Aramco
 • Siemens
 • Sinopec, China
 • Smderi
 • SRC, Singapore
 • Sumitomo Hi
 • Sumlight
 • Terna
 • Titan
 • Total
 • Toyota
 • Wartsila

Ερευνητικά Κέντρα / Πανεπιστήμια

 • Όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια
 • Ciemat
 • CNR
 • CNRS
 • CSIC
 • DLR
 • ESA, European Space Agency
 • ETH
 • Forth
 • Ideada
 • Ifpen
 • Imdea Energy
 • Imperial College
 • JRC
 • KAPE
 • Karlsruhe Institute of Technology
 • KIT
 • Michigan State University, USA
 • North Carolina State University, USA
 • Paul Scherrer Institute
 • Politecnico di Torino
 • RWTH Aachen
 • Sintef
 • Texas University, Qatar
 • TNO
 • Univ of Stuttgart & TU Darmstadt
 • University of Cyprus
 • University of Delft
 • University of Lille
 • University of Milano
 • VTT Fraunhofer, CEA

Πλατφόρμες Δικτύωσης

MINOAN – Smart Sustainable
Energy Conversion and Management

GREEN – Geo-Resources, Energy
& Environmental Management

GrEnEA – Green Energy
& Environmental Applications

ΕΑΥ – Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΑΡΤΕΜΙΣ – Εργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΕΦΕΜ – Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΑΝΟΣΥΣ – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών

ΕΜΑΠ – Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

NICE – Novel materIals
for Clean Energy Applications

ΕΠΚΥ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων
(Ομάδες: HydPro & NICE)

HydPro – Hydroprocessing

ΕΥΒΙΔ – Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας και Διεργασιών

ΕΠΕΤΕΜ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ΤΕχνολογιών Μετάβασης
(Ομάδες: GrEnEA, Green & Minoan)