Το ΙΔΕΠ 02

Όραμα

Το ΙΔΕΠ πρέπει να διατηρήσει τον ηγετικό του ρόλο ως κέντρο αριστείας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ERA). Tα μελλοντικά σχέδια στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων. Δίνεται μεγάλη έμφαση στις ερευνητικές και τεχνολογικές προτεραιότητες που συνάδουν με τους στόχους των μελλοντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων/πλαισίων και των αναδυόμενων τομέων μελλοντικής βιομηχανικής δραστηριότητας και δραστηριότητας της αγοράς. Από αυτή την άποψη, μπορεί κανείς να οραματιστεί την ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια μιας εξελικτικής πορείας από τους ήδη ασφαλείς και καθιερωμένους τομείς δραστηριότητας του Ινστιτούτου προς αναδυόμενες περιοχές που προσεγγίζουν οι ερευνητές του ΙΔΕΠ όπως Πράσινη Κινητικότητα, Πράσινη Χημεία και Βιοτεχνολογία, Ενεργειακή Ασφάλεια, Τρόφιμα και Υγεία.

Για την υλοποίηση του οράματος για το μέλλον του ΙΔΕΠ απαιτούνται οι ακόλουθες δράσεις:

 • Διατήρηση και επέκταση της επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας σε υπάρχοντες τομείς με σημαντική αύξηση των επιστημονικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων.
 • Επέκταση ερευνητικών δραστηριοτήτων σε νέους τομείς με στόχο επιστημονικά και τεχνολογικά φιλόδοξα αποτελέσματα. Πλήρης εκμετάλλευση των ευκαιριών των προγραμμάτων/πλαισίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του υπάρχοντος δικτύου βιομηχανικών συνεργασιών του ΙΔΕΠ.
 • Εντατικοποίηση της συνεργασίας με τα άλλα Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ καθώς και με τοπικά Πανεπιστημιακά τμήματα βάσει στρατηγικών συμφωνιών-μνημονίων συνεργασίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού παρακολουθώντας στενά τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις στους εξειδικευμένους τομείς των δραστηριοτήτων του ΙΔΕΠ.
 • Διαχείριση και αξιοποίηση των επιτυχιών του ΙΔΕΠ με στόχο την ενημέρωση και κινητοποίηση του ελληνικού οικοσυστήματος για την αξία και τη σημασία της έρευνας ως μέσου ανάπτυξης.

Στρατηγικό
Σχέδιο

Στρατηγικό Σχέδιο

Το στρατηγικό σχέδιο του ΙΔΕΠ για τα επόμενα χρόνια βασίζεται στην:

Επιστημονική Αριστεία

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο του ΙΔΕΠ, καταγράφεται μια ευρεία και ισορροπημένη κατανομή των πηγών χρηματοδότησης της έρευνας, γεγονός που θεωρείται θετικό και αντανακλά τις προσπάθειες των ερευνητών να υλοποιήσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Παρόλα αυτά, υπάρχει περιθώριο αύξησης της συμμετοχής στα έργα του Horizon Europe (~36% της συνολικής χρηματοδότησης) την επόμενη προγραμματική περίοδο ώστε να επιτευχθούν τα αντίστοιχα επίπεδα άλλων Ινστιτούτων της χώρας και του εξωτερικού.

Η συμβολή των έργων παροχής υπηρεσιών προς τη βιομηχανία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική (~20% της συνολικής χρηματοδότησης), αναδεικνύοντας την εξειδίκευση και την ανταγωνιστικότητα του ΙΔΕΠ να προσφέρει την καινοτομία και την αριστεία του σε απαιτητικά έργα στον ιδιωτικό τομέα. Η ανάπτυξη υποδομών αιχμής (έρευνα και εγκαταστάσεις έρευνας) θα μεγιστοποιήσει την ικανότητά του για ακόμη υψηλότερο αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.

Αναφορικά με τη θεματική εξειδίκευση των έργων του ΙΔΕΠ που υλοποιούνται από τους ερευνητές, καταγράφεται διάχυση σε αρκετά επιστημονικά πεδία και θέματα. Ωστόσο, φαίνεται μια σαφής κυριαρχία στον τομέα της ενέργειας, και μια αναπτυξιακή τάση στον τομέα της Βιομηχανικής/Βιοτεχνολογίας. Με βάση την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της ΕΕ, θεωρείται ότι το ΙΔΕΠ έχει τη σχετική εξειδίκευση και εμπειρία για να ακολουθεί τις στρατηγικές κατευθύνσεις της έρευνας στην ΕΕ (παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου, σχεδιασμός και παραγωγή μπαταριών και αποθήκευση CO2). Η δημιουργία της μονάδας BioUnit με τη συνεργασία των Ερευνητικών Ομάδων του Ινστιτούτου και του INEB θα δώσει στο Ινστιτούτο το συγκριτικό πλεονέκτημα να υποβάλλει προτάσεις και να προσελκύει επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη βιοϊατρική και τη βιοτεχνολογία.

