Το ΙΔΕΠ 01

Στις 30 Μαρτίου 2012, το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών συνενώθηκε με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων και δημιούργησαν το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που διευθύνει ο εκλεγμένος Διευθυντής ο οποίος επικουρείται επιστημονικά από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου. Το ΙΔΕΠ, ως ένα από τα πέντε (5) Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012 με τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών –μέρος του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάς (ΙΤΕ) από το 1985 και ιδρυτικό Ινστιτούτο του ΕΚΕΤΑ το 2000– και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΙΤΕΣΚ) –ιδρύθηκε το 1987 και εντάχθηκε στο ΕΚΕΤΑ το 2002.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), ως εποπτεύον φορέας, υποστήριξαν την αρχική ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και υποδομών του ΙΔΕΠ μέσω αρκετών περιφερειακών και διαρθρωτικών επιχορηγήσεων. Η στρατηγική ανάπτυξης του ΙΔΕΠ βασίζεται στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες διεθνείς βιομηχανίες, στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια και στη συμβολή στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων και μηχανικών σε τεχνολογίες αιχμής. Λειτουργώντας ως καταλύτης περιφερειακής ανάπτυξης, το ΙΔΕΠ επιδιώκει επίσης σταθερά ισχυρές αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες με μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελλάδα.

Το ΙΔΕΠ σήμερα

Έτος Ίδρυσης

Τοποθεσίες

Εργαζόμενοι

Έσοδα Ερευν. Έργων
(εκατομ. € ανά έτος)

Δημοσιεύσεις
(ανά έτος)

Αναφορές

Συνεργασίες

Εξοπλισμός
(εκατομ. €)

Αποστολή
του ΙΔΕΠ

Η κύρια αποστολή του ΙΔΕΠ είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η επιδίωξη επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας στους τομείς της Καθαρής Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και του Κλίματος, της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Βιοτεχνολογίας/Βιοϊατρικής.

Οι θεματικές προτεραιότητες του ΙΔΕΠ (Δραστική Μείωση Ανθρακικού Αποτυπώματος, Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση,Τεχνολογίες Υδρογόνου, Δέσμευση και Αποθήκευση CO2) δικαιολογούν τον χαρακτηριστικό του τίτλο ως «Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χαμηλής Οικονομίας Εκπομπών ‘Ανθρακα».

Το ΙΔΕΠ είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο ερευνητικό ινστιτούτο που έχει αναπτύξει και προωθεί τεχνολογίες αιχμής για παραγωγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Η τεχνογνωσία και η υποδομή του επιτρέπουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης και υποστηρίζει δραστηριότητες επίδειξης και καινοτομίας, με στόχο την αποτελεσματική και βιώσιμη υιοθέτησή τους από την αγορά.

Επιστημονικές κατευθύνσεις και θεματικές προτεραιότητες

Το ΙΔΕΠ επιδιώκει την επιστημονική και τεχνολογική αριστεία σε συγκεκριμένους τομείς της Καθαρής Ενέργειας, του Κλίματος και του Περιβάλλοντος, της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Βιοτεχνολογίας/Βιοϊατρικής. Η τεχνολογία υλικών, οι χημικές διεργασίες και η προσομοίωση/μοντελοποίηση είναι τα κύρια οριζόντια εργαλεία για τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών και καινοτόμων προϊόντων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΔΕΠ αναπτύσσουν και προωθούν σύγχρονες τεχνολογίες για την παραγωγή, αποθήκευση και δέσμευση ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και νέες τεχνολογίες για τη διαχείριση φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία. Η δραστηριότητα του ΙΔΕΠ για την ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών με εφαρμογές στην ενέργεια, το περιβάλλον, την κυκλική οικονομία και την υγεία είναι επίσης πολύ σημαντική.

Ως εκ τούτου, οι θεματικές προτεραιότητες του ΙΔΕΠ υποστηρίζουν την τοποθέτησή του ως «Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χαμηλού Αποτυπώματος ‘Ανθρακα» και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  1. Απεξάρτηση από τον άνθρακα των ενεργοβόρων βιομηχανιών και των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων μέσω της ανάπτυξης νέων καυσίμων και χημικών ουσιών μηδενικού/χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και δέσμευσης, αποθήκευσης και χρήσης CO2.
  2. Ενεργειακή μετάβαση της ενεργοβόρας βιομηχανίας και μεταφορών σε βιώσιμη παραγωγή ενέργειας, καυσίμων και χημικών.
  3. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου.
  4. Ανάπτυξη υλικών μεμβράνης με εφαρμογές που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την παραγωγή καυσίμου, τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ενέργεια και τη βιοτεχνολογία/βιοϊατρική, τις τεχνικές οξείδωσης, τη στόχευση στην αύξηση της βιωσιμότητας και την προώθηση των εννοιών της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή καυσίμων και υλικών.
  5. Ανάπτυξη βιοϋλικών με εφαρμογή στον τομέα της υγείας.
  6. Έννοιες της κυκλικής οικονομίας

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

Καθαρή Ενέργεια

  • Aπεξάρτηση από τον άνθρακα
  • Ανάπτυξη νέων καυσίμων και χημικών χαμηλού/μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα Chemicals
  • Δέσμευση-αποθήκευση-χρήση του CO2
  • Εφαρμογές τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υδρογόνου

Στατιστικά

MINOAN – Smart Sustainable
Energy Conversion and Management

GREEN – Geo-Resources, Energy
& Environmental Management

GrEnEA – Green Energy
& Environmental Applications

ΕΑΥ – Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΑΡΤΕΜΙΣ – Εργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΕΦΕΜ – Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΑΝΟΣΥΣ – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών

ΕΜΑΠ – Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

NICE – Novel materIals
for Clean Energy Applications

ΕΠΚΥ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων
(Ομάδες: HydPro & NICE)

HydPro – Hydroprocessing

ΕΥΒΙΔ – Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας και Διεργασιών

ΕΠΕΤΕΜ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ΤΕχνολογιών Μετάβασης
(Ομάδες: GrEnEA, Green & Minoan)