Ένας άλλος στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου του ΙΔΕΠ είναι η ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Μέχρι σήμερα, το ΙΔΕΠ υποστηρίζει την καινοτομία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με πολλούς τρόπους: δημιουργία spin-off, ανάπτυξη πρωτοτύπων, παροχή υπηρεσιών, δημιουργία cluster. Το μελλοντικό σχέδιο του ΙΔΕΠ είναι να δημιουργήσει προσαρμοσμένα περιβάλλοντα που θα επιταχύνουν την επικύρωση καινοτόμων ιδεών.

Συνοψίζοντας, το ΙΔΕΠ στοχεύει στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, σε απόλυτη ισορροπία με τις παλαιότερες, που σχετίζονται με τη βασική, τεχνολογική και βιομηχανική έρευνα με στόχο να επικεντρωθεί:

 • σε θεματικούς τομείς υψηλής στρατηγικής σημασίας για την εθνική και περιφερειακή οικονομία – σε στενή συσχέτιση με τα σημαντικά θέματα που εξετάζονται σε ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά προγράμματα (Horizon Europe, NSFs, RIS3 κ.λπ.),
 • στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των ΜΜΕ και των μεγάλων επιχειρήσεων, στις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις και
 • στην ενίσχυσή του με περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία κατάλληλα για την εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη μετατροπή τους σε καινοτόμα προϊόντα.

Εξωστρέφεια

Προϋπόθεση της επιτυχημένης πορείας του ΙΔΕΠ είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειάς του και των δεσμών του με το ελληνικό οικοσύστημα. Ο ερευνητικός αντίκτυπος του ΙΔΕΠ θα επιτευχθεί με τη δημιουργία άμεσων δεσμών με την ευρύτερη κοινωνία, τη βιομηχανία και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Το ΙΔΕΠ προγραμματίζει να αυξήσει τις δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων των έργων του σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία. Το κοινό-στόχος είναι επιστήμονες από τον διεθνή χώρο, τη βιομηχανία, τους δημόσιους φορείς, τις τοπικές αρχές, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό. Το προτεινόμενο Σχέδιο Επικοινωνίας θα επιτρέψει περαιτέρω στο ΙΔΕΠ να διερευνήσει δυνατότητες συνεργασίας με  ενδιαφερομένους από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Μερικές από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο και Επικοινωνίας του ΙΔΕΠ περιλαμβάνουν:

 1. Διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου ανά διετία, στο οποίο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας/εμπορικών προϊόντων/υπηρεσιών του ΙΔΕΠ, οι λύσεις σε προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας και τα μελλοντικά σχέδια της επόμενης διετίας.
 2. Προσέλκυση νέων επιστημόνων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω της διαμόρφωσης και υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας (MOU). Ένα από τα κύρια μέλημα της στρατηγικής του ΙΔΕΠ είναι η προσέλκυση νέων επιστημόνων υψηλού επιπέδου, προκειμένου να διευρυνθεί περαιτέρω η εμβέλεια για νέες και καινοτόμες ιδέες.
 3. «Ημέρες καριέρας» για μαθητές (λύκεια, πανεπιστήμια), ενδιαφερόμενους φορείς και ευρύτερο κοινό θα διοργανώνονται μία φορά το χρόνο. Το πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει παρουσιάσεις των τεχνικών αποτελεσμάτων αλλά και των επαγγελματικών προοπτικών, πρακτικά εργαστήρια και επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου.
 4. Η καθιέρωση του ονόματος του  ΙΔΕΠ ως «Ινστιτούτο Τεχνολογιών χαμηλού/μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα» θα ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα και την εξειδίκευσή του.
 5. Προώθηση υπηρεσιών στην επιχειρηματική κοινότητα με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τεχνολογίες αιχμής για στελέχη επιχειρήσεων και το τεχνικό τους προσωπικό. Μια διαχρονική απαίτηση του ΙΔΕΠ είναι η θέσπιση ενός εκτενούς μεταπτυχιακού προγράμματος εκτελεστικών σπουδών σε συνεργασία με πανεπιστήμια.

Στατιστικά

Προσωπικό ΙΔΕΠ

Personnel (%)

Χρηματοδότηση ΙΔΕΠ (εκατομ. €)

Δημοσιεύσεις ΙΔΕΠ ανά θεματική περιοχή

Ετήσιες Αναφορές

Annual Report 2021

Annual Report 2020

Annual Report 2019

Annual Report 2018

Annual Report 2017

Annual Report 2016

Annual Report 2015

Annual Report 2014

Annual Report 2013

Annual Report 2012

Annual Report 2011

Annual Report 2009

Annual Report 2008

Annual Report 2003

Annual Report 2002

Annual Report 2000

MINOAN – Smart Sustainable
Energy Conversion and Management

GREEN – Geo-Resources, Energy
& Environmental Management

GrEnEA – Green Energy
& Environmental Applications

ΕΑΥ – Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΑΡΤΕΜΙΣ – Εργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΕΦΕΜ – Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΑΝΟΣΥΣ – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών

ΕΜΑΠ – Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

NICE – Novel materIals
for Clean Energy Applications

ΕΠΚΥ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων
(Ομάδες: HydPro & NICE)

HydPro – Hydroprocessing

ΕΥΒΙΔ – Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας και Διεργασιών

ΕΠΕΤΕΜ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ΤΕχνολογιών Μετάβασης
(Ομάδες: GrEnEA, Green & Minoan